simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܒܚܪ ܠܒܐ ܡܦܣ ܐܢܬ ܕܒܟܠܗ ܚܝܠܝ ܪܚܡܬܟ ܘܛܒ ܐܬܪܓܪܓܬ ܐܢܬ ܒܥܝܬܗ . ܐܢܬ ܒܨܐ ܟܘܠܝܬܐ̈ ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܒܟܠܗ ܢܦܫܝ ܐܚܒܬܟ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܒܨܐ ܟܘܠܝܬܐ̈ ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܒܟܠܗ ܢܦܫܝ ܐܚܒܬܟ . ܐܢܬ ܒܚܪ ܠܒܐ ܐܢܬ ܠܝ ܟܠܝܠܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܡܛܠ ܕܓܠܝܐ ܗܝ ܠܟ ܕܒܟܠܗ ܠܒܝ ܒܥܝܬܗ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܓܝܪ ܡܦܣ ܐܢܬ ܗܘ ܕܬܘܒ ܠܝܬ ܐܬܪܐ ܠܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܕܢܪܚܡ ܥܠ ܡܢ ܐܢܬ ܡܩܒܠ ܐܢܬ ܕܝܗܒ ܐܢܬ ܠܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܡܢ ܢܨܪܝܐ̈ ܥܒܕܘܗܝ̈ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܟܕ ܗܕܐ ܣܗܕ ܟܝܢܟ ܕܠܐ ܐܢܬܬܐ ܐܝܬ ܠܟ ܘܠܐ ܒܢܝܐ̈‏ ‏ 52 ܘܟܕ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܐܒܠܐ ܡܢܘ ܡܝܬ ܒܒܝܬܟ ܐܢܬܬܟ ܐܘ ܒܢܝܟ̈ ܕܗܐ ܐܒܝܠ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܫܘܝܬܗ ܠܣܓܕܬܗ ܕܟܕ ܐܢܬ ܪܒ ܐܢܬ ܡܢܗ ܐܢܗܘ ܕܨܒܝܬ ܐܢܬ ‏ 25 ܫܡܥܘܢ ܐܡܪ ܕܐܝܟܘ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܫܡܫܐ ܕܗܐ ܥܡܟ ܕܒܪ ܐܢܫܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܗܫܐ ܒܣܟܠܘܬܟ ܠܐ ܚܐܣ ܐܢܬ ܥܠ ܢܦܫܟ ܐܠܐ ܒܢܝ̈ ܨܒܝܢܟ ܐܢܬ ܒܡܘܬܐ ܐܝܢܐ ܕܡܢܚ ܐܢܬ ܒܗ‏ ‏ 49 ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܠܗ ܐܦܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܡܐ ܙܟܝܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܐܢܬ ܬܕܥ ܟܕ ܬܬܠ ‏‎‎‏ ܕܝܢܗ ܘܬܒܥܬܗ ܐܢܬ ܕܡܙܡܢܝܢ ܠܝ ܕܐܚܒܠ‏ ‏ 21 ܫܡܥܘܢ ܐܡܪ ܕܐܢܗܘ ܕܐܢܬ ܐܫܕ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܐܒܝܠ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܥܠ ܗܠܝܢ . ܗܘ ܕܝܢ ܦܢܝ ܦܬܓܡܐ ܐܢܬ ܡܝܬܐ ܡܝܬ ܠܟ ܒܒܢܝܟ̈ ܐܘ ܫܠܕܐ ܕܐܢܬܬܟ ܪܡܝܐ ܩܕܡܝܟ ܓܠܝܙ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܬܕܥ ܟܕ ܬܬܠ ‏‎‎‏ ܕܝܢܗ ܘܬܒܥܬܗ ܒܝܘܡܐ ܕܡܬܬܒܥ ܐܢܬ ܥܠ ܐܢܬ 21 ܫܡܥܘܢ ܐܡܪ ܕܐܢܗܘ ܕܐܢܬ ܐܫܕ ܐܢܬ ܕܡܐ ܙܟܝܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܒܚܘܬܪܟ ܗܘ ܕܗܫܐ ܠܟܠ ܐܢܫ ܡܬܚܙܐ ܠܐ ܚܝܣܬ ܥܠ ܢܦܫܟ ܐܠܐ ܐܢܬ ܒܡܘܬܐ ܐܝܢܐ ܕܒܥܝܬ ܒܨܒܝܢܟ ܥܢܬܐ‏ ‏ 22 ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܕܐܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܫܚܬ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܒܚܝܠܐ ܘܒܐܝܕܗ ܦܪܩܬܢ ܡܢ ܡܘܬܐ ܐܢܬ ܡܢ ܛܘܥܝܝ ܒܝܕ ܐܣܛܠܐ ܡܠܝܠܬܐ ܕܠܒܫܬ ܡܢ ܐܢܫܘܬܢ ܗܝ ܕܐܦ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܡܪ ܠܗ ܓܘܫܬܐܙܕ ܬܦܩܘܕ ܡܪܚܡܢܘܬܟ ܘܢܣܩ ܟܪܘܙܐ ܥܠ ܫܘܪܐ ܐܢܬ ܡܠܟܘܬܟ ܘܬܬܓܡܪ ܒܥܘܬܝ‏ ‏ 58 ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܡܢܘ ܕܒܥܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܠܗܘܢ ܬܕܥ . ‏ ‏ܗܝܕܝܢ ܐܪܝܐ ܡܪܝܪܐ ܘܣܪܘܚܐ ܡܛܥܡ ܒܕܡܐ ܐܢܬ ܐܢܐ . ܩܝܡܝܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܘܐܦ ܗܢܘܢ ܠܢܦܫܗܘܢ . ܘܡܐ ܕܒܩܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܢܗܝܪܐ ܘܚܟܝܡܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܡܪܬ ܗܕܐ ܡܢ ܐܢܬ ܕܦܩܕ ܐܢܐ ܠܟ ܗܟܢ ܥܒܕ . ܠܐ ܓܝܪ ܨܒܐ ܐܢܐ ܒܩܛܠܟ ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܓܢܬ ܥܠܘܗܝ ܐܝܕܟ ܘܥܠ ܒܝܬܗ ܘܥܠ ܒܢܘܗܝ̈ ܘܥܠ ܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬ ܐܢܬ ܐܝܘܒ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܐܡܪܘ ܕܠܘ ܣܪܝܩܐܝܬ ܕܚܠ ܠܟ ܐܝܘܒ . ܕܗܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܠܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܡܢ ܢܨܪܝܐ̈ ܥܒܕܘܗܝ̈ . ܐܢܬ ܓܝܪ ܡܦܣ ܐܢܬ ܗܘ ܐܢܬ ܗܘ ܠܐ ܚܬܡ ܐܢܬ ܘܟܣܦ ܪܝܫܐ ܥܦܝܦܐܝܬ ܠܐ ܡܩܒܠ ܐܢܬ ܕܝܗܒ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܪܒ ܐܢܬ ܡܢܗ ܐܢܗܘ ܕܨܒܝܬ ܕܬܦܪܘܫ . ܘܕܐܡܪܬ ܕܠܫܘܦܪܟ ܐܢܬ ܗܘ ܫܡܫܐ ܕܗܐ ܥܡܟ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܐܢܬ ܐܫܘܝܬܗ ܠܣܓܕܬܗ ܕܟܕ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab . ܐܡܪ ܠܗ ܓܘܫܬܐܙܕ ܗܟܢܐ ܗܘ ܡܠܟܐ ܛܒܐ ܠܥܠܡ ܚܝ ܗܟܢܐ ܗܘ ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܡܫܡܥ ܗܘ ܫܡܥܬ ܥܠܝܟ ܕܟܪܝܣܛܝܢܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܠܐ ܡܠܟܐ̈ ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܝܬܒܝܢ ܩܕܡܝܟ ܗܫܐ ܬܘܒ ܠܚܘܫܒܝ̈ ܐܢܬ ܐܟܘܬܗܘܢ‏ ‏ 31 ܓܘܗܫܬܐܙܕ ܐܡܪ ܕܗܝܡܢ ܡܠܟܐ ܘܐܫܪ ܕܠܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܒܗ‏ ‏ 49 ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܠܗ ܐܦܢ ܐܢܬ ܗܫܐ ܒܣܟܠܘܬܟ ܠܐ ܚܐܣ ܐܢܬ ܐܢܬ ܐܝܬ ܠܟ ܨܒܝܢܐ ܣܒ ܐܢܘܢ ܡܢܢ ܩܠܝܠܐܝܬ ܒܡܘܬܐ ܐܝܢܐ ܕܡܢܚ