simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ( ²ܘܐܠܐ ܡܬܥܗܕ ܆ ܒܛܟܣܐ ܫ̣ܘܝܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܟܕ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܟܕ ܡܛܠܬܗܝܢ ܐܝܩܐ ܢܙܡ̇ܪ . ܠܝ ܓܝܪ ܘܐܢ ܡܬܥܗܕ )
SevAnt:Epist ܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܙܡܪ ܐܢܬ ܇ ܠܗܠܝܢ ܕܐܢܐ ܡܗܝܡܢܐ ܐܢܐ ܐܢܬ ܒܪܒܪܝܐ ܀ ܡ̣ܣܬܒܪ ܐܢܬ ܠܝ ܕܥܒܪܢ̈ ܠܟ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐ . . . .
SevAnt:Epist : ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܠܢ ܇ ܐܝܬ ܠܟ ܫܪܪܐ ܕܩܕܝܡ ܕܡ̣̇ܐ . ܟܕ ܐܢܬ ܇ ܕXܝܘܠܘܣ ܣܬܘܪܗ ܕܢܡܘܣܐ ܐܝܬܘܘܝ . ܝܬܝܪܐܝܬ . . . .
SevAnt:Epist ܕܝܢ ܟܒܪ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܗܠܝܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܥܢ̣ܐ ܐܢܬ ܆ ܐܦ ܡܕܡ ܐܢܬ ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܝܕ ܓܙܘܪܬܐ ܐܬܝܗ̣ܒ ²ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ .
SevAnt:Epist ܕܝܢ . ܗ̣ܘ ܢܡܘܣܐ ܇ ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪܬ ܇ ܕXܝܘܠܘܣ ܣܬܘܪܗ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ XܐܢܬX ²ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܩXܕXܝܫܐ ܕܐܫܬܪܝ ܟܬܒܐ ܐܡ̇ܪ .
SevAnt:Epist ܕܝܢ ܘܐܦ ܗܪܟܐ ܐܣܬܟܠ ܠܝ ܠܠܐ ܚܬܝܪܘܬܗ ܕܐܘܢܓܠܣܛܐ . ܟܕ ܐܢܬ ܗܪܟܐ ܆ ܐܢܬ ܒܗܠܝܢ ܕܝܠܟ ܐܬܒܩܐ . ܘܒܡܪܢܝܬܗܝܢ ܗܘܝ .
SevAnt:Epist ܕܝܢ ܐܬܒܩܐ ܠܝ ܒܚܬܝܬܘܬܗ ܕܢܒܝܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܕܦܠܓܘ ܒܠܚܘܕ ܆ ܐܢܬ ܘܚܡܫܐ ܕܦܘܫܩܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܘܚܢܢ ܟ̣ܬܒ̣ ܗܟܢܐ .
SevAnt:Epist ܡ̇ܢ ܪXܝ̇XܘX ܬܐܠXܐ ܐܘXܪܝܣܝܘXX ܆ XܚܘXܐ Xܗܝܐ XܝX ܐܢܬ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܡܢ ܐܒܐ . ܪܝܫܗ̇ ܕܐܓܪܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܗܢܐ .
SevAnt:Epist ܠܕܝܢ̣ܐ̈ ܕܠܐ̇ ܓܡܪܝܢ . ܗܠܝܢ̣ ܕܠܐ . Xܘܪܝܝ . XX . X ܐܢܬ ܠܟ . ܘܡܫ̣ܬܠܡ ܠܟ . ܘܗ̣ܘ ܕܝ̇ܢܐ ܡ̇ܫܠܡ ܠܟ ܠܬܫܢܝܩܐ .
SevAnt:Epist ܕܝܢ ܚܙܝ ܐܝܟܢܐ ܦܩܪܘܬܗܘܢ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܝܠܢ ܐܣܬܥܪܬ . ܡܢ ܐܢܬ ܇ ܕܥܕܡܐ ܠܗܕܐ ܦܩܪܘܬܗܘܢ ܝܘܝܘ ܇ ܕܥܠ ܦܓܪܐ ܡܝܬܐ ܣܒܟܘ .
SevAnt:Epist ܗܘ ܥܒ̣ܪܬ ܚ̇ܟܝܡܐܝܬ ܟܕ ܠܬܚܘܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ . ܬܪܝ̣ܨܬ ܐܢܬ . ܐܠܗܝ ܘܦܪܘܘܝ ܀ ܠܟܝܡܘܢܐ ܩ̣ܫܝܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܫܓܝ̣ܫܐ .
SevAnt:Epist : ¹ܘܐܦ ܠܢܘܘܪܐ ܕܡܢܗ ܡܬ̇ ܪܢܐ ܐܢܬ ܘܡ̇ܣܬܟܠ . X X XXܢ ܐܢX ܐܢܬ ܠܫܡܫܐ ܕܠܐ ܨܡܚܐ ܕܡܢܗ : ܐܠܐ ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܫܡܫܐ ܫ̇ܡX X
SevAnt:Epist ܆ ܕܨܒܝܢܐ ܡܝܬܪܐ ܗܘ̣ܝ . ܘܠܐ ܬܚܘܪX ܒܒܢܝܢܫܐ̈ X ܕܒܣܕܩܐ ܐܢܬ ܢܒܥ̣ܐ ܘܕܠܐ ܢܒܥܝ̣ܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܕ ܒܗܘܢܟ ܢܣ̇ܒ XX XX
SevAnt:Epist ܗܘ ܩ̣ܝܡܬ ܐܦ ܫܕ̇ܪܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ . ܒܥܝܕܬܐ̈ ܕܡܢ ܐܢܬ ܥܡܘܕܐ . ܐܦ ܫ̣ܬܐܣܬܐ . ܐܝܬܝܟ ܘܡܝܩܪܝܢܢ ܝܘܡ ܕܘܒܪܢܟ ܀
SevAnt:Epist ܗܘ ܥܘܫܢܐ ܘܫܘܪܪܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܣ̇ܒܪܝܢ ܒܟ . ܡܪܐ ܟܠ ܐܢܬ ܗܘ ܐܢܬ . ܗܘܝܬ ܠܗ ܫܒ̣ܝܚܐܝܬ ܓܝܪ ܗ̣ܕܝܪ ܘܡ̇ܫܒܚẌ ܕܥܫܢ ܠܒܝ ܀
SevAnt:Epist ܗܘ ܥܘܫܢܐ ܕܫܪܪܐ ܐܢܬ ܗܘ ܣܡ̣ܟܐ ܚ̣ܠܝܡܐ . ܕܥܕܬܐ̈ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܕܐܝܠܝܢ ܕܒܚܫ̇ܘܟܐ ܘܠܟ . ܗܘ ܡ̇ܘܕܝܐ ܪܘܚܝ ܕܠܐ̇ ܫܠܘܐ ܀
SevAnt:Epist ܒܗܠܝܢ ܕܝܠܟ ܐܬܒܩܐ . ܘܒܡܪܢܝܬܗܝܢ ܗܘܝ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܘܐܦ ܐܢܬ ܐܓܘܢܐܝܬ . ܡܢܐ ܓܝܪ ܘܐܦܢ ܨ̇ ܒܐ ܐܢܐ ܕܗ̣ܘ ܢܩܘܐ ܗܪܟܐ ܆
SevAnt:Epist ܠܒܝܬ ܐܠܗܐ . . ܘܩܪܘܒܪ ܠܝXܫ̣Xܝܥ . . ܡܝܢ ܐܓܪܬܐ ܕ ܠܘܬ ܐܢܬ ܕ ܩܘܗܠܬ . . ܕ ܐܝܬܝܗܝܢ . . Xܪ ܪܓX ܡܐ X XXXXX ܕ ܐ̇ܢܠX
SevAnt:Epist ܆ ܕܒܝܕ ܚܘܠܛܢܐ ܠܐ ܢܡܘܣܝ ܡ̇ܨܥܪ ܐܢܬ ܠܒܝܬ ܬܘܩܢܗ ܕܟܝܢܐ ܐܢܬ ܠܡ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܒܦܓܪܗ ܚ̇ܛܐ . ܘܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܫܠܝ ܠܟ ܐܘ
SevAnt:Epist . ܘܗܫܐ ܒܫܡܝܐ ܥܡ ܩܕܝܫܐ̈ . ܡ̇ܕܝܪ ܐܢܬ ܒܕܩ̇ܝܘܡܐ ܐܢܬ ܚ̇ܟܝܡܐܝܬ ܟܕ ܠܬܚܘܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ . ܬܪܝ̣ܨܬ ܫܘܒܚܐ ܐܚܝܕ