simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ ܂ ܕܢܬܕܡܪ ܕܝܢ ܙܕܩ̇ ܥܡ ܗܕܐ̣ ܘܒܗ̇ܝ ܂ ܩܡ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܠܟ ܇ ܐܠܐ ܡܛܠ ܓ ܂ ܘܕܦܐ̇ ܂ ܕܟܕ ܐܢܬ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܝܟ ܥܒ̇ܕ 0ܝ
Cyr:ComLuke ܗܘ ܡ̇ܠܟܗ ܕܐܝܣܪܝܠ ܂ ܐܝܢ ܬܘܒ ܘܦܛܪܘܣ ܗ̇ܘ ܓܒܝܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܐܢܬ ܢܬܢܝܐܝܠ ܂ ܐܘܕܝ ܝX ܓܠܝܐܝܬ̣ ܂ ܪܒܝ̣ ܐܢܬ ܗܘ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܂
Cyr:ComLuke ܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚ̣ܘܝܬ̣ ܘܠܐ ܡܕܡ ܂ ܪܕܦ̈ ܐܢܬ ܫܐܕܐ̣ ܂ ܝ ܗܢܐ ܐܢܬ ܒܢܚܠܐ ܕܐܪܢܘܢ ܂ ܐܪܡܝ ܦܟܪܐ̈ ܒܫܦܥܐ̈ ܕܝܘܪܕܢܢ ܂
Cyr:ComLuke ܗܘ ܗ̇ܘ ܕܐܬ̇ܐ̣ ܂ ܐܘ ܠܐܚܪܢܐ ܡܣ̇ܟܝܢܢ ܂ ܐܬ̇ܐ ܕܝܢ ܠXܝܟX ܐܢܬ ܝܕܥ̇ ܂ ܘܗܟܢܐ ܡܫܕܪ ܠܘܬܗ ܐܢܫܐ̈ ܕܡܫܐ̇ܠܝܢ ܘܐܡ̇ܪܝ̣ܢ ܂
Cyr:ComLuke ܠܗ ܣܟ ܃ ܕܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ̣ ܂ ܡܕܝܢ ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܢܐܡܪ ܃ ܝ ܕܡܐ ܠܝ ܘܠܟ ܝܫܘܥ ܆ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ ܂ ܝܕܥ ܂
Cyr:ComLuke ܓܠܝܐܝܬ ܃ ܘܣܗ̇ܕ ܐܢܬ ܕܡܨܐ ܕܫܘܡܠܝܐ ܕܫܐܠܬܟ̈ ܢܫ̇ܟܢ ܐܢܬ ܐܠܐ ܐܝܟ ܪ ܂ ܠܐܠܗܐ ܣ̇ܓܕ ܐܢܬ ܃ ܗ̇ܘ ܕܟܠ ܡܫܟܚ ܃ ܘܗܕܐ ܝܕܥ ܂
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ ܐܝܬܝܟ ܟܐܦܐ ܂ ܘܥܠ ܗܕܐ ܟܐܦܐ ܐܒܢܝܗ̇ ܠܥܕܬܝ̣ ܂ ܐܢܬ ܬܘܕܝܬܗ ܕܗܝܡܢܘܬܗ ܠܥܕܬ ܐ̇ ܂ ܫܬܐܣܬܐ ܠܐ ܡܙܥܙܥܢܝܬܐ ܂
Cyr:ComLuke ܕܝܢ ܙܠ ܣ̇ܒ̇ܪ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܕXܐܝܟ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܙܕܩ̇ ܐܢܬ ܐܝܬ ܠܗ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܇ ܫܒܘܩ ܠܡܝܬܐ̈ ܩܒܪܝܢ̈ ܡܝܬܝܗܘܢ̇̈ ܂
Cyr:ComLuke ܕܝܢ ܙܠ ܣ̇ܒܪ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܐܝܬ ܗܘܐ̇ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܐܡܬ̣ ܂ ܐܢܬ ܐܡ̣ܪ ܠܘܬܗ ܦܪܘܩܐ ܂ ܫܒܘܩ ܠܡܝܬܐ̈ ܩܒܪܝܢ̈ ܡܝܬܝܗܘܢ̈ ܂
Cyr:ComLuke ܕܝܢ̣ ܙܠ ܣ̇ܒܪ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܀ ܕܟܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܡܝܬܪܘܬܐ̣ ܂ ܐܢܬ ܠܗ ܕܝܢ ܝܝ ܝܫܘܥ ܂ ܫܒܘܩ ܠܡ̣ܝܬܐ̈ ܩܒܪܝܢ̈ ܡܝܬܝܗܘܢ̈ ܂
Cyr:ComLuke ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ̣ ܂ ܕܡܢ ܗܢܝܐܘܬܐ̈ ܝX ܕܪܚܡ̣ܬ ܒܣܪܐ ܡܬܡ̣ܪܕ ܐܢܬ ܐܬܒܩܐ ܒܡܚܝܠܘܬܐ ܕܬܪܥܝܬܟ ܂ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܫܝܚܐ ܂
Cyr:ComLuke ܫܠܝܛ ܐܢܬ ܒܐܘܚܕܢܗ ܕܡܐ̇ ܂ ܘܠܕܠܘܚܝܐ ܕܓܠܠܘܗܝ̈ ܐܢܬ ܐܢܬ ܂ ܡܕܝܢ ܠܘ ܟܕ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܬܫܒܘܚܬܗ ܃ ܕܡܙܡܘܪܐ ܡܫܬܒܚܐ̇ ܂
Cyr:ComLuke ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܡܨܠܐ ܐܢܬ̣ ܂ ܥܘܠ ܠܬܘܢܟ̣ ܘܐܚܘܕ ܬܪܥܟ ܂ ܘܨܠܐ ܐܢܬ ܕܟܕ ܩܝܡܝܢ ܒܓܘܢܘܬܐ̈ ܕܫܘܩܐ̇̈ ܂ ܘܒܟܢܘܫܬܐ̈ ܢܨܠܘܢ ܂
Cyr:ComLuke ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ Xܐܠܗܐ ܚܝܐ ܂ ܘܠܐܝܢܐ ܐܪܐ ܦܘܪܥܢܐ ܐܫ̣ܬܘܝ ܐܢܬ ܘܕܠܐ ܛܘܥܝܝ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܗ ܝ ܃ X ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆
Cyr:ComLuke ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܚܝܐ ܂ ܡܩ̇ܠܣ ܗܘܐ ܠܗ ܡܫܝܚܐ̣ ܟܕ ܐܢܬ ܘܕܠܐ ܡܘܡ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܗ ܂ ܙ X ܂ Xܝܒܕ ܗܘܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆
Cyr:ComLuke ܗܘ ܗ̇ܘ ܕܐ̇ܬܐ̣ ܂ ܐܘ ܠܐܚܪܢܐ ܡ̇ܣܟܝܢܢ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܘ ܠܘܬܗ ܐܢܬ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܂ ܘܫ̇ܕܪ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܝܫܘܥ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆
Cyr:ComLuke ܗܘ ܗ̇ܘ ܕܐ̇ܬܐ̣ ܐܘ ܠܐܚܪܢܐ ܡ̇ܣܟܝܢܢ ܂ ܝ ܒܗ̇ ܕܝܢ ܒܗ̇ܝ ܐܢܬ ܗ̇ܢܘܢ̣ ܐܡܪܘ ܂ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܫܕܪܢ ܠܘܬܟ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆
Cyr:ComLuke ܗܘ ܒܪܝ ܗ̇ܘ ܚܒܝܒܐ̇ ܒܟ ܐ̇ܨܛܒܝܬ ܂ ܘܗ̣ܘ ܝܫܘܥ ܐܝܬܘܗܝ ܐܢܬ ܓܘܫܡܢܝܬܐ̣ ܐܝܟ ܝܘܢܐ ܂ ܘܩܠܐ ܗ̣ܘܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܕܐܡ̇ܪ ܆
Cyr:ComLuke ܗܘ ܗ̇ܘ ܕܐ̇ܬ ܐ ܐܘ ܠܐܚܪܢܐ ܡ̇ܣܟܝܢ ܚܢܢ ܂ ܝX ܐܡ̇ܪܬ ܗܟܝܠ̇ ܐܢܬ ܘܕܚܝܐ̈ ܀ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܒ̇ܥܐ ܠܡܣ̇ܬܟܠܘ ܇ ܟܕ ܡܫܐ̇ܠ ܘܐܡ̇ܪ ܇
Cyr:ComLuke ܒܠܚܘܕ ܗ̇ܘ ܕܓܒ̣ܠܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܠܒܘܬܢ̇̈ ܂ ܗ̇ܘ ܝܝ ܕܒ̇ܚܪ ܐܢܬ ܝܕܥ̇ ܠܒܐ ܕܒܪܢܫܐ ܂ ܡ̇ܢ ܚ̇ܙܐ ܗܠܝܢ ܕܒܢ ܡܛܫܝܢ̈ ܆ ܐܠܐ