simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memLuqJews . ܚܙܝܗܝ ܗܘܐ ܠܒܪܐ ܕܣܝܡܢ̈ ܐܦ̇ܘܗܝ ܕܢܐܬܐ ⁸²ܠܐܪܥܐ ܆ ܐܢܬ X ܆ ⁷ 160ܕܒ̇ܥܐ ⁸0ܐܢܐ ܡܪܝ ܫܕܪ ܒܝܕ ܡ̇ܢX ⁸¹ܕܡܫܕܪ
Sahd:memSolitar ܇ ܘܡ̇ܒܛܠ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܇ ܟܕ ܥܘܡܪܐ ܐܢܬ ܡܕܡ̣ ܐܠܐ ܐܢ ܣܪܝܩܘܬܐ . ܘܠܡܢܐ ܠܡ ܥܡ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܥ̇ܡܪ Xܢ
Sahd:BookPerf ܥܠܘܗܝ X ܒܬܪܥܝܬܟ ܇ ܟܕ ܠܓܡܪ ܒܠܒܗ ܠܐܐܝܬ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܐܢܬ ܦܫܝܛܬܐ̈ ܡܦܨܚ ܠܟ ܇ ܐܢܬ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܒܒ̣ܝܫܘܬ ܝܨܪܟ ܓ̇ܒܠ
Eph:madCarNis ܥܠܘܒܝܗܝ ܬܦܪܚ ܙܟܘܬܝ ܒܬܒܝܠ ܕܬܬܓܪ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܒܬܒܝܠ ܐܘ ܐܢܬ ܚܢܢܗ ܬܠܝܬܝܟ XX ܠܐ ܢܙܟ̣ܐ ܒܝܫܐ ܠܪܚܡܝܟ̈ ܝ X ܕܬܢܐ ܘܬܠܬ
Eph:memHom ܟܠܝ ¹⁵ܢܦܫܟ ܡܢ ܣܘܪܚܢܐẌ ¹ܘܩܘܫ ܥܠ ܬܪܥܗ ܘܥ̇ܢܐ ܠܟ XXX ܐܢܬ XX 4ܕܚܠܦ ܣܟܠܐ̈ ܡܫܦܥ ܠܗ ¹³ܟܕ ܒܗ ¹⁴ܒܥܘܠܐ ܪܕܐ
P:Dan [AB] ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܣܝܡ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܠܒܝܠ . ܘܡܙܘܓ ܚܡܪܐ ܘܣܝܡ . ܐܢܬ ܕܒܝܠ . ܘܐܡܪܝܢ ܟܘܡܪܐ̈ ܠܡܠܟܐ . ܗܐ ܚܢܢ ܢܦܩܝܢܢ ܠܒܪ .
PhiloxMab:TenMem ܣܒܪܬ . ܕܬܥܒܕ ܐܣܟܡܐ ܠܡܠܬܟ ܝܬܝܪ ܡܢܗܘܢ . ܘܐܬܦܪܣܝܬ ܐܢܬ ܕܐܦ ܟܠܗܘܢ ܡܫܟܚܢܘܗܝ̈ ܕܗܢܐ ܝܘܠܦܢܐ ܐܡܪܝܢ ܀ 163ܐܠܐ
SevAnt:CathHom ܢܘܡܐ ܆ ¹ܠܐ ܣܟ ܡܬܦ̇ܫܟ ܐܢܬ ܐܘ ܝ ܝX X XX1 ܝܬ ܠܟ ܦܘܠܓܐ ܇ ܐܢܬ ܒܪܢܫܐ : ܟܕ ܩܪܝܬܐXܝXXXXX11 ܙ̇ܒܢ ܐܢܬ ܆ ܡܚܕܐ ܕܐ̇ܚܕ
Hom6thCent ܗܟܝܠ ܐܘ ܫܡܥܘܢ ܝܕܥܬ ܓܠܝܬܗ̇̈ . ܘܗܠܝܢ ܠܘ ܟܠܗܝܢ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܦܪܝܫܝܐ̈ . ܕܗ̇ܘ ܕܡܫܟܚ ܕܢܫܒܘܩ ܚܛܗܐܐܠܗܐ ܗܘ ܒܠܚܘܪ . .
SevAnt:CathHom : ܘܟܠ ܡܕܡ ܠܥܠ ܘܠܬܚܬ ܣ̇ܒܪ ܐܢܬ ܕܗ̇ܘܐ : ܘܟܬܒܐ ܡܚܝܒܢܐ ܐܢܬ ܠܐ ܝܐ̈ ܣ̇ܒܪ ܐܢܬ Xܐܝܬܝܗܘܢ . ܘܟ̇ܐܒ ܠܟ ܐܦ ܟܕ ܫܡܫܐ ܚ̇ܙܐ
DionAr:MystWritings . ܀ ܘܐܝܟ ܐܚܪܢܐ ܬܘܒ ܡܬܐܡܪ ܆ ܡܐ ܕܐܝܟ ܣ̇ܓܝ ܙܢܝܐ̈ ܘܣ̇ܓܝ ܐܢܬ ܐܦ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡܪ̇ ܟܬܒܐ ܇ ܕܐܢܬ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܟ
Eph:madCarNis ¹ܡܢܘ ²ܕܢܚܙܐ ܗܘܐ³ ܘܠܐ ܢܗܝܡܢX ܕܐܦ ܐܠܗܐܐܢܬ ܗܐ ܗܟܝܠ ܐܢܬ · 1ܕܫܗܘ X X -- ² XX -- ³ܕܟܕ ܝXܝX ¹ ܢܬ̇ܦܠܓ ܗܘܐ ܕܒܪܢܫܐ
JnMaron:Expos ܒܝܢX ܝܘܬܐ ܫܒܝܝܬܐ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܘܐܢܫܘܬܐ ܬXܝܢ ܟܝܢܝܢ ܐܢܬ ܒܪܢܫܐ . ܘܐܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ¹ܐܡܪ̇ ܡܕܝܢ ܐܦ X X ܐܒܐ ܡܫܝܚܐ ܗܘ .
LiberGrad ܘܡܟܝܟ ܐܢܬ ܡܢ ܟܠܗ ܐܪܥܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝܐ : ܕܦܘܩ ܡܢ ܐܢܬ ܨܒܐ ܒܗ ܒܢܘܚ ܒܠܚܘܕܘܗܝ . ܡܛܠ ܠܡ ܕܠܟ ܒܠܚܘܕ ܚܙܝܬ ܕܬܡܝܡ
P:Jer [AB] ܕܒܠܥܝܣ ܡܠܟܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ : ܫܕܪ ܠܐܝܫܡܥܝܠ ܒܪ ܢܬܢܝܐ ܐܢܬ ܕܒܩܘܪܝܐ̈ : ܐܬܘ ܠܘܬ ܓܕܠܝܐ ܠܡܨܦܝܐ . ܘܐܡܪܘ ܠܗ : ܠܐ ܝܕܥ
Shub:BookGifts ܗܘ ܒܪܘܝ . ܠܐ ܬܓܥܨ ܠܟ ܡܢ ܣܢܝܘܬܝ . ܡܛܠܬܝ ܗܘܬ ܡܐܬܝܬܟ ܐܢܬ ܚܝܐ̈ . ܡܒܘܥܐ ܪܒܐ ܕܪܚܡܬܐ ܆ ܚܘ ܘܚܠܛܝܢܝ ܒܟ . ܒܒܥܘ ܡܪܝ
IsaacAnt:memHom ܨܐܪ ܐܢܬ ܒܐܘܡܢܐ̈ : ܨܠܡܐ̈ ܘܢܚܬܐ̈ ܘܚܫܠܬܐ̈ . ‏ ‏ܠܘ ܐܢܬ ܫܡܗ ܥܠܡܐ . ‏ ‏ܕܟܠܝܘܡ ܒܝܘܡ ܗܘ ܡܬܚܕܬ : . . . . . . . . . ܀
Sahd:memSolitar ܆ ܫܕܝ ܡܢܟ ܚܘܫܒܐ̈ ܢܟܘܠܬܢܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܠܟܝܢ ܠܟ ܕܒܥܠܡܐ ܐܢܬ ܕܬܢܢ ܀ [XX]ܡܕܝܢ ܐܚܝ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܗܠܝܢ ܚܬܝܬܐܝܬ ܝ̇ܕܥ
ChalcedWrit ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܩܢܘܡܐ̈ : ܟܝܢܝܬܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܢܬ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܡܬܚܡ ܐܢܬ : ܐܡܪ ܠܝ . ܗܕܐ ܚܕܐ ܒܪܘܬܐ ܕܡܘܕܐ
P:ApocBar [AB] ܕܗܕܐ ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܗܝ ܕܐܡܪܬ ܥܠܝܗ̇ ܕܥܠ ܦܣܐ̈ ܕܐܝܕܝ̈ ܐܢܬ ܆ ܘܥܡܐ ܡܬܪܕܐ ܒܙܒܢܐ . ܘܥܠܡܐ ܠܐ ܡܬܛܥܐ ܆ ܐܘ ܕܠܡܐ ܣܒܪ