simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܗܘ ܐܠܗܐ ܕܥܒܕܬ ܬܕܡܪܬܐ̈ : ܘܚܘܝܬ ܒܥܡܡܐ̈ ܥܘܫܢܟ . ܐܢܬ ܪܢܝܬ . ܐܠܗܐ ܐܘܪܚܟ ܩܕܝܫܐ ܗܝ : ܘܠܝܬ ܕܪܒ ܐܝܟ ܐܠܗܢ .
P:Ps [AB] ܦܩܕܬ ܕܢܬܢܛܪܘܢ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ ܪܘܪܒܐܝܬ .     ܐܫܬܘܦ ܕܝܢ ܐܢܬ ܠܒܗܘܢ ܒܥܝܢ ܠܗ . ܘܠܐ ܥܒܕܘ ܥܘܠܐ ܘܗܠܟܘ ܒܐܘܪܚܬܗ̈ .
P:Ps [AB] ܗܘ ܐܠܗܐ ܡܠܟܝ : ܕܦܩܕܬ ܥܠ ܦܘܪܩܢܗ ܕܝܥܩܘܒ . ܒܟ ܢܕܩܪ ܐܢܬ : ܐܠܐ ܝܡܝܢܟ ܘܕܪܥܟ : ܘܢܘܗܪܐ ܕܐܦܝܟ̈ ܕܨܒܝܬ ܒܗܘܢ .
P:Ps [AB] ܪܨܨܬ ܪܝܫܘܗܝ̈ ܕܠܘܝܬܢ : ܘܝܗܒܬܝܗܝ ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܥܡܐ ܐܢܬ ܒܥܘܫܢܟ ܦܪܫܬ ܝܡܐ : ܘܬܒܪܬ ܪܝܫܝܗܘܢ̈ ܕܬܢܝܢܐ̈ ܒܡܝܐ̈ .
P:Ps [AB] ܕܝܢ ܣܢܝܬ ܡܪܕܘܬܝ : ܘܫܕܝܬ ܡܠܝ̈ ܠܒܣܬܪܟ . ܐܢ ܚܙܐ ܗܘܝܬ ܐܢܬ ܐܠܗܐ : ܡܐ ܠܟ ܘܠܟܬܒܐ̈ ܕܦܘܩܕܢܝ̈ : ܕܫܩܠܬ ܩܝܡܝ ܒܦܘܡܟ .
P:Ps [AB] ܒܥܘܫܢܟ ܦܪܫܬ ܝܡܐ : ܘܬܒܪܬ ܪܝܫܝܗܘܢ̈ ܕܬܢܝܢܐ̈ ܒܡܝܐ̈ . ܐܢܬ . ܐܠܗܢ ܡܠܟܐ ܗܘ : ܕܦܩܕܬ ܡܢ ܩܕܝܡ ܥܠ ܦܘܪܩܢܗ ܕܝܥܩܘܒ .
P:Ps [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܡܘܬܒܝ ܘܡܩܡܝ : ܐܣܬܟܠܬ ܡܚܫܒܬܝ̈ ܡܢ ܪܘܡܐ . ܐܢܬ ܚܢܢܐ ܕܡܫܬܥܝܢ ܥܠ ܟܝܢܗ ܫܒܝܚܐ ܡܪܝܐ ܒܨܝܬܢܝ ܘܝܕܥܬܢܝ .
P:Ps [AB] ܐܩܝܡܬ ܟܠܗܘܢ ܬܚܘܡܐ̈ ܕܐܪܥܐ : ܩܝܛܐ ܘܣܬܘܐ ܐܢܬ ܒܪܝܬ ܐܢܬ ܗܘ ܐܝܡܡܐ ܘܕܝܠܟ ܗܘ ܠܠܝܐ : ܐܢܬ ܬܩܢܬ ܢܘܗܪܐ ܘܫܡܫܐ .
P:Ps [AB] ܫܠܝܛ ܒܓܐܝܘܬܗ ܕܝܡܐ : ܘܕܠܘܚܝܐ ܕܓܠܠܘܗܝ̈ ܐܢܬ ܡܫܬܩ . ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܡܢܘ ܐܟܘܬܟ ܥܫܝܢܐ : ܘܗܝܡܢܘܬܟ ܚܕܪܝܟ̈ .
P:Ps [AB] ܩܘܡ ܘܪܚܡ ܥܠ ܨܗܝܘܢ : ܡܛܠ ܕܡܛܐ ܙܒܢܐ ܠܡܪܚܡܘ ܥܠܝܗ̇ . ܐܢܬ ܥܣܒܐ . ܘܐܢܬ ܡܪܝܐ ܠܥܠܡ ܩܝܡ ܐܢܬ : ܘܕܘܟܪܢܟ ܠܕܪܕܪܝܢ̈ .
P:Ps [AB] ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܐܚܬ ܐܢܘܢ ܠܓܘܒܐ ܕܐܒܕܢܐ : ܠܓܒܪܐ̈ ܐܫܕܝ̈ ܕܡܐ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܘܗܘ ܢܬܪܣܝܟ : ܘܠܐ ܢܬܠ ܠܥܠܡ ܙܘܥܬܐ ܠܙܕܝܩܘܗܝ̈ .
P:Ps [AB] ܩܕܝܫ ܘܝܬܒ ܒܫܘܒܚܟ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܒܟ ܣܒܪܘ ܐܒܗܝ̈ : ܣܒܪܘ ܒܟ ܐܢܬ ܐܩܪܝܟ ܒܐܝܡܡܐ ܘܠܐ ܬܥܢܝܢܝ : ܘܒܠܠܝܐ ܘܠܐ ܬܟܬܪ ܠܝ .
P:Ps [AB] ܐܡܪܬ ܠܫܛܝܐ̈ ܕܠܐ ܬܫܛܘܢ : ܘܠܪܫܝܥܐ̈ ܕܠܐ ܬܪܝܡܘܢ ܩܪܢܐ ܐܢܬ ܐܪܥܐ ܘܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ : ܐܢܬ ܬܩܢܬ ܠܥܡܘܪܝܗ̇̈ .
P:Ps [AB] ܗܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܐܟܘܬܝ : ܩܪܝܒܝ ܘܪܚܡܝ . ܕܐܟܚܕܐ ܠܥܣܢ ܐܢܬ ܚܣܕܢܝ ܕܐܣܝܒܪ : ܘܐܦ ܠܐ ܣܢܐܝ ܐܬܬܪܝܡ ܥܠܝ ܕܐܛܫܐ ܡܢܗ .
P:Ps [AB] ܡܡܟܟ ܐܢܬ ܠܫܒܗܪܢܐ̈ ܐܝܟ ܕܠܩܛܝܠܐ̈ : ܒܕܪܥܟ ܥܫܝܢܐ ܐܢܬ ܫܠܝܛ ܒܓܐܝܘܬܗ ܕܝܡܐ : ܘܕܠܘܚܝܐ ܕܓܠܠܘܗܝ̈ ܐܢܬ ܡܫܬܩ .
P:Ps [AB] ܣܬܪܝܢܝ ܘܡܢ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܢܛܪܝܢܝ : ܫܘܒܚܐ ܘܦܘܪܩܢܐ ܐܢܬ ܡܩܒܠܐ : ܚܐܦܐ ܕܝܢ ܕܡܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ : ܠܘܬܗ ܠܐ ܢܬܩܪܒܘܢ .
P:Ps [AB] ܒܙܥܬ ܡܒܘܥܐ̈ ܒܢܚܠܐ̈ : ܐܢܬ ܐܘܒܫܬ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܥܫܝܢܐ̈ . ܐܢܬ ܪܝܫܘܗܝ̈ ܕܠܘܝܬܢ : ܘܝܗܒܬܝܗܝ ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܥܡܐ ܥܫܝܢܐ .
P:Ps [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܚܣܕܝ : ܘܒܗܬܬܝ ܠܘܩܒܠ ܟܠܗܘܢ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ . ܐܣܐ ܐܢܬ .   ܩܪܒ ܢܦܫܝ ܠܦܘܪܩܢܟ : ܡܛܠ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܦܪܘܩܝܢܝ .
P:Ps [AB] ܬܢܗܪ ܫܪܓܝ : ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ ܢܢܗܪ ܚܫܘܟܝ . ܡܛܠ ܕܒܟ ܐܪܗܛ ܥܠ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܥܡܐ ܡܣܟܢܐ ܬܦܪܘܩ : ܘܥܝܢܐ̈ ܪܡܬܐ̈ ܬܡܟܟ .
P:Ps [AB] ܗܘ ܦܪܩܬܢ ܡܢ ܣܢܐܝܢ̈ : ܘܐܒܗܬܬ ܠܒܥܠܕܒܒܝܢ̈ . ܫܒܚܢܟ ܐܢܬ ܗܘܐ ܥܠ ܩܫܬܬܢ̈ ܬܟܝܠܝܢܢ : ܘܐܦ ܠܐ ܥܠ ܙܝܢܢ ܕܢܦܪܩܢ .