simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ ܦܝܣܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܟܘܫܦܐ̈ ܬܟܝܒܐ̈ ܩܪܒ̣ܬ ܠܒܨܝܪܘܬܝ ܐܢܬ ܕܟܬܒܐ Xܢ ܗܢܐ̣ ܐܡܪܝܘܗܝ ܩܕܡܝܟ ܒܡܠܬܐ ܕܡܢ ܦܘܡܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ ܕܢܝܐܝܠ̣ ²⁴ܙܠ ܠܩܨܐ ܢܘܚ ܘܬܩܘܡ ܠܙܒܢ̣ܟ ܠܣܘܦ ܐܢܬ ܐܝܟ ²²ܗ̇ܝ |ܕܐܬܡܪܬ ²³ܡܢ XX ܐܠܗܐ ܠܛܘܒܢܐ ܕܢܝܐܝܠ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܠܚܘܕ ܬܘܒ ܐܝܟ ܡܚܝܠܘܬܟ̣ ܘܐܦܢ ¹²ܢܗܘܐ ܕܟܪܝܗܐ ܐܢܬ ¹0ܐܝܟ ܕܠܚܫܐ ܠܗ ܒܐܕܢܝ̈ ܠܒܗ¹¹ ܘܡܠܒܒܐ ܠܗ ܟܕ ܐܡܪܐ ܠܗ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܐܘܪܚܐ̣ ܐܡܝܢܐܝܬ ܬܙܡܪ ܡܙܡܘܪܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܆ ܙ̇ܟܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܥܕܡܐ ܕܫܩܠܐ ܠܟ ܫܢܬܐ̣ ܘܟܕ ܠܥ̇ܣ ܐܢܬ ܘܫ̇ܬܐ̣ ܘܟܕ ܡܗܠܟ X
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . XX Xܛܪ ܢܦܫܟ ܕܠܐ ܬܫܬܒܐ ܒܗܠܝܢ ܕܚܛ̣ܝܬ̣ ܕܠܐ ܢܬܚܕܬܢ̈ ܐܢܬ ܐܢܬ ܓܠܐ ܕܒܥܝܢܗ ¹ܕܐܚܘܟ ܘܩܪܝܬܐ ܕܒܥܝܢܟ ²ܠܐ XXܒ̇ܚܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܚܝ̣ ܐܝܟܢܐ ܒ̇ܥܐ ܠܢ ܕܢܩܘܐ ܒܗ ܒܝܕ ܣܘܥܪܢܐ̣̈ ܘܗܝܕܝܢ ܐܢܬ ܕܡܪܢ ܕܐܡ̣ܪ : ܕܩܘܘ ܒܝ ܘܐܢܐ ܒܟܘܢ . ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ : Xܚ̇ܙܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܘܬܗ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܠܗ ܆ XX ܐܢ ܠܡ ܬܪܚܡ ܠܨܠܘܬܐ ܘܬܬܐܡܢ ܒܗ̇ ܐܢܬ ܕܥܝܕ ܢܦܫܟ ܕܒܟܠܙܒܢ ܬܗܘܐ ܚܝܪܐ⁵ ܠܘܬ ܐܠܗܐ̣ ܘܐܢ |ܚ̇ܐܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܝ ܡܘܡܐ ܐܘܕܥܝܢܝ ܘܡܬܪܨܢܐ ܇ ⁴ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܣܒܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ : ܐܢܬ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ : ܡܛܠ ܡܪܢ ܥܒܕ ܒܝ XXXܛܝܒܘܬܐ̣ ܘܐܢ |ܚ̇ܙܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ³ܥܠ ܢܦܫܟ ܕܐܬܢ̣ܟܪܝܬ ܠܥܠܡܐ ܘܬܫܬܟܚ ܕܣ̇ܥܪ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܕܝܠܢ ܘܕܝܠܗ ܐܠܐ ܐܢ ܚܫܐ̈ . ܐܢܗܘ ܗܟܝܠ ܐܚܝ̈ ²ܕܐܡ̇ܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܠܐ ܡܕܡ X ܕܟܕ ܟܠ ܟܠܗ ܡܢ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܢܩܛܪܓܟ ܆ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܢܬ ܒܡܐܡܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ̈ ܐܡ̇ܪ : Xܕܐܢ ܗܘ ܟܕ ¹²ܡܨܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܬܫܡܫܬ̣ܟ ܘܠܐ ܬܨܒܐ ܠܡܦܩ ܠܒܪ . O⬩ܡܛܠ ܬܠܬ ܡܙܗܪ ܐܒܐ ܐܢܬ ܟܕ ܐ̇ܟܠ ܐܢܬ̣ ܘܗܒ ܣܘܢܩܢܐ ܠܦܓܪܟ Xܢ ܕܢܛܥܢܟ ܟܕ ¹ܥܒ̇ܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܬܣܥܘܪ ܠܘܬܗ̣ ܟܕ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܒܚܘܪܒܐ ܐܢܬ ܐܦ ܒܝܬ ܣܠܝܟ ⁷ܐܦ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܨܥܝܪܬܐ̈ ⁸ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܘ ܠܩܪܝܬܐ ܘܥ̇ܐܠ ܐܢܬ ܠܚܕ ܡܢ ܒܬܐ̈ ܕܗܘܬ ܠܟ ܒܗ ܐܢܬ ܐܦ ܥܘܗܕܢܐ ܕܢܣܝܘܢܟ ¹ܕܐܟܫܠ ܠܒܪܝܐ̈ ܇ ܘܐܢ ܬܘܒ ܐ̇ܙܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܢܐ ܠܐ ܓܐ̇ܪ ܐܢܐ ܘܠܐ ܡܙܢܐ ܐܢܐ ܘܠܐ ܪܚ̇ܡ X ܐܢܐ ܟܣܦܐ̣ ܐܢܬ ܬܗܘܐ ܠܟ ܗܢܝܐܘܬܐ ܥܡ ܚܘܫܒܐ̈ ܕܒܝܫܬܐ̈ X . Xܐܢܕܝܢ ܐ̇ܡܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܒܠܒܐ ܗܝ̣ ܐܡ̇ܪ : ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܐܘܪܫܠܡ ܐܠܐ ܐܢܬ ܕܐܝܟܢܐ ܟܕ ܟܬܒܐ |ܐܡ̇ܪ XXX ܕܒܫܡܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܘܪܫܠܡ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܗܠܝܢ ܕܠܐ ¹ܡܬܚܙܝܢ̈ ²ܠܐ ܓܐ̇ܪ ܐܢܐ ܘܠܐ XXX ܡܙܢܐ ܐܢܐ ܐܢܬ O⬩ XX ܘܡܟܝܠ ܗ̇ܦܟ ܠܪܫܗ ܕܒܥܬܐ ܘܐܡ̇ܪ : Xܐܢ ܕܝܢ XX ܐܡ̇ܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܥܠ ܕܚܝܠܬܢ ܗܘ ܒܥܠܕܪܐ ܡܡܠܟ ܥܠ ܟܠܗ ܒܪܢܫܐ̣ ܥܘܠܐ ܐܢܬ ܘܡܦܫܩܢ̈ ܒܗܠܝܢ ܕܠܥܠ . X XX Xܐܢܕܝܢ ܐܡ̇ܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܠܒܐ ܗܝ̣ ܐܡ̇ܪ : ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܐܘܪܫܠܡ ܐܠܐ ܫܪܟܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܐܢܬ ܟܕ ܟܬܒܐ |ܐܡ̇ܪ XXX ܕܒܫܡܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܘܪܫܠܡ̣ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܩܘ̇ܝܬ Xܝܒܝܕ ܥܡܕܐ ܒܝܕ ܬܘܠܡܕܐ̣ ܒܕ ܗܝܡ̇ܢܬ ܒܗ ܐܢܬ ܐܝܟ ܦܓܪܐ ܡܢ ܗܕܡܐ̈ . ܨ̇ܒܐ ܕܢܐܡܪ : ܕܐܢ ܗܕܐ ܐܡ̇ܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܥܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡ̇ܨܐ ܐܢܐ ܕܐܥܒܕ ܐܓܘܢܐ ܟܣܝܐ ܠܘܩܒܠ ܚܫܐ̈ ܐܢܬ ²ܚܘܝܒܐ Xܝܐܢ ܐܢܫ ܢܪܫܐ ܠܛܠܝܘܣܐ ܕܢܦ̇ܠ . O⬩ܐܢ ܠܡ ܐܡ̇ܪ