simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܠܝ ܂ ܘܟܪܝܬ̣ ܠܗ ܠܟܐܦܐ ܇ ܕܐ̣ܡܪ ܠܗ ܕܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܀ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܬܘܒ ܕܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܃ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܝܘܢܐ ܇ ܪܚ̇ܡ X
ThdrMops:ComGospJohn ܠܝ ܕܕܡ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܗܘ̈ ܝܐ ܨܒ̇ܐ ܐܢܐ ܝX ܕܐܚܛܘܦ ܃ ܗܘ̣ܝܬ ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܠܟܘܬܝ ܕܝܠܝ ܠܐ ܗܘ̣ܬ ܡܟܐ ܂ ܐܢ ܠܡ ܗܕܐ ܡ ܂ ܫܐܠ · ܂ XX
ThdrMops:ComGospJohn ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܠܘܩܒܠ ܥܒܪ ܂ ܐ ܘܗܘ̣ ܒܪܒܘܬܐ ܐܢܬ ܠܟ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܓܕܦ ܐܢܬ ܇ ܘܟܕ ܐܝܬܝܟ ܒܪܢܫܐ ܥ̇ܒܕ XX
ThdrMops:ComGospJohn ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܐ ܠܟ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܃ ܪܥܝ ܠܝ ܢܩܘܬܝ̈ ܐܢܬ ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܐ ܠܝ ܂ ܘܐ̣ܡܪ ܠܗ ܃ ܡܪܝ ܆ ܟܠܡܕܡ ܐܢܬ ܚ̇ܟܡ ܐܢܬ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܠܥܠ ܝ ܕ ܘܚܢܢ ܣ̣ܗܕ ܥܠܘܗܝ ܐܢܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܡ ܇ ܟܗܢܐ̈ ܘܠܘܝܐ̈ ܕܢܫܐܠXܢܝܗܝ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܢ ܟܦ ܥܠ ܕܝܠܟ ܃ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܇ ܝ̣ܨܦ ܕܥܒܕܟ ܇ ܘܬܐ ܒܬܪܝ ܀ ܐܢܬ ܘܕܥܕܡܐ ܕܐܦ ܡܐܬܝܬܝ ܬܗܘܐ ܇ ܠܘ ܕܝܠܟ ܗ̣ܝ ܕܬܥܩܒ ܥܠ ܗܕܐ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܬܐ ܒܬܪܝ ܂ ܘܢܦܩܬ̣ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܒܝܬ ܐܚܐ̈ ܃ ܕܗܘ̇ ܬܠܡܝܕܐ ܠܐ ܐܢܬ ܃ ܐܢ ܨܒ̇ܐ ܐܢܐ ܕܢܩܘܐ ܗܢܐ ܥܕܡܐ ܕܐܬ̇ܐ ܐܢܐ ܇ ܠܟ ܡܐ ܠܟ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܠܡ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܂ ܥܠ ܥܬܝܕܬܐ̈ ܓܝܪ ܠܡܕܥ ܠܐ ܡܕܡ ܡܬܚܙܐ ܐܢܐ ܐܢܬ ܕܫܘܐܠܐ ܬܠܝܬܝܐ ܃ ܘܠܝܕܥܬܐ ܕܥܬܕܬܐ̈ ܠܡܪܢ ܡܙܕܩ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܐ ܠܟ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܃ ܪܥܝ ܠܝ ܥܪܒܝ̈ ܐܢܬ ܂ ܠܗ ܃ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܝܘܢܐ ܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܠܝ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܃ ܐܝܢ 0 ܡܪܝ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܝܝ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܐ ܠܟ ܂ ܠܐ ܐܡܪܚ ܕܦܫܝܩܐܝܬ ܢܘܕܐ ܐܢܬ ܝܘܢܐ ܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܠܝ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܆ ܐܝܢ ܡܪܝ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܗ̣ܘ ܡܬܝܩܪ ܂ ܒܘܠܝܬܐ ܗܟܝܠ ܐܡܪ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܨ ܂ ̈ ܢ ܐܢܬ ܆ ܘܐܝܟ ܕܫ̇ܦܪ ܠܟ ܡܟܪܙ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܂ ܟܕ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܝ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܠܢܦܫܟ ܐ̇ܣܪ ܗܘ̣ ܬ ܚܨ ܝܟ ܆ ܘܡܗܠܟ ܗܘ̣ܝܬ ܠܐܝܟܐ ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܢܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܀ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܠܟ ܆ ܕܟܕ ܛܠܐ ܗܘ̣ܝX ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܐܡܪܬ ܕܡܠܟܐ ܐܢܐ ܂ ܐܢܐ ܠܡ ܃ ܟܕ ܛܒ ܐܢܐ ܪܒܘܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܢܬ ܕܗܕܐ ܨܒ̇ܐ ܕܢܪܡܘܙ ܒܝܕ ܡܠܘܗܝ̈ ܂ ܐܡ̇ܪ ܝ ܠܗ ܝܫܘܥ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܗ̣ܘ ܡܠܦܢܗ ܕ ܣܪܝܠ ܇ ܘܗܠܝܢ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܒܗ̇ܝ ܐܢܬ ܐܦ ܡܪܢ ܝ ܂ X ܂ ܡ̇ܚܣܕܢܐܝܬ ܇ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܡܟܣܢܐܝܬ ܐ̣ܡܪ ܠܗ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܠܡ ܬܐ ܒܬܪܝ ܂ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܫܒܝܠ ܚܫܐ ܕܒܗ ܚܫܬ ܐܢܐ ܃ ܟܕ ܛܥܝܢ ܐܢܬ ܐܡ̣ܪ ܗܠܝܢ ܃ ܐ̣ܡܪ ܠܗ ܆ ܬܐ ܒܬܪܝ ܂ ܐ̣ܡܪ ܦܪܘܩܐ ܝ ܠܫܡܥܘܢ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܟܠܟ ܒܚܛܗܐ̈ ܐܬܝܠܕܬ ܆ ܘܐܢܬ ܡܠܦ ܐܢܬ ܠܢ ܂ ܘܐܦܩܘܗܝ ܠܒܪ ܂ ܐܢܬ ܡܠܐ̈ ܕܠܘܬܗܘܢ ܃ ܦܢ̣ܘ ܠܗܘܢ ܠܘܬ ܨܥܪܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ ܆
ThdrMops:ComGospJohn ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܇ ܐܦܢ ܫܪܝܬ ܕܐܡܠܠ ܥܡܟܘܢ ܃ ܣܓܝ ܐܝܬ ܐܢܬ ܡܩܒܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ ܠܓܙܪ ܕܝܢܐ ܂ ܗܢ̣ܘܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ ܆
ThdrMops:ComGospJohn ܬܬܩܪܐ ܟܐܦܐ ܂ ܠܘܩܕܡ ܐ̣ܡܪ ܂ ܕܡ̣̇ܢ ܘX ܘܒܪ ܡ̇ܢ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܐܢܬ ܂ - ܂ ܢܫܪܪ ܫܡܥܘܢX ܇ ܐ̣ܡܪ ܠܗ ܂ ܐܢܬ̇ܘ ܫܡܥܘܢ ܒܪܗ ܕܝܘܢܐ ܇
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܢ ܬܪܥܗ̇ ܕܥܢܐ̈ ܂ ܘܡܛܠ ܕܙ̇ܕܩ ܗ̣ܘ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܐܡܪ ܐܢܬ ܂ ܡ̣ܢ ܐܝܟܐ ܝܕܝܥܐ ܗܕܐ ܃ ܕܓܢܒܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܢ̇ܘܢ ܇
ThdrMops:ComGospJohn ܆ ܙ XX X ܕܢܢܢ̇ܬ ܪܘܚܐ ܘܡܩܘ̇ܐ ܥܠܘܗܝ ܆ ܗܢܘ̇ ܡܥܡ ܒܪܘܚܐ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܕܫܕܪܢܝ ܕܐܥܡܕ ܒܡܝܐ̈ ܇ ܗ̣ܘ ܐ̣ܡܪ ܠܝ ܂ ܕܐܝܢܐ ܕܚܙ̇ ܐ