simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܐܦ ܗܟܢ ¹ܐܬܒܩܐ ܒܗܝܡܢܘܬܗ ܕܡܫܪܝܐ . ܟܕ Xܝܪ ܫܡ̣ܥ ܐܢܬ ܐܡܪ ܠܘܬ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܕXܟܝܝ ܐܢܐ ܗܕܐ ܠܡܥܒܪ . .
Chrys:ComJohn1 ܗܘ ܓܝܪ ܐܝܬܝܟ ܥܠ̣ܬ ܐܒܕܢܗ ܕܗܘ̇ ܒܝܕ ܢܦܩܬܟ̈ ܣܪܝܩܬܐ̈ . ܐܢܬ ܠܗܘ̇ ܕܡܪܩܪ . . ܕܠܡܐ ܥܡ XX7 ܟܣܦܟ ܐܦ ܢܦܫܗ ܕܗܘ̇ ܬܘܒܪ . .
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܕܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܗܘ̇ ܓܠܝܙ ܐܢܬ . ܘܡܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܬܚܘܒܐ̈ ܐܢܬ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܠܐ ܡܕܡ ܝܬܝܪ Xܡܢ ܗܕܐ ²ܒܥ̇ܐ .
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܕܚܠܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܬܬܪܥܐ . ܐܠܐ ܐܦ ܐܢܬ ܡܕܡ · ܡܣܝܒܪܝܢ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܦܟܪܐ ܐܚܝܕܝܢ .
Chrys:ComJohn1 ܗܘ ܫܠܝܛ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܗܕܐ . ܐܦ ܦܘܠܘܣ ܦܩ̣ܕ ܕܢܫܒܘܩ ܐܢ ܐܝܬ ܐܢܬ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܗܘ ܦܣ̇ܩ ܐܢܬ . ܘܕܢܥܗܕ ܘܕܠܐ ܢܥܗܕ ܐܠܗܐ .
Chrys:ComJohn1 ܕܝ̣ܢ ܡܛܠ ܐܝ̇ܕܐ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . ܕܒܟܘܠܗܝܢ ܠܐܒܐ ܗܘ̇ ܐܢܬ ܕܨ ܒܝܢܐ̣̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܡܐ ܕܐܠܗܐ ܨ ܒ̇ܐ .
Chrys:ComJohn1 ܠܡ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܣܗܕܝܗܝ ܠܥܡܐ ܟܒܪ ܢܫܡܥܘܢ ܘܢܣܬܟܠܘܢ . ܐܢܬ ܥܡܠܗ ܐ ܓܪܗ ܢܣ̇ܒ . ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܫܘܠܡܐ ܕܫܩܠܢ ܨ ܒܘܬܐ̈ .
Chrys:ComJohn1 ܗܘ ܟܬ̇ܒ ܐܢܬ ܠܗ ܠܢܡܘܣܐ ܕܫܘܒܩܢܐ . ܘܕܡܣܡ ܒܪܫܐ . ܘܦܣܩܐ ܐܢܬ ܓܝܪ ܐܢܬ ܠܘܩܕܡ ܕܐ̇ܢ ܐܢܬ ܨ ܒܘܬܟ . ܘܗܝܕܝܢ ܐܠܗܐ ܒܬܪܟ .
Chrys:ComJohn1 ܗܘ ܡܠܟܗ ܕܐܝܣܪܝܠ . ܚܙ̇ܐ ܐܢܬ ܢܦܫܐ ܕܐܬܡܠܝܬ ܚܕܘܬܐ ܡܢ ܐܢܬ ܚܘܝ . ܥܢ̣ܐ ܓܝܪ ܢܬܢܝܐܝܠ ܘܐܡܪ̣ . ܪܒ ܐܢܬ ܗܘ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ .
Chrys:ComJohn1 ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܠܐ ܡܨ ܝܐ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ . ܕܛܒ ܡܨ ܝܐ ܐܢܬ ܡܬܝܠܕ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܘܪܘܚܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܥܘܠ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ .
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܐܦ ܡܢ ܗܢܐ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܓܠܝܙ ܐܢܬ ܗܘ . ܘܠܗܘ̇ ܐܢ ܗܘ̣ ܐܢܬ |ܡܣܟܢܘܬܐ ܝܗܒܐ ܠܗ ܫܘܒܩܢܐ . ܐܦܢ ܠܘ ܥܠܬܐ ܗܝ ܕܕܡܝܐ .
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܐܡܪ̇ ܐܢܬ ܫܘܠܛܢܗ ܡܒܛܠܐ ܡܠܬܐ ܗܕܐ . ܘܚܐܪܘܬܐ ܐܢܬ ܫܠ̣ܡ ܡܫܝܚܐ . ܠܗܠܝܢ ܕܡܢܢ ܐܬܐܡܕ̇ ܐܘ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢܟܘܢ .
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܠܡܦܠܚ ܐܦ ܕܠܐ ܛܘܪܦܐ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܡܠܐܟܐ̈ . ܕܦܠܚܝܢ ܐܢܬ ܗܕܐ ܒܡܢܬܐ ܕ ܓܙܪ ܕܝܢܐ . ܒܬܪܟܢ ܐܠܗܐ ܥܠܘܗܝ ܢܣܝܡ ܗܘܐ .
Chrys:ComJohn1 ܗܘ ܢܒܝܐ . ܘܗܠܝܢ ܕܗܢܘ ܢܒܝܐ . ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܐܝ̣ܕܥ ܕܥܬܝܕܝܢ ܐܢܬ ܕܡܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܦܪܝܫ ܡܣܟܝܢ ܗܘܘ . ܐܦ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ .
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܒܐܪܥܐ Xܡܘܕܐ ܐܢܬ ܒܗ . ⁹ܗܘ̣ ܕܝܢ ܒܫܡܝܐ . ܘܐܢܬ ܩܕܡ ܐܢܬ ܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡ ܐܒܘܗܝ ܡܘܕܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܫ̇ܘܐ ⁸ܦܘܪܥܢܐ ܗܢܐ .
Chrys:ComJohn1 ܗܘ ܡܠܦܢܗ ܕܐܝܣܪܝܠ ܘܗܠܝܢ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܒܕܘܟ- ܐܢܬ ܠܡܗܘܐ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܡܟܝܠ . ܒܐܝܠܝܢ ܕܝܨ ܦܢ ܡܡܠܠ ܘܐ̇̇X .
Chrys:ComJohn1 ܗܘ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܝܘܢܐ ܐܢܬ ܬܬܩܪܐ ܟܐܦܐ . ܡܫ̇ܪܐ ܠܗ ܡܟܝܠ X ܐܢܬ ܩܠܝܠ ܢܬܡܬܢ ܐܚܘܗܝ . ܐܘ ܢܬܬܗܐ . ܘܚܪ ܒܗ ܠܡ ܝܫܘܥ ܘܐ̣̇X .
Chrys:ComJohn1 ܫܡܥܬ . ܕܒܪܫܝܬ ܒܪܐ ܐܠܗܐ̇ ܫܡܝܐ̣ ܘܐܪܥܐ . ܡܢܐ ܡܣܬܟܠ ܐܢܬ . ܡܕܝܢ ܝܕܝܥܐ ܆ ܕܐܦ ܠܐ ܠܟܝܢܗ ܝܫܘܪܝܐ . ܕܬܚܝܬ ܙܒܢܐ .
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܢܛܪܬܝܗܝ ܠܚܡܫ̇ ܐ ܛܒܐ ܠܚܪܬܐ . ܬܘܒ ܐܢܫܝܢ ¹⁰ܗܪܟܐ ܐܢܬ ܛܒܐ ܡܝܬܐ ܠܘܩܕܡ ܘܡܐ ܕܪܘܝܘ ܗܝܕܝܢ ܡܝܬܐ ܠܗܘ̇ ܕܒܨ ܝܪ .
Chrys:ComJohn1 ܗܘ ܠܡ ܓܝܪ X X97ܒܠܚܘܕܝܟ |ܝXܥ ܐܢܬ ܠܒܘܬܐ̈ . ܠܐ ܗܟܝܠ ܐܢܬ ܕܒܠܒܐ ܕܒܪܢܫܐ ܝ̇ܕܥ ܕܐܠܗܐ ܗܝ ܕ ܓܒ̣ܠ ܐܟܚܕܐ ܠܒܗܘܢ .