simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madFaith ܡܪܝ ܙܡܪ ܒܗ XX ( XX1 ) ܐܦܢܢܝ ܠܝܘܠܦܢܟ XXXX ( XXX11 ܐܢܬ ܘܙܠܝܩܐ̈ XX · · . . . . ( XXXXI1 ) ܐܢܬ ܡܪܝ ܐܟܬܒܬܗ XX ( X )
Eph:madFaith ܡܪܝ ܐܟܬܒܬܗ XX ( X ) ܐܢܬ ܡܪܝ ܙܡܪ ܒܗ XX ( XX1 ) ܐܦܢܢܝ ܐܢܬ ) ܐܢ ܥܝܪܐ̈ ܘܒܪܩܐ̈ ܘܙܠܝܩܐ̈ XX · · . . . . ( XXXXI1 )
Eph:madFaith ܟܠܟ ܒܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܕܢܒܥܝܟ X ܩܪܝܒ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܘܪܚܝܩ ܘܡܢܘ ܐܢܬ ܒܚܕ ܝܘܩܢܟ ܣܓܝܕܐ ܪܒܘ ܫܘܦܪܝܢ̈ ܣܒܝܣܝܢ̈ ܀ ܕ 11ܕܘܡܪܐ
Eph:madFaith ܦܓܪܐ ܠܐ ܬܬܪܦܐ ܦܪܚ ܐܝܟ ܢܫܪܐ ܝܢ ܝܕ ܗܘ ܦܓܪܐ ܕܠܟܠ ܡܚܐ X X ܐܢܬ ܕܒܟܠ ܦܘܪܣܝܢ̈ ܐܝܟܢ ܬܡܛܐ ܝ ܨܝܕ ܪܘܚ ܩܘܕܫܐ 24ܘܐܦ
Eph:madFaith ܐܢ ܣܦܩ ³ܐܢܬ ܠܫܦܥܐ̈ ܕܐܬܝܢ ܡܢ ܬܡܢ ܐܪܒܥܐ̈ ܡܒܘܥܝܢ̈ ܐܢܬ ܒܕܪܟ Xܝ ܣܦܩ ³ܠܟ ܡܕܡ ܕܪܕܐ ܡܢ ܡܒܘܥܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ 37ܛܘܒܢܐ
Eph:madFaith ܗܟܝܠ ܚܝܐ ܐܦ ܡܠܠܐ ܚܐܪܘܬܐ ܐܝܬ ܠܡܢܝܟ̈ ¹⁴ܐܦX ¹ܠܡܠܝܟ̈ ܐܢܬ ܠܘܩܕܡ ܕܐܠܗܘܬܐ ܘܗܝܕܝܢ ܬܙܡܪ ܫܘܒܚܐ ܠܐܠܗܐ 7ܕܟܢܪܐ
Eph:madFaith ܕܡܢ ܗ̇ܝ ܓܦܬܐ ܕܡܢ ܡܨܪܝܢ ܘܕܐܟܠܗ̇ ܗܘܐ ܚܙܝܪܐ ܕܥܒܐ ܐܢܬ ܘܝܘܠܦܢܐ XXX -- ² XXX -- ³ XXX -- ⁴ܟܘܪܐ X ¹ 8ܫܒܘܩܐ
Eph:madFaith ܗܘ ܒܪ ܚܝܐ X ⁷ܘܐܢܬ ܗܘ ܒܪ ܡܝܘܬܐ XXX -- ܫܢܝܐ̈ XX -- ܐܢܬ X X ܫܒܩ ܠܣܪܦܐ̈ ܐܦ ܠܟܪܘܒܐ̈ ܘܢܚܬ ܣܝܒܪ ܒܙܚܐ ܕܙܩܘܦܐ̈ X
Eph:madFaith ܗܠܝܢ ܠܬܘܟܣܟ ܘܐܢ ܕܝܢ ܡܪܚܐ ܐܢܬ ܟܠܗܝܢ ܠܟܘܐܪܟ ܒܚܢ ܚܙܝ ܐܢܬ X ܐܢ ܟܝܬ ܝܠܘܦܐ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܠܥܘܕܪܢܟ X ܘܐܢ ܕܝܢ ܚܪܝܦܐ X
Eph:madFaith ܡܠܝܘܗܝ ܡܪܝ ³ܡܢ ܡܘܗܒܬܟ XX ⁴ ܕܐܝܟ ܨܒܝܢܟ ܐܙܡܪ ܐܢܬ ܦܘܡܟ ܘܐܡܠܝܘܗܝ ܗܐ ܦܬܝܚ ܠܟ ܦܘܡܗ ܕܥܒܕܟ ܥܡ ܪܥܝܢܗ X ܝܫ X
Eph:madFaith ܡܪܝ ܙܡܪ ܒܗ ܒܟܢܪܝ ܟܠ ܥܘܕܪܢܝܢ̈ ܒܡܠܐ̈ ¹ܕܚܠܝܡܢ̈ X ܐܢܬ ܕXܐ ܐܬܦܠܓ ⁰ܝ ܢܬܟܢܫ ܡܪܝ ܘܢܗܘܐ ܚܕ ܩܘܕܡܝܟ XX1 ܒܪ ܩܠܗ X
Eph:madFaith ܟܝܢܗ ܕܡܪܐ ܟܠ ܚܪܡ ܗܘ ܕܐܫܬܘܕܝܬ ܡܡܬܘܡ ܕܝܕܥ ܐܢܐ ܐܢܬ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ X ܡ 10ܡܨܐ ܐܢܫ ܕܢܐܡܪ ܠܝ ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܝܕܥܬ ¹ܐܦ ²
Eph:madFaith ܣܓܝ X ܛܥܐ ܕܣܒܪ ܕܐܫܟܚܟ X ܝ . X ܒܡܗܝܡܢܐ̈ ܗܘ ܨܝܪܝܢ̈ ܐܢܬ ܠܚܘܕ ܣܦܩ ܕܥܠܝܟ ܢܫܬܥܐ ܘܐܝܢܐ ܕܠܘ ܡܢܗ ¹ܝܠܦܟ ²ܕܐܝܟܢ
Eph:madFaith ܒܥܡܝܕܐ̈ ܒܚܝܪܐ ܐܢܬ ܒܦܪܘܩܐ̈ ܚܣܝܡܐ ܐܢܬ ܒܕܒܝܚܐ̈ ܐܢܬ ܬܫܡܥܝܘܗܝ ܀ X ܒ 5ܒܒܛܝܢܐ̈ ܬܡܝܗܐ ܐܢܬ ܒܝܠܝܕܐ̈ ²ܫܒܝܚܐ
Eph:madFaith XXXX -- ¹⁰ܒܝܦܪܐ 181ܚܕ ܥܘܒܐ ܫܝܛܐ ܡܘܠܕ ܛܥܡܬܐ̈ ܕܠܐ ܐܢܬ ܘܠܘ ܚܕ ܗ̣ܘ ܕܒܦܘܪܫܢܘܗܝ̈ ܣܓܐ ⁴ܠܗ ܝ . ܪܡܬ X X -- ¹¹ܕܡܢܗ
Eph:madFaith ܒܢܒܝܐ̈ ܚܠܝܛܐ ܐܢܬ ܒܫܠܝܚܐ̈ ܡܙܝܓܐ ܐܢܬ ܟܠܟ ܡܪܝ ܒܟܠܐ ܐܢܬ ܚܣܝܡܐ ܐܢܬ ܒܕܒܝܚܐ̈ ܢܟܝܣܐ ܐܢܬ ܒܛܥܘܡܐ ܐܟܝܠܐ
Eph:madFaith ܠܒܘܟܪܐ ܘܐܢ ܐܫܟܚܬܝܗܝ ܒܪܘܡܐ ܚܠܦ ܥܘܩܒܐ̈ ܫܓܝܫܐ̈ ܦܬܚ ܐܢܬ ܚܪܝܢܐ̈ ܣܦܝܩܐ̈ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܝܗܒܘ ܒܗ⁴ X XX X ܒܥܝܘܗܝ ܐܦ
Eph:madFaith ܐܪܙܐ̈ ܗܘ ܬܠܝܬܝܐ̈ ܐܥܡܕܘܗ̇ ܠܐܢܫܘܬܟ ܕܐܒܐ ܒܝܕ ܩܠܗ ܐܢܬ ܕܒܪܝ ܗܘ ܩܪܟ ܒܠܚܘܕ ܥܠ ܝܘܪܕܢܢ ܢܗܪܐ ܘܐܝܟܐ ܕܥܡܕܬ ܐܦ
Eph:madFaith ܙܐܦܐ ⁴ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܐܒܐ ܟܣܝܐ ܒܡܠܬ ܩܘܫܬܐ ܓܙܪܬ ܫܕܝܬܝܗܝ ܐܢܬ ܓܝܪ ܬܟܬܘܫܗ 7ܘܠܐ ܠܒܝܫܐ̈ ܢܣܢܐ ܡܪܢ ܕܠܚܕ ܒܝܫܐ ܣܢܝܬ ܐܦ
Eph:madFaith 6ܕܬܕܥ ܕܪܡܘܬܐ ܗܝ ⁴ܥܠܬܗ ܕܚܪܝܢܟ ܠܐ ܓܝܪ ܒܨܘ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܚܙܝ ܚܣܕܟ ܒܓܘܗ ܕܐܝܓܘܢܟ³ ܕܓܚܟ ܒܥܠ ܕܪܟ ܘܥܡܗ ܥܠܝܟ ܐܦ