simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܘܠܐ ܚܝ̇ܐ ܐܢܬ ܂ ܝ ܝܝ ܂ X ܘܒܬܪܟܢ ܐܘܣܦ ܥܠ ܚܝܘܗܝ̈ ܂ ܗ ܂ ܐܢܬ ܘܐܪܥܐ ܝܗ̣ܒܬ̇ ܦܐܪܝܗ̇̈ ܠܡܠܚܬܐ ܀ ܘܠܚܙܩܝܐ̣ ܂ 1ܕܡܐ̇ܬ
BarṢal:ComGosp ܘܡܬܪܨ ܐܢܬ ܠܡܣܟܠܢܐ̈ ܂ ܘܡܪܬܐ ܐܢܬ ܠܚܛܝܐ̈ ܀ ܀ ܠܐ ܐܢܬ ܐܘ̇ ܝ ܒܚܣܡܐ ܂ ܟܕ ܡܚ̇ܐ ܐܢܬ ܟܘܒܐ ܒܫܘܚܢܐ ܂ ܐܠܐ ܟܕ 1ܡܟܘܢ
BarṢal:ComGosp ܕܬ ܐܡܪ ܘܕܠܐ ܬܐܡܪ ܂ ܡܕܝܢ ܥܪܘܩ ܡܢ ܡܠܐ̈ ܕܚܘܝܒܐ X ܆ ܘܡܠܠ ܐܢܬ ܐܘ̇ ܠܡܬܚܝܒܘ ܂ ܡܢ ܡܠܐ̈ ܠܡ ܕܝܠܟ ܂ ܘܠܘ ܕܐܚܪܝܢ ܃ 1ܫܠܝܛ
BarṢal:ComGosp ܀ ܘܟܕ ܐܬܒܣܪ ܡܠܬܐ ܂ ܚܠܠ ܘܚܣܝ ܠܚܛܝܬܗ ܕܠܡܟ ܂ ܘܕܟܠܗ ܐܢܬ ܂ ܘܣܠ̇ܩ ܐܢܬ ܠܘܬ ܝ ܐܠܗܐ ܂ ܫܒܥܝܢ̈ ܘܫܒܥܐ̈ ܕܪܐ̈ 2ܡܫܟܚ
BarṢal:ComGosp ܐܠܗܘܬܐ ܂ ܘܡܛܠܗܕܐ ܂ ܘܒܡܬܠXܙ X X - ܂ ܝܘܢܐ ܡܢ̣ ܢܫܪܐ X X ܂ ܐܢܬ ܀ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܐܡ̇ܪ ܃ ܐܢܕܝܢ ܒܥܘܒܝܐ̈ ܘܒܡܬܩܠܐ̈ 3ܕܐ̇ܢ
BarṢal:ComGosp ܕܬܬܗܢܐ ܘܬܬܝܩܪ ܡܢܝ ܂ ܩܘܪܒܢܐ ܗܘ ܕܐܬܦܪܫ ܠܐܠܗܐ ܂ ܘܟܕ ܐܢܬ ܐܘ̇ ܡܕܡ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܂ ܕܗ̇ܘ ܡܕܡ Xܕܒܥ̇ܐ ܂ X Xܝ ܂ X
BarṢal:ComGosp ܀ ܘܐܝܟܢܐ ܠܡ ܟܬܝܒ ܃ ܕܝܡ̣ܐ ܡܪܝܐ ܘܠܐ ܢܟ̇ܕܒ ܂ ܘܝܡ̇ܝܬ ܐܢܬ ܠܟ ܂ ܐܢܕܝܢ ܥܠܬܐ ܥ̇ܪܐ ܐܢܬ ܂ ܘܠܐ ܚܕ ܝܝ ܦܘܩܕܢܐ ܥ̇ܪܐ X
BarṢal:ComGosp ܙܕܩܬܐ ܃ ܬܪܝܢ̈ ܡܪܐ ܚܘܒܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܠܙܕܩܬܐ ܂ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܐ ܥܒ̇ܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܣܦܝܩܐ̈ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܐܓܪܐ ܀ ܐܡܬܝ Xܥܒ̇ܕ
BarṢal:ComGosp ܡܫܚܐ ܠܪܝܫܝ ܠܐ ܡܫܚ̣ܬ ܃ ܗ ܂ ܐܝܟ ܕܠܗ̇ܘ ܕܢܚܘܒ ܘܫܚܝܩ ܡܢ ܐܢܬ ܀ ܗܕܐ ܠܐ ܫܠܝܬ ܪܓܠܝ̈ ܠܡܢܫܩܘ ܃ ܗ ܂ ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܐܚܒܬܢܝ ܀ ܀
BarṢal:ComGosp ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚ̣̇ܝܐ ܃ ܒܥܕܢܐ ܕܫ̣ܐܠ ܡܫܝܚܐ ܐܢܬ ܒܠܚܘ ܦܢܝ ܆ ܂ ܝX XX ܂ X ܒܗ̇ܝ ܕܪܝܫܐ ܗܘ̣ܐ ܕܟܠܗܘܢ ܀ ܀
BarṢal:ComGosp ܠܐ ܂ XXX ܂ ܢܫܩܬܢܝ ܂ ܗ ܐ ܟ ܕܠܪܚ̇ܡܐ ܀ ܗܕܐ ܠܐ ܫܠܝܬ ܪܓܠܝ̈ ܐܢܬ ܠܪܓܠܝ̈ ܗ ܂ ܡܛܠ ܝ ܕܚܠܬܗ̇ ܘܬܘܬܗ̇ ܕܥܠ ܐ·ܠܝܢ ܕܣ̣ܥܪܬ ܀ ܀
BarṢal:ComGosp ܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕܝܟ ܢܘܟܪܝܐ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܃ ܐܡ̇ܪܝܢ ܪܒܢܝ̈ ܐܢܬ ܕܢܗܘܐ ܐܬܪܐ ܝ ܠܫܘܐܠܐ ܘܠܡܠܐ̈ ܐܥܒܕ ܕܠܐ ܢܕܥܘܢܝܗܝ ܀ ܀
BarṢal:ComGosp ܗ̣ܘ ܟܐܦܐ ܃ ܠܘ ܠܩܢܘܡܗ ܕܫܡܥܘܢ ܩ̣ܪܐ ܟܐܦܐ ܂ ܐܠܐ ܐܢܬ ܐܢ ܐܒܐ ܂ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܫܘܝܘܬ ܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܝ ܢܬܚܘܐ ܀ ܀
BarṢal:ComGosp ܕܝܢ ܡܐ ܕܨ̇ܐܡ ܐܢܬ ܃ ܨܘܡܐ ܗܪܟܐ ܠܘ ܠܨܘܡܐ ܕܐܪܒܥܝܢ̈ ܐܢܬ ܕܨܝܡܐ̈ ܡܚܘܝܢ ܂ ܘܗܕܐ ܡܨܕܝܢܘܬܐ ܡܚܝܒܐ ܠܗܘܢ ܣܓܝ ܀ ܀
BarṢal:ComGosp ܗ̣ܘ Xܪܝ ܚܒܝܒܐ ܃ ܠܘ ܓܝܪ ܥܡ ܒܢܝܐ̈ ܕܗܘ̣ܘ ܠܐܠܗܐ ܘܡ̣ܪܕܘ ܐܢܬ ܘܩܠܐ ܗܘ̣ܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܃ ܕܚܘܐ ܕܒܪܐ ܟܝܢܝܐ ܕܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܀
BarṢal:ComGosp 0ܝ ܕܝܢ ܐܘ ܒܪܢܫܐ̣ ܡܐ ܕܫܡ̇ܥ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ ܕܝ̇ܢܐ ܕܥܘ̣ܠܐ ܂ ܐܢܬ ܫܡܥ̣ ܐܠܗܐ ܠܓܥܬܐ ܕܢܦܫܐ ܂ ܘܚܪܪܗ̇ ܡܢ ܩܛܝܪܗ ܕܣܛܢܐ ܀
BarṢal:ComGosp ܐܡ̣ܪܬ ܂ ܗ̇ ܂ ܐܫܪ ܕܐܢܐ ܐܝܬܝ ܡ̇ܠܟܐ ܀ ܝX ܘܠܐ ܝܗ̣ܒ ܠܗ ܐܢܬ ܗܘܐ ܢ̇ܛܘܪܐ ܘܕܝ̇ܢܐ ܂ ܕܬܝܪ ܡܢ ܟܠܡܕX ܥܠ ܗܕܐ ܢܥܩ̇ܒ ܀
BarṢal:ComGosp ܠܡ ܐܡ̣ܪܬ ܆ ܕܚܣ ܠܟ ܂ ܂ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܃ ܕܐܦܠܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܢܐܬܐ ܒܬܪܝ ܂ ܗܝܕܝܢ ܆ ܐܡܬܝ ܕܐܡ̣ܪ ܦܛܪܘܣ ܕܚ̣ܣ ܠܟ ܂ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܢ ܐܘ̇ ܐܒܐ ܂ ܒܝܕ ܨܠܘܬܐ ܕܝܠܝ ܂ ܦܬ̣ܚ ܫܡܝܐ ܘܫܕܪ ܪܘܚܟ ܐܢܬ ܢܡܘܣܝܐ̈ ܂ ܗܟܢܐ ܐܬܚܙܐ ܐܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܟܗܢܐ̈ ܐܘܢܓܠܝܐ̈ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܝܢ ܡ̣̇ܢܘ ܐ ܬܝܟ ܂ ܕܝܗ̇ܒ ܐܢܬ ܦܬܓܡܐ ܠܐܠܗܐ ܂ ܠܡܐ ܐܡ̇ܪܐ ܐܢܬ ܐܘ̇ ܠܐܕܡ ܂ ܐܠܐ ܐ ܟܢܐ ܕܠܐ ܬܒ̣ܛܠ ܒܪܘ ܘܬܗ ܒ̣ܪܐ ܐܢܘܢ ܂