simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memLuqJews ܩܕܝܫܐ ܗܒ ܠܝ ܕܐܢ̇ܡܪ ܥܠ ܙܢܝܬܐ . . XX ܘܢ ]ܡܘܢ III 308 . ܐܢܬ [ܕܐܘܫ̣ܥ]ܢܐ̈ [ܒܦܠ]ܓܐ [ܕܒ ܒ[ . . . . . . ] . 87--120 )
JacSer:memLuqJews ܕܝܢ ܡܛܠ ܓܢܣܟܝ ܪܒܐ ܗܐ ܐܫܬܢܝܬ ܆ ܘܠܒܪ ܡܪܟܝ ܒܩ̇ܝܣܐ ܬ ܐܢܬ ܐ ܪܒܐ ܆ 120ܢ̇ܛܪܐ ܢܦܫܗ̇ ܡܢ ܨܘܚܝܬܐ̈ ܕܠܐ ܬ ܙܕܠܠ .
JacSer:memLuqJews ܠܗ ܠܒܪܐ ܬܡܢ ܒܝܬ ܩܪܝܢܐ̈ . X ܝ XX X ܡܘܫܐ ܘܝܥܩܘܒ ܐܢܬ ܐܘ ܝܗܘܕܝܐ ܕܩ̣ܪܐ ³⁸ܟܬܒܐ̈ ܚܘܪ ܒܟܬܒܐ̈ ܆ 210ܘܡܫܟܚ X
JacSer:memLuqJews ܡܠܠ ܒܝ ܘܡܛܠܬܟ ܒܟ ܐܡܠܠX ܆ ¹⁵ ܠܘܩܒܠ ܥܡܐ ܕܗܐ ¹⁸ܣ̇ܪܒ ܐܢܬ ܆ ܘܡܠܬܐ ܕܪܡܐ ܡܢ ܚܪܝܢܐ̈ ¹⁴ܘܡܢ ܦܘܠܓܐ̈ . ܝ ܝX XX X X
JacSer:memLuqJews ܐܘܪܚܐ ܐܚܪܬܐ ܕܠܐ ܝܕܝܥܐ . ⁸⁴ ܕܠܐ ܫܬܐܣܬܐ X⁵ܐܝܟܢ ܐܢܬ ܕܐܬ̣ܐ ܗܐ ܐܣܬܝܟܝ̈ ܟܘܠ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܆ 330ܠܡ̇ܢX X³ܕܪܫ
JacSer:memLuqJews X -- ⁸⁸ܘܕܡܗ ܐܬܒ̇ܣܡ X -- ⁸⁷ܐܒܐ X -- ⁸⁶ܠܝ ܠܐ X -- ܐܢܬ ܆ ܘܟܦܪܘܢܝܗܝܢ̈ ܘܐܓܘܪܣܝܗܝܢ̈ ܘܬܚܘܡܝܗܘܢẌ . ²
JacSer:memLuqJews XXX . -- ²¹ܩ . . -- X⁰ X 1ܩ . -- ¹⁸ X 1 -- ܒܝܝXܝܐ X . X . ܐܢܬ . . -- ¹⁴ X 1ܩ . ¹X X 1 X -- X³ܒܐܪܥܐ ܟܠܗ̇ XXX -- ²²ܘܫܝܛ
JacSer:memLuqJews . ܠܘ ܣܒܠܬܐ ܠܫܡܝܢܐ̈ ܡܬܒܥܝܐ ܗܘܬ ܆ ܐܠ ܐ ܛܘܦܣܐ ܕܡܚܬܗ ܐܢܬ ܥܠ ܣܒܠܬܐ ܆ 180ܘܐܢ ܐܝܬ ¹ܗܘܢܟ ܨܝܕ ܩܪܝܢܐ ²ܡܣܬ̇ܟܠ
JacSer:memLuqJews ܆ 0ܝ 1ܓܡܪܗ̇ ܠܐܘܪܚܗ ܐܪܦܝܗܝ ܡܬܬܢܝܚ ⁴0ܕܠܐܝ ܥܡܟ . ⁴¹ ܐܢܬ ܢܝ̇ܚܐ ܝ̣ܗܒ ܠܗ . ܐܘ ܝܗܘܕܝܐ ܠܓܒܪܐ ܣܒܐ ܠܡ̣ܢ ³⁹ܫ̇ܚܩ
JacSer:memLuqJews ܆ 10ܡܢ ܫܘܪܝܐ ¹⁵ܠܟܠܗ ܥܠܡܐX ¹⁸ܡܚܘܐ ܗܘܐ ܠܗ . ܐܢܬ ¹³ܬܐܡܪ ܠܝ . XXXX ܐܠܘ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܪܐ ܠܐܠܗܐ ܐܝܟ ¹⁴ܕܐ̇ܡܪ
JacSer:memLuqJews ܠܐ ܬܒ̣̇ܛܠ ܩܠ ܬܫܒܘܚܬܐ ܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ . 175ܗܐ ܓܙܝܪ ܠܒܐ ܐܢܬ . X 100 ܩ̣ܪܐ ܠܗܘܢ ܕܘܝܕ ܘܐܥ̣ܝܪ ܐܢܘܢ ܘܐ̣ܬܘ ܗ̣ܢܘܢ ܆
JacSer:memLuqJews . 45ܚܦܝܗ ܠܒܪܗ ⁴⁸ܡܛܠܬ̇ܟ̈ ܪܚ̇ܡ ܨܠܡܐ̈ ܆ ܕܠܐ ܬܣ̣ܒܪ ܠܟ ܐܢܬ ܠܐܢܫ ⁴⁷ܐܢܫ ܐܘܕܥ ܆ ܕܠܐ ܡܐ ܕܓ̣ܠܐ ܬܐܡܪ ܗܠܝܢ ܕܗܐ ܐܡ̇ܪ
JacSer:memLuqJews . ܝX X XXXX⁰ ܥܒ̇ܕܐ ²⁹ܫܪܝܪ ܛܒ ܡܢ ܡܠ̈ ܐ ܚܙܝ ܠܥܒ̇ܕܐ ܆ ܐܢܬ ܡܕܝܢ ܐܘ ²⁸ܦܪܘܫܐ ܆ ܐܠܐ ܚܘܪ ܒܗ ܕܐܝܟܢ ܥ̇ܒܕ ܘܥ̣ܒܕ ܐܦ
JacSer:memLuqJews ܨܘܪܬܐ ܗܘX ¹⁵ܕܕܡܗ ܕܝܚܝܕܝܐ X . ¹ 195ܒܨܦܪܐ ܕܐܦܪܚ ܐܢܬ ܐܘ ܝܗܘܕܝܐ . ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܪܣܣ ܐ ܕܕܡܐ ¹⁴ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܆ ܐܢ ܒ̇ܚܪ
JacSer:memLuqJews . ܩ̇ܕܡ ܚ̇ܘܝ ܕܡܬܒܙܥܢ̈ ܗܘܝ̈ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܘܪܓܠܘܗܝẌ X ܐܢܬ ܪܒܐ ܠܙ ܩܝܦܘܬܐ ܆ ⁷⁷ ܒܣܦܪ ܐܫܝܪ ܘܥܠ ܡܢܐX ⁷⁸ܟܝ ܠܐ ܒ̇ܚܪ
JacSer:memLuqJews ܆ Xܕܢ̣ܚ ܠܗX X ⁵ܢܘܗܪܐ ܘܒܝܬ ܚܫܘܟܐ̈ ܗܐ ܝ̇ܬܝ̣ܒ X0ܐܢܬ . ܐܢܬ ܘܠܐ ܢܘܩܝܐ̈ . ܐܬܬܨܝܪ ܨ ܠܡܗ ܘܐ̣ܬܐ ܩܢܘܡܗ ⁵⁸ܘܠܐ ܒ̇ܚܪ
JacSer:memLuqJews ܘܒܫܘܪܝܐ ܘܒܫܘܠܡܐ ܆ ܘܐܝܟ ܨܥܪܐ ܗܘ ⁵⁷ܠܟ ܬܚ̣ܠܘܛ ܢܦܫܟ ܐܢܬ ܪܫ̇ܡ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܠܟ ܕܒܨܒܝܢܟ ܠܘ ܕܝܠܗ ܐܢܬ . ܒܠܚܘܕܝܟ
JacSer:memLuqJews ܗܫܐ ܘܣܝܡ ܪܥܝܢܟ ܥܠ ³⁵ܩܪܝܢܐ̈ ܆ ܘܒܨܝ ܟܬܒܐ̈ ܘܡܫܟܚ ܐܢܬ ܐܢܬ ܆ 210ܕܕܘܟܬܐ ܢ̣ܛܪ ܗܘܐ ܠܗܢܐ ܠܚܡܐ ܕܒܝܬ ܚܘܣܝܐ . ܒܥܝ
JacSer:memLuqJews ܆ X ܝ X X X X ܘܐܢ ܩ̇ܪܒ ܐܢܐ ܐܢܐ ܠܓܪܡܐ ܗܘܝܬ ܠܝ ܛܡܐܐ . ⁹¹ ܐܢܬ ܐܢܘܢ . ܛܥܝܢܬ ⁸⁸ܓܪܡܐ̈ ⁸⁹ܘܐܢܬ ܠܐ ܛܡܐܬ X0ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ
JacSer:memLuqJews ܠܘ ܪܚ̇ܡܐ ܗܘܐ ܐܦ ܠܐ ܟܐܢܐ . ܠܐ ܛ̇ܥܐ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܙܕܝܩܐ ܐܢܬ ܚܘܪ ܒܐܒܪܗܡ ܕܠܐ X ⁹ܢ̇ܛܪ ܗܘܐ ܫܒܬܐ ܡܕܝܢ ܆ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ