simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܠܗ ܡܫܝܚܐ . ܒܪܢܫܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܡܢ ܛܘܒܢܝܬܐ ܡܪܝܡ ܆ ܐܝܟ ܟ . ܐܢܬ ܟܕ ܐܡܪܗ̇ : ܡܢ ܐܡܪ : ܠܡܠܬܐ ܠܡ ܐܠܗܐ : ܡܢ ܕܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܐ . .
PhiloxMab:TenMem ܠܗ ܡܢ ܡܘܬܐ ܆ ܢܟܪܝܬܝܗܝ ܐܦ ܡܢ ܦܓܪܢܘܬܐ ܝ . ܪܬܐ ܀ X ܐܢܬ . . ܡܪܚܩܬ ܠܐܠܗܐ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܆ ܐܪܚܩܬܝܗܝ ܡܢ ܗܕܡܐ . ܘܟܕ ܐ .
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܒܗܠܝܢ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܪܓܫܬ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܆ ܐܝܟ ܕܥܠ ܐ ܐܢܬ X X . ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܛܟܣܐ ܟܡܐ ܕܨܒܐ ܐܢܫ ܡܗܝܡܢܐܝܬ ܡܡܠܠ ܥܠ ܐ .
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܕܠܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܥܒܕܬ ܢ . ܘܬܐ . ܘܐܦ ܠܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ ܥܡܗ̇ ܐܢܬ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܡܠܐ̈ . . ܝܢ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܫܪܝܪܬܐ̈ ܐܢܝܢ .
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܡܝܘܬܐ ܡܝܬ ܚܠܦܝܢ . ܘܐܝܟܢܐ ܐܘ̇ ܣܟܠܐ ܐܙܕܟܝ ܬܐ ܐܢܬ ܕܬܛܠܘܡ ܐܢܫܘܬܐ ܆ ܠܐܠܗܘܬܐ ܬܚܝܬ ܡܘܬܐ ܣ̇ܐܡ ܐܢܬ .
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܐܘ̇ ܛܥܝܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܪܥܝܢܟ ܆ ܣܬܟܠܘ ܘܚܙܘ ܥܡ ܡܢ̣ܘ ܐܢܬ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܢܚ̣ܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܡܐܝܬ . ܘܫ̣ܪܐ ܒܒܬܘܠܬܐ .
PhiloxMab:TenMem ܫܪܝܪܬܐ ܨ̇ܒܝܬ ܕܬܚܘܝܢ . ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܡܬܚܪܐ ܕܢܚܘܐ ܢܗܝܪܐ ܐܢܬ ܕܗܠܝܢ ܥ̇ܒܕܬ ܠܗ . ܒܡܕܡ ܕܕܓܘܠܬܐ ܡܬܚܙܝܐ ܒܗ .
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܐܝܟ ܣܡܝܐ ܕܠܐ ܚ̇ܙܐ ܘܐܘܡܢܐ ܣܟܠܐ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܆ ܡܕܒܩ ܐܢܬ ܆ ܘܐܬܡܠܠ ܡܣܟܝܢܐܝܬ ܠܦܘܬ ܚܙܬܐ ܕܐܬܚܘܝ ܒܗ̇ ܒܥܠܡܐ .
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܐܡܪܬ ⁷⁹ܕܝܠܕܬ ܒܪܐܢܫܐ ܟܝܢܐܝܬ ܝܟ ܕܐܬܝܠܕ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܕܡܓܫܡ ܡܢܗ̇ ܡܢ XX 59 ܘܠܬܐ . ܝܠܕܬ ܒܬܘܠܬܐ .
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܒܫܛܘܪܘܬܟ ܠܐ ܐܫܟܚܬ ܕܬܟܣܐ XX X XX4 ܘܕܦܟ . ܐܢܬ ܒܪܐ ܗ̣ܘ ܕܩ̣ܡ ܗܘܝܘ ܕܐܦܐܨܛܠܒ . ܘܒܨܠܝܒܘܬܗ ܘ̣ܐ ܕܒܚܐ .
PhiloxMab:TenMem ܠܝ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܒܩܠܝܬܐ ܆ ܕܥܘܠ ܠܡ ܠܡܕܝܢܬܐ̈ ܘܕܪܘܫ ܥܡ ܐܢܬ . ܐ ⁷⁰ܬܬܒܥ ܡܢܢ ܒܨܥܪܝܟ̈ ܥܝܪܬܐ ܕܦܘܪܣܝܗ ܕܝܘܠܦܢܟܘܢ .
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܝܘܬܐ ܨܒܝܬ . ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܬܐܝܬ ܡܬܪܥܐ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܒܩܢܘܡܐ ܚܝܐ . ܠܘ ܐܝܟ ܕܐܢܬ ܨܒܝܬ . ܐܠܐ ܕܐܦ ܚܝܐ ܗ̣ܘ .
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܡܪܝ . Xܠܗܐ ܐܢܬ . ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܪܟܒ̣ܬ ܥܢܢܐ ܐ . ܣܬܠ̣ܩܬ ܀ ܐܢܬ ܒܪܢܫܐ ܗ̣ܘ ܒܛܘܦܣܐ ܕܐܢܫܐ ܒܪܟܫܐ̈ ܝXXX 139 X ܗܘܐ .
PhiloxMab:TenMem ܡܩܝܡܢܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܥ̇ܒܕܬ ܠܗ . ܒܡܕܡ ܕܕܓܘܠܬܐ ܡܬܚܙܝܐ ܒܗ ܐܢܬ ܠܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܣܩܘܒܠܗ̇ ܩܝܡܬܐ ܘܕܡܥܡܘܕܝܬܐ .
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܫܬܟܚܬ ܠܟ ܗܦܟܬܐ ܕܟܐܢܐܝܬ ܬܐܡܪ ܠܘܩܒܠ ܐܢܬ ܝXX X 0 ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܬܝܠܕ ܘܡܝܬ ܆ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܕܐܬܝܠܕ ܘܡܝܬ .
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܢ . ܣܝܒܘܬܗ ܕܟܝܢܢ⬩ ܝ⬩⬩ 4ܕܐܩܦ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܐܢܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܘܠܝܢܪܝܣ ܡܠܦ ܐܢܬ . ܗ̇ܘ ܠܡ ܒܠܚܘܕ ܡܕܥܐ ܛ̇ܠܡ .
PhiloxMab:TenMem ܡܫܪܪ ܐܢܬ ܡܠܦܢܘܬܟ ܀ ܫܠܡ ܡܡܠܠܐ ܕܗ̇ܘ ܕܠܩܘܒܠܐ . II ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܕܐܬܝܠܕ ܐܠܗܐ ܓܠܝܐ ܠܗܘܢ ܆ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܝܕܝܥܢ̈ .
PhiloxMab:TenMem ܟܝܢܐܝܬ ܒܟܝܢܐ ܐܡ̣ܪܬ ܕܐܝܬܝܗ̇ . ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܬܚܙܐ . ܐܢܬ ܥܠܝܗ̇ . ܕܡܘܗܒܬܐ ܕܩܝܡܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܥܠ ܟܝܢܐ .
PhiloxMab:TenMem ܗ̣ܘ ܡܠܟܗܘܢ ܘ . ܕܝܐ ܆ ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ ܕܗܝܕܝܢ ܦܝܠܛܘܣ ܢ̇ܓܕܗ ܐܢܬ ܗܘܐ ܡܚܝܗܝ ܥܠ ܦܟܗ ܥ . ܘܬܘܒ ܩܪܐ ܦܝܠܛܘܣ ܠܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ .
PhiloxMab:TenMem ܓܝܪ ܗܘܝܬ ܬܠܡܝܕܐܕܝܠܗܘܢ : ܘܐܬܢܓܕܬ ܒܝܢܗܘܢ ܒܐܣܟܡܐ ܆ ܐܢܬ ܬܬܚܬܪ : ܘܬܣܒܪ ܠܟ ܕܗܢܘܢ ܕܡܫ̇ܒܚܝܢ ܬ . ܠܡܝܕܐ̈ ܗܘܘ ܠܟ .