simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܦܢܝ ܂ ܕܡܢ ܡܠܟܐ ܕܝܠ̇ܝ ܐܫܬ̇ܕܪܬ ܠܘܬܟ ܐܡܝܪܐ ܂ ܐܢܬ ܫܐܠܗ ܡܥܘ̣ܝܐ ܠܐܢܕܪܐܐ ܂ ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܐܬ̇X ܐܢܬ ܂ ܘܡܢܐ Xܐ
Chron1234 ܝܗ̇ܒ ܐܢܐ ܠܟ̇ ܚܠܦ ܗܕܐ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܬܘܒ ܫܠܚ ܠܗ ܂ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܐܢܬ ܫܕܪ ܗ̣ܘ ܣܠܡܢ · ܠܘܬ ܡܐܢܓ ܂ ܫܕܪ ܦܢܝ ܠܗ ܃ ܕܟܠ ܡܕܡ Xܨܒ̇ܐ
Chron1234 ܗ̣ܘ ܣܪܓܝ ܃ ܗ̇ܘ ܕܒܦܚܠܬܐ̈ ܝ ܕܝܠܟ ܡܫܬܒܗܪ ܗܘ̣ܝܬ ܂ ܘܩܕܡ ܐܢܬ ܘܡܦܝܣ ܕܢܫܬܒܩ ܠܗ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܢܕܪܐܐ ܐܡ̣ܪ ܠܘܬܗ ܂
Chron1234 ܟܦ̣ܬ ܨܘܪܟ ܬܚܝܬ ܢܝܪܗ ܂ ܠܐ ܫܡ̇ܥܝܢܢ ܡܢܟ ܀ ܘܒܗܠܝܢ ܐܢܬ ܩܝܢܝ ܒܪܬ ܠܘܝ ܂ ܗܢܘ̇ ܥܒ̇ܕܟ ܂ ܡܢ ܛܠܝܘܬܟ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢ ܂
Chron1234 ܗܘ ܒܠܚܘܕܝܟ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ ܂ ܦܪܘܩܝܢܝ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ ܕܥܡܐ ܐܢܬ ܂ ܘܨܠܝ ܐܒܪܗܡ ܒܠܠܝܐ ܗ̇ܘ ܘܐܡ̣ܪ ܃ ܝ ܂ ܝX ܂ ܝ ܐܠܗܐ ܐܠܗܝ ܆
Chron1234 ܩ̇ܛܠ ܐܢܬ ܠܝ ܂ ܘܐܪܦܝܗ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ ܘܠܐ ܩܛܠܗ ܂ ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܢܬ ܟܕ ܐܬܚ̇ܪܝܬ ܕܠܐ ܐ̇ܬܐ ܇ ܒܥ̣ܐ ܕܢܩܛܠܢܝ ܃ ܘܗܫܐ ܕܐܬ̇ܝܬ ܇
Chron1234 ܕܝܢ ܒܚܟܡܬܐ ܣܒ ܪܝܫܗ ܡܢܗ ܂ ܟܬ̣ܒ ܬܘܒ ܠܡܘܢܕܪ ܒܪ ܚܪܬ ܐܢܬ ܪܒܚܠܝܐ ܟܬܒ ܃ ܕܗܐ ܟ̇ܬܒܬ ܠܡܘܢܕܪ ܕܢܐܬܐ ܠܘܬܟ ܇
Chron1234 ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܬܘܙܒ ܡܢ ܚܪܒܐ ܂ ܘܛܝܝܐ̈ ܪܕܦܘ ܒܬܪܗܘܢ ܐܢܬ ܘܩܛܝܪ ܚܫܟܐ ܩܕܡ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܃ ܐܬܠܒܒ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܡܢܐ ܐ̇ܡܪ
Chron1234 ܂ ܘܐܢܬܘܢ ܐܘ̇ ܪܝܫܢܐ̈ ܂ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܠܩܪܕܝܓܢ ܂ ܕܫ̇ܦܪ ܠܟ ܕܗܕܐ ܬܣܥܘܪ ܂ ܐܝܟܢܐ ܐ̣ܡ̇ܪ
Chron1234 ܕܠܘ ܐܠܗܐ ܐܝ̇ܬܝܟ ܥܠܝܢ ܡܢ ܟܘܪܐܣܢ ܂ ܡܠܝܐ ܓܝܪ ܡܫܪܝܬܐ ܐܢܬ ܂ ܗܘ̣ܐ ܕܝܢ ܕܟܬܝܒ̇ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܗܟܢܐ ܃ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܐܘ̇
Chron1234 ܠܘܬܢ ܂ ܘܡܡܠܠܝܢܢ ܘܡܬܡܠܟܝܢܢ ܥܠܘܗܝ ܕܫܪܒܐ ܐܢܗܘ ܐܢܬ ܠܗ ܠܫܪܒܐ ܂ ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܦ̇ܩܕ ܐܢܬ ܂ ܐܘ ܐܬ̇ܝܢܢ ܠܘܬܟ ܐܘ̇
Chron1234 ܥܡܢ ܐܦ ܠܟ ܡܐܒܫܝܢܢ ܂ ܗܫܐ ܫܡܥ ܠܢ ܝ ܂ ܝ ܘܢܝܒܕ ܥܡܗ ܩܪܒܐ ܐܢܬ ܂ ܢ̇ܐܙܠ ܥܠܘܗܝ ܘܢܩ̇ܛܘܠ ܠܗ ܘܠܒܢܘܗܝ̈ ܂ ܘܐܢ ܠܐ ܐܙ̇ܠ
Chron1234 ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܆ ܩܠܟ ܫܡ̇ܥܬ ܘܕܚ̇ܠܬ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܝ ܠܗ ܆ ܡܢܘ̇ ܐܢܬ ܒܦܢܝܗ ܕܝܘܡܐ ܘܐܬܛܫܝܘ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܂ ܐܝܟܐ
Chron1234 ܂ ܦ̣ܢܝ ܆ ܕܕܝܪܝܐ ܐܟܣܢܝܐ ܡܬܟܪܟܢܐ ܂ ܝ ܘܐܬܝ̇ܬ ܕܐܬܒܪܟ ܐܢܬ ܥ̣ܠ ܠܘܬܗ ܂ ܫ̣ܐܠܗ ܗ̣ܘ ܡܦܪܝܢܐ ܠܦܐܛܪ ܂ ܕܡܢ ܐܝܟܐ
Chron1234 XXXܠܝܢ ܝܨ̣ܦX ܂ ܟܕ ܕܢܟܦܘܬܐ ܠܒܝܫ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܂ ܘX ܐܢܬ ܢXܘܘܢ ܂ ܘXܢܝXܟܝXܘ ܪܝܫܐ ܡܫܥܒܕܐ̈ ܢܗܘܘܢ ܠܝ ܃ ܐܠܐ
Chron1234 ܦܐܛܕ̇ ܪܟܐ ܂ ܐܢܐ ܪܢ̈ ܦܝܬ ܕܠܐ ܐ·ܬ ܗ̇ ܒܝܪܘܢܐ ܐܠܐ ܐܢܬ ܇ ܘܠܘ ܒܝܪܘܢܐ ܂ ܗ̣ܘ ܕ ܢ ܥܒܕܐܠܗ ܫ̣̇ܐܠܢܝ ܃ ܕܡܘܢ ܐܡ̇ܪ
Chron1234 ܂ ܘX ܡXܟܚܕܢܘܬ ܐ ܡܣܪܚ ܐܢܬ ܂ Xܐ ܣܢܝܪܝܒ XܝXܘܝXܝ ܐܢܬ ܠܝ ܃ ܐܠܐ ܐܢܬ XXXܠܝܢ ܝܨ̣ܦX ܂ ܟܕ ܕܢܟܦܘܬܐ ܠܒܝܫ ܐܡ̇ܪ
Chron1234 ܂ ܡܫܦ ܐܢܬ ܠܡܥܒܕ ܬܢܘܝ ܐܝܟ ܬܢܘܝ ܕܣܐܪܓܝ ܘܬܬܠ ܐܟܡܐ ܐܢܬ ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܬܩܘܢ ܂ ܘܥܢ̣ܐ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܝ ܠܐܢܕܪܐܐ ܃ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
Chron1234 ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܬ ܠܟ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫܝ̈ ܠܝ ܂ ܂ ܘܟܕ ܦ̇ܩܕܗ ܐܢܬ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܠܟ ܃ ܕܐܝܟ ܕܥܒܕ ܗ̇ܘ ܂ ܝX ܕܩܕܡܝܟ ܇ ܥܒܕ ܐܦ
Chron1234 ܂ ܘܡܢܐ Xܐ ܐܢܬ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܦܢܝ ܂ ܕܡܢ ܡܠܟܐ ܕܝܠ̇ܝ ܐܫܬ̇ܕܪܬ ܐܢܬ ܕܡܢܗ ܂ ܗܝܕܝܢ ܫܐܠܗ ܡܥܘ̣ܝܐ ܠܐܢܕܪܐܐ ܂ ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܐܬ̇X