simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SergStyl:epLuqJew ܗܟܝܠ ܐܝܟ ܡ̇ܠܦ ܢܡܘܣܐ ܇ ܘܐܝܟ ܓܒܪܐ ܥܒܪܝܐ ܕܡܫܬܒܗܪ ܐܢܬ ܟܝ ܣܗ̣ܕ ܥܠ ܟܠܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܆ ܘܒܬܪܟܢ ܐܡ̣ܪ ܕܛܡ̣ܐ ܘ̇ܦܪܫ .
SergStyl:epLuqJew ܕܝܢ ܆ ܠܐ ܗܘܐ ܗܟܢܐ ܝܗ̣ܒ ܠܟ ܡܪܝܐ ܐܠܟ . ³ܢܒܝܐ ܡܢ ܓܘܟ ܡܢ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܝܪܬ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܆ ܠܙܟܘܪܐ̈ ܘܠܩܨܘܡܐ̈ ܫܡܥܝܢ .
SergStyl:epLuqJew ܫܝܥ ܠܒܟ ܘܠܐ ܡܣܬܟܠ ܐܢܬ . ܐܣܬܟܠ ܐܦܢ ܗܫܐ ܇ X ܕܕܡܐ ܕܪܒܘ ܐܢܬ ܐܬܦܨܝܘ̈ ܒܘܟܪܐ̈ ܕܐܝܣܪܝܠ ܇ ܡܢ ܚܪܒܗ ܕܡܠܐܟܐ ܇ . 11ܐܦܢ
SergStyl:epLuqJew ܬܒܥ ܐܢܬ ܠܝ ܆ ܘܐܢܐ ܡܦܢܐܝXXX1 . X1 X ܐܢܐ ܠܟ ܐܝܟ ܐܢܬ ܕܝܢ ܠܬܒܥܬܐ ܐܚܪܬܐ ܆ ܢܚܙܐ ܡܢܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܠܢ . . 2ܣܪܓܝܣ
SergStyl:epLuqJew ܠܛܠܝܐ ܒܫܒܬܐ ܆ ܗܐ ܫܪܝ̣ܬ ܫܒܬܐ . ܘܐܠܐ X ܓ̇ܙܪ ܐܢܬ ܒܫܒܬܐ ܐܢܬ . ܘܫܦܪܘ̈ ܠܐܠܗܐ ܝܬܝܪ ܡܢܟ ܇ ܕܢ̇ܛܪ ܐܢܬ ܫܒܬܐ . . 3ܓܙܪ
SergStyl:epLuqJew ܗܫܐ ܆ ܕܠܐ ܐܫܬ̣̇ܡܥܬ ܥܠ ܥܡܐ ܐܚܪܢܐ ܬܚܝܬ ܫܡܝܐ ܇ ܕܐܟܠ ܐܢܬ ܕܟܦܢܐ : ܕܩܕܡ ܗܝܟܠܐ ܩܝܡܝܢ ܟܕ ܡܙܝܢܝܢ̈ . . 9ܐܬܒܩܐ
SergStyl:epLuqJew ܝXXXX1 . 1 ܐܡܪ ܐܢ]ܬ [ܠܝ ܠܐ ܐܥܒܕ ܨܠܝܒܐ . ܗܐ ܟܠܗܝܢ ܐܢܬ ³ܕܨܠܝܒܐ . 6ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ : ܘܣܗܕܢ̈ ܥܠ ܢܦܫܗܝܢ :
SergStyl:epLuqJew ܒܗܘܢ . ܘܣܘܣܝܐ ܘܟܘܕܢܝܐ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܠ ܟܠܗ ܛܡܐܝܢ ܐܝܟ ܐܢܬ ܝܬܝܪܐ ܛܡܐܘܬܗ ܕܚܙܝܪܐ ܇ ܥܠ ܕܓܡܠܐ ܘܕܚܡܪܐ ܕܡܬܚܫܚ X
SergStyl:epLuqJew ܠܡܐܡܪ ܇ ܐܢ ܒܕܓܠܘܬܐ ܠܐ ܡܣܬܪ ܐܢܬ ܢܦܫܟ . ܢܬܢܐ ܠܟ ܡܟܝܠ ܐܢܬ . ܕܠܐ ܢܐܡܕ̇ ܕܝܫܘܥ ܗܘ ܗ̇ܘ ܕܐܩܝܡܗ . ܡܢܐ ܓܝܪ ܡܨܐ X
SergStyl:epLuqJew ܕܬܐܡܪ : ܕܒܥܘ̣ܠܐ ܣܥ̣ܪܐܠܗܐ ܨܐܕܝܟܘܢ ܗܠܝܢ ܆ . ܐܢܬ ܐܢܬܘܢ . ܘܠܢ ܡܚܣܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܚܙܝܪܐ ܠܡ . ³ X X XXX1ܡܫܟܚ
SergStyl:epLuqJew : ܢܒܝܘܬܐ ܕܢܒܝܐ̈ : ܐܘ ܡܬܟܬܫ ܐܢܬ¹ ܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܪܒܬܐ ܇ ܘܒܥܡܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܙܡܪ ܠܟ . ܘܗܫܐ ܐܢܗܘ XXܕܡܩܒܠ
SergStyl:epLuqJew ܒܩܪܝܢܐ ܆ ܘܠܘ ܐܝܟ ܛܥܡܢܐ ܕܦܪܫ ܚܝܠܗ ܕܟܬܒܐ . ܡܟܝܠ ܐܠܨܐ ܐܢܬ ܕܡܥܝܕܐ ܒܗܝܢ ܫܒܪܘܬܗ . ܐܝܟ ܫܒܪܐ ܓܝܪ Xܝܡܬܚܫܚ
SergStyl:epLuqJew ܕܠܝܛ ܗܘ X ܟܠ ܕܠܐ ܡܩܝܡ ܙܪܥܐ ܒܐܝܣܪܝܠ . ܡܕܝܢ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܆ ܐܢܬ . ܐܦ ܠܐ ܐܠܗܐ ܒ̇ܛܠ ܒܫܒܬܐ . . 4ܘܡܛܠ ܒܢܝܐ̣̈ . ¹ܘܕܐܡܪ
SergStyl:epLuqJew ܒܗܘܢ ܆ ܘܠܐ ܡܚܫܒ ܐܢܬ . ܘܒܠܚܘܕ ܡܢ ܚܙܝܪܐ . ܓܥܨܐ ܠܟ . ܐܡܪ ܐܢܬ . ܠܐ ܓܝܪ ܦܪܣܬܗܘܢ̈ ܨܪܝܢ̈ ܆ ܘܠܐ ܡܓܪܪܝܢ . ¹ܘܡܬܚܫܚ
SergStyl:epLuqJew ܐܕܡ ܆ ܘܩܐܝܢ ܐܝܟܐ ܗܒܝܠ ܐܚܘܟ . . 6ܘܐܢ ܐܡܝܪ ܕܐܫܬܥܒܕ Xܢ ܐܢܬ ܘܐܢ ܫܐܠ ܒܪܐ : ܐܝܟܐ ܣܡܬܘܢܝܗܝ ܠܠܥܙܪ ܆ ܘܐܒܐ ܫܐܠ ܐ̇ܝܟܐ
SergStyl:epLuqJew ܘܐܝܢܐ ܡܢ ܐܝܢܐ ܡܝܬܕ̇ ܣܢܝܐ ܡܠܐ ܟܘܒܐ̈ ܆ ܐܘ ܒܬܘܠܬܐ ܐܢܬ ܐܒܐ ܕܫ̣ܪܐ ܒܟܘܒܐ̈ ܕܣܢܝܐ ܘܠܐ ܐܘܩܕܗ ܆ Xܢ ܡܢܐ ܟܝ ܐ̇ܡܪ
SergStyl:epLuqJew ܐܘ ܐܚܪܢܐ ܆ ¹ܠܗܢܐ XX . XXX1ܨܠܝܒܐ ܕܐܟܪܙܘ̈ ܘܙܚܘ̈ ܐܢܬ ܠܟ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܗܕܐ ܝ̇ܕܥܝܢ ܚܢܢ . Xܢ ܕܐܢ ܡܡܪܚ ܐܢܬ : ܐܘ
SergStyl:epLuqJew ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܡܣܗܕ ܥܠ ܗܕܐ . X . 1ܝܗܘܕܝܐ ܠܐ ܐܡܪ ܟܬܟܐ ܕܐܦܢܝ ܐܢܬ : ܠܡܐ ܐܦܢܝ ⁴ ܡܢ ܕܚܠܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܠܣܓܕܬܐ ܕܚܕ ܐܠܗܐ ܆ ܐܘ
SergStyl:epLuqJew : ܗܕܐ ܥܠ ܕܘܝܕ ܐܡܝܪܐ ܆ ܗܐ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܐܡ̣ܕ̇ ܗܐ ܒܬܘܠܬܐ ܐܢܬ . ܠܐܠܗܐ ܗܟܝܠ ܗܝܡܢܢ ܒܕܚܠܬܐ ܘܒܪܬܝܬܐ . . 3ܘܐܢ ܐܡܪ
SergStyl:epLuqJew ܠܢ . . 2ܣܪܓܝܣ ܐܢܬ ܬܒܥ ܐܢܬ ܠܝ ܆ ܘܐܢܐ ܡܦܢܐܝXXX1 . X1 X ܐܢܬ ܒܦܬܓܡܝܟ̈ . ܢܩܪܘܒ ܕܝܢ ܠܬܒܥܬܐ ܐܚܪܬܐ ܆ ܢܚܙܐ ܡܢܐ ܐܡܪ