simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Job [AB] ܐܓܢܬ ܐܝܕܟ ܥܠܘܗܝ : ܘܥܠ ܒܝܬܗ ܘܥܠ ܒܢܘܗܝ̈ : ܘܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܐܢܬ ܤܛܢܐ ܘܐܡܪ ܠܡܪܝܐ : ܣܪܝܩܐܝܬ ܓܝܪ ܕܚܠ ܐܝܘܒ ܠܐܠܗܐ .
P:Job [AB] ܓܝܪ ܐܬܒܩܝܬ ܘܠܐ ܐܢܐ . ܘܡܕܡ ܕܝܕܥ ܐܢܬ : ܡܠܠ . ܐܢܫܐ ܕܠܒܐ ܐܢܬ ܐܢ ܥܒܕܬ ܥܘܠܐ . ܬܘܒ ܠܐ ܐܘܣܦ ܠܡܬܠ ܠܟ ܦܬܓܡܐ ܥܠ ܕܚܛܝܬ .
P:Job [AB] ܡܡܠܠ : ܘܠܝܬ ܕܟܠܐ ܠܟ . ܘܐܢ ܡܡܝܩ ܐܢܬ : ܠܝܬ ܕܡܟܣ ܠܟ . ܐܢܬ ܒܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܡܙܕܕܩ . ܗܐ ܥܠ ܡܠܝܟ̈ ܡܝܬܐ̈ ܗܘ ܢܫܬܩܘܢ .
P:Job [AB] . ܘܐܡܝ ܘܚܬܝ ܠܪܡܬܐ . ܐܝܟܘ ܡܟܝܠ ܣܒܪܝ ܘܬܘܟܠܢܝ . ܐܢܬ : ܒܝܬܝ ܗܘ . ܘܒܚܫܘܟܐ ܬܫܘܝܬܝ ܫܘܝܬ . ܠܚܒܠܐ ܩܪܝܬ ܐܒܝ
P:Job [AB] ܒܐܦܝ̈ ܟܝܡܐ . ܐܘ ܫܒܝܠ ܓܢܒܪܐ ܚܙܝܬ . ܗܐ ܬܦܩ ܥܓܠܬܐ ܐܢܬ . ܐܝܟ ܟܐܦܐ̈ ܡܬܩܫܝܢ ܡܝܐ̈ . ܘܐܦܝ̈ ܬܗܘܡܐ̈ ܐܚܕܝܢ . ܐܚܕ
P:Job [AB] ܐܬܩܢܬ ܠܒܟ : ܘܦܫܛܬ ܐܝܕܝܟ̈ ܠܘܬܗ . ܐܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܥܘܠܐ ܐܢܬ ܡܬܒܝܢ . ܘܓܒܪܐ ܕܕܟܐ ܡܬܠܒܒ . ܘܕܓܢܒܪ : ܥܕܪ ܠܐܢܫ . ܐܠܘ
P:Job [AB] ܐܢ ܥܒܕܬ ܥܘܠܐ . ܬܘܒ ܠܐ ܐܘܣܦ ܠܡܬܠ ܠܟ ܦܬܓܡܐ ܥܠ ܕܚܛܝܬ . ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܐܡܪ : ܕܫܒܩܬ : ܠܐ ܡܚܒܠ ܐܢܐ ܕܠܐ ܚܛܗܝܢ̈ . ܐܠܦܝܢܝ
P:Job [AB] ܓܒܪܐ : ܕܐܢܬ ܐܫܬܘܝܬ ܥܡܗ ܒܚܟܡܬܐ . ܘܡܢܐ ܝܘܬܪܢ ܕܡܬܡܡ ܐܢܬ ܩܕܡܝ .   </chapter><chapter> ܘܥܢܐ ܐܠܝܦܙ ܬܝܡܢܝܐ : ܘܐܡܪ . ܕܠܡܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܐܡܪ
P:Job [AB] ܢܝܪܐ ܥܠ ܩܕܠܗ ܕܪܝܡܐ . ܐܘ ܕܒܪ ܦܕܢܐ ܒܐܬܪܐ ܥܣܩܐ . ܡܬܬܟܠ ܐܢܬ ܪܝܡܐ ܕܢܦܠܚܟ . ܐܘ ܕܠܡܐ ܥܠ ܐܘܪܚܟ ܒܐܬ . ܕܠܡܐ ܐܣܪ
P:Job [AB] ܡܒܛܠ ܐܢܬ ܕܚܠܬܐ . ܘܡܣܓܐ ܐܢܬ ܡܡܠܠ ܩܕܡ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܐܢܬ ܡܠܝܢ̈ ܕܠܐ ܟܫܪܢ̈ : ܘܒܡܠܐ̈ ܕܠܝܬ ܒܗܝܢ ܝܘܬܪܢ . ܐܦ
P:Job [AB] . ܥܢܐ ܤܛܢܐ ܘܐܡܪ ܠܡܪܝܐ : ܚܕܪܬ ܒܐܪܥܐ ܘܗܠܟܬ ܒܗ̇ . ܘܐܡܪ ܐܢܬ ܠܡܩܡ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܤܛܢܐ : ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܬܐ
P:Job [AB] . ܥܢܐ ܤܛܢܐ ܘܐܡܪ ܠܡܪܝܐ : ܚܕܪܬ ܒܐܪܥܐ : ܘܗܠܟܬ ܒܗ̇ . ܐܢܬ ܠܡܩܡ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܤܛܢܐ . ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܬܐ
P:Job [AB] ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܨܦܪܐ . ܘܢܛܪ ܐܢܬ ܠܗ ܠܝܘܡܝ̈ ܥܠܝܡܘܬܟ . ܐܢܬ . ܡܫܪ ܥܡܟ ܩܝܡܐ . ܐܘ ܡܢܐ ܐܢܬ ܠܗ ܥܒܕܐ ܠܥܠܡ . ܓܚܟ
P:Job [AB] ܠܝ . ܠܐ ܟܕܘ ܠܟ ܕܛܠܡ ܐܢܬ ܘܡܣܠܐ ܐܢܬ ܠܐܘܬܐ ܕܐܝܕܝܟ̈ . ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܠܐܠܗܐ : ܠܐ ܬܚܝܒܢܝ : ܘܐܘܕܥܝܢܝ ܥܠ ܡܢܐ ܕܐܢ
P:Job [AB] . ܘܠܓܠܐ ܝܒܝܫܐ ܪܕܦ ܐܢܬ . ܕܟܬܒܬ ܥܠܝ ܡܪܕܘܬܐ . ܘܡܕܟܪ ܐܢܬ . ܘܚܫܒܬܢܝ ܠܟ ܐܝܟ ܒܥܠܕܒܒܐ . ܠܛܪܦܐ ܝܒܝܫܐ ܕܢܬܪ : ܕܐܫ
P:Job [AB] ܘܡܣܠܐ ܐܢܬ ܠܐܘܬܐ ܕܐܝܕܝܟ̈ . ܘܥܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܪܫܝܥܐ̈ ܐܢܬ ܬܚܝܒܢܝ : ܘܐܘܕܥܝܢܝ ܥܠ ܡܢܐ ܕܐܢ ܐܢܬ ܠܝ . ܠܐ ܟܕܘ ܠܟ ܕܛܠܡ
P:Job [AB] : ܡܠܠ . ܐܢܫܐ ܕܠܒܐ ܢܐܡܪܘܢ ܠܝ . ܘܓܒܪܐ ܚܟܝܡܐ ܢܫܡܥܢܝ . ܐܢܬ ܦܬܓܡܐ ܥܠ ܕܚܛܝܬ . ܐܢܬ ܓܝܪ ܐܬܒܩܝܬ ܘܠܐ ܐܢܐ . ܘܡܕܡ ܕܝܕܥ
P:Job [AB] ܠܝ . ܘܡܚܝܒ ܐܢܬ ܠܝ ܕܬܙܟܐ . ܐܝܬ ܠܟ ܕܪܥܐ ܐܝܟ ܕܐܠܗܐ . ܐܢܬ ܢܐ ܐܝܟ ܓܢܒܪܐ ܚܨܝܟ̈ . ܐܫܐܠܟ : ܐܘܕܥܝܢܝ . ܐܢ ܗܘ ܕܡܒܛܠ
P:Job [AB] ܥܠ ܚܘܒܝ̈ ܘܥܠ ܚܛܗܝ̈ . ܘܝܕܥ ܐܢܬ ܕܐܢܐ ܙܟܝ ܐܢܐ . ܘܠܝܬ ܐܢܬ ܐܢܫܐ ܐܢܘܢ . ܐܘ ܫܢܝܟ̈ ܐܝܟ ܝܘܡܬܐ̈ ܐܢܝܢ ܕܓܒܪܐ . ܕܡܥܩܒ
P:Job [AB] ܥܠܝ ܢܛܘܪܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐܡܪܬ ܕܬܒܝܐܢܝ . ܘܐܬܠܒܒ ܡܢ ܛܘܪܦܐ ܐܢܬ . ܘܐܬܢܐ ܒܡܪܪܐ̈ ܕܢܦܫܝ . ܝܡܐ ܐܢܐ : ܐܘ ܬܢܝܢܐ : ܕܡܩܝܡ