simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComPs ܟܕ ܒܝܕ ܟܠܗܝܢ ܐܝܕܐ ܕܡܥܕܪܐ ) ܠܢ XX[ . . . ] ( ܓܝܪ ܠܟܠܢܫ ܐܢܬ [ . . . ]ܟܠܗܝܢ ܗܟܝܠ ܒܒܘܚܪܢܐ ܘܒܩܘܫܬܐ ܥܒܕܬ ) ܐܢܘܢ ⁴² (
ThdrMops:ComPs ( ܒ ܡܢ ܩܕܡ ܕܐܬܬܨܝܪ ܒܡܪܒܥܐ . ܗܠܝܢ X⁶ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܪܡ̇ܙ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܝܠܕܘ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܚܝܐ̈ . ܗܟܢܐ ܡܦܣ )
ThdrMops:ComPs ܓܒܠܬܢܝ ܘܣܡܬ ܥܠܝ ܐܝܕܟ . ܒܥ̇ܐ ܓܝܪ ܕܢܐܡܕ̇ . Xܢܬ ܒܝܕ ܐܢܬ . X[ . . . ]ܗܠܝܢ ܡܢ ܟܕܘ ܘܕܗܠܝܢ ܕܐܬܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ .
ThdrMops:ComPs ܗܘܝܬ ܠܝ ܡܥܕܪܢܐ ܒܟܠܙܒܢ . ܗܘܝ ܕܝܢ ܗܘ ܗܢܐ X ܘܐܦ ܗܫܐ . ܐܢܬ ܟܕ ܡܘܣܦ ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ . [114]ܣܬܪܝ ܘܒܝܬ ܓܘܣܝ ܐܢܬܘ .
ThdrMops:ComPs ܠܡ ܗܘܝܬ ܠܝ ܡܥܕܪܢܐ ܐܦ ܡܢ ܩܕܡ ܡܘܠܕܝ̈ . [1X]ܐܘܕܐ ܠܟ . ܐܢܬ ²ܡܢ ܟܪܣܗ̇ ܕܐܡܝ . . ܝܘܢܝܐ ܘܥܕܪܬܢܝ ܡܢ ܡܪܒܥܗ̇ ܕܐܡܝ .
ThdrMops:ComPs ܝ̇Xܬܘܬܝ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܘܦܠܓܘܬܝ ܕܝܘܬܪܢܐX ܡܢܟ ܠ܏ܘܬܟ ܐܢܬ ܐܢܐ . ܕܐܢܬܘ ܣܒܪܝ ܘܡܢܬܝ ܒܐܪܥܐ ܕܚܝܐ̈ . ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ .
ThdrMops:ComPs ܠܡ ܐܝܬܝܟ ܡܪܚܡܢܐ ܘܡܫܘܙܒ ܐܢܬ ܠܝ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܥܘܠܝܢ ܒ . ܐܢܬ ܒܥ̇ܐ ܠܡܐܡܪ ) ܘܠܡܫܪܪܘ ( ܥܠ ܥܘܕܪܢܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬܗ .
ThdrMops:ComPs ܕܝܢ ܩܪܝܒ ܐܢܬ ܠܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܡܣܬܥܪܢ̈ . ܘܡܫܟܚ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܠܡ ܗܠܝܢ ܕܗ̇ܢܘܢ . ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝ̈ .
ThdrMops:ComPs ܠܡ ܝܬܟ ܙܕܝܩ ܐܢܬ ܛܒ . ܘܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܠܦܬ ܬܪܝܨܘܬܐ ܐܢܬ ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܕ̇ [13X]ܙܕܝܩ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܇ ܘܛܒ ܬܪܝܨܐ ܡܠܬܟ .
ThdrMops:ComPs ܠܡ ܥܒܕܬܢܝ ܆ ܘܒܐܝܕܝܟ̈ ܕܝܠܟ ܒܝܨܝܦܘܬܐ ܪܒܬܐ ܠܡܓܒܠܢܝ ܐܢܬ ܥܒܕܢܝ̈ ܘܓܒܠܢܝ̈ . ܣܟܠܝܢܝ ܆ ܘܐܠܦ ܢܡܘܣܟ .
ThdrMops:ComPs ܠܡ ܡܦܣ ܐܢܬ ܒܒܥܠܕܒܒܝ̈ . ܕܐܝܟܢ ܡܦܬܟܐܝܬ ܐܨܛܢܥܘ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܝܠܝ . . ⁵[ . . . ] ܒܐܘܪܚܐ ܕܗܠܟXܝ̈ ܛܡܪܘ ܠܝ ܦܚܐ̈ .
ThdrMops:ComPs ܠܡ ܠܐ ܗܘܐX ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܫܘܙܒܬܢܝ ܆ ܐܠܐܐܦ ܠܗܠܝܢ ܕܥܡܝ ܐܢܬ ܕܐܦ ܙܕܩܐܝܬ ܣܝܡ ܠܝ ܣܒܪܝ ܥܠܝܟ . ܘܫܥܒܕ ܠܥܡܡܐ̈ ܬܚܘܬܝ .
ThdrMops:ComPs ܕܝܢ ܐܝܬܝܟ ܗܘܝܬ ܐܦ ܐܝܟ ܓܒܘܠܝ : ܐܢܗܘ ܠܡ ܕܗܝܕܝܟ ܟܕ ܐܢܬ : ܗܝܕܝܟ ܟܕ ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܦܣ ܗܘܐ ܒܗܘܢ :
ThdrMops:ComPs ܡܪܝܐ : ܐܠܦܝܢܝ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ . ܫ̇ܘܐ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܠܡ ܐܝܬܝܟ ܐܢܬ ܐܡܪܗ̇ . ܘܬܘܒ ܡܬܦܢܐ ܠܗ ܠܘܬ ܫܐܠܬܐ ܘܐܡ̇ܪ . [12]ܒܪܝܟ
ThdrMops:ComPs ܡܪܝܐ ܇ ܘܛܒ ܬܪܝܨܐ ܡܠܬܟ . ܐܢܬ ܠܡ ܝܬܟ ܙܕܝܩ ܐܢܬ ܛܒ . ܐܢܬ ܕܠܡܪܫܘܬܐ ܝܬܝܪܬܐ ܕܣܓܝ : ( ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܕ̇ [13X]ܙܕܝܩ
ThdrMops:ComPs ܐܝܕܟ ܘܡܣܒܥ ܐܢܬ ܒܨܒܝܢܟ ܠܟܠ ܕܚܝ . ܣܓܝ ܘܛܒ ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܐܢܬ ܐܦ ¹⁷ ܥܗܝܢܘܬܐ ܕܙܒܢܐ̈ ܕܒܗܘܢ ܡܬܝܗܒܝܢ . [16]ܦܬ̇ܚ
ThdrMops:ComPs ܡܪܝܐ ( ܟܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ ܒܩܘܫܬܐ . ܐܠܐ ܠܡ ܗܠܝܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܐܢܬ ܢܡܘܣܟ ܐܬܪܚܩܘ . ¹ [ . . . ] ( ) ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܕ̇ [1X1]ܩܪܝܒ
ThdrMops:ComPs ܒ ܘܒܗܠܝܢ ܕܝܠܝ . ܘܩܘܝܡ ) ܝ ( ܐܝܟ ܕܒܬܚܬܝܬܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ . ܐܢܬ ) ܡܛܠ ²X ( ܕܐܦܠܐ ⁸ ܗܫܐ ܫܘܝܐ ܗܕܐ ܠܬܕܡܘܪܬ ²⁹[ . ]ܕܡܦܣ
ThdrMops:ComPs ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ X[ . . . ] ܐܚܪܝܬܐ̈ ܘܩܕܡܝܬܐ̈ . ܢܦ̣ܩ ܠܗ ܕܝܢ ³[ ܐܢܬ ܠܡ ܐܡܝܢܐܝܬ . ܟܕ ܡܬܗܦܟ [ . . . ] [5 ( XXXX . 4b ) ]ܡܪܝܐ
ThdrMops:ComPs X⁸ܐܢܬ ܕܙܥܘܪ ܗܘ ܥܡܠܝ ܆ ܘܫܢܝܐ̈ ܕܚܝܐ̈ ܕܩܢܘܡܝ ܟܪܝܢ̈ . ܐܢܬ ܘܐܡܬܝ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܠܝ ܕܝܢܐ ܡܢ ܪܕܘܦܝ̈ . ܝܕܥ̇ܬ ܗܘ ܠܡ Xܘܐܦ