simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܥܒܕܬ ܡܛܫܝܐܝܬ : ܘܐܢܐ ܐܥܒܕܝܗ̇ ܠܗܕܐ ܠܥܝܢ ܟܠܗ ܐܢܬ ܠܥܢܝܟ ܘܐܬܠ ܠܚܒܪܟ : ܘܢܕܡܟ ܥܡܗܝܢ ܠܥܝܢ ܫܡܫܐ ܗܢܐ .
P:Sam [AB] ܬܢܗܪ ܫܪܓܝ . ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ ܢܢܗܪ ܚܫܘܟܝ . ܡܛܠ ܕܒܟ ܐܪܗܛ ܥܠ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܥܡܐ ܡܣܟܢܐ ܬܦܪܘܩ : ܘܥܝܢܐ̈ ܪܡܬܐ̈ ܬܡܟܟ .
P:Sam [AB] ܘܟܠܗ ܒܝܬ ܐܒܘܟ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܪܗܛܐ̈ ܕܩܝܡܝܢ ܠܥܠ ܡܢܗ : ܐܢܬ ܗܢܐ ܪܒܐ ܘܙܥܘܪܐ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܡܡܬ ܬܡܘܬ ܐܚܝܡܠܟ :
P:Sam [AB] ܗܘ ܐܠܗܐ : ܘܡܠܝܟ̈ ܢܗܘܝܢ̈ ܫܪܝܪܢ̈ : ܕܐܡܪܬ ܥܠ ܥܒܕܟ ܐܢܬ ܒܠܒܗ : ܠܡܨܠܝܘ ܩܕܡܝܟ : ܨܠܘܬܐ ܗܕܐ . ܘܗܫܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ :
P:Sam [AB] ܘܒܢܝܟ̈ : ܘܬܥܠ ܠܒܪ ܡܪܟ ܠܚܡܐ ܘܢܐܟܘܠ . ܘܡܦܝܒܫܬ ܒܪ ܡܪܟ ܐܢܬ ܠܫܐܘܠ ܘܠܟܠܗ ܒܝܬܗ : ܝܗܒܬ ܠܒܪ ܡܪܟ . ܘܬܦܠܘܚ ܠܗ ܐܪܥܐ :
P:Sam [AB] ܘܐܚܝܡܥܨ ܒܪܟ : ܘܢܬܢ ܒܪ ܐܒܝܬܪ : ܬܪܝܗܘܢ̈ ܒܢܝܟܘܢ̈ ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܨܕܘܩ ܟܗܢܐ : ܗܦܘܟ ܙܠ ܠܩܪܝܬܐ ܒܫܠܡܐ :
P:Sam [AB] ܗܘ ܗܢܐ ܥܫܐܝܠ : ܘܐܡܪ ܐܢܐ ܗܘ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܒܢܝܪ : ܤܛܝ ܠܟ ܐܢܬ ܠܣܡܠܐ : ܡܢ ܒܬܪ ܐܒܢܝܪ . ܘܐܬܦܢܝ ܐܒܢܝܪ ܠܒܣܬܪܗ : ܘܐܡܪ :
P:Sam [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܠܗ ܠܐܒܘܟ ܘܠܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܓܢܒܪܐ̈ ܐܢܘܢ : ܘܓܒܪܐ̈ ܐܢܬ ܫܦܝܪ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟ ܐܚܝܬܘܦܝܠ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܚܘܫܝ :
P:Sam [AB] ܗܘ ܓܒܪܐ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܢܐ ܡܫܚܬܟ ܐܢܬ ܚܕܐ ܒܐܪܒܥ : ܥܠ ܕܥܒܕ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܚܣ . ܐܡܪ ܠܗ ܢܬܢ ܠܕܘܝܕ :
P:Sam [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܠܗ ܠܥܒܕܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ : ܡܛܠ ܦܬܓܡܝܟ̈ . ܘܐܝܟ ܠܒܟ ܐܢܬ : ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ . ܘܡܢܐ ܬܘܒ ܢܘܣܦ ܥܒܕܟ ܕܘܝܕ ܕܢܐܡܪ ܠܟ :
P:Sam [AB] ܘܓܒܪܐ̈ ܕܥܡܟ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܠܐܟܝܫ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܢܬ ܬܕܥ ܡܕܡ ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܐܟܝܫ ܠܕܘܝܕ : ܡܕܥ ܬܕܥ ܕܥܡܝ ܬܦܘܩ ܠܡܫܪܝܬܐ :
P:Sam [AB] ܐܬܐ ܐܢܬ ܥܠܝ ܒܣܝܦܐ ܘܒܢܝܙܟܐ : ܘܒܣܟܪܐ : ܘܐܢܐ ܐܬܐ ܐܢܐ ܐܢܬ ܠܥܘܦܐ ܕܫܡܝܐ : ܘܠܚܝܘܬܐ ܕܕܒܪܐ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܠܦܠܫܬܝܐ :
P:Sam [AB] ܗܘ ܨܝܒܐ : ܘܐܡܪ ܐܢܐ ܥܒܕܟ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ : ܐܝܬ ܬܘܒ ܐܢܫ ܐܢܬ ܥܒܕܐ ܕܫܡܗ ܨܝܒܐ : ܘܩܪܐܘܗܝ ܠܘܬ ܕܘܝܕ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ :
P:Sam [AB] ܠܐ ܬܒܢܐ ܠܝ ܒܝܬܐ ܠܡܘܬܒܝ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܬܒܬ ܒܒܝܬܐ ܡܢ ܝܘܡܐ ܐܢܬ ܢܬܢ ܢܒܝܐ ܠܡܐܡܪ . ܙܠ ܐܡܪ ܠܥܒܕܝ ܕܘܝܕ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ :
P:Sam [AB] ܗܘ ܡܦܩ ܗܘܝܬ ܘܡܥܠ ܠܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܡܪ ܠܟ ܡܪܝܐ ܕܐܢܬ ܬܪܥܐ ܐܢܬ . ܐܦ ܡܢ ܐܬܡܠܝ ܘܐܦ ܡܢ ܡܢܬܡܠܝ ܟܕ ܫܐܘܠ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠܝܢ :
P:Sam [AB] ܡܢ ܨܦܪ ܠܨܦܪ : ܠܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܠܝ . ܐܡܪ ܠܗ ܚܡܢܘܢ : ܠܬܡܪ ܚܬܗ ܐܢܬ ܚܟܝܡܐ ܕܛܒ . ܐܡܪ ܠܗ ܠܚܡܢܘܢ ܒܪ ܡܠܟܐ : ܡܢܘ ܕܗܟܢܐ ܐܙܠ
P:Sam [AB] ܐܦ ܥܡܢ . ܦܘܫ ܠܟ ܡܢ ܡܠܟܐ : ܡܛܠ ܕܢܘܟܪܝܐ ܐܢܬ : ܐܦ ܡܓܠܝܘ ܐܢܬ ܓܬ ܥܒܪܝܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܐܬܝ ܓܬܝܐ : ܠܡܢܐ ܐܙܠ
P:Sam [AB] ܩܪܝܬܐ . ܐܡܪ ܠܗ : ܥܒܕܟ ܐܢܐ ܡܢ ܚܕ ܡܢ ܫܒܛܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܢܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܩܪܐ ܗܘܐ ܠܗ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠܘܬܗ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܢ ܐܝܕܐ
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܠܗ : ܒܪ ܓܒܪܐ ܐܢܐ ܓܝܘܪܐ ܥܡܠܩܝܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܘܝܕ : ܐܢܬ ܕܢܦܠܘ ܒܚܪܒܐ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܠܥܠܝܡܐ ܗܘ ܕܚܘܝܗ : ܡܢ ܐܝܡܟܐ
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܠܗ ܚܘܫܝ ܠܐܒܝܫܠܘܡ : ܠܐ ܗܘܐ ܫܦܝܪ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟ ܐܢܬ ܐܡܪ ܐܚܝܬܘܦܝܠ : ܢܥܒܕ ܡܕܡ ܕܐܡܪ . ܘܐܢ ܠܐ ܘܠܐ : ܐܡܪ