simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:2Macc [AB] ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܕܝܠܦܬ ܗܠܝܢ : ܣܒ ܛܥܢܐ ܕܐܪܥܢ ܘܕܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܐܢܬ ܠܗ ܠܥܡܢ : ܘܠܐ ܫܒܩܝܢ ܠܗ ܐܦܠܐ ܩܠܝܠ ܕܢܗܘܐ ܒܢܝܚܐ .
P:Dan [AB] ܗܘ ܡܠܟܐ ܕܥܫܢܬ ܘܝܪܒܬ : ܪܒܝܬ ܘܡܛܝܬ ܠܫܡܝܐ : ܘܫܘܠܛܢܟ ܐܢܬ ܫܟܝܢ ܟܠܗ ܥܘܦܐ ܕܫܡܝܐ : ܘܡܢܗ ܡܬܬܪܣܐ ܗܘܐ ܟܠ ܒܣܪ .
P:Ezek [AB] ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ ܠܟ ܣܒ : ܣܝܦܐ ܕܚܪܝܦ ܐܝܟ ܡܕܟܝܐ ܕܓܪܥܐ : ܐܢܬ ܘܠܡܝܐ̈ : ܘܢܣܘܦܘܢ ܓܒܪ ܘܐܚܘܗܝ : ܘܢܬܡܣܘܢ ܒܥܘܠܗܘܢ . </chapter><chapter>
P:3Macc [AB] ܠܦܪܥܘܢ ܪܒܐ ܘܫܒܗܪܢܐ ܕܫܥܒܕ ܠܥܡܟ ܩܕܝܫܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܆ ܐܢܬ ܐܢܘܢ ܚܙܘܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܆ ܠܟܠܗܘܢ ܕܪܐ̈ ܕܡܢ ܒܬܪܗܘܢ .
P:Neh [AB] ܗܘ ܡܪܝܐ ܒܠܚܘܕܝܟ : ܐܢܬ ܥܒܕܬ ܫܡܝܐ ܘܫܡܝ̈ ܫܡܝܐ : ܐܢܬ ܘܒܪܝܟ ܫܡܐ ܕܐܝܩܪܗ : ܘܡܪܡܪܡ ܥܠ ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܒܬܫܒܚܬܐ̈ .
P:3Macc [AB] ܠܣܢܚܪܝܒ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ . ܕܐܬܬܪܝܡ ܘܐܫܬܒܗܪ ܥܠ ܚܝܠܗ ܕܠܐ ܐܢܬ ܕܝܡܐ . ܘܐܕܢܚܬ ܢܘܗܪܐ ܕܪܚܡܐ̈ ܠܙܪܥܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Ezek [AB] ܕܝܢ ܒܝܢܬ ܥܘܪܠܐ̈ ܬܫܟܒ : ܘܬܕܡܟ ܥܡ ܩܛܝܠܝ̈ ܣܝܦܐ . ܬܡܢ ܐܢܬ : ܥܠ ܕܥܒܕܘ ܒܓܢܒܪܘܬܗܘܢ ܬܒܪܐ ܒܐܪܥܐ ܕܚܝܐ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܝ ܩܕܡ ܟܠܗ̇ ܒܢܘܫܬܐ ܗܕܐ : ܬܚܝܬ ܐܝܢܐ ܡܢ ܐܢܬ : ܒܕܠܐ ܥܒܕܢ̈ ܗܘܝ̈ ܨܒܝܢܝܟܘܢ̈ ܒܝܫܐ̈ ܡܢ ܕܚܠܬܗܝܢ .
P:ApocBar [AB] ܐܓܢ ܥܠܝܢ ܒܪܚܡܝܟ̈ . ܘܒܚܢܢܟ ܣܝܥܝܢ . ܚܘܪ ܒܙܥܘܪܐ̈ ܐܢܬ ܗܘ ܗܟܝܠ ܚܝܠܢ ܕܢܛܥܢ ܪܘܓܙܟ . ܐܘ ܡܢܐ ܚܢܢ ܕܢܣܝܒܪ ܕܝܢܟ .
P:ApocBar [AB] ܥܗܝܕ ܐܢܬ ܪܝܫܝܬܐ ܕܥܒܕܬ ܘܐܒܕܢܐ ܕܥܬܝܕ ܠܐ ܛܥܐ ܐܢܬ . ܐܢܬ . ܘܡܥܬܕ ܐܢܬ ܒܝܬ ܡܫܪܝܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܗܘܘܢ .
P:3Macc [AB] ܗܟܝܠ ܠܕܢܝܐܝܠ ܕܐܬܐܟܠܘ ܩܪܨܘܗܝ̈ : ܘܐܫܬܕܝ ܠܓܘܒܐ ܐܢܬ ܕܣܥܪܐ . ܘܠܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈ ܐܘܩܕܬ ܒܫܠܗܒܝܬܐ ܕܢܘܪܐ .
P:Ezek [AB] ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ : ܒܢܝ̈ ܥܡܟ ܕܪܢܝܢ ܒܟ ܥܠ ܓܢܒ ܐܣܐ̈ : ܘܒܬܪܥܐ̈ ܐܢܬ ܠܐܪܥܐ ܠܚܒܠܐ ܘܠܬܡܗܐ : ܡܛܠ ܟܠܗ̇ ܛܢܦܘܬܐ ܕܥܒܕܘ .
P:Isa [AB] ܐܡܪܬ ܒܠܒܟ . ܕܐܣܩ ܠܫܡܝܐ : ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܘܟܒܘܗܝ̈ ܕܐܝܠ ܐܢܬ ܡܢ ܫܡܝܐ . ܐܝܠܠ ܒܨܦܪܐ . ܢܦܠܬ ܒܐܪܥܐ ܡܨܥܪܢܐ ܕܥܡܡܐ̈ .
P:PsSol [AB] ܒܨܒܝܢܟ ܪܕܝܢ ܘܠܐ ܬܫܠܡܝܢ ܠܥܡܡܐ̈ . ܐܢ ܓܝܪ ܬܫܕܪ ܡܘܬܐ . ܐܢܬ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ . ܕܠܐ ܬܕܘܫܝ ܪܓܠܗܘܢ ܝܪܬܘܬܐ ܕܩܘܕܫܟ .
P:2Macc [AB] ܕܝܢ ܠܐ ܬܣܒܪ ܕܙܟܐ ܐܢܬ . ܕܨܒܝܬ ܕܬܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ . ܐܢܬ ܥܠ ܕܚܛܝܢ ܠܐܠܗܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܘܝܢ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ .
P:2Macc [AB] ܡܪܝܐ ܕܟܠ . ܕܥܠ ܡܕܡ ܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ : ܐܢܬ ܐܨܛܒܝܬ ܕܬܓܒܐ ܠܟ ܐܢܬ ܡܢ ܗܘ ܕܗܘ ܗܘܐ ܒܟܠܙܒܢ ܡܥܕܪܢܐ ܠܥܡܗ . ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ .
P:Sam [AB] ܥܒܕܬ ܡܛܫܝܐܝܬ : ܘܐܢܐ ܐܥܒܕܝܗ̇ ܠܗܕܐ ܠܥܝܢ ܟܠܗ ܐܢܬ ܠܥܢܝܟ ܘܐܬܠ ܠܚܒܪܟ : ܘܢܕܡܟ ܥܡܗܝܢ ܠܥܝܢ ܫܡܫܐ ܗܢܐ .
P:Dan [AB] ܡܠܟܐ ܡܚܫܒܬܟ̈ ܥܠ ܠܒܟ ܣܠܩ : ܥܠ ܡܐ ܕܢܗܘܐ ܒܐܚܪܝܬܐ : ܐܢܬ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܐܚܪܝܐ̈ : ܚܠܡܟ ܘܚܙܘܐ ܕܪܝܫܟ ܕܥܠ ܡܫܟܒܟ ܗܢܘ .
P:4Macc [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܕܦܩܚ ܗܘ ܠܝ ܐܝܟ ܕܐܬܦܪܩ ܆ ܒܫܢܕܐ̈ ܓܝܪ ܐܢܬ . ܘܩܪܝܒܐ ܗܘܬ ܢܦܫܗ ܕܬܣܩ ܆ ܬܠܐ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܠܫܡܝܐ ܘܐܡܪ .
P:Kings [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܠܕܘܝܕ ܐܒܝ : ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܠܡܒܢܐ ܒܝܬܐ ܠܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܐܢܬ ܚܝܪܡ ܠܫܠܝܡܘܢ ܘܒܪܟܗ . ܘܫܠܚ ܫܠܝܡܘܢ ܠܚܝܪܡ ܘܐܡܪ .