simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܡܪܝ ܇ ܐܢ 3ܐܬ̣ܐ ܓܒܪܐ ܠܘܬܟ ܝ ܘܡܠܠ ܠܟ ܥܠܝ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܝܘܣܦ ܐܢܬ X ܘܡܡܠܠ ܐܢܐ ܠܗ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܥܠܝܟܝ ܂ ܘܗܫܐ̣ ܐܢܬ 2ܝ̇ܕܥ
Ps-Zach:EccHist ܠܗ 13ܠܡܫܝܚܐ ܂ ·ܝ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܛܠܝܐ ܂ ܟܠ ܝܘܡ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܠܗ ܐܢܬ ܂ ܘܐܢܐ̣ ܠܐ ܟܦܪ ܐܢܐ ܒܗ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܕܡܢ ܐ ܟܐ 12ܝܕܥ ܂
Ps-Zach:EccHist ܓܝܪ ܠܡ ܬܬܩܪܐ ܟܐܦܐ ܂ ܝܝ ܘܥܠ ܗܕܐ ܟܐܦܐ ܐܒܢܝܗ̇ ܠܥܕܬܝ ܂ ܐܢܬ ܥܠ ܫܘܥܐ 2ܕܗܕܝܝܢ ܦܛܪܘܣ ܟܐܦܐ ܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܦܪܥܘܢ ܆ ܒܪܝ ܒܘܟܪܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܂ ܡܛܘܠX ܗܕܐ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܂ ܕܒܕܓܘܢ ܐܦ ܡܘܫܐ 1 ܐܬܦܩܕ ܕܢܐܡܪ ܠܦܪܥܘܢ ܗܟܘܬ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܝܢ ܕܠܐ ܝXܒܝܢܢ ܗܦܟܬܝ ܠܘܬܢ ܂ ܟܕ ܐܫܟܚܢܟ ܡܨܪܝܐ ܂ ܒܪܡ ܐܢܬ ܕܬܦܝܣX ܟܕ ܡܪܬ ܐ ܐܢܬ ܠܡܨܪܝܐ̈ ܕܠܨܒܝܢܢ ܢܬܛܦܝܣܘܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܒܪܟܝܗ̇ ܠܒܬܘܠܬܐ ܝX ܗܕܐ ܂ ܘܚܕܬܝܗ̇ ܒܪܘܚܐ ܂ ܘܡܢ ܕܪܝܫ ܐܢܬ ܚܫܘܟܐ ܠܢܗ ܪܐ ܂ ܘܡܢ ܛܥܝܘܬ ܐ ܠܫܪܪܐ ܂ ܘܡܢ ܡܘܬܐ ܠܚܝܐ̈ ܆
Ps-Zach:EccHist ܠܡܨܪܝܐ̈ ܕܠܨܒܝܢܢ ܢܬܛܦܝܣܘܢ ܂ ܐܢܬ ܕܝܢ ܕܠܐ ܝXܒܝܢܢ ܐܢܬ ܐܠܦܗ ܆ ܐܡܪܝ ܠܘܬܗ ܂ ܕܚܢܢ ܡ̇ܢ ܫܕܪܢܟ̣ ܕܬܦܝܣX ܟܕ ܡܪܬ ܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܣܝܡܬ ܝ ܡܠܟܐ̈ ܓܝܪ ܩܕܡܝܐ̈ ܡܫܟܚ ܠܟ ܂ ܐܠܐ ܚܘܢ ܘܢܗܘܐ ܠܟ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܐܝܕܝܐ̈ ܘܐܚܕܘܗܝ ܂ ܘܫܐܠܘܗܝ ܕܡ ܂ ܢ ܐ̇ܝܡܟܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܣܝܠܒܣܛܪܘܣ ܂ ܡܕܝܢ̣ ܚܘܐ ܐܚܪܢܐ ܕܐܬܝܠܕ ܡܢ ܐܢܬ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܡܝܪܢ ܂ ܕܐܚܪܢܐ ܗܘ ܗ̇ܘ ܕܚܫܚ ܒܗܝܢ ܝX ܐܢܬ ܐ̇ܡܪ
Ps-Zach:EccHist ܡܪܝ ܐܘ ܗ̣ܢܘܢ ܂ 5ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܪܢܐ ܐܢܬ ܐܘ ܢܣܒܪܘܢ ܗ̣ܢܘܢ ܐܢܬ ܂ ܡܛܘܠ ܕܐܦܠܐ ܡܕܡ ܕܫܡܝܥ ܥܠܝܗܘܢ ܨ̇ܒܐ ܗܘܝܬ ܕܬܕܥ ܂ ܐܘ
Ps-Zach:EccHist ܒܐܝܕ̈ ܟ ܂ ܘܐ̣ܡܪ ܥܠܝܡܐ ܂ ܣܝܡܬܐ ܡܢ ܡܬܘܡ̣ ܠܐ ܐܫܟܚܬ ܂ ܐ ܟ ܐܢܬ ܂ ܘܐܡܪܘ ܂ ܙ X ܠܗ ܂ ܐ ܟܐ ܗܝ ܣܝܡܬܐ ܂ ܕܡܢܗ̇ ܟܣܦܐ ܐܚܝܕ
Ps-Zach:EccHist ܐܡ̣ܪܬ̣ ܘܗܘܬ ܂ ܘܡܢ ܝX ܦܘܡܟ ܢܦ̣ܩܬ ܂ ܕܪ ܚܗ̣̇ ܐܝܟ ܪ ܚܐ ܐܢܬ ܘܐܡ̣ܪܬ ܂ ܡܪܝ ܆ ܠܝ̣ ܠܐ ܡܡܬܘܡ ܗܘܬ ܟܟܪܝܬܐ ܒܬܘܢܝ ܂ ܐܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܦܪܘܩܝܢܝ ܂ ܡܛܠ ܕܒܛܘܥܝܝ ܚܛܝܬ ܠܟ ܂ ܒܬܘܠܬܐ ܛܥܝܬܐ ܐܢܬ ܐܢܘܢ ܡܢ ܩܕܡ ܐܦܝ̈ ܂ ܘܠܘܬܟ ܡܪܐ ܐܠܗܝ ܝ ܆ ܂ ܥܪܩܬ ܂ ܐܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܬܕܥ̣ ܕܡܬܝܒ ܗܘ ܝ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܒܠܒܢ ܕܢܬܝܒܟ ܂ ܐܢܬ ܝܝ ܕܩܘܫܬܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܂ ܐܠܐ ܐ̣ܡܪ ܡ̇ܢX ܕܨܒܝܬ ܒܢܝܡܝܢ ܐܦ
Ps-Zach:EccHist ܕܬܙܟܐ ܠܡܢܣܝܢܐ ܂ ܘܥܡܢ ܬܬܒܣܡ X ܒܙܟܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܟܕ ܬܗ ܐܢܬ ܚܘ ܬܟ ܒܗܠܝܢ ܕܬܢܝܬ ܂ ܐܠܐ ܗܝܡܢ ܗܫܐ ܐܘ ܗܘܪ̤ܐ ܆ ܕܬܫܟܚ ܐܦ
Ps-Zach:EccHist ܥܠܝܡܐ ܒܣܒܐ̈ ܘܚܟܝܡܐ̈ ܕܐܦܣܘܣ ܂ ܡܟܝܠ ܦܩ̇ܕ ܐܢܐ̣ ܐܢܬ ܕܙܒܢܝܢ̈ ܂ ܙ ܂ ܝܝ- ܕܡܣܒܐ ܘܡܬܠܐ ܂ ܘܨܒܝܬ ܕܬܛܥܐ ܒܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܬܐ ܂ ܩܕܡܘ ܐܬܢܒܝܘ ܢܒܝܐ̈ ܂ ܠܥܠܬܐ̈ ܕܗܠܝܢ 7ܕܟܬܝܒܢ ܂ ܐܢܬ ܗܕܐ ܗܝ ܕܡܢܝ ܒܠܚܘܕ ܂ ܕܐܢ ܡܛܘܠ ܡܫܝܚܐ ܂ ܗ̇ܘ ܝ ܕܐ̇ܡܪ
Ps-Zach:EccHist ܘܕܪܫ ܆ ܠܘ ܡܢ ܕܝܠܢ ܬܡܠܠ ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܕܝܠܟܘܢ ܗܘܝܬ ܡܬܝܒ ܐܢܬ ܠܗܕܐ ܡܠܬ ܐ̣ ܢܒܝܐ ܕܝܠܢ ܐܡܪܗ̇ ܂ ܝ ܡܕܝܢ ܐܢ ܚܠܦ ܝܫܘܥ ܕܐܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܐܢܐ ܘܡܢܐ ܝ ܝܠܕܬܟ ܂ ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܡܛܘܠ ܕܥܠܬܐ ܗܘ 3ܕܟܘܠ ܐܢܬ ܒܪܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢܚܢܢ ܆ ܗ̇ܘ ܕܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܥܠܘܗܝ ܒܢܒܝܐ ܇ ܕܒܪܝ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܗܝܕܝܢ ܬܣܬܟܠ ܗܝ̇ ܕܡܬܐܡܪܐ ܂ ܕܠܐ ܢܘܟܪܝܐ ܠܬܘܕܝܬܢ ܐܢܬ ܂ ܕܟܕ ܬܩܪܐ ܒܟܬܒܐẌ ܆ ܬܫܟܚ ܕܐܡܪ ܝܝ ܐܒܐ ܥܠ ܒܪܐ ܕܒܪܝ