simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:John [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܂ ܕܪܚܡ ܐܢܐ ܠܟ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܪܥܝ ܠܝ ܢܩܘܬܝ̈ ܀ ܐܢܬ ܕܪܚܡ ܐܢܬ ܠܝ . ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܪܝ ܆ ܟܠ ܡܕܡ ܐܢܬ ܚܟܡ ܐܢܬ .
P:John [AB] ܗܘ ܡܠܟܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܥܠ ܕܐܡܪܬ ܠܟ ܕܚܙܝܬܟ ܐܢܬ ܀ ܥܢܐ ܢܬܢܝܐܝܠ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܪܒܝ ܆ ܐܢܬ ܗܘ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ .
P:John [AB] ܕܝܢ ܢܛܪܬܝܗܝ ܠܚܡܪܐ ܛܒܐ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ . ܗܕܐ ܗܝ ܐܬܐ ܐܢܬ ܠܘܩܕܡ ܚܡܪܐ ܛܒܐ ܡܝܬܐ . ܘܡܐ ܕܪܘܝܘ ܗܝܕܝܢ ܐܝܢܐ ܕܒܨܝܪ .
P:John [AB] ܡܢ ܐܢܬ . ܘܐܘܕܝ ܂ ܘܠܐ ܟܦܪ . ܘܐܘܕܝ ܂ ܕܠܘ ܐܢܐ ܐܢܐ ܡܫܝܚܐ . ܐܢܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܂ ܟܗܢܐ̈ ܘܠܘܝܐ̈ ܕܢܫܐܠܘܢܝܗܝ .
P:John [AB] ܗܘ ܫܡܥܘܢ ܒܪܗ ܕܝܘܢܐ ܆ ܐܢܬ ܬܬܩܪܐ ܟܐܦܐ ܀ ܘܠܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܐܢܬ ܠܡܫܝܚܐ . ܘܐܝܬܝܗ ܠܘܬ ܝܫܘܥ ܀ ܘܚܪ ܒܗ ܝܫܘܥ ܂ ܘܐܡܪ .
P:John [AB] ܡܢ ܐܢܬ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ . ܐܦܢ ܕܫܪܝܬ ܕܐܡܠܠ ܥܡܟܘܢ ܆ ܣܓܝ ܐܢܬ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܂ ܬܡܘܬܘܢ ܒܚܛܗܝܟܘܢ̈ . ܐܡܪܝܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ .
P:John [AB] ܐܡܪܬ ܕܡܠܟܐ ܐܢܐ . ܐܢܐ ܠܗܕܐ ܝܠܝܕ ܐܢܐ . ܘܠܗܕܐ ܐܬܝܬ ܐܢܬ ܡܟܐ ܀ ܐܡܪ ܠܗ ܦܝܠܛܘܣ . ܡܕܝܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ .
P:John [AB] ܗܘ ܡܠܦܢܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܆ ܘܗܠܝܢ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܢܬ ܠܗ . ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܢ̈ ܗܠܝܢ ܠܡܗܘܐ . ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ .
P:John [AB] ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܒܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܥܢܐ ܗܘ ܕܐܬܐܣܝ ܂ ܘܐܡܪ . ܡܢܘ ܐܢܬ ܠܒܪ . ܘܫܡܥ ܝܫܘܥ ܕܐܦܩܘܗܝ ܠܒܪ ܆ ܘܐܫܟܚܗ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ .
P:John [AB] ܗܘ ܡܠܟܗܘܢ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܡܢ ܢܦܫܟ ܐܡܪܬ ܗܕܐ ܐܢܬ ܀ ܥܠ ܕܝܢ ܦܝܠܛܘܣ ܠܦܪܛܘܪܝܢ ܆ ܘܩܪܐ ܠܝܫܘܥ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ .
P:John [AB] ܗܘ ܬܠܡܝܕܗ ܕܗܘ . ܚܢܢ ܓܝܪ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܚܢܢ ܕܡܘܫܐ . ܐܢܬ ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܗܘܐ ܠܗ ܆ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܨܚܝܘܗܝ ܂ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ .
P:John [AB] ܟܠܟ ܒܚܛܗܐ̈ ܐܬܝܠܕܬ : ܘܐܢܬ ܆ ܡܠܦ ܐܢܬ ܠܢ ܆ ܘܐܦܩܘܗܝ ܠܒܪ ܐܢܬ ܗܘܐ ܗܢܐ ܆ ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܗܕܐ ܠܡܥܒܕ . ܥܢܘ ܂ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ .
P:John [AB] ܬܐ ܒܬܪܝ . ܘܢܦܩܬ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܒܝܬ ܐܚܐ̈ ܆ ܕܗܘ ܬܠܡܝܕܐ ܠܐ ܐܢܬ ܝܫܘܥ . ܐܢ ܨܒܐ ܐܢܐ ܕܢܩܘܐ ܗܢܐ ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ ܐܢܐ ܁ ܠܟ ܡܐ ܠܟ .
P:John [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܂ ܕܪܚܡ ܐܢܐ ܠܟ . ܐܡܪ ܠܗ . ܪܥܝ ܠܝ ܐܡܪܝ̈ ܀ ܐܡܪ ܠܗ ܐܢܬ ܒܪ ܝܘܢܐ ܆ ܪܚܡ ܐܢܬ ܠܝ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܂ ܐܝܢ ܡܪܝ .
P:John [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܪܚܡ ܐܢܐ ܠܟ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܪܥܝ ܠܝ ܥܪܒܝ̈ ܀ ܐܡܪ ܐܢܬ ܙܒܢܝܢ̈ . ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܝܘܢܐ ܆ ܪܚܡ ܐܢܬ ܠܝ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܐܝܢ ܡܪܝ .
P:John [AB] ܗܟܝܠ ܡܢܐ ܐܡܪ ܐܢܬ . ܗܕܐ ܐܡܪܘ ܟܕ ܡܢܣܝܢ ܠܗ . ܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܕܓܘܪܐ . ܘܒܢܡܘܣܐ ܕܝܢ ܕܡܘܫܐ ܦܩܕ ܕܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܢܪܓܘܡ .
P:John [AB] ܥܠ ܢܦܫܟ ܡܣܗܕ ܐܢܬ . ܣܗܕܘܬܟ ܂ ܠܐ ܗܘܬ ܫܪܝܪܐ ܀ ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܂ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܢܫܟܚ ܠܗ ܢܘܗܪܐ ܕܚܝܐ̈ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܦܪܝܫܐ̈ .
P:John [AB] ܡܪܝ ܆ ܪܓܠܝ̈ ܡܫܝܓ ܐܢܬ ܠܝ ܆ ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܕܡ ܐܢܬ ܒܚܨܘܗܝ̈ . ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܐ ܠܘܬ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܫܡܥܘܢ .
P:John [AB] ܬܬܩܪܐ ܟܐܦܐ ܀ ܘܠܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܆ ܨܒܐ ܝܫܘܥ ܠܡܦܩ ܠܓܠܝܠܐ . ܐܢܬ ܝܫܘܥ ܀ ܘܚܪ ܒܗ ܝܫܘܥ ܂ ܘܐܡܪ . ܐܢܬ ܗܘ ܫܡܥܘܢ ܒܪܗ ܕܝܘܢܐ ܆
P:John [AB] ܠܢܦܫܟ ܐܣܪ ܗܘܝܬ ܚܨܝܟ̈ ܆ ܘܡܗܠܟ ܗܘܝܬ ܠܐܝܟܐ ܕܨܒܐ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܪܥܝ ܠܝ ܢܩܘܬܝ̈ ܀ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ ܆ ܕܟܕ ܛܠܐ ܗܘܝܬ ܆