simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DidascApost ܕܝܢ ܛܥܢܐ ܕܟܠܢܫ XX ܫܩܝܠ ܐܢܬ . ܘܣ̇ܓܝ ܪܒܐ ܡܘܒܠܐ ܕܛܥܝܢ ܐܢܬ ܡܛܠܬܟ . ܡܛܠ X ܕܒܪ ܥܡܐ ܆ X⁰ܕܢܦܫܗ X¹ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܝ̇ܨܦ XX .
DidascApost ܗܟܝܠ ܕܨܒܐ XX⁷ ܐܢܬ ܝܘܡܢܐ ܠܡܗܘܐ ܬܚܝܬ ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ . ܟܕ ܐܢܬ ܘܡܢ ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ ܡܫܬܐܠܝܢ . ܡܛܠܗܢܐ ܥ̣ܫܝܢ ܐܘܚܕܢܗܘܢ .
DidascApost ܗܟܝܠ ܕܠܐ ܝܘܩܪܐ ܕܡܘܒܠܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗ̣ܘܝܬ ܩ̇ܪܐ ܢܡܘܣܐ ܐܢܬ ܠܐܝܐ̈ ܘܫܩܝܠܝ̈ ܡܘܒ-ܠܐ̈ ܝܩܝܪܬܐ̈ ܘܐܢܐ ܐܢܝܚܟܘܢ .
DidascApost ܕܝܢ ܐܢ ܬܙܗܪܬܝܘܗܝ Xܢ ܠܥܘ̇ܠܐ ܢ ܡܢ ܐܘܪܚܗ ܘܠܐ ܢܙܕܗܪ Xܢ ܐܢܬ : 5 ܥ̇ܘܠܐ ܒܥ̣̇ܘܠܗ ܢܡܘܬ ܆ ܘܕܡܗ ܡܢ ܐܝܕܝܟ̈ ܐܬܒܥ .
DidascApost ܗܘ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܕܬܝܒܐ . ܐܦ̈ ܒܝ ܗܟܝܠ ܡܪܝ X ܚܘܐ ⁴⁴⁶ܛܝܒܘܬܟ ܐܢܬ ܒܝܫܬܝ̈ . ܘܠܐ 0ܝ ܬܚܝܒܢܝ ܘܬܫܕܝܢܝ ܒܬܚܬܝܬܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ .
DidascApost 20ܕܝܢ ¹⁰⁵ܗܟܝܠ ܠܐ ܬܣܝܡ ܐܢܘܢ ܥܠܝܟ ⁰⁶ܢ . ܦܪܘܩܢ ܓܝܪ ܠܐ ܐܢܬ ¹⁰⁴ܠܦܬܟܪܐ̈ . ܟܐܢܐܝܬ ܣ̣ܡ ܥܠܗܘܢ ܐܣܘܪܐ̈ ܐܝܟ ܕܫܘܝܢ .
DidascApost ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܐܕܘܢܝ . ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ ⁹ܐܬܢܒܐ ܥܠ ܓܪܡܐ̈ ܐܢܬ ܗܘܘ . ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ . ܒܪܢܫܐ̣ ܚ̇ܐܝܢ ܓܪܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܐܡ̇ܪܬ .
DidascApost ܘܒܢܝܟ̈ ܘܒܝܬ ¹⁹ܢܐܒܘܟ . ܬܣܒܘܢ ܚܛܗܐ̈ ܕܩܘܕܫܐ . ܐܢܬ ܒܣ̣ܦܪܐ ܕܡܢܝܢܐ̈ . ܕܡܠ̣ܠ ܡܪܝܐ ܥܡ ܐܗܪܘܢ ܘܐܡ̣ܪ .
DidascApost ܕܝܢ ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܕܚ̇ܠܐ ܕܐܠܗܐ ܟܦܪܬ X ܒܗ̇ . ܘܐܬܪܚܩܬ ܡܢܗ̇ ܐܢܬ ܡܢ ܫܠܝܐ ܦܓܥܬ ܒܟ . ܘܐܬܛܪܝܬ̇ ܒܪܥܝܢܗ̇ ܘܫܕܪܬ ܠܘܬܟ .
DidascApost ܗܟܝܠ ܐܘ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܆ ܗܟܢܐ ܗܘܝܬ ܕܐ̇ܢ ܠܘܩܕܡ ܓܙܝܪܐܝܬ ܆ ܐܢܬ X⁹ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܥܒܝܕܐ ܗܘܬ ܠܗ ܬܬܢܛܪ ⁴⁰ܠܗ .
DidascApost ܕܡܫܚܝܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܘ ܚܛܗܐ̈ ܕܟܠܢ ܫܩ̣ܠ ܆ ܗܟܢܐ ܡܬܒܥܐ ܐܢܬ ܝ⁸ ܬܫܒܘܚܬܐ ⁸⁴ܡܝܬܪܬܐ ⁸⁵ܡܢ ܐܠܗܐ . ܡܕܡܝܢܗ ⁸⁶ܓܝܪ 0
DidascApost ܐܘ ܒܪܢܫܐ XX ܕܚ̇ܛܐ ܐܢܬ . ܕܟܡܐ ܐܢܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܚܝܝܟ̈ ܐܢܬ . ܘܥܠ ⁰ܝ ܥܩܬܐ ܢܝ ܘܥܠ ܫܘܒܩܢܐ . ܡܢ ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܝX 10ܝ̇ܕܥ
DidascApost ܠܟܠ ܦܬܓܡܐ ܗܘܝܬ ܡܦܫܩ ܠܗ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܒܝܘܠܦܢܐ ¹⁰⁶ܣܓܝܐܐ ܐܢܬ ܠܟ ܥܠ ܡܠܬܐ ܐܘ ܐܦܝܣܩܘܦܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܢ X⁰ܢ 10ܡܫܟܚ
DidascApost . ܐܢ ܐܝܬ ܠܟ ܒܐܝܕܝܟ̈ X¹⁶ܗܒ ¹⁷ܝ ܦܘܪܩܢܐ ܕܚܛܗܝܟ̈ . ܐܢܬ ܐܝܕܟ . X¹¹ܠܘܬ X¹²ܕܝܢ XܢX ܗ̇ܝ ܢX ܕܬܬܠ Xܢܝ 10ܩ̇ܦܣ
DidascApost ܒܥܓܠ ܐܘܫܛܬ XܝX ܠܗ ܐܝ̣ܕܐ ܘܕܠܝܬܝܗܝ Xܝ ܕܠܐ ܡܠܝܐܝܬ ܐܢܬ X -- ²⁰⁵ܕܡܚܐ XX -- ²⁰⁴ܠܡܚܐ²⁰³ ܘܩܪܝܒ ܕܢܐܒܕ :
DidascApost ܘܡܝܬܐ ܐܢܬ X⁷⁰ܥܠܝܟ . ܘܐܦ X⁷¹ܘ̇ܝܐ ܥܠ ܢܦܫܟ ܡܝܬܐ ܐܢܬ . ܐܢܬ ⁶⁹ܝ . ܐܝܟ ܚܒܠܐ ܐܪܝܟܐ ܆ ܘܐܝܟ ܥܪܩܬܐ ܕܥܓܠܬܐ ܢ̇ܓܕ X
DidascApost ܥܠ ܡܒܪܟܐ X Xܡܫܝܚܐ ܇ ܗ̇ܘܕܡܦܠܓ ܒܘܪܟܬܐ X X ܠܐܝܠܝܢ ܐܢܬ ܢܡܘܣܐ . ܒܠܘܛܬܐ ܕܥܠ ܦܪܘܩܢ ܡܨܛܒܐ ܐܢܬ X X⁷ܘܡܡܣܪ X21
DidascApost ܠܐܢܫܐ̈ . XX⁸ܙܗܝܪܐܝܬ ܘܒܥܘܩܒܐ ܝX ³ܣܓܝܐܐ ܗܘܝܬ ܝܝܝ X ܐܢܬ ܕܬܝܒܝܢ : ܘܡܬܒܥܝܐ ܠܗܘܢ ܒܥܘܬܐ . XX⁶ܘܡܐXX⁷ܕܕܐ̇ܢ
DidascApost ܝܘܡܢܐ ܠܡܗܘܐ ܬܚܝܬ ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ . ܟܕ X0 ܝX X8ܡܡܠܟܝܢ ܐܢܬ . ܡܛܠܗܢܐ ܥ̣ܫܝܢ ܐܘܚܕܢܗܘܢ . ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܕܨܒܐ XX⁷
DidascApost ܕܬܫܦܪ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܇ ܘܐܢ ܗܠܝܢ 20ܬܥܒܕ ܢܦܫܟ ܬܚܣܪ ܡܢ XX ܐܢܬ ܘܬܫܚܠܦܝܘܗܝ ܠܒܪ ܡܢ ܒܪܝܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܡܛܠ X²ܕܨ̇ܒܐ