simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܪܓܠܘܗܝ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܒܝܕ ܐܬ̇ܐ ܕܨܠܝܒܗ . ܐܣܬܟ̇ܠ ܡܕܡ ܐܢܬ ܐܢܬ ³⁸ܩܕܡ ܨܠܝܒܐ . ܘܚ̇ܐܪ ܐܢܬ ܒܗ ܒܡܪܢ : ܘܡܢ̣̇ܫܩ .
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܡܬܝܕܥܢܐܝܬܫ̇ܡܥܐܢܬ ܠܗܕܐ ܒܪܬ ܩܠܐ : ܟܕ ܡܩܕܫܐ ܠܗ̇ ܐܢܬ ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ ܕܝܘܡܢܐ ܩ̣̇ܕܫܬܘܢ ܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܠܡܪܝܐ̣ .
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܐܝ̣ܟ ⁷ܬܐܓ̣ܪܐ X ܚܟܝܡܐ . ܒܥ̣ܝܬ ܡ̣ܢܝ XXX2ܩX ܒܘܬܐ ܐܢܬ . ܘܟܕ ⁰ܥܘܬܪܐ ܕܬܐܓ̣ܘܪܬܟ ܐܬ̇ܐ ܒܐܥܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ .
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܐܘ̇ ܐܚܐ ⁴⁰ܦܠܘܚܐ ܥ̣ܘܠ ܠܐܬܪܐ ܕܠܓܘ ܡܢܟ : X XXXX1 ܘܐܨܕ ܐܢܬ : ܘܪܐܓX ⁴ܗܘܐ ܡܐܟܘܠܬܐ ܢܕܝܕܬܐ X ܕܡܨܪܝܐ̈ ܀ X 103ܐܠܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܗܟܝܠ ܐܘ̇ ܦ̇ܠܘܚܐ ܆ ܟܡܐX ܕܗܢܐ ܩܪܒܐ ܡܩܪܒ ܥܡܟ : ܠܐ ܐܢܬ ܡܫܬܓ̇ܫܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܘܙܓܐ̈ Xܕܦܓܪܐ ܘܕܢܦܫܐX ܀ ⁴ 118ܐܠܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܗܟܝܠX ³ܐܘ̇ ܐܚܘܢ : ܡܐ ܕܝ̇ܬܒ ܐܢܬ ܒܫ̣ܠܝܐ⁴⁰ ܒܩܠܝܬܐ . ܐܢܬ : ܘܗܘ̇ܐ ܓܘܚܟܐ ܘܣܘܪܕܐ ܠܟܠܗܘܢ ܚܙܝܘܗܝ̈ ܀ ³X 120ܐܠܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܐܘ̇ ܐܚܐ ܕܝ̇ܬܒ ܒܫ̣ܠܝܐ ܒܩܠܝܬܐ : ܐܫܬܡ̣ܥ ܠܪܒܢܝܟ̈ ܡܛܠ ܐܢܬ ܕܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܠܛܥܝܬܗܘܢ . ܒܩܢܘܡܗܘܢ ܩ̣̇ܒܠܘܗܝ ܀ 121ܐܠܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ²ܐܘ̇ ܐܚܐ ܕܐܝܬ ܥܡܗ ܗܢܐ ܩܪܒܐ : ³ܡܐ ܕܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܐܢܬ ܩܪܒܐXX : ܟܒܪ ܐܦ ܢܦܫܗ ¹ܡܫܢܝܐ ܗܘܬ ܡܢ ܦܓܪܗ . 126ܐܠܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܐܘ̇ Xܐܚܝ ܐ ܚܟܝ̣ܡܐXX X ¹ܚܙܝ : ܡܢ ¹⁰ܝܕܥܐ̈ XXXX ܩX ܐܢܬ . ܘܗ̣ܢܘܢ ܐܙ ܠ̇ܝܢ ܒܬܪ ܩܢܘܢܝܗܘܢX ܀ ¹⁴ 150ܐܠܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܗܟܝܠ ܐܘ̇ ܦ̇ܠܘܚܐ : ܐܢ ܐܝܬ ܠܟ ܡܫܒܠܢܐ ܚܟ̣ܝܡܐ : X ܗܪܛ ܐܢܬ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ : ܘܡܫܡܠܐ ܒܗ̇ ܟܠܗ ܨܒܝܢܗ XXX X7 ܒܝܫܐ . 1ܐܠܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܓܝܪ ܐܘ̇ ܐܚܘܢ ܡܫܬܡܥܢܐ : ܐܡܬܝ ܕܢ̇ܟܬ ܠܟ ܚܕ ܡܢ ܚܘܘܬܐ̈ ܐܢܬ : ܚ̇ܐܪ ܗܘܐ ܒܗ̣ . ܘܡܬܐܣܐ ܗܘܐ ܡܢ ܡܪܬܐ ܕܚܘܘܬܐ̈ ܀ 30ܐܦ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܡܝܬܪܬܐ̈ : X XX X ܠܐX ⁷ܡܬܓܠܐ ⁷⁰ܢܘܗܪܐ ܐܢܬ . ܘܡ̇ܡܠܟܐ ܥܠܝܟ ܚܕܘܬܐ ܘܦܨܝܚܘܬܐ . ܘܟܡܐ ܕܡ̇ܗܡܐ X
JosephḤazz:epStgsMonasLife ³⁸ܩܕܡ ܨܠܝܒܐ . ܘܚ̇ܐܪ ܐܢܬ ܒܗ ܒܡܪܢ : ܘܡܢ̣̇ܫܩ . ܐܢܬ ܐܢܬ . X ܟܕ ܣ̇ܐܡ ܐܢܬ ܠܗ ܠܟܬܒܐ ܘܩ̇ܐܡ ܐܢܬ̣ ܘܢ̇ܦܠ XX141
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܒܓܘ ܩܠܝܬܟ : ܟܕ ܠܐ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ Xܠܒܪ ܡܢܗ̇XX . ⁰ܘܐܦ ܟܠܗܘܢ ܐܢܬ . ⁰⁷ܕܡܐ ܕܗ̇ܘܐ ܥܡܟ ⁰⁸ܗܢܐ ܩܪܒܐ : X ܡܚ̣̇ܡܣܢ XXXX33
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܗܟܢܐ . ⁷ܢܩܘܡ ܠܡ ⁸ܐܠܗܐ ܘܢܬܒ̇ܕܪܘܢ ܟܠܗܘܢ ܐܢܬ ܆ ܩܘܫ ܒܩ̣ܝܬܪܗ Xܕܒܪ ܐܝܫܝX . ⁰ܟܕ Xܐܡ̇ܪ XXXXX
JosephḤazz:epStgsMonasLife XX 104 XX⁸⁰ܒܫܢܝܟẌ ⁸⁰ܡܢ ܚܕܘܬܐXX ⁸⁰ܕܢ̇ܨܦܐ ܒܠܒܟ ܀ ܐܢܬ ܫܠܗܒܝܬܐ ܕܢܘܪܐ . ܕܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܦ ܠܐܪܥܐ XXX⁸ܠܒ̇ܟ
JosephḤazz:epStgsMonasLife . ܘܗܢܐ ܪܬܚܐ ܘܗܕܐ ܚܡܝܡܘܬܐ ܕܥܡܠܐ̈ X⁰ܡܢ ܫܐܕܐXẌ ܐܢܬ ܒܥܘܡܩܐ ܕܦܣ̇ܩ ܣܒܪܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ ܇ ܕܡܢ ܫܐܕܐ̈ Xܛ̇ܥܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܠܗ X XX39 ܥܡܠܐXẌ ܒܫ̇ܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ : ܩܕܡ ܕܡܬܥ̇ܝܕ ܐܢܬ ܡܫܚܐ ܀ 69ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܦܓܪܐ . ܕܐܢܗ̣ܘ X⁸ܕܡ̇ܘܣܦ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ Xܐܘ̇ ܐܚܐ ܦ̇ܠܘܚܐX ܇ ¹¹ ܘܢ̇ܣܒ ܐܢܬ ܡܢܗ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܚ̇ܡܝܢ ܠܗ ܀ 75ܘܡܐ ܕܝܢ ¹⁰ܕܩ̇ܪܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܐܘ̇ ܚܒܝܒ ܟܠܗ̇ ܒܥ̣ܬܟ ܕܡܢܢ ܗܕܐ ܗܘܬ ܇ ܥܠ ܡܘܬ̣ܒܐ ܐܢܬ ܒܢܝ̈ ܥܠܡܐ X XX91ܙ ܒܡܫܘܚܬܐ ܕܦܓܪܢܘܬܐ ܩ̇ܝܡܝܢ ܀ ܐܠܐ