simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܠܗܝܢ ܂ ܟܕ ܓܝܪ ܗܢ̇ܘܢ ܕܡܢ ܡܕܢܚܐ ܟܬ̣ܒܘ ܂ XܣX XܝX· ܐܢܬ ܕܡܢ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܟܠܗ ܢ ܢܬܐܡܪܢ̈· ܕܩܪܝܒܘܬܐ ܃ ܝ ܘX X -
SevAnt:LuqGramm ܃ ܘXܝX ܒܗܦܟܬܐ ܡܬܚܫܚܝܢ ܥܠܝܢ ܇ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܬܘܕܝܬܐ ܕܝܠܢ ܂ ܐܢܬ ܂ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܪܥ̣ܠܬ ܡܢ ܪܘܫܥܐ ܇ ܐܠܐ ܝX ܢܥܠX ܃ ܝXܘX X -
SevAnt:LuqGramm ܇ ܟܕ ܒܙܒܢܐ ܐܚܪܢܐ ܐܚܪܢܐ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܕܬܣ̣ܬܒܪ ܒܫܘܚܠܦܐ ܐܢܬ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܇ ܐܦܢ ܒܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܐܘܪܝܦܘ̈ 1ܡ̇ܕܡܐ
SevAnt:LuqGramm ܠܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܨܐܕܝ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܂ XXܝXܘܘܣ ܂ ܠܐ ܡܬ̇ܢܟܦ ܐܢܬ ܐܢܬ ܓܘܡ̇ܕܢܐܝܬ ܬܟܐܐ ܂ ܘܟܕ ܡܪܚܐܝܬ ܘܠܐ ܝܠܝܦܐܝܬ ܟܕ 1ܡܬ̇ܚ
SevAnt:LuqGramm ܩܘܪܝܠܘܣ ܗ̇ܘ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ 3ܘܡܐܡܢܘܢ ܗ̇ܘ ܕܗܕܐ ܂ ܙ ܐܢܬ ܕܬܚܝܬ ܩܬܪܣܝܣ ܐܝܬܝܟܘܢ ܘܢܘܟܕ̈ ܐ ܠܐܦܝܣܩܘܦܘܬ ܐ· ܃ 2
SevAnt:LuqGramm ܡܢܢ ܆ ܕܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܬ̇ܒܥ ܚܟܝܡܐ Xܩܘܪܝܠܘܣ̣ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܂ ܐܢܬ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܡ̇ܒܣܪ ܀ ܬܘܒ ܓܝܪ ܗ̇ܦܟ ܐܢܬ · 2ܫ̇ܡܥ
SevAnt:LuqGramm ܠܡܚܦܝܘ ܃ ܟܕ ܒܗ̇ܬ ܐܢܬ ܡܢ ܓܠܝܘܬܗ ܕܓܘܕܦܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܟ ܐܢܬ ܃ ܕܡܢ ܒܬܪ ܝ ܂ ܚܕܝܘܬ ܐ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ ܃ ܕܨ̇ܢܥܬܐ 3ܨܒ̇ܐ
SevAnt:LuqGramm ܠܗ̇ ܠܩܛܐܓܪܢܘܬ ܐ ܃ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܟܬ̣ܒ ܇ ܟܕ ܫܠ̣ܚ ܐܢܬ ܕܝܢ ܥܠܘܗܝ ܘܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܝܠܗ ܃ ܘܡܦܝܣܢܝܬܐ ܥ̇ܒܕ X0
SevAnt:LuqGramm ܥܠ ܟܪܝܘܬ ܐ ܣܓܝܐܬܐ ܘܥܠ ܕܡܥܐ̈ ܘܥܠ ܐܘܠܝܬ̈ ܐ ܇ ܗܟܢܐ ܐܢܬ ܐ ܕܕܠܐ ܐܣܝܘܬܐ ܪܘ̇ܐ ܐܢܬ ܘܗܟܢܐ ܫܢ̣ܝܬ ܇ X0ܘܣܢܝܩ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܡܬܬܨܝܕ ܐܝܬ ܒܗܠܝܢ ܕܒܐܓܪܬ ܐ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܡܪܘܢ ܟܬܝܒܢ̈ ܐܢܬ ܟܠܗ ܕ̇ܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܡܢ ܢܫ̇ܒܐ̈ ܕܝܠܟ ܡܬܬܚܕ ܝ ܂ X ܙ XX
SevAnt:LuqGramm ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܡܓܠܐ ܕܪܘܫܥܐ ܦܣܩܬ ܐܢܝܢ̈ ܇ ܗ̇ܝ ܕܠܛܫܘܗ̇ ܐܢܬ ܠܐ ܡܫܬܘܕܥ ܐܢܬ ܚܝܠܗܝܢ ܇ ܒܟܦܐ̈ ܢܘܟܪܝܬܐ̈ ܡܫܬܒܗܪ XX
SevAnt:LuqGramm ܇ ܐܝܟ ܓܘܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠ ܡܬܝܕܥܐ ܂ ܐܘܣ̣ܦܬ ܂ ܕܝܢ ܘܗܠܝܢ ܇ ܐܢܬ ܐܢܐ ܠܗ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܂ ܟܕ ܠܟܝܢܐ̈ ܐܘܣܝܣ̈ ܡܫܬܘܕܥ XX
SevAnt:LuqGramm ܇ ܘܡܬ̇ܕܡܪ ܗܘܐ ܘܡܫܒܢܢ ܆ ܡܛܠ ܡܢܐ ܟܕ ܠܘܬ ܘܠܪܝܢܘܣ ܟܬ̇ܒ ܐܢܬ ܐܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܣܡ̣ܬ ܐܝܟ ܕ ܠܗ ܐܫܬܘܕܥ ܐܝܟ Xܕܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܟܕ ܓܝܪ ܠܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܐܝ̇ܬܝܢܢ ܠܡܨܥܬܐ ܆ ܒܗ ܠܟܠܗܘܢ ܐܢܬ ܘܣܝ̣ܡܐ ܇ ܡܛܠ̇ ܗܝ̇ ܕܣܪܝܩܐܝܬ ܥܡ̇ܠ ܐܢܬ ܘܕܥ̇ܬ Xܝ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܘܕܚܫ ܡ̇ܢ̣ ܚ̇ܫܒ ܐܢܬ ܂ ܕܨܒܝܢܐܝܬ ܕܝܢ ܠܐ ܡ̇ܘܣܦ ܐܢܬ ܀ X ܐܢܬ ܝܝ ܕܡ̣ܙܥܪܢ̈ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܂ ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܪܡXܡ̇ܢ̣ Xܝܒܪ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܕܗ̇ܝ ܕܚܕ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܗܢܘ ܝܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܇ ܐܢܬ ܘܝ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܢܒܝܢ ܡܢ ܠܒܗܘܢ ܘܟܠ ܟܠܗ ܠܐ ܚܙ̇ܝܢ ܂ Xܡ̇X
SevAnt:LuqGramm ܇ ܘܕܣܓܝ ܟܪܝܗܢ̈ ܒܫܟܝܪܘܬ ܐ ܂ ܗ̣ܘܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܢ ܂ ·ܝ ܡܪܝܡ ܐܢܬ ܂ ܐܘ ܡܝܬܪܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܇ ܕܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܠܐ ܝܠܝܦܬܐ̈ ܡ̇ܓܣܐ ·
SevAnt:LuqGramm ܕܐܢܐ ܒܐܒܝ ܘܐܒܝ ܒܝ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܘܗ̇ܘ ܕܚܙܢܝ ܝ- ܂ X ܚ̣ܙܐ ܐܢܬ ܙܒܢܐ ܥܡܟܘܢ ܐ̇ܝܬܝ ܃ ܘܠܐ ܝܕܥܬܢܝ ܦܝܠܝܦܐ ܆ ܠܐ ܡ ܂ ̇ܗܝܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܠܝ ܆ ܕܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܛܝܒܘܬܐ ܢܒܝܝܬܐ X ܐܢܬ ܒܒܣܪ ܚܫ ܡܫܝܚܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܒܐ ܐܡ̣ܝܪ ܒܪܘܚܐ ܐ̇ܡ̣ܪ ܂
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܐܡ̣ܪܬ ܒܠܒܟ ܕܠܫܡܝܐ ܐܣ̇ܩ̣ ܂ ܠܥܠ ܡܢ ܟܘܟܒܐ̈ ܕܫܡܝܐ ܐܢܬ ܃ ܟܕ ܝ ܡܢ ܪܘܚܐ ܡܬܢܦ̣ܚ ܗܘܐ ܕܢܟܬܘܒ ܐܝܟ ܕܠܝܘܠܦܢ̣ܢ ܂