simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܕܐܠܐ ܐܢ ⁵¹ܩ̇ܢܐ ⁵²ܒܪܢܫܐ ⁵³ܠܥ̇ܒܕܗ ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܡܣܠܝܐ ܐܢܬ ⁴⁸ܒܟܘܢ . X ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܐܘ ⁴⁹ܡܣܠܝܐ̈ ܐܢܬܘܢ . ⁵0ܚ̇ܙܐ
IšoAdiab:Epist ܢܡܘܣܐ ܕܟܝܢܐ ܘܕܡܪܗ ܕܟܝܢܐ ܂ ܐܦ ܂ ܙ ܂ X ܒܨܝܪܐܝܬ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܬ ܃ ܡܦܪܥ ܦ̇ܪܥܝܢܢ ܂ ܘܣܪܝܩܐܝܬ ܡܕܝܢ ܂ X X ܂ ܙ ܢܬ Xܫ̇ܪܐ
SevAnt:CathHom ܥ̣ܘܠܐ ܒܒܬܘܠܬܐ : ܘܗܟܢܐ ܡ̇ܥܠ ܐܢܬ ܡ̣ܥܡܪ ܐܢܬ ܒܗ ܠܐܠܗܐ ܐܢܬ ܕܚܕܝܘܬܐ . ܐܢܕܝܢ ܐܝܟ ܢܣܛܘܪܝܘܣ̇ ܩ̇ܕܡ ܐܢܬ ܓ̇ܒܠ
JnEph:ActsEastSaints ܘܒܝܬܟ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܓܒܪܐ ܘ̇ܘ ܕܘ̇ܝܐ ܆ ܐܥܝܪ ܢܦܫܗ ܐܢܬ ܇ ܬܣ̣ܒܪ ܕܣܦܝܩܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܕܠܡܐ ܢܬܬܥܝܪ ܥܠܝܟ ܇ ܘܬܐܒ̣ܕ
Sahd:memSolitar ܆ ܗܐ ܡܣܗܕ ܐܢܐ ܒܟ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ̣ ܕܡܐܒܕ ܐܒ̇ܕ ܐܢܬ . ܕܬܦܠ ܐܢܬ . XܝXXXX . X ܐܢܕܝܢ ܠܥܠܡܐ ܪܚܡ ܐܢܬ X ܘܕܬܗܘܐ ܒܗ ܪܓܝܓ
IšoMerv:ComPs ܠܡ Xܬܕܚܠ ܡܢܗ ܆ 25ܐܠܐ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܘܗܐ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ⁶ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܐܢܬ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܘ ܕ . [19]ܗ̇ܝ ܕܬܡܛܝܘܗܝ ܥܕܡܐ ܠܕܪܐ .
IsaacNin:memColl ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܕܫܠܝܚܐ ܠܐ ܗܘܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܕܘܒܪܐ ܠܐ ܫܘܝܢ ܐܢܬ ܀ ¹ Xܟܢܝܢܢ-- . XXXXX X--XXܢ . X dd X . 1 16ܚ̇ܙܐ
Chron1234 ܒܐܝܕܟ ܫܒܘܩܬܐ ܂ ܘܠܐ ܕܡܬܩܪܐ ܐܢܬ ܦܐܛܪܝܪ̇ܟܐ ܂ ܘܐܢ X ܐܢܬ ܃ ܕܠܐ ܬܘܒ ܐܫܡܥ ܥܠܝܟ ܕܠܒ̇ܫ ܐܢܬ ܒܝܪܘܢܐ ܂ ܘܠܐ ܕܐ̇ܚܕ
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܐܦ ܗܟܢ ¹ܐܬܒܩܐ ܒܗܝܡܢܘܬܗ ܕܡܫܪܝܐ . ܟܕ Xܝܪ ܫܡ̣ܥ ܐܢܬ ܐܡܪ ܠܘܬ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܕXܟܝܝ ܐܢܐ ܗܕܐ ܠܡܥܒܪ . .
SevAnt:LuqGramm ܠܟܘܪܗܢܐ ܆ ܕܡܛܠܬܗ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܫ̇ܬܝܢ · ܡܝܐ̈ ܕܣܘܓܦܢܐ ܗܝ ܐܢܬ ܡܛܠ ܬܚܘܝܬܐ ܘܝܘܩܢܐ ܕܡܝܐ̈ ܂ ܫ̇ܢܝܐ ܃ ܗܐ ܝܢ ܠܐ ܚ̇ܙܐ
JacSer:Epist ܂ ܘܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ XX ܫܘܚܠXܐ̣ ܂ ܐܢܬ ܂ ܡܛܠ ܕܗܟܢ ܐܡܪܐ ܢܒܝܘܬܐ ܠܘܬܗ̣ ܂ ܕܐܢܬ̣ ܐ̇ܝܟ ܕܐܝܬܝܟ
IšoMerv:ComOT ܘܠܐ ܗܘ̣ܝܬ ܐܠܗܐ . ܝܘܚܢܢ ܕܒܝܬ ܪܒܢ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܡܣܠܝܢ ܐܢܬ ܠܓܡܪ ܘܕܐܠܗ ܕܐ ܗܘ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܢܒܝܐ ܇ ܕܒܪܢܫܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܡܪܝ . Xܠܗܐ ܐܢܬ . ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܪܟܒ̣ܬ ܥܢܢܐ ܐ . ܣܬܠ̣ܩܬ ܀ ܐܢܬ ܒܪܢܫܐ ܗ̣ܘ ܒܛܘܦܣܐ ܕܐܢܫܐ ܒܪܟܫܐ̈ ܝXXX 139 X ܗܘܐ .
PhiloxMab:Disc ܕܡܫܝܚܐ . ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܢܕܥܟ ܡܢ ܟܣܝܬܟ̈ ܕܬܠܡܝܕܗ ܐܢܬ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܦܪܫܝܢ ܠܟ . ܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܓܠܝܬܟ̈ ܆ ܕܬܠܡܝܕܐ
P:ProvQohSong [AB] ܡܢܐ ܗܝ ܐܘܪܚܐ ܕܪܘܚܐ . ܐܝܟ ܙܢܐ ܓܝܪ ܕܒܛܢܬܐ ܕܒܛܢܐ : ܐܢܬ ܠܪܘܚܐ : ܠܐ ܙܪܥ . ܘܕܚܐܪ ܠܥܢܢܐ̈ : ܠܐ ܚܨܕ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥ
IsaacAnt:memHom . ܘܐܢ ܢܕܪ ܐܢܬ ܘܡܫܠܡ : ܪܒ ܗܘ ܛܘܒܟ ܡܢ ܥܡܠܟ ܀ ܡܘܗܒܬܐ ܐܢܬ ܠܐ ܬܗܦܘܟ ܀ ܠܐ ܬܗܘܐ ܒܣܝܪ ܡܢ ܢܦܫܟ : ܕܟܕ ܐܝܬ ܠܟ ܠܐ ܡܪܘܚ
BarṢal:ComGosp ܠܐ ܂ XXX ܂ ܢܫܩܬܢܝ ܂ ܗ ܐ ܟ ܕܠܪܚ̇ܡܐ ܀ ܗܕܐ ܠܐ ܫܠܝܬ ܪܓܠܝ̈ ܐܢܬ ܠܪܓܠܝ̈ ܗ ܂ ܡܛܠ ܝ ܕܚܠܬܗ̇ ܘܬܘܬܗ̇ ܕܥܠ ܐ·ܠܝܢ ܕܣ̣ܥܪܬ ܀ ܀
PhiloxMab:TenMem . ܐ̇ܡܪܐܢܬ ܀ 8ܡܕ̇ܓܠ ܐܢܬ ܠܡܠܐ̈ ܕܟܬܒܐ̈ ܇ ܕܠܘ ܐܝܟ ܐܢܬ . ܐܢ ܠܡ ܠܐ ܡܦ̇ܫܩ ܐܢܬ ܕܐܝܟܢܐ ܢܚܬ ܆ ܐ̇ܘܕܐ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ
ChalcedWrit ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܩܢܘܡܐ̈ : ܟܝܢܝܬܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܢܬ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܡܬܚܡ ܐܢܬ : ܐܡܪ ܠܝ . ܗܕܐ ܚܕܐ ܒܪܘܬܐ ܕܡܘܕܐ
JacSer:turgFestHom ܕܝܢ ܐ܏ܘ ܪܚ̇ܡ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܪܘܚܢܐ̈ X ⁹ܦܘܪܫܢܐ ܢܗܘܐ ܡܙܝܥ ܐܢܬ ܪܡܢ ܥܝܕܐ ܡܣܬܥܪܝܢ ܘܠܐ ܡܢ ܦܘܪܫܢܐ̈ X X 2X4 X X . ⁸