simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܝܬܝܪ ܡܢܢ ܗܘܿܐ ܗܘܝܬ ܠܢ ܡܚܦܛܢܐܼ . ܕܢܬܒܥ ܨܥܪܢ ܐܢܬ ܘܗܫܐ ܐܠܘ ܝܕܥܬ ܕܐܝܠܝܢ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܫܕܪܘ ܠܝ ܐܘܪܗܝܐܼ̈ .
JulRom ܩܢܘܡܟ ܚܝܒ ܡܘܬܐܼ . ܕܠܐ ܢܿܟܦ ܐܢܬ ܘܡܬܚܡܨ ܐܢܬ ܒܣܓܕܬܗ ܐܢܬ ܐܢܬܿ . ܥܠ ܕܣܿܓܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܟܝܢܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܠܗܐ̈ .
JulRom ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ ܩܕܝܫܐ ܝܕܥܿ ܕܒܠܒܘܬܐ̈ ܕܟܠܼ . ܐܢܬ ܐܢܬ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܠܫܡܝܐ . ܘܩܪܐ ܥܠܘܗܝ ܣܗܕܐ ܠܐܠܗܐ ܟܕ ܐܡܿܪ .
JulRom ܕܝܢ ܐܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܐܠܗܐܼ . ܣܝܡ ܠܒܟܼ ܘܐܬܒܝܢ ܒܐܝܠܝܢ ܐܢܬ ܥܡ ܗܿܝ ܐܚܪܬܐ ܕܟܬܝܒܐܿ . ܕܓܘܡܨܐ ܕܚܦܪܘ̈ ܢܦܠܘܢ ܒܗ .
JulRom ܕܝܢ ܐܝܟ ܚܟܡܬܟ . ܫܪܝ ܠܪܒܝ̈ ܚܝܠܐ̈ ܡܢ ܠܘܬܟ ܒܠܠܝܐ ܗܢܐ . ܐܢܬ . ܕܐܝܟ ܡܬܡܠܠܢ ܒܝܬ ܪܘܪܒܢܝ̈ ܚܝܠܐ ܒܡܫܟܢܟܼ .
JulRom ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܕܠܐ ܡܦܣ ܗܘܝܬ ܒܣܘܪܚܢܐ ܕܡܪܚܘܬܗܘܢܼ . ܫܦܝܪ ܐܢܬ . ܕܢܬܒܥ ܨܥܪܢ ܘܨܘܚܝܬܗ̈ܿ ܕܡܠܟܘܬܢܿ ܒܪܡ ܕܝܢ .
JulRom ܗܘܝ ܠܗ ܣܗܕܐ ܠܥܒܕܟ ܝܘܡܢܐ . ܕܠܐ ܪܓܬܗ ܠܫܘܠܛܢܐ ܗܢܐܼ . ܐܢܬ . ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ ܩܕܝܫܐ ܝܕܥܿ ܕܒܠܒܘܬܐ̈ ܕܟܠܼ .
JulRom ܒܚܪܬ ܠܒܝ ܘܒ݀ܨܝܬ ܚܘܫܒܝ̈ . ܕܠܐܝܢܐ ܦܘܪܣܐ ܒܥܝܬ ܐܢܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐܼ ܘܐܡܼܪ . ܣܿܦܩ ܐܢܬ ܝܕܘܥܐ ܕܟܣܝܬܐ̈ .
JulRom ܟܝ ܕܘܝܐ ܚܒܬܐ ܡܚܝܠܬܐ ܐܝܬ ܠܟ ܕܬܥܙܐ ܬܩܘܡ ܩܕܡ ܫܠܗܒܝܬܐ ܐܢܬ ܐܝܬܝܐ ܕܟܝܢܗ ܠܐ ܡܨܐ ܡܥܙܐ ܩܕܡ ܒܗܩܐ ܙܥܘܪܐ . ܕܡܢܗܼ .
JulRom ܘܐܠܗܐ̈ ܝܕܥܿ ܐܢܬܼ . ܐܝܟܢܐ ܣܝܡ ܐܢܬ ܠܡܗܘܐ ܥܡ ܡܠܟܘܬܢ ܐܢܬ ܠܟ . ܕܛܒܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܣܝܡ ܐܢܐ ܕܐܦܪܥܟ ܚܠܦܝܗܿ .
JulRom ܗܘ ܓܝܪ ܡܠܟܗ ܕܝܥܩܘܒ . ܘܡܕܒܪܢܗ ܕܐܝܣܪܝܠ . ܘܥܠ ܣܒܪܐ ܐܢܬ ܕܒܝܬ ܕܘܝܕ . ܘܐܙܕܕܩܬ ܒܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܪܝܫܢܘܬܐ ܠܐܝܣܪܝܠ .
JulRom ܘܓܒܪܐ̈ ܕܥܡܟ . ܘܠܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܬܘܥܕܝܢܢ ܠܐܬܪ ܕܫܪܝܐ ܐܢܬ ܩܪܒܐ ܐܘ ܥܠ ܒܙܬܗܿ ܕܐܪܥܢ . ܐܠܐ ܗܦܘܟ ܒܫܠܡܐ ܠܡܫܪܝܬܐܿ .
JulRom ܕܝܢ ܐܚܝ ܟܡܐ ܕܡܨܐ ܐܢܬܼ . ܚܦܛ ܠܩܣܪ ܕܢܟܬܘܒ ܩܐܪܣܐ . ܥܕ ܐܢܬ ܘܢܬܥܠܐ ܛܢܢܐ ܕܒܝܬ ܬܚܘܡܐ̈ . ܘܢܼܬܒܢ ܒܫܠܝܐ ܡܠܟܘܬܐ̈ .
JulRom ܐܦܢ ܚܕܐ ܗܒ ܠܨܒܝܢܢ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܚܕܝܢ ܕ{ܐ} <ܬ>ܬܚܬܢ ܐܢܬ . ܗܐ ܝܗܒܝܢ ܚܢܢ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܠܨܒܝܢܟ ܐܝܟ ܡܩܒܝܐ .
JulRom ܕܝܢ ܠܐ . ܬܬܪܡܐ ܠܗ ܠܗܕܐ . ܕܠܘ ܗܢܐ ܨܒܝܢܐ ܐܝܬ ܠܐܠܗܐ . ܐܢܬ ܥܠ ܫܒܘܼܪ . ܘܬܐܚܕܝܘܗܝ ܒܚܝܐ̈ ܐܝܟ ܬܢܘܝ ܕܗܘܬ ܠܗ ܥܡܿܟ .
JulRom ܬܕܥ ܕܐܢܐ ܡܚܣܝ ܐܢܐ ܡܢ ܕܡܟ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܦܩܕ ܠܝܼ ܐܢܬ ܒܡܠܐ̈ ܕܨܥܪܐ ܘܕܨܘܚܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܒܟܐܦܐ̈ ܪܓܡܬܝܗܝܼ .
JulRom ܟܠܗܘܢ ܣܦܪܝܗ̈ܿ ܕܚܪܫܘܬܐ . ܘܪܦܦܐ̈ ܕܚܘܫܒܢܝܗ̈ܿ ܐܢܬ ܚܝܠܐ ܕܢܚܣ < ܢ>ܝܘܗܝ ܠܟܝܢܐ ܕܢܘܪܐ . ܐܦܠܐ ܐܠܘ ܐܚܝܕ
JulRom ܠܐܠܗܟ ܡܠܝܐܝܬܼ . ܣܒ ܒܩܢܘܡܟ ܚܫܐ ܕܥܒܕܘܗܝ̈ . ܘܗܘܝ ܐܢܬ ܘܠܡܘܬܐ ܝܗܒܘ ܢܦܫܗܘܢܿ ܐܢ ܗܟܝܠ ܒܟܠܗܿ ܢܦܫܟ ܐܚܝܕ
JulRom ܐܢܬ ܠܡ ܐܘܣܒܝܣ ܕܥܒܝܕ ܐܢܬ ܦܩܘܕܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܠܥܡܐ ܐܢܬ ܗܼܘܐ ܠܗ ܟܕ ܐܡܿܪ
JulRom ܕܝܢ ܒܛܪܘܢܘܬܟ ܫܩܝܠ ܐܢܬ ܚܐܦܗ ܕܫܘܒܗܪܐ ܘܐܝܟ ܓܝܣܐ ܐܢܬ ܒܛܝܒܘ ܠܚܝܒܐ̈ . ܗܢܘ ܛܟܣܗ ܘܣܟܝܡܗ ܕܩܪܒܐ ܕܡܠܟܐܼ̈ . ܐܢ