simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:Canons ²⁰ܐܦܝ̈ ²ܡܠܟܐ ܐܪܥܢܝܐ . Xܡܛܠ ܕܩܪܝܒ ܐܢܬ ܗܘ X²ܠܡܚܙܐ ܐܢܬ . ܚܙܐ ⁶ܒܚܠܡܗX ܓܒܪܐ ܚܕ ¹⁸ܕܐܡ̇ܪ ܠܗ . ܠܐ ⁹ܚܙ̇ܐ
DidascApost ܚܘܫܒܢܐ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ ܆ ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܢ̇ܛܪ ܠܗ . ܕܐܝܟܢܐ ܐܢܬ XXXX¹X -- ²⁸⁴ܢܕܝܩܘܬܐ ܕܝܠܟܘܢ -- ²⁸³ ܘܠܐ ܬܬܒܘܥ ⁹ܝ
SevAnt:LuqJul ܘ ܐܢܬ . ܘܠܚܡܪܐ ܕܡܢ ܓܦܬܐ ܕܣܕܘܡ ܫܬܐ ܐܢܬ . ܘܠܐܚܪܢܐ̈ ܐܢܬ . ܒܝܕ ܬܠܝ ܪ̈ ܠܐ ܡܛܟܣܬܐ̈ ܕܬܪܥܝܬܟ ܒܫܬܐ ⁹ܡܒܥܛ
AbbaIs:Ascet ܆ ܡ̇ܢ ¹0ܝܬܝܪܐ ܡܢ ܚܛܝܐ ¹¹ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ : ܗ̣ܢܝܢ ܓܝܪ ܟܕ ܐܢܬ ܝܫܘܥX . ܐܢ ܠܗ̇ܘ ⁷ܕܡܫܬܡܥ ⁸ ܠܟ ܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ⁹ܡܚܒ
PhiloxMab:epPatricius ܠܡܠܦܢܐ ܒܥ̣ܐ ܡܚܕܐ ܕܢܪܦܝܘܗܝ ⁹⁸ܘܢܐܙܠ ܠܗ . ܘܗ̣ܘ ܝܫܘܥ ܐܢܬ ܒܝܬܗ ܕܬܐ ܠܟ ܡܝ̣ܬܬ̇ ܒܪܬܟ̇ XXXXXX ܡܢܐ ⁹⁷ܡ̇ܥܡ̣ܠ
JnDalya:Epist ܠܗ ܆ X ⁹ܠܐ ܗܘܐ ܒܥܘܡܪ ܗ ܥ̇ܡܪ ܐܢܬ . ܐܢ ܒܕܝܠܟ ܚ̇ܙܐ ¹ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܟܣܝܐ ܆ ܘܓ̇ܠܐ ܠܟ ܗܝܠܝܢ ܕܝܠܗ . ¹ܐܢ ܡܢ ܕܝܠܗ ܠܐ ⁹⁸ܝ̇ܠܦ