simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܚܘܐ ܠܢ ܡܐ ܕܢܐܡܪ ܕܒܐܝܕܐ ܕܘܟܬܐ ܡܣܬܪܝܢ ܠܟ ܐܢܬ ܕܢܬܦܪܣܐ ܒܪ ܐܒܕܢܐ ܩܕܡ ܟܢܫܐ̈ ܕܚܕܝܪܝܢ ܠܗ 485ܕܐܢ
Eph:memHom ܐܦܢ ܝܘܕ ܬܛܥܐ ܬܡܢ ܐܢ ܠܟܝܢܐ ܛܥܝܐ ܠܐ ܛܥܝܐ ܠܗ ܛܥܝܬܐ ܐܢܬ ܠܣܦܝܪܘܬܟ ܐܬܘܬܐ ܕܛܥܬ ܬܡܢ XXX ܒܪܒܘ̈ ܣܦܪܝܢ̈ ddܕܥ
Eph:memHom ܥܡ ܙܢܝܬܐ ܟܠܢܫ ܥܪܩ ܡܢ ܨܐܕܝܟ ܘܠܐ ܐܢܫ ܫܐ̇ܠ ܒܫܠܡܟ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܟܠ ¹⁹ܐܢܫ ܚ̇ܒܨ ܠܚܙܬܟ ܘܐܢ ܚܙܝܐ ܠܟ ܐܢܫܘܬܐ X49ܕܡܡܠܠ
Eph:memHom ܡܝܬܐ ܘܠܐ ܒ̇ܟܝܬ ܕܦܪܫܬ ܠܗ̇ ܢܦܫܐ ܡܢܟ ¹⁷ ܒܟܝ ܥܠ ܢܦܫܟ ܐܢܬ ܢܘܚܡܟ ¹⁴ܥܠ ܥܝܢܝܟ̈ ܘܩܝܡܬܟ ¹⁵ܣܝܡܐ ܒܠܒܟ ¹⁸ XX5ܥܒܝܕ
Eph:memHom ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܚ̇ܛܝܐ ܡܦܫ ²⁴ܦܘܫ ܡܢ ܣܘܪܚܢܝܟ̈ X -- ⁸ܡܢXܝ ܐܢܬ ܒܥܡܪܐ ܒܕܡܘܬ ܬܠܓܐ ܡܚܘܪ ܠܟ ܐܟܡܐ ܕܟܬܝܒ ܒܢܒܝܐ XXX
Eph:memHom ܐܬܒ̇ܝܢ ܕܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܙܕܩ̇ ³ XXX ܓܒܘܠ ܐܢܝܢ ܠܬܪܬܝܢ̈ ܐܢܬ X X7ܕܠܐ ¹ܬܐܚܒ ܣܟܠܐܝܬ ܘܠܐ ܗܘ ܢܪܚܡ ܫܝܥܐܝܬ ܕܟܕ ²ܡ̇ܚܒ
Eph:memHom ]ܘܠܟܠ ܬܒܥܢ̈ ²⁵ܡܐܫܐܢܬ ²⁷[²⁸ X 48ܘܡܢ ²⁸ܟܠܗܥܡܠܟ ܐܢܬ ܐܡܟ ܘܝ ²²ܠܗ̇ ܠܟܪܣܐ ܕܝܠܕܬܟ²³ ܕܠܟܠ ܕܚܠܝܢ̈ ²⁴ܥܐܠ
Eph:memHom ܠܗ̇ ܬܡ̇ܠܐX ²ܥܕܬܗ̇ ³0ܐ ܟܣܐ¹ 457ܢܐܬܝܢ̈ ܟܠܠܐ̈ ܐܢܬ ܫܡܥܟ ²⁸ܐܠܗܐ ܡܐ ܕܩܪܝܬ ܠܗ ܒܨܠܘܬܐ⁷ ܠܩܪܝܬܐ ²⁸ܕܥܐܠ
Eph:memHom ܐܘܐܦܪܝܡ ³⁴ܕܠܐ ܬܥܒܕ ܠܒܢܝܢܫܐ̈⁵ XXX ܕܢܫܬܘܘܢ ܟܐܢܐ̈ ܐܢܬ ܠܐ ܐܝܬ ܕܬܪܝܨ ܐܦܠܐ ܬܪܝܢ̈ ܡܢ ܪܒܘܬ ܘܗܟܢ ³³ܡܢܚ
Eph:memHom ܐ ܩܘܡ ܝܘܡܢ ܘܚܕܝ ܥܡܢ ܐܝܬܐ ¹⁴ܥܡܟ ܩܝܬܪܟ 8X5ܘܙܡܪ ܠܗ̇ ܐܢܬ ܬܠܡܝܕ̈ 841ܝܒܒܘ ܩܘܕܡܘܗܝ ܒܐܘܫܥܢܐ̈ ܡܘܢ ¹³ܕܡܝܟ
Eph:memHom ܡܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܒܝܢܬ ܚܛܝܐ ܬܟܪܐ ܠܟ ܥܠ ܐܠܗܐ ܕܟܪܝܐ ܠܗ ܐܢܬ ܪܚܝܡܐ ܠܗ X ¹ܡܢ ܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܕܒ̣ܪܐ XX 1ܒܚܛܝܬܐ ¹⁷ܥܒܝܕ
Eph:memHom ܐܘ ܡܢ ܩ̣ܪܐ ܠܩ̣ܪܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܠܟ ܩܘܦܢܕܝܪܐ̈ ܕܬܐܙܠ ܒܗܘܢ ܐܢܬ ܝܬܒܝ̈ ܒܫܝܢܐ . X ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܡܬܝ ܕܒܐܘܪܚܐ ܠܣܘܥܪܢܐ ܐ̇ܙܠ
Eph:memHom X85ܐܝܢܐ ܕܙ̇ܒܢ ܠܗ ܙܒܢܐ ܐܢ ܡܘܒܕ ܙܒܢܐ ܕܙܒܢ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܐܢܬ ܥܠ ܬܪܢܘܣ ܕܐܠܗܘܬܐ ܕܐܬܐܫܕ ܡܛܠܬܟ ܘܐܢܬ ܒܚܛܝܬܐ ܐܒܝܕ
Eph:memHom ܕܬܥܘܠ ܬܚܙܐ ܚܙܬܐ ܡܛܥܝܢܝܬܐ X ܕܢܫܐ̈ ܙܠܝܠܬܐܐܘ̈ ܐܢܬ ܘܬܗܠܟ ܘܬܐܡܪ ܕܚܫܝܒ ܐܢܐ ܐܟܘܬܗܘܢ . ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܠܝܨ
Eph:memHom ܢܝܪܐ ܥܠ ܩܕܠ ܕܡܗܝܡܢܐ ܐܘ ܥܠܡܐ ܫܚܝܩܐ . ܕܢܕܒܪ ܬܘܒ ܦܕܢܐ ܐܢܬ ܪܝܡܐ ܕܢܦܠܚܟ ܕܠܡܐ ܡܬ ܫܪܝܪܐ ܕܢܫܡܥܟ ܐܘ ܕܠܡܐ ܐܣܪ
Eph:memHom ܡܢܐ ܝܪܬܘ ܠܝܛܐ̈ 1641ܡܢܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܣܟܠܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܫܡܥܝ ܐܢܬ ܒܝܬ ܐܪܟܐ̈ ܐܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܒܥܒ . . . ܕܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܬܕܥ ܐܦ
Eph:memHom ܡܢ ܚܘܒܐ̈ ܒܢܝ̈ ¹¹ܣܡܠܐ 1117ܐܢ ܬܥܒܪ ܨܝܕ ܣܡܠܐ ܐܦܢ ܐܢܬ ܡܢ ܝܡܝܢܗ ܕܡܪܗ̇ ܕܟܠܗ̇ ܝܡܝܢܐX ܠܐ ¹0ܬܥ̣ܒܪ ܬܛܥ̣ܡ ܐܦ
Eph:memHom ܐܬܘܬܐ ܠܘܩܠ ܪܒܟ ܐܘܒܕܬ ܐܢܝܢ̈ ܒܚܕ ܓܒܐ ܘܐܫܟܚܬ ܐܢܝܢ̈ ܐܢܬ ܩܠܝܠ ܦܬܠ ܡܢ ܐܬܘܬܐ ¹ܕܚܘܝܬܝܗܝ 4X5ܗܦܟܐܝܬ ܕܝܢ ܐܪܡܝܬ
Eph:memHom ܠܕܒܝܫܢ̈ ܡܢܗܝܢ ܒ̇ܥܝܬ XXX ܠܪܘܓܙܐ ܕܒܝܫ ܡܢ ܚܪܡܢܐ ܐܢܬ ܕܩ̇ܪܐ ܠܗ ܠܚܘܝܐ ܕܒܥܘܒܗ ܢܥܘܠ ܢܫܪܐ ܘܐܢ ܠܗܠܝܢ ܠܐ ܒ̇ܥܐ
Eph:memHom ܠܟ ܩܘܦܢܕܝܪܐ̈ ܕܬܐܙܠ ܒܗܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܥܡܠܐ ܣܓܝܐܐ ܐܢܬ ܕܒܐܘܪܚܐ ܠܣܘܥܪܢܐ ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܐܘ ܡܢ ܩ̣ܪܐ ܠܩ̣ܪܐ ܒ̇ܥܐ