simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:madHym ܕ ܝܢ ܒܪܢܫܐ ܆ ܣܒ ܠܟ ܫܒܛܐ ܚܕ ܐܘܟܝܬ ܩܝܩܘܐ . . ܘܟܬܘܒ ܐܢܬ . ܝ Xܪ X ܕ ܝܫܒܐ ܫܡ̇ܥ ܗܘܐ ܐܦ ܚܙܩܐܝܠ ܗ̇ܘ ܪܒܝܐ ܒXܒܝܐ̈ . .
SevAnt:madHym ܕܝܢ ܐܥ̣ܒܪX ܘܫܒ̣ܘܩ ܠܪܘܫܥܗ ܕܠܒܝ ܡܝ ܝܒܘܬXܝX ܘܐܬܪܚܡ ܐܢܬ . ܡܘܕܝܐܝ ܐܢܐ ܩܕܡܝܟ ܡܪܝܐX ܥܠ ܣܟܠܘܬܝ̈ . ܝܝ . ܝ . : .
SevAnt:madHym ܓܝܪ ܡܪܝ ܐܝܬܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܥܪܒܐX ܐܒ̣ܝܕܐ ܐܫܟ̣ܚܝܬ ܇ ܘܠXܢܐ ܐܢܬ . · ܕ ܘܝܐܝܬ ܡܢ ܪܓܬܐ ܕܝܠܝ ܒܝܫ̣ܬܐ ܒܐܝܕ̈ ܝ ¹ܥ̇ܘܠܐX .
SevAnt:madHym ܓܝܪ ܕ ܒ̣ܪܬX ܘܒܝܕ ܟܠܡܕܡ ܫ̣ܪܝܬ ܠܠ̣ܘܛܬܐX ܘܠܟܡܝܪܘܬܐ ܐܢܬ ܣ̣ܒܪܬ̇ XX ܩ̣ܝܡܬܐ ܕܝܠܟ ܡ̣̇Xܒܕ ܬ̇ ܚܝܐ̈ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ .
SevAnt:madHym ܗܟܝܝ ܗܘ̣ܝ ܒܝܢܬܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܪܘܝܢܐܝܬ ܒܓܘܕܐ̈ ܕ ܬܫܒܚܬܐ̈ ܐܢܬ ܡܢX ܠܝܠܝܐ ܚ̣ܝܝܬ ܡ̇ܩܕܡܐ ܪܘܝܢ ܠܘܬܟ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ .
SevAnt:madHym ܗܟܝܝ ܦܪܘܩܝX ܗ̇ܘ ܕܕܒܪܬܝܗܝX ܆ ¹ܒXܘܡܐ ܕ ܩܕܡ ܒܐܡܐ ܕ ܐܢܬ ܘܐܡ̇ܪ ܇ ܕ ܛܝܒX ܥܒ̣ܕܝܟ̈ ܐܝX ܕ ܠܡܦܩܢܐ ܥܕ ܐܝܬ ܠX ܐܬܪܐ .
SevAnt:madHym ܕܝܢ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܕܥܒ . . . ܕܐ ܡ̇ܙܥ̣ܩ ܗܘܝܬ ܇ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܕܐܠܗܐ ܆ ܚ̇ܘ̣ܬ̇ ܘܫܐ ܡܢ ܨܠܝܒܐ ܕ ܢܘ̇XܝXܝܢ ܒ .
SevAnt:madHym ܕܝܢ ܦܪܘܩܐ ܕ ܟܝ ܟܕ ܐܬ̇ܒܪܢܫܬ ܆ ܓܠܝܐܝܬ ܓܗܢܐ ܕ ܠܥܝܡ ܐܢܬ ܕܢܘܪܐ ܝܩ̇ܕܐ . ܡ̇ܢ̣ܘ ܢܚ̇ܘܝܟܘܢ ܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܥܠܡ .
SevAnt:madHym ܗܘ ܓܝܪ ܬܪܨ̇ X ܠܐܝܠܝܢ ܕܟܦ̣ܝܦܝܢX : ܦܪܘܩܐ ܠܚܘܕܝܟ ܐܢܬ ܒܝܒܘܬX ܘܐܬܐܣܐ . ܫܝܘܙܒܝܢܝ ܒܚ̣ܝXܝܝẌ ܘܐܫ̇ܬܘܙܒX .
SevAnt:madHym ܡܪܝ ܐܡ̣ܪܬ ܐܠܘܐ ܠܐ ܕ ܓܠܐ . ܕܒܗ ܟܕ ܡܫܪܪ ܐܢܬ ܠܟܠܢ ܦ̣̇ܨ ܐ ܐܢܬ ܠܡ ܓܢܣܐ ܆ ܠܐ ܢ̇ܦܩ ܒܝXܝܕ ܡ ܐܠܐ ܐܢ ܒܝܕ ܨܘܡܐ ܘܨܠܘܬܐX .
SevAnt:madHym ܓܝܪ ܐܡ̣ܪܬ ܠܡܢ̣ܝܚܢܐ ܕܝܠܟ ܡܘܫܐ : ܟܕ ܡܬ̇ܝܓ ܗܘܐ ܘܠܐ ܐܢܬ ܡܥܝܢܐ̈ ܝܫXܝ̣Xܬܐ̈ ܘܥܬܝܪܬܐ̈ ܕܪܚ̣ܡܝܟ̈ ܚܝ̇ܪܝܢܢ .
SevAnt:madHym ܓܝܪ ܡܪܝܐ ¹ܫܘܒܚܐ ܕܝܠܝ ܘܣܒܪܐ ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܀ ܪܡܒ - ܚ - ܐܢܬ ܕܦܐܝܐ ܠܫܡܟ ܘܚܕܘܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܡܠ̣ܝ ܝܣܦܘܬܝ̈ .
SevAnt:madHym ܡ̇ܢ ܡܪܝ ܒܝܕ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܠܐܝܢܐ ܕܡ̇ܚܝܐ ܥܠ ܦܟܐ ܕ ܝܝܝܐ ܐܢܬ ܣܓܝܐܐ̈ ܀ ܩܥ - ܘ - ܘ - ܝܥܩ ܝܝܝ ܝ : ܝܪ . ·ܝܝ X ܝ· ܝ · ܝܥ .
SevAnt:madHym ܓܝܪ ܡܪܝ ܐܡ̣ܪܬ ܘܐܫ̣ܬܘܕ ܝܬ̣ ܫܝܢܐX ܕܝܠܝ ܝܗ̇ܒ ܐܢܐ ܐܢܬ ܕܪܚ̣ܡܝܟ̈ ܘܥܠ ܫܪܪܐ ܕܫܘܕܝܐ ܕܝܠܟ ܪܒܐ ܘ̣Xܐܐ ܠܐܝܗܐ .
SevAnt:madHym ܕܝܢ ܡܪܝ Xܚ̇ܘ̣ܝܬ ܕܐܦܢX ܝܫ̣Xܪ² ܠX ܘܗܘ̣ܝܬ ܒܪܢܫܐ ܆ ܐܢܬ ܇ ܘ̇ܝ ܕܢܬܡ̣ܝXܐ ܚ̇ܝ̣ ܠܡ̣ܫܒܩ ܚܛܗܐ̈ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ .
SevAnt:madHym ܕܝܢ ܩܕܡܘܗܝX ܟܕ ܡܬܟ̇ܫܦܬܝ ܠܗX ܇ ܘܥܡ ܚܫ̣ܐ ܘܕ ܡXܐ̈ ܕ ܐܢܬ ܕܢ̇ܪܥ̣ܝ ܘܢܙܝ̣ܥ ܟܐܡܬ ܠܚܘܫܒܟܝ ܠܐ . ܡ̣ܬܬ̇ܘܝܢܐ .
SevAnt:madHym ܓܝܪ ܡܫܝܚܐ ܝܡܝܢܗ ܕܐܒܐ ܡܢܝܬ ܟܝ ܕܠܐ ܠܐ̇ܝܐ ܐܝܬܝܟ ܇ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܐܩ ܢ̇ܘܥܘܢ ܓܦܐ̈ ܐܝܟ ܢܫܪܐ̈ ܇ ܢܪܗ̣ܛܘܢ ܘܠܐ ܢ̣ܐܠܘܢ .
SevAnt:madHym ܓܝܪ ܒܪܝ̣ܬܢܝ ܘܝܕ ܠܐ ܐܝ̇ܬܝܢ ܗܘܝܢ ܥ̣ܒܕܬܢܝ ܆ ܘܟܕ ܡܢ ܐܢܬ ܇ ܗܥܝX ܕܚܠܦܝܢX ܬܚ̣ܫ ܒܒ̇ܣܪ ܩ̇ܒ̣ܠܬ ܥܠܝܟ ܨܒܝܢܐܝܬ .
SevAnt:madHym ܗܘX ܠܚܘܕܝܟ ܡܪܝܐ . ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܥܡ ܪܘܚܐ ܕ ܝܝX ܩܕܝܫܐ . ܐܢܬ . ܚܘܣ ܘܐܬܪܚܡ̈ ܥܠܝܝܢ· ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܗܘ ܠܚܘܕܝܟ ܩܕܝܫܐ .
SevAnt:madHym ܓܝܪ ܐܝܬܝX ܡܪܝܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐX ܕܥܠܘܗܝ ܐܨ̣ ܛܠܒܝܬ : ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܘܕ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ . ܢܝ̣ܫܐ ܕܙܟܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠ ܫܐܕܐ̈ .