simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ⁴⁷ܣܥܘܪ ܇ Xܐܦ ܐܢܐ ܓܝܪ ܡܢ ܗܫܐ ܐܬܬܦ̇ܝܣܬ ⁴⁸ܠܝX ⁴ܒܡܕܡ ܐܢܬ ⁴⁴ܠܕܘܒܪܐ ܕܟܝܐ ⁴⁵ܕܣܓܝ ܡܝܬܕ̇ ܘܡܟܝܠ ܡܕܡ ⁴⁸ܕܡܢܚ
BarKoni:ScholUrm ܡܫܟܗX ⁶ܒܣܪܐ : ܘܪܫܗ ܒܛܠܠܐ ܕܢܘܪܐ . . ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܡܬܢܫܛ ܐܢܬ : ܡܦܠܓܝܢ Xܠܗܝܢ ܠܒܣܪܗܝܢX ⁶ܒܝܢܬܗܘܢ . . 0 Xܡܠܐ
SevAnt:CathHom : ܠܐ ܗܘܐ ܗܐ ܬܐܪܬܗ ܕܗ̇ܘ ܕܟܪܝܗܐ ܐܝܬܘܗܝ : ܡܬܒ̇ܢܝܐ ܠܗ̇ ܐܢܬ ܐܢܫ ܢܚܙܝܟ̇ ܠܟ ܕܐܝܬ ܠܟ ܝܕܥܬܐ̇ ܕܒܒܝܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܓ̣̇ܢܐ
P:Rev [AB] ܕܡܢ ܡܢ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ . ܘܐܬܝܗܒܬ ܠܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܢܬ . ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܪܝܐ ܩܕܝܫܐ ܘܫܪܝܪܐ : ܠܐ ܕܐܢ ܐܢܬ ܘܬܒܥ
Basil:SyrHex ܕܬܗܘܐ ܠܘܬܟ . Xܝܕܥ ܐܢܬ³⁷ ܬܘܒ ܕܐܝܕܐ ܗܝ ܣܢܝܬܐ . ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܫܦܝܪܬܐ ܬܥܒܕ ܠܩܪܝܒܟ . ܗ̇ܝ ܗܕܐ³⁰ ܕܐܢܬ ܡܢ ܐܚܪܢܐ ܪܓܝܓ
P:Dan [AB] ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܣܝܡ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܠܒܝܠ . ܘܡܙܘܓ ܚܡܪܐ ܘܣܝܡ . ܐܢܬ ܕܒܝܠ . ܘܐܡܪܝܢ ܟܘܡܪܐ̈ ܠܡܠܟܐ . ܗܐ ܚܢܢ ܢܦܩܝܢܢ ܠܒܪ .
PhiloxMab:TenMem ܠܡ ܕܗܢܘܢ ܕܡܬܦܠܓܝܢ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܡܝܬ ܆ ܓܠܝܐ ܗ̣ܝ ܘܢ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܕܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܕܠܐ ܡܝܘܬܐ ܛܠܒ ܚܠܦܝܢ ܫ̇ܠܡܝܢ ܀ 161ܣ̇ܒܪ
AbbaIs:Ascet ܩܘܐ̣ ܘܠܐ ܬܐܙܠ ܠܘܬ ²ܐܚܪܢܐ̣ ܐܠܐ ܐܢ ܫܐ̣ܠܬܝܗܝ ܠܘܩܕܡ ܐܢܬ ܠܛܘܪܐ ܕܬܗܘܐ ܥܡܐܚܐ̈ ܒܕܝܪܝܘܬܐ X ܆ ¹ ܨܝܕ ܗ̇ܘ ܕܐ̇ܙܠ
Hom6thCent ܗܟܝܠ ܐܘ ܫܡܥܘܢ ܝܕܥܬ ܓܠܝܬܗ̇̈ . ܘܗܠܝܢ ܠܘ ܟܠܗܝܢ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܦܪܝܫܝܐ̈ . ܕܗ̇ܘ ܕܡܫܟܚ ܕܢܫܒܘܩ ܚܛܗܐܐܠܗܐ ܗܘ ܒܠܚܘܪ . .
DadQaṭ:ComAscet ܢܦܫܟ ܕܡܫܬܓܫܐ ܒܢܣܝܘܢܐ̣̈ ܐܡܪ ܠܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܢܬ ܒܢܘܗܪܗ O⬩ܘܒܫܘܒܚܗ . ³ 21ܙܘܗܪܐ ܕ܏ܟ X . ¹ܐܢ ܠܡ ܚ̇ܙܐ
BarKoni:ScholUrm ܬܐܚܫܒܬ ܠܡܥܒܕ ܕܝܢܐ- . . ܡܢܘ ܩܕܡܝ X ܕܐܫܠܡ : ܬܚܝܬ ܟܠ ܐܢܬ 25 ܕܟܠ : ܡܢܘ ܣܦܩ ܕܢܩܘܡ ܘܢܐܡܪ ܥܡܝXX ܕܝܢܐ . ܕܐܝܟܢܐ
BarṢal:LuqArabs . ܘܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ²⁴ܝܠܕܬܟ . ܫܐܠ ܡܢܝ ܘܐܬܠ ܠܟ X ܥܡܡܐ̈ ܐܢܬ ܒܒܣܕ̇ ܘܕܘܝܕ ܐܡܪ ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܘܡ ܒܪܐ . ܡܪܝܐ ܐܡܪ ܠܝ ܕܒܪܝ
JnMaron:Expos ܒܝܢX ܝܘܬܐ ܫܒܝܝܬܐ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܘܐܢܫܘܬܐ ܬXܝܢ ܟܝܢܝܢ ܐܢܬ ܒܪܢܫܐ . ܘܐܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ¹ܐܡܪ̇ ܡܕܝܢ ܐܦ X X ܐܒܐ ܡܫܝܚܐ ܗܘ .
LiberGrad ܘܡܟܝܟ ܐܢܬ ܡܢ ܟܠܗ ܐܪܥܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝܐ : ܕܦܘܩ ܡܢ ܐܢܬ ܨܒܐ ܒܗ ܒܢܘܚ ܒܠܚܘܕܘܗܝ . ܡܛܠ ܠܡ ܕܠܟ ܒܠܚܘܕ ܚܙܝܬ ܕܬܡܝܡ
P:Job [AB] ܡܕܡ ܕܣܡ ܐܠܗܐ ܥܠܝܗܘܢ : ܘܓܠܐ ܢܘܗܪܐ ܕܥܢܢܘܗܝ̈ . ܝܕܥ ܐܢܬ . ܨܘܬ ܗܕܐ ܐܝܘܒ ܘܫܡܥ . ܘܐܬܒܝܢ ܬܕܡܪܬܗ̈ ܕܐܠܗܐ . ܗܐ ܝܕܥ
IsaacNin:DiscColl ܥܠ ܢܘܗܪܐ ܕܢܦܫܟ ܆ ܘܗܢܝܢ̈ ܗܠܝܢ . ܣܦܩܢ̈ ܕܢܫܘܕܥܢ̈ ܠܟ ܐܢܬ ܘܒܙܒܢܐ ܕܡܫܘܐ ܠܟ ܐܠܗܐ ܠܡܬܢܗܪܘ ܡܢ ܠܓܘ ܆ ܡܢܗܝܢ ܡܪܓܫ
SevAnt:LuqJul . ܕܐܦ ܝܠܐ ܚܫܘܫܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܠܗ ܒܚܫܐ̈ ܠܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܢܬ ܡܠܬܐ ܬܚܘܐ ܘܦܬܝܐܝܬ ܘܡܫܡܠܝܐܝܬ ܕܫܥܬܐ ܕܝܢ ¹⁸ܡܬܟܣܣ
Shub:BookGifts ܐܡܬܝ ܢܓܕ ܠܟ ܕܒܘܪܟ ܠܫܦܠܟ . ܦܫܝܛܐ̈ ܗܟܝܠ ܘܗܕܝܘܛܐ̈ : ܐܢܬ . ܘܡܕܡ ܕܠܘܐ ܠܟ ܠܬܡܢ ܡܢܗܘܢ ܫܩܘܠ ܘܗܘܝ ܡܛܝܒ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ
ChalcedWrit ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ : ܒܫܘܝܘܬ ܟܝܢܐ ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܕܗܘ̣ܐ ܚܕ ܆ ܐܝܢ ܐܢܬ X ܒܙܒܢܐ . . 3ܘܬܘܒ . ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܕܡܒܣܪ ܕܡܘܕܐ
JnMaron:Expos ܠܟ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܟܕ X ܠܪܒܝܥܘܬܐ ܠܒܪܝܬܐX ܣܓܕ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܠ̣̇ܘ ܒܬ ܐ ܩܢܘܡܐ̈ X 90 ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܐܝܟܢܐ ܠ̣̇ܘ ⁷ܚ̣̇ܢܦܐ