simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Shub:BookGifts ܕܝܢ ܠܐ ܬܗܘܐ ܢܨܝ ܘܚܪܝܝ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܠܘܩܒܠ ܒܝܫܘܬ ܠܒܟ ܐܢܬ ܡܢ ܚܘܒܐ ܕܫܪܪܐ ܇ ܘܨܠܝܢ ܡܢ ܬܐܪܬܐ ܛܒܬܐ ܒܡܣܒܪܢܘܬܗܘܢ .
Shub:BookGifts ܕܝܢ ܐܘ ܡܣܪܩܐ ܘܡܣܡܥܠܐ ܢܩܕܘܬܐ ܪܚܡ . ܘܡܣܩܡܘܬܐ ܐܢܬ ܕܠܐ ܚܐ̇ܪ ܠܨܒܬܐ ܕܫܪܪܐ ܇ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܪܚܡܬ ܐܠܗܐ ܚܝ̇ܐ .
Shub:BookGifts ܓܝܪܐܩܝܡ ܠܟ ܢܛܘܪܐ ܠܦܘXܝܟ . ܥܘܗܕܢ ܡܪܟ ܒܥܒܕܝܟ̈ . ܡܢ ܐܢܬ ܓܢܒܐ . ܘܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܠܐܒܕܢܐ ܗܘ ܟܬܫ ܘܠܐ ܠܙܟܘܬܐ .
Shub:BookGifts ܕܝܢ ܐܘ ܚܒܝܒ ܕܨܐ̇ܡ : ܐܢ ܥܡ ܓܢܒܪܐ ܠܐ ܡܨܐ ܐܢܬ ܠܡܪܗܛ ܐܢܬ ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܕܪܡ ܚܝܪܗܘܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܘܒܫܡܝܐ ܐܡܝܢ ܡܩܬ .
Shub:BookGifts ܚܒܝܒܝ ܠܡܫܡܥ ܘܠܡܐܠܦ : ܥܠ ܫܘܦܪܐ̈ ܢܟܦܐ̈ ܕܒܬܘܠܘܬܐ ܐܢܬ . ܘܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܗܠܝܢ ܓܒܝܢ ܘܒܙܕܩܐ ܢܛܪܝܢ . . 1ܨܒ̇ܐ
Shub:BookGifts ܕܬܬܘܒ ܬܪܝܨܐܝܬ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܡܘܬ̇ܐ ܠܫܒܝܠܐ ܐܢܬ ܥܠܡܢܝܐ̈ ܆ ܘܡܬܪܚܩܢܘܬܐ ܕܡܢ ܚܫܐ̈ ܒܝܫܐ̈ . . 1ܨܒܐ
Shub:BookGifts ܟܡܐ ܟܝ ܐܪܦܝܬ ܡܢܗ ܕܚܬܝܪ ܐܢܬ . ܘܕܠܐ ܦܪܩ ܥܠܡܐ ܘܟܠ ܕܒܗ ܐܢܬ ܣܦ̇ܩ ܠܡܡܠܝܘ ܚܘܣܪܢܐ ܕܢܦܫܐ ܚܛܝܬܐ : ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܆
Shub:BookGifts ܩܕܘܡ ܒܣܓܕܬܟ . . 2ܘܐܢ ܪܒ ܗ̣ܘ ܡܢܟ ܆ ܠܐ ܬܥܒܕ ܦܪܗܣܝܐ ܐܢܬ ܠܗ ܕܪܓܐ ܘܠܟ ܐܢܬ ܨܒ̇ܐ . ܨܠܝܒܐ ܘܩܪܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܫܠܡܘ ܆
Shub:BookGifts ܕܝܢ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܬܝܒܐ ܕܐܠܗܐ : ܩܘܡ ܚܦܝܛܐܝܬ ܥܕ ܐܝܬ ܠܟ ܐܢܬ ܇ ܟܠܢܫ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܟܢܫ ܬܢܢ ܒܢܝܚܘܗܝ̈ ܕܠܐ ܦܘܪܫܢ ܇
Shub:BookGifts ܠܟ ܟܠܫܥ . ܕܗܕܐ ܗ̣ܝ ܬܘܬܐ ܕܬܝܒܐ̈ ܬܪܝܨܐ̈ ܆ ܕܠܐ ܡܒܛܠܐ ܐܢܬ ܢܘܗܪܐ ܒܢܘܪܐ . I ܪܫܐ ܕܫܬܐ ܘܝ ܠܝ ܘܠܐܠܗܝ ܫܘܒܚܐ . ܐܡܪ
Shub:BookGifts ܒܐܢܬܬܐ ܠܐ ܬܒܥܐ ܫܪܝܐ . ܫܪܐ ܐܢܬ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܠܐ ܬܒܥܐ ܐܢܬ ܕܙܒܢܐ . ܕܦܩܚ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܕܗܟܢܐ ܢܩܘܐ . ܘܬܘܒ ܐܡܕ̇ ܐܣܝܪ
Shub:BookGifts ܐܘ ܒܪܢܫܐ : ܟܠ ܡܕܡ ܕܒܗ ⁶⁸ܕܫܦܝܪ ܐܚܘܕ ܐܝܟ ܕܡܢ ܨܒܝܢܟ ܆ ܐܢܬ ܡܠܝܠܐ̈ . ܒܡܓܪܬ ܪܘܚܐ ܦܪܢܣ ܚܟܡܬܗ ܘܐܠܦ ܥܠ ܝܬܗ . ܐܦ
Shub:BookGifts ܐܘ ܚܒܝܒܝ ܆ ܒܗܢܐ ܙܢܐ ܐܬܟܬܫ . ܕܬܟܢܘܫ ܪܥܝܢܟ ܡܢ ܦܗܝܐ : ܐܢܬ ܒܬܘܬܗܘܢ ܥܢܕ ܥܘܗܕܢ ܪܚܡܐ̈ ܫܦܝܥܐ̈ ܕܒܪܘܝܐ ܫܒܝܚܐ . ܐܦ
Shub:BookGifts ܐܘ ܐܚܐ : ܐܢ ܪܚܡܬ ܕܒܝ̇ܡܐ ܕܫܠܝܐ ܬܬܓܪ ܥܘܬܪܐ ܕܪܘܚ . ܐܢܬ ܆ ܥ̇ܢܐ ܘܝ̇ܗܒ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܣܘܟܝܗܘܢ . ܗܟܢܐ ܐܦ
Shub:BookGifts ܕܬܚܘܢ ܠܟܢܬܟ ܐܝܟܢܐ ܕܐܢܐ ܚܢܬܟ ܆ ܘܪܓܙ ܡܪܗ ܘܐܫܠܡܗ ܐܢܬ ܗܝ ܟܠܗ̇ ܚܘܒܬܐ ܫܒܩܬ ܠܟ ܕܒܥܝܬ ܡܢܝ : ܠܐ ܘ̇ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܠܟ ܐܦ
Shub:BookGifts ܆ ܩܘܡ ܘܫܩܘܠ ܦܬܘܪܟ . ܘܩܪܒܝܗܝ ܩܕܡ ܨܠܝܒܐ ܆ ܘܐܘܕܐ ܥܠ ܐܢܬ . ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܟܠܬ ܘܐܬܬܢܝܚܬ ܐܝܟ ܩܢܘܢܟ : ܐܢ ܒܠܚܘܕܝܟ
Shub:BookGifts ܒܫܠܝܐ ܆ ܒܥܝܕܐ ܕܥܘܡܪܟ ܐܬܗܦܟ ܆ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܥܡܪܝ̈ ܐܢܬ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܣܦ̇ܩ ܐܢܬ ܠܝܬܟ ܒܝܕܥܬܟ . ܐܢ ܕܝܢ ܒܥܘܡܪܐ
Shub:BookGifts ܕܐܠܗܐ ܆ ܫܕܝ ܢܦܫܟ ܠܬܚܬ . ܕܢܚܙܘܢܟ ܟܢܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܕ ܢܦܠ ܐܢܬ ܐܡ̣ܪ ܗܘ̣ܐ . ܠܒܣܝܡܐ ܡܪܢ ܇ ܡܪܝܪܐ ܕܦܟܗ ܛܥܡܗ . ܐܢ ܒܪܗ
Shub:BookGifts . ܐܦ ܟܝܢܐ̈ ܠܡܫܚܠܦܘ ܐܦ ܟܦܢܘܬܟ ܠܡܣܒܥܘ . . 9ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܐܢܬ ܠܚܡܐX ¹ܩܕܡܝܟ . ܡܨܐ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܐܒܘܟ ܘܐܦܐܢܬ ܐܢ ܒܪܗ
Shub:BookGifts ܗܟܝܠ ܐܙܕܗܪ ܡܢ ܫܠܝܛܐ ܕܪܦܝܘܬܐ . ܗܘ̣ܝܘ ܓܝܪ ܬܪܝܢܐ ܐܢܬ . ܐܢ ܐܝܬ ܒܗ ܫܓܡܐ ܘܓܪܘܦܝܐ ܘܚܐܦܐ̈ ܣܟܠܐ̈ ܒܪܗܛܢ