simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܐܘ ܬܠܡܝܕܐ ܡܢ ܫܡܥܐ ܕܗܠܝܢ ܐܬܚܦܛ ܘܫܠܚܝܗܝ ܠܥܠܡܐ . ܐܢܬ ܟܪܣܐ ܩܒܠ ܪܘܚܐ . ܘܕܡܛܠ ܡܢܐ ܡܢ ܫܒܪܘܬܗ ܒܚܘܪܒܐ ܐܬܪܒܝ .
PhiloxMab:Disc ܡܢܐ ܪܗܛܬ ܕܢܗܘܐ ܠܟ ܫܠܡܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܐܪܥܐ . ܐܢܐ ܓܝܪ ܩܪܐ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܪܚܡܐ . ܐܢܐ ܓܝܪ ܆ ܠܐ ܐܬܝܬ ܕܐܪܡܐ ܫܝܢܐ ܒܐܪܥܐ .
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܐܣܬܟܠ ܆ ܐܝܟ ܚܙܝܐ ܕܚܫܝܟ̈ . ܕܐܢ ܡܕܡ ܡܢ ܪܓܬܐ ܚܠܝܛ ܐܢܬ ܕܝܠܗ̇ ܆ ܘܐܦܩܬ ܝܗܒܬܗ ܠܨܒܝܢܟ ܕܢܫܠܡܝܘܗܝ ܒܥܒܕܐ .
PhiloxMab:Disc ܠܡ ܫܡܫܐ ܒܓܒܥܘܢ ܟܬܪ . ܘܐܢܬ ܣܗܪܐ ܒܦܩܥܬܐ ܕܐܝܠܘܢ ܆ ܐܢܬ . ܦܫܛ ܠܡ ܝܫܘܥ ܐܝܕܗ ܆ ܘܡܠܠ ܒܫܘܠܛܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ .
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܟܕ ܗܠܝܢ ܬܥܒܕ ܆ ܕܝܠܟ ܥܒܕ ܐܢܬ . ܘܡܢ ܐܝܟܐ ܕܐܬܝܠܕܬ ܐܢܬ ܠܟ ܡܬܝܐܒܝܢ ܗܘܘ ܕܢܐܢܩܘܢ . ܘܠܦܬܘܪܟ ܕܝܠܟ ܪܓܝܢ ܗܘܘ .
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܐܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܕܚܡܝܡܘܬܐ ܕܥܠܝܡܘܬܟ ܒܙܒܢܐ ܕܣܝܒܘܬܟ ܐܢܬ ܥܡ ܟܘܠܗ ܒܛܝܠܐ . ܘܩܐܪ ܘܢܐܫ ܠܗ ܫܘܝܐܝܬ ܒܢܦܫܗ ܘܒܦܓܪܗ .
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܆ ܝܬܝܪܐܝܬ ܣܒ ܥܠܬܐ ܘܐܘܪܒ ܐܢܘܢ . ܘܬܗܘܐ ܐܢܬ ܐܢܫܐ ܇ ܘܢܚܘܐ ܐܢܘܢ ܠܒܪ ܩܕܡ ܥܠܡܐ ܝܕܘܥܐ̈ ܘܡܫܡܗܐ̈ .
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܒܢܝ ܥܠܝܗ̇ ܢܨܚܢܐ̈ ܘܕܘܒܪܐ̈ ܕܢܦܫܟ . ܗܘ ܪܩܥܗ̇ ܐܢܬ ܕܩܢܘܡܟ . ܗܘ ܒܢܐ ܥܠܝܗ̇ ܕܘܒܪܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܟܠܗ .
PhiloxMab:Disc ܓܝܪ ܥܠ ܗܕܐ ܐܬܚܦܛ ܆ ܕܬܫܒܘܩ ܟܘܠ ܡܕܡ . ܗܝ ܓܝܪ ܕܢܬܠ ܠܟ ܟܠ ܐܢܬ ܥܘܬܪܗ ܇ ܕܡܢ ܬܘܬܪܐ̈ ܕܥܘܬܪܟ ܬܣܡܟܝܘܗܝ ܕܠܐ ܢܚܣܪ ܠܗ .
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܥܒܕܝܗ̇ ܟܕ ܐܝܬ ܠܟ ܡܠܦܢܐ̈ . ܘܠܗܢܘܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܢܬ ܒܦܘܠܚܢܐ ܗܢܐ ܐܠܗܝܐ . ܘܕܠܐ ܡܠܦܢܐ̈ ܐܫܟܚܘܗ̇ ܠܗܕܐ .
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܐܢ ܬܥܒܕ ܐܟܘܬܗܘܢ ܆ ܚܘܒܬܐ ܦܪܥ ܐܢܬ . ܘܠܫܘܘܕܝܟ ܐܢܬ ܗܘܘ ܘܠܐ ܡܬܬܒܥܝܢ . ܗܢܘܢ ܒܦܘܪܫܢܗܘܢ ܗܕܐ ܓܒܘ ܠܗܘܢ .
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܐܦܢ ܟܕ ܗܠܝܢ ܟܘܠܗܝܢ ܡܥܕܪܢ̈ ܠܟ ܆ ܚܡܣܢ ܐܢܬ ܠܐ ܗܘܝ̈ ܆ ܗܢܘܢ ܠܢܦܫܗܘܢ ܒܚܝܠܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܗܘܢ ܡܠܝܘ .
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܫܡܥ ܩܠܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܕܡܚܦܛܝܢ ܠܟ ܆ ܥܠ ܡܦܩܬܐ ܕܒܬܪ ܐܢܬ ܓܝܪ ܕܦܘܪܥܢܐ̈ ܆ ܒܗܠܝܢ ܘܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܬܓܠܝܐ .
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܟܕ ܠܥܠ ܡܢܗ ܕܝܡܐ ܕܐܘܠܨܢܐ ܘܥܩܬܐ̈ ܥܠ ܣܦܬܗ ܩܝܡܬ ܆ ܐܢܬ . ܘܒܐܫܬܗ ܕܬܗܘܡܐ ܡܬܟܣܝܢ . ܗܢܘܢ ܕܨܒܘ ܕܠܟ ܢܟܣܘܢ .
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܒܡܫܘܚܬܐ ܓܒܪܢܝܬܐ ܩܐܡ ܐܢܬ ܆ ܘܐܬܓܠܝ ܠܟ ܚܝܠܐ ܐܢܬ ܒܡܫܘܚܬܐ . ܕܡܬܝܠܕ ܒܗ̇ ܚܝܠܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܡܢ ܢܦܫܐ .
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܣܝܡܝܗ̇ ܫܬܐܣܬܐ ܠܕܘܒܪܐ ܕܩܢܘܡܟ . ܗܘ ܒܢܐ ܥܠܝܗ̇ ܐܢܬ ܙܕܩ ܠܗ ܕܢܫܪܐ . ܝܫܘܥ ܓܝܪ ܣܡܗ̇ ܫܬܐܣܬܐ ܠܟܘܠܗ̇ ܥܕܬܐ .
PhiloxMab:Disc ܕܐܝܬܝܟ ܗܘܝܬ ܝܗܘܒܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܠܐܚܪܢܐ̈ . ܘܐܢ ܬܬܪܡܐ ܐܢܬ ܕܬܬܩܪܒ . ܘܡܣܬܢܩܬ ܬܘܒ ܕܬܣܒ ܛܝܒܘܬܐ ܡܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܆
PhiloxMab:Disc ܐܙܘܓ ܚܘܫܒܟ ܥܡ ܛܝܒܘܬܐ ܆ ܘܩܘܡ ܒܨܠܘܬܐ . ܘܐܝܟ ܫܐܛ ܐܢܬ ܐܢܬ ܥܕܢܐ ܗܟܝܠ ܕܪܓܬܐ ܥܡ ܟܦܢܐ ܡܙܕܘܓܝܢ ܠܩܪܒܐ ܕܠܩܘܒܠܟ ܆
PhiloxMab:Disc ܠܐ ܡܬܬܚܬܐ ܐܢܬ ܥܡܗ̇ ܘܙܟܐ ܐܢܬ ܠܗ̇ . ܐܝܟܐ ܕܒܥܝܐ ܗܘܬ ܐܢܬ ܬܪܓ : ܐܬܢܚܬܬ ܘܪܓܬ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܕܠܟ ܕܬܫܥܒܕ ܆
PhiloxMab:Disc ܣܒ ܠܟ ܚܡܬܐ ܘܪܘܓܙܐ ܕܢܗܘܘܢ ܠܟ ܣܝܥܬܐ ܘܦܘܩ ܠܩܘܒܠܗ̇ . ܐܢܬ ܪܓܬܐ . ܘܡܛܠ ܕܗܝ ܪܓܬܐ ܡܐ ܕܡܬܬܙܝܥܐ ܪܚܡܬܐ ܠܘܝܐ ܠܗ̇ ܆