simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܠܡ ܪܨܨܬ ܪܫܘܗܝ̈ ܕܬܢܝܢܐ . ܘܥܠ ܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ ܬܘܒ ܆ ܬܒܪܬ ܐܢܬ ܕܥܠ ܓܝܒ ܢܗܪܐ ܢܝܠܘܣ ܘܝܡܐ ܕܣܘܦ ܪܒܐ ܗܘܐ . ܡܢܐ ܠܡ ܕܘܝܕ .
IšoMerv:ComOT ܠܡ ܗܟܢܐ ܡܢܛܪ ܗܘܝܬ ܠܥܡܐ ܘܡܥܕܪ ܒܥܘܕܪܢܟ ܆ ܐܝܟ ܐܢܬ ܕܝܢ ܘܠܐܝܩܪܗ ܕܐܠܝܫܥ . [1X]ܗ̇ܝ ܕܪܟܒܗ ܕܝܣܪܝܠ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܠܡ ܐܝܬܝܟ ܓܒܪܐ ܕܝܗܒܬ ܒܦܐܪܘܗܝ̈ ܕܟܪܡܐ ܗܢܐ ܕܐܝܬܝ X ܐܢܬ . X11]ܓܒܪܐ ܝܗ̣ܒ ܒܦܐܪܘܗܝ̈ ܐܠܦ ܕܟܣܦ ܘܕܫܪܟܐ .
IšoMerv:ComOT ܠܐ ܬܒܢܐ ܒܝܬܐ ܠܫܡܝ . ܘܝܗ̣ܒ ܕܘܝܕ ܠܫܠܝܡܘܢ ܟܠܗܝܢ ܐܢܬ ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ . ܕܕܡܐ ܣܓܝܐܐ ܐܫܕܬ . ܘܩܐܪܣܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܥܒܕܬ .
IšoMerv:ComOT ܙܝܢܟ ܠܘܩܒܠܝ . ܡܢ ܕܡܘܬܐ ܕܩܪܒܬܢܐ̈ ܇ ܕܡܩܬܝܢ ܙܝܢܗܘܢ ܐܢܬ . ܗܢܘ . ܒܟܪܣܗ̇ ܕܐܡܝ ܡܢ ܙܪܥܐ ܫܝܛܐ . [17]ܘܡܚܪܐ
IšoMerv:ComOT . ܗܢܘ . ܟ̇ܫܐ ܐܢܬ . ܥܠ ܕܒܗ̇ܝ ܐܪܥܐ . ܡ̇ܢ ܕܟ̇ܫܐ ܢܘܪܐ ܐܘ ܐܢܬ . ܕܐܝܬddܗ̇ ⁴ܓܝܕܐ̈ ܩܫܝܐ̈ ܕܚܝܘܬܐ̈ . [22]ܚ̇ܕܐ
IšoMerv:ComOT ܐܦܪܝܡ ܐܝܟܢ ܦ̇ܩܕ ܐܢܬ ܕܐܦܢܝܟ ܘܐܣܝܥܟ . ܟܕ ܐܝܟ ܐܢܬ ܒܪܫܐ ܐ̇ܡܪ . ܥܠ Xܕܠܐ ܨܒܘ ܠܡܗܦܟ ܡܢ ܚܛܗܝܗܘܢ̈ . [8]ܐܠܐ
IšoMerv:ComOT ܠܡ ܙܘܪܒܒܠ ܒܕܡܐ ܕܒܝܬ ܓܘܓ ܕܡܫܦܥܬ ܆ ܐܝܟ ܕܝܬܩܐ ܡܕܡ ܐܢܬ ܦܪܬ ܆ ܥܕܡܐ ܠܣܘܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ . XX [XX]ܐܦ
IšoMerv:ComOT ܕܝܢ ܒܨܒܝܢܟ ܝܗܒܬ ܠܝ . [29]ܠܘ ܡܛܠ ܚܬܝܪܘܬܗ ܐܢܬ . [28]ܗ̇ܝ ܕܫܐܠܬ ܒܪܐ . ܗܢܘ . ܕܠܐ ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܠܝ ܟܠ ܟܠܗ . X
IšoMerv:ComOT ܚܝܐ̈ . X 2]ܘܝܕܥܬܐ ܣܦܘܬܟ̈ ܢܢܛܪܢ̈ . ܝܘܢܝܐ ܆ ܪܓܫܬܐ ܐܢܬ ܚܘܫܒܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܙܗܝܪܐܝܬ . ܡܛܠ ܕܡܢ ²ܗܢܐ ܙܘܗܪܐ ܡܫܟܚ X
IšoMerv:ComOT ܠܡ ܡܘܐܒ ܕܐܙܕܟܝ ܡܢ ܣܝܚܘܢ ܆ ܥܘܠܘ ܡܟܝܠ ܠܚܫܒܘܢ ܬܚܝܬ ܐܢܬ . ܝX--⁴ܗ̇ܘX X--³ܡܘܐܒܝܐ̈ XXX . X--²ܩ¹0
IšoMerv:ComOT ܕܝܢ ܒܣܪܝܘܬܐ ܕܬܘܠܥܐ̈ ܝ̇ܬܒ ܐܢܬ . ܘܡܦܩ ܐܢܬ ܠܝܠܘܬܟ̈ ܐܢܬ ܘܟܐܒܐ ܗܠܝܢ ܕܣܪܝܩܐܝܬ ܠܐܝܬ ܒܗܘܢ ܥܡ ܛܘܪܦܐ̈ . X9X]
IšoMerv:ComOT ܠܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܚܠܦܝܟ . ܐܠܐ ܐܓܪ ܪܘܚܟ ܘܟܢ ܬܒܥ . ܘܐܢ ܐܢܬ ܕܠܒܟ . ܗܢܘ . ܠܐ ܬܙܕܩܬ ܡܬܘܡ ܢܦܫܟ ܒܪܥܝܢܟ ܇ ܟܕ ܡܬܥܗܕ XX
IšoMerv:ComOT ܒܪܗܠܟ . [9X]ܘܐܢܐ ܛܥܝܬܐ ܘܬܥܝܫܬܐ . ܕܘܟܬܐ ܡܢ ܕܘܟܬܐ . ܐܢܬ ܠܝܠܘܬܟ̈ ܐܝܩܐ ܬܚܝܬ ܐܬܝܪ . ܟܕ ܩܘܠܥܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܡܬܪܐ XX
IšoMerv:ComOT ܥܠ ܒܝܫܬܐ ܐܝܟ ܝܘܢܝܐ . ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܓܪܝܡܐܝܬ ܦܩܕܗ ܐܢܬ ܠܟ ܕܐܠܗܐܐܢܬ ܡܪܚܡܢܐ . ܘܡܗܦܟ ܐܢܬ ܒܝܫܬܐ . ܐܘ ܡܬܬܘܐ Xܢ
IšoMerv:ComOT ܕܕܐ̇ܢ ܐܢܬ ܠܥܒ̣ܕܐ . ܝXXXXܝ XX¹ܘܡܩܕܫܐ ܗܝ ܠܡ ܐܢܬܬܐ ܐܢܬ ܕܢܦܫܗ ܢܫܬܪܪ . ܨܝܕ ܗ̇ܢܘX ܕܫܪܘܐܝܬ ܗܝܡܢܘ . ܘܐܢ ²ܡ̇ܢ
IšoMerv:ComOT ܠܐ ܐܬܩܪܒܬ ܠܝܕܥܬܝ . ܘܐܥܫܢܬܟ ܥܠ ܥܡܡܐ̈ ܆ ܘܐܢܬ ܠܐ ܨܒܝܬ ܐܢܬ . ܗ̇ܘ ܕܠܝ ܓܒܐ . ܘܟܕ ܐܢܐ ܒܝܕ ܢܒܝܝ̈ ܗܢܐ ܟܠܗ ܝܩܪܬܟ ܆
IšoMerv:ComOT ܕܝܢ ܠܗܘX ܒܝܕ ܡܠܝܟ̈ ܪܕܐ ܗܘܝܬ ܘܡܚܝܠ . ܘܠܣܓܝܐܐ̈ ܐܢܬ ܕܡܡܠܠܝܢ ܗܘܘ ܗܟܢ X ܥܠ ܡܕܡ ܕܓܕܫ ܗܘܐ ܝ XXXܝ ܠܗܘܢ ܆
IšoMerv:ComOT ܡܢ ܦܐܝܘܬܐ ܕܡܝܬܪܘܬܟ ܠܐ ܬܦܘܫ . ܗ̇ܝ ܕܡܛܠ ܕܐܣܝܘܬܐ ܐܢܬ ܘܚܢܝܬ . XXX ܝ . ܗܦܟܬ ܘܗ̇ܝ ܚܢܝܬ X¹ X XX . -- ² ܕܢܒܐܫ ܠܟ ܆
IšoMerv:ComOT ܕܝܢ ܡܓܪ ܐܢܬ ܪܘܚܐ . ܚܠܦ ܠܡܟܣܘܬܗ . ܝܘܢܝܐ ܆ ܕܐܚܘܐ ܐܢܬ ܡܪܝܐ . ܗܢܘ . ܟܕ ܒܢܡܘܣܐ ܬܚܡܬ ܕܥܡ ܕܩ̇ܛܠ ܩܛܘܠܐ ܢܬܩܛܠ ܆