simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܐܡܪ ܆ ܠܐ ܬܩܘܡ ܠܝ ܠܗܕܐ . ܐܬܚ̇ܫܒ ܕܝܢ ܢ̇ܩܦܐܝܬ : ܐܦ ܐܢܬ ܗܟܝܠ . ܐܦ ܗܪܟܐ ܆ ܕܠܐ ܢܫ̣ܬܒܩ ܠܘ ܐܡܪ ܒܥܠܡܐX - Xܢܐ .
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪܬ XX ܕܒܐܓܘܢܐ ܩܘX : ܘܚܠܦ ܓܗ̇ܝܬܐ ܘܗ̇ܝ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܟܣܢܝܐ ܥ̣ܒܕܬ ܇ ܕܐܦ ܗܕܐ ܥܠ ܓܘܕܦܐ̈ ܐܘ̣ܣܦܬ .
SevAnt:CathHom ܐܝܬܝܟ ܗ̇ܘ ܡܫܝܚܐ ܇ ܗ̇ܘ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܡܫ̇ܪܪ . ܠܐ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܐܠܐ .
SevAnt:CathHom ܐܝܬܝܟ ܗ̇ܘ ܡܫܝܚܐ ܇ ܗ̇ܘ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܝܐ . ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ ܆ ܠܘܬ ܐܢܬ ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܕܐܝ . ̇ܬܝ . ܟܕ ܦ̇ܢܝ ܕܝܢ ܫܡܥܘܢ ܦܛܪܘܣ . ܐܡ̣ܪ .
SevAnt:CathHom ܐܝXܝܟ ܒܪܐ ܕܐXܗܐ . ܓ̇ܘܢܝܐ ܟܒܪ ܡܣܬܒܪ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܫܡܐ . ܐܢܬ ܕܐܬܝܠܕ ܩܕܡ ܥܠܡܐ̈ ܐܠܗܐܝܬ ܡܢ ܐܒܐ . ܐܠܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ .
SevAnt:CathHom ܕܝܢ . ܦܢܐ ܠܝ ܦܬܓܡܐ . ܐܝܟܐ ܐܝܬܝܟ ܗܘܝܬ ܟܕ ܡܫ̇ܬܐܣ ܗܘܝܬ ܐܢܬ ܓܝ ܠܪܘܩܐ ܚܣܝܪ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܐܠܘܝܬܐ . X ܐ̇ܫ̇ܐܠܟ ܕܝܢ ܐܢܐ .
SevAnt:CathHom ܕܝܢ̣ ܠܘ ܟܕ ܠܘܬ ܫ̣ܝܛܘܬܗ̇ ܕܡܘܗܒܬܐ ܐܝܟ ܕܩ̣̇ܕܡܬ ܐܢܬ ܠܐܝܢ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܡܡܚܝܐ̈ ܇ ܘܐܦ ܒܦܕܩܐ̈ ܕܟܬܢܐ ܒܠܘܕ .
SevAnt:CathHom ܐܝܬܝX ܡ̇ܠܟܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܆ ܠܐܢܫܝܘܬܐ ܘܠܡܬ . ܚܬܘܬܐ ܐܢܬ ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܪܒܝ : ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܠܦܢܐ : ܘܐܝ̣ܬܝ ܒܬܪܟܢ .
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܢ̣ܛܪܬܝܗܝ ܠܚܡ̣ܪܐ ܛ̇ܒܐ . ܥܕܡܐ ܠܗܫܐẌ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܚܡ̣ܪܐ ܗ̇ܘ ܛ̇ܒܐ ܣܐ̇ܡ . Xܐܡܬܝ ܕܢܪܘܘܢ ܆ ܠܗ̇ܘ ܕܒ̣ܨܝܪ .
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܘܩܝܐ ܗ̇ܘ ܐܚܪܝܐ ܚ̇ܙܩ ܐܢܬ ܇ ܘܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܒܪܘܚܐ XXܡܬܦ̇ܪܣ ܘܡܟ̇ܢܫ ܠܗ̇ ܠܗܘܦܘܬܣܝܣ ܕܝܠܗ .
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܒܟܠܝܘܡ . ܠܟܠܗ ܓ̇ܐܫ ܐܢܬ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܘܗ̇ܝ ܕܫܪܟܐ . ܐܢܬ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܗܕܐ ܬ̇ܒܥܐ ܗܘܬ ܡܠܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ .
SevAnt:CathHom ܕܝܢ . ܠܘ ܕܝܬܝܪ ܩ̣ܫܝܢ̈ ܡ̇ܥܘܠ ܐܢܬ ܆ ܠܘ ܩܒܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܐܢܬ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܥܘ̣ܠܘ ܇ ܝܗ̣ܒܘ ܦܘܪܩܢܐ ܕܡܚܘܬܐ .
SevAnt:CathHom ܐܝܬܝܟ ܒܪܐ ܕܝܠܝ ܘ ܚܒܝܒܐ . ܠܗܕܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܆ ܥܠ ܪܝ̣ܫܝܬܐ ܐܢܬ ܕܡܡܠܠܘܬܐܠܗܘܬܐ ܆ ܦ ܠܪܚܡ̣ܬ ܐܢܫܘܬܐ ܕܡܬܢܚܬܢܘܬܐ .
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܐܘ- ܗܢܐ . ܝܕܝܥܐ ܐܝܬܝܟ : ܕܛܡܐܬܐ ܘܕܥܡ ܚ̣ܛܝܬܐ ܐܢܬ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܕܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܢ̣ܣܝܡ ܗܪܟܐ .
SevAnt:CathHom ܐ̣ ܥܝܝ-ܢܬ ܒܚܝܠܐ ܕܝܠܟ ܠܝܡܐ . ܘܡܢ ܫܘܪܝܐ̣ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܐܢܬ ܕܝܢ ܆ ܕܠܩܘܒܠܐ ܡܬ̣ܚܙܝܢ ܇ ܕܥ̇ܒܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܘܡܡ̇ܠܠܝܢ .
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܆ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܐ̇ ܝܟܢܐ ܠܘܬ ܡܠܐ̈ ܕܝܠܟ ܣ̇ܟܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܓܝܪ ܆ ܓܘܕܐ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܟܠ ܫܥ ܩ̇ܝܡܝܢ ܚܕܪܝ̈ .
SevAnt:CathHom ܕ . ܢ . ܒܐܝܩܪܐ ܗܢܐ ܠܐ ܡܪܓܫܢܐܝܬ ܐܝܬ ܠܟ : ܘܠܘܬ ܣܛܐܕܝܘܢ ܐܢܬ ܪܝ̣ܫܝܬܐ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܪܝܫܢܘܬܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܝ̇ܬܒܝܢ ܚܢܢ .
SevAnt:CathHom ܐܡ̇ܪ ܆ ܠܘܬ ܙܥܘܪܘܬܐ ܩ̣ܦܣܬܝܗܝ ܠܫܘܐܠܐ ܆ ܘܕܡ̣ܢܘ ܐܢܬ . ܐܡ̣ܪ . ܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܗ̇ܘ ܡܫܝܚܐ ܇ ܗ̇ܘ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܝܐ .
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܇ ܠܠܚܡܐ ܐܒܠܢܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐ̇ܟܠ ܐܢܬ : ܗ̇ܘ ܕܠܠܚ̣ܡܐ ܐܢܬ ܡ̇ܟܪܙ ܟܕ X ܝXXXXXX ܐ̇ܡܪ ܆ ܐ̇ܗܦܟ ܥܕܥܕܝܟܘܢ̈ ܠܐܒܠܐ .
SevAnt:CathHom ܐܝܬܝܟ ܗ̇ܘ ܡܫܝܚܐ ܀ ܗܠܝܢ ܕܝܢ . ܠܘ ܕܣܩܘܒܠܝܘܬܐ ܐܢܬ ܠܠܘܩܐ ܐܫܠ̣ܡ . ܟܕ ܦ̇ܢܝ ܦܬܓܡܐ ܦܛܪܘܣ ܐܡ̇ܪ ܠܗ .