simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܠܕܓܠܘܬܐ ܐܘܠܕܘ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܟܕ ܒܡܠܬܐ
Pall:LausHist ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ : ܐܢܬ ܡܢ ܗܫܐ ܡܪܬܝ
Pall:LausHist ⁴ܒܡܕܡ ܕܨܒ̇ܐ X ܐܢܬ ܕܢܥܒܕ . ⁵0ܗ̣ܘ
Pall:LausHist ⁴ܒܡܕܡ ܕܨܒ̇ܐ X ܐܢܬ ܕܢܥܒܕ . ⁵0ܗ̣ܘ
Pall:LausHist ܒܫܦܝܪܬܐ̈ X X180ܘܡܬܦܢܐ ܐܢܬ ܚܕܐ ܠܟܡܐ ܠܡܚܪ
Pall:LausHist ⁸ܕܥܠܝܗܘܢ XX X6ܘܡܬܬܪܝܡ ܐܢܬ ܟܕ ܡܓܚܟ ܐܢܬ
Pall:LausHist ܕܐܝܟ XX ²⁷ܕܒܥܝܬ ܐܢܬ ܣܒ ܐܢܘܢ ܇
Pall:LausHist XX : ¹0 ܐܢܬ ܗܘ ܦܠܢ ܇
Pall:LausHist ܣܝܒܘܬܐ ܇ ¹0ܕܩ̇ܛܠ ܐܢܬ ܦܓܪܟ ܒܗܢܐ ܟܠܗ
Pall:LausHist ܕܫܕܝܢ̈ ܡܪܬܐ̣ ¹0ܡ̇ܨܐ ܐܢܬ ܕܬܚܡܣܢ ¹¹ܕܠܐ ܬܫܬܐ
Pall:LausHist ¹²ܕܐܢܗܘ ܠܡ ¹³ܕܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܠܡܬܕܒܪܘ ܥܡܝ ܒܢܟܦܘܬܐ̣
Pall:LausHist ܗܕܐ̣ ¹0ܕܟܕ ¹¹ܓܒܪܐ ܐܢܬ ܕܕܚ̇ܠ ¹²ܠܐܠܗܐ ܘܡܬܕܒܪ
Pall:LausHist X : ¹¹ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܐܢܬ XX ¹²ܕܗܠܝܢ
Pall:LausHist ܬܐܚܝܢ X ¹ܐܘ ܐܢܬ ܓܒܪܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ
Pall:LausHist ܕܓܒܪܐ ܐܢܬ ¹ܕܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܡܬܕܒܪ
Pall:LausHist ⁵ܠܟ ܐܣܦܝܣ̣ ¹ܡܚܡܣܢ ܐܢܬ ܕܠܐ ܬܫܬܐ ܡܝܐ̈
Pall:LausHist ܠܝ ܠܚܨܝܦܐ ¹ܡܦܝܣ ܐܢܬ . XX X
Pall:LausHist ܣܦܝܩܐܝܬ X ¹ܢܣ̇ܒ ܐܢܬ ܠܬܚܘܝܬܐ ܕܩܝܡܬܐ ܠܕܘܒܪܝܗܘܢẌ
Pall:LausHist ܣܒܐ ܛܘܒܢܐ ܇ ܐܢܬ X⁰ XX X116ܗܘ
Pall:LausHist ܪܓܠܝܟ̣̈ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܡܪܓܢܝܬܐ̈