simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܝܘܩ̣ܢܐ ܠܡܝܬܪܬܐ̈ ܠܐ ܬܒ̣ܥܐ ܒܡܚܝܠܐ̈ ܃ ܐܢ ܗܟܢܐ ܐܢܬ ܐܢܬܘܢ ܥ ܠܝ· ܕܐܫܬܘܐ ܠܪܚܡܐ̈ ܘܐܫܟܚ ܛܝܒܘ ܕܬܝܒܘܬ ܐ X0
IšoAdiab:Epist ܢܡܘܣܐ ܕܟܝܢܐ ܘܕܡܪܗ ܕܟܝܢܐ ܂ ܐܦ ܂ ܙ ܂ X ܒܨܝܪܐܝܬ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܬ ܃ ܡܦܪܥ ܦ̇ܪܥܝܢܢ ܂ ܘܣܪܝܩܐܝܬ ܡܕܝܢ ܂ X X ܂ ܙ ܢܬ Xܫ̇ܪܐ
IšoAdiab:Epist ܠܐ ܙܗܝܪܐܝܬ ܃ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܚܦܝܛܝܢ ܂ ܘܬܝܪܐܝܬ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܫܦܪܢ̈ ܠܟ ܐܝܟ ܕܐܦ ܙ̇ܕܩ ܕܢܫܦܪܢ̈ ܆ ܠܡܢܐ ܥ̇ܕܠ ·ܝ
IšoAdiab:Epist ܠܓܒܪܐ ܕܐܦ ܐܒܘܟ ܫܡܗܬܝܗܝ ܆ ܐܠܐ ܘܡܢܗ ܕܩܢܘܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܢܬ ܕܡܩܝܡܘܬ ܥܝܕܘܗܝ̈ ܐܝܬ ܠܟ ܠܡܣܒܠ ܃ ܐܝܟ ܕܝ̇ܕ ܂ X ܂
IšoAdiab:Epist ܕܝܢ ܘܠܦܘܩܕܢܐ̈ ܛܥܝܬ ܆ ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܐܒܘܢ ܠܐ ܐܝܬܝܬ ܠܝ ܂ ܐܢܬ ܡܬܟܠܐ ܗܘ̇ܝܬ ܠܡܐܬܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܂
IšoAdiab:Epist ܕܝܢ ܨܠܐ ܥܠ ܒܨܝܪܘܬܝ ܘܗܘ̣ܝ ܚܠܝܡ ܀ ܫܠܡܬ̤ ܀ XܒX· ܃ · ܐܢܬ ܕܡܪܚܡܢܘܬܗ ܕܡܪܢ ܂ ܬܘܕܝ ܠܒܛܝܠܘܬܗ ܕܥܠܝܢ ܒܟܠܝܘܡ ܂
IšoAdiab:Epist ܕܝܢ ܣ̣̇ܒܪ ܒܡܪܝܐ ܘܛܪ ܐܘܪܚܗ ܂ ܘܥܒ̇ܕܐ̇ ܥܒܕ ܕܡܣܒܪܢܐ ܂ ܐܢܬ ܒܗ̇ ܒܨܒܘܬ ܐ ܂ ܡܛܠ ܕܪܡ̇ܐ ܠܥܠ ܡܢ ܪܡ̇ܐ ܢ̇ܛܪ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܂
IšoAdiab:Epist ܨܝܕ ܗܝܝܘܬܐ 2ܕܣܘܟܠܐ ܥ̇ܨܐ ܐܢܬ ܠܡܝܬܝܘ ܒܣܥܝܐ ܗܕܝܘܛܐ ܐܢܬ ܃ ܡܩܒܠ ܂ ܘܐܝܟܢ ܡܕܝܢ ܠܦܪܝܫܝ̈ ܒܫܡܐ ܘܒܣܘܟܠܐ ܕܐ ܟ ܗܟܢ ܂
IšoAdiab:Epist ܕܝܢ ܐܘ ܚܒܝܒܝ ܂ ܕܝܕܥ ܐܢܬ ܫܦܝܪ ܠܐܠܗܐ ܃ ܘܐܬܝܕܥ̣ܬ ܫܦܝܪ ܐܢܬ ܘܠܒܐ ܂ X ܝX ܂ ܪܫܝܥܐ ܩܢܐ ܃ ܘܥܡ ܫܐܕܐ̈ ܫܘܐ ܠܬܫܢܝܩܐ ܂
IšoAdiab:Epist ܡܟܝܠ ܫܪܐ ܐܢܬ ܐܣܘܪܐ̈ ܕܫܬܩܐ ܡܢܝ ܘܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܕܚܠܝ̈ · X ܐܢܬ ܃ ܐܢܫ ܒܫܡܐ ܕܚܕܕܐ̈ ܐܘ ܐܬܟܬܒ ܃ ܘܕܬܟܬܪ ܒܗܝܢ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܃
IšoAdiab:Epist ܡܢܕܪܫ ܒܠܘܥܐ ܐܚܪܢܐ ܐܪܡܝܬ ܒܐܓܪܬܐ ܘܒܫܠܝܚܘܬܐ ܆ ܐܢܬ ܕܥܕܟܝܠ ܒܠܘܥܐ ܩܕܡܝܐ ܒܚܟܗ ܃ ܘܢܬܦ ܒܝܫܐܝܬ ܠܟܪ ܕܢܬܝܦ ܃
IšoAdiab:Epist ܐܘ ܐܚܘܢ ܒܝܬܝܪܘܬ ܣܒܪܐ ܟܐܡܬ ܕܝܬܝܪܘܬ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ XX ܐܢܬ ܥܝܕܗ̇ ܫܦܝܪܐ ܃ ܠܡܬܪܣܝܘ ܒܟܠ ܣܘܢܩܢ ܣܘܓܐܐ ܕܣܢܝܩܐ̈ ܃
IšoAdiab:Epist ܗܫܐ ܠܘ ܡܠܝ̈ ܣܝܒܘܬܗ ܕܥܠܡܐ ܂ ܫܘܒܚܐ ܃ ܨܝܕ ܣܘܦܐ̈ ܐܢܬ ܃ ܐܝܬܝܬ̤ ܠܢ ܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܩܝܘܡܘܬ ܐ XX ܥܕܬܢܝܬܐ ܃
IšoAdiab:Epist ܕܐܦ ܡܛܠ ܛܠܝܘܬ ܡܘܠܕܟ ܕܒܪܘܚ ܕܥܕܟܝܠ ܪܓܐ ܆ ܒܪܚܡܬܐ ܐܢܬ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܠܟ ܐܒܗܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܝ ܂ ܝ ܂ ܂ ܝ ܘܕܐ ܟ ܗܠܝܢ ܐܒܗܐ̈ ܆
IšoAdiab:Epist ܕܐܝܬܝܟ ܒܪ ܚXܪܐ̈ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܬܐ ܂ ܘܫܐܠ ܒܫܠܡܐ ܕܢܒܝܒܝܢ̈ ܐܢܬ ܠܗܢܐ ܡܛܠ ܠܒܝܟܘܬܐ ܕܒܚܩܠܐ ܃ ܕܬܝܬܐ ܗܫܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܆
IšoAdiab:Epist ܠܐ ܬܕܚܠ ܐܬܪ ܕܠܝܬ ܕܚܠܬܐ ܂ ܐܠܐ ܩܘܡ ܚܦܝXܠܐ ܬ ܃ ܘܟܐܝ ܐܢܬ ܃ ܘܒܙܒܢܐ ܕܫܦܪ ܠܐܠܗܐ ܃ ܠܡܥܒܪܘ ܕܚܠܬܐ ܡ̣ܢ ܣܓܘܕܘܗܝ̈ ܆
IšoAdiab:Epist ܠܒܝܬ ܦܪܣܝܐ̈ ܃ ܦܢܝ ܗܘ ܒܫܘܥܠܝܐ ܬܟܝܠܐ ܂ ܕܐܙ̇ܠ ܐܢܐ ܠܡ ܐܢܬ ܥܡܗܘܢ ܃ ܕܐܢ ܠܡ ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܝܡܢܘܬܟ ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܙ̇ܠ
IšoAdiab:Epist ܂ ܒܦܪܣ ܟܠܗ̇ ܕܝܠܟܘܢ ܂ ܘܐܢ ܚܕ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܟ ܒܫܡܐ ܐܢܬ ܂ ܗܘ̇ 0ܝ ܕܐܝܩܪܗ ܘܥܒ̇ܕܗ ܃ ܒܝܘܪܬܢܐ ܕܡ̣ܢ ܩܘܪܒܐ ܐܚܝܕ
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܡܠܦ̣ ܐܡܪ ܃ ܕܦܠܘܚ ܠܡ ܒܥܒ̇ܕܐ ܕܐܝܕܝܟ̈ ܐܢܬ ܦܬܘܪܐ ܐܡ̣ܪ ܂ ܕܠܡܒܟܐ ܘ̇ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܠܟ ܐܚܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܐܟ̇ܠ
IšoAdiab:Epist ܐܘ ܕܣܓܝ ܡ̣ܢ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܐܙܕܟܝ ܇ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܕܬܚܡܣܢ ܩܠܝܠ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܂ ܡܛܠ ܂ ܝܝ ܂ ܝ ܗܢܐ ܕܡܪܝܐ ܢܗܘܐ ܥܒ̇ܕܐ ܂ ܐܠܐ