simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Deut [AB] ܕܝܢ ܠܐ ܬܥܒܕ ܗܟܢܐ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ : ܡܛܠ ܕܟܠ ܕܣܢܐ ܘܐܣܠܝ ܐܢܬ ܗܘܘ ܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܐܠܗܝܗܘܢ̈ : ܕܐܥܒܕ ܐܦ ܐܢܐ ܐܟܘܬܗܘܢ .
P:Deut [AB] ܥܒܪ ܐܢܬ ܝܘܡܢܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܡܘܐܒ : ܘܠܥܕ . ܘܬܬܩܪܒ ܠܘܩܒܠ ܐܢܬ ܥܒܕܝ̈ ܩܪܒܐ ܠܡܡܬ ܡܢ ܓܘ ܥܡܐ . ܡܠܠ ܥܡܝ ܡܪܝܐ ܘܐܡܪ ܠܝ .
P:Deut [AB] ܥܒܪ ܐܢܬ ܝܘܡܢܐ ܝܘܪܕܢܢ : ܠܡܐܙܠ ܘܠܡܘܒܕܘ ܥܡܡܐ̈ ܐܢܬ ܫܡܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܩܠܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ . </chapter><chapter> ܨܚ ܙ ܫܡܥ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Deut [AB] ܫܪܝܬ ܠܡܚܘܝܘ ܠܥܒܕܟ ܪܒܘܬܟ : ܘܐܝܕܟ ܬܩܝܦܬܐ : ܘܕܪܥܟ ܐܢܬ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܒܙܒܢܐ ܗܘ : ܘܐܡܪܬ . ܒܒܥܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ :
P:Deut [AB] ܘܒܪܟ : ܘܒܪܬܟ : ܘܥܒܕܟ : ܘܐܡܬܟ : ܘܠܘܝܐ ܕܒܩܘܪܝܟ̈ : ܐܢܬ ܬܐܟܠܝܘܗܝ ܕܫܢܐ ܒܫܢܐ : ܒܐܬܪܐ ܕܢܓܒܐ ܠܗ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ :
P:Deut [AB] ܘܒܝܬܟ . ܘܐܢ ܢܗܘܐ ܒܗ ܡܘܡܐ : ܐܘ ܢܬܚܓܪ ܐܘ ܢܬܥܘܪ : ܐܘ ܟܠ ܐܢܬ ܐܠܗܟ ܐܟܘܠܝܗܝ ܕܫܢܐ ܒܫܢܐ : ܒܐܬܪܐ ܕܓܒܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ :
P:Deut [AB] ܘܒܪܟ : ܘܒܪܬܟ : ܘܥܒܕܟ : ܘܐܡܬܟ : ܘܠܘܝܐ ܕܒܩܘܪܝܟ̈ : ܐܢܬ ܐܢܬ : ܐܝܟܢܐ ܕܒܪܟܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ . ܘܚܕܝ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ :
P:Deut [AB] ܘܒܢܝܟ̈ : ܒܟܠܗ ܠܒܟ : ܘܒܟܠܗ̇ ܢܦܫܟ . ܢܗܦܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܐܢܬ ܐܠܗܟ : ܘܬܫܡܥ ܒܩܠܗ ܐܝܟ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܦܩܕ ܐܢܐ ܠܟ ܝܘܡܢܐ :
P:Deut [AB] ܘܒܪܟ : ܘܒܪ ܒܪܟ : ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܟ : ܕܢܣܓܘܢ ܝܘܡܬܟ̈ . ܐܢܬ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ : ܘܢܡܘܣܘܗܝ̈ : ܘܕܝܢܘܗܝ̈ ܕܡܦܩܕ ܐܢܐ ܠܟ :
P:Deut [AB] ܘܒܪܟ : ܘܒܪܬܟ : ܘܥܒܕܟ : ܘܐܡܬܟ : ܘܬܘܪܟ : ܘܚܡܪܟ : ܘܟܠܗ̇ ܐܢܬ . ܘܝܘܡܐ ܕܫܒܥܐ ܫܒܬܐ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ . ܠܐ ܬܥܒܕ ܒܗ ܟܠ ܥܒܕ :
P:Deut [AB] ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܗܟܢܐ ܝܗܒ ܠܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ . ܢܒܝܐ ܡܢ ܓܘܟ ܘܡܢ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܝܪܬ ܐܢܬ ܠܗܘܢ : ܠܙܟܘܪܐ̈ ܘܠܩܨܘܡܐ̈ ܫܡܥܝܢ :
P:Deut [AB] : ܘܠܗܘܢ ܦܣܩ ܐܢܬ : ܡܛܠ ܕܐܝܠܢܐ ܕܚܩܠܐ ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܬ : ܘܠܐ ܬܪܡܐ ܥܠܝܗܘܢ ܦܪܙܠܐ : ܡܛܠ ܕܡܢܗܘܢ ܐܟܠ
P:Deut [AB] : ܘܒܪܟ : ܘܒܪܬܟ : ܘܥܒܕܟ : ܘܐܡܬܟ : ܘܠܘܝܐ : ܘܥܡܘܪܐ : ܐܢܬ ܡܐ ܕܚܡܠ ܐܢܬ ܡܢ ܐܕܪܐ ܘܡܢ ܡܥܨܪܬܐ . ܘܚܕܝ ܒܥܕܥܐܕܟ
P:Deut [AB] ܒܩܪܝܬܐ : ܒܪܝܟ ܐܢܬ ܒܚܩܠܐ . ܒܪܝܟܝܢ ܦܐܪܐ̈ ܕܟܪܣܟ : ܐܢܬ ܒܘܪܟܬܐ̈ : ܘܢܕܪܟܢܟ : ܟܕ ܬܫܡܥ ܒܩܠܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܟ . ܒܪܝܟ
P:Deut [AB] ܒܡܥܠܟ : ܒܪܝܟ ܐܢܬ ܒܡܦܩܟ . ܘܢܫܠܡ ܡܪܝܐ ܠܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܐܢܬ ܕܬܘܪܝܟ̈ : ܘܓܙܪܐ̈ ܕܥܢܟ̈ . ܒܪܝܟ ܣܠܟ : ܘܐܨܘܬܟ . ܒܪܝܟ
P:Deut [AB] ܒܡܦܩܟ . ܘܢܫܠܡ ܡܪܝܐ ܠܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܕܩܝܡܝܢ ܥܠܝܟ ܩܕܡܝܟ ܐܢܬ ܕܥܢܟ̈ . ܒܪܝܟ ܣܠܟ : ܘܐܨܘܬܟ . ܒܪܝܟ ܐܢܬ ܒܡܥܠܟ : ܒܪܝܟ
P:Deut [AB] ܒܚܩܠܐ . ܒܪܝܟܝܢ ܦܐܪܐ̈ ܕܟܪܣܟ : ܘܦܐܪܐ̈ ܕܐܪܥܟ : ܘܝܠܕܐ ܐܢܬ : ܟܕ ܬܫܡܥ ܒܩܠܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܟ . ܒܪܝܟ ܐܢܬ ܒܩܪܝܬܐ : ܒܪܝܟ
P:Deut [AB] . ܒܐܘܪܚܐ : ܘܡܐ ܕܕܡܟ ܐܢܬ : ܘܡܐ ܕܩܐܡ ܐܢܬ . ܘܩܛܘܪ ܐܢܘܢ ܐܢܬ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝܟ : ܘܡܠܠ ܒܗܘܢ ܡܐ ܕܝܬܒ ܐܢܬ ܒܒܝܬܟ : ܘܡܐ ܕܐܙܠ
P:Deut [AB] ܠܘܬܗܘܢ : ܘܢܘܒܕ ܐܢܘܢ ܡܢ ܩܕܡܝܟ : ܘܬܐܪܬ ܐܢܘܢ ܘܬܬܒ ܐܢܬ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ . ܘܟܕ ܢܘܒܕ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܙܠ
P:Deut [AB] ܠܐ ܬܥܘܠ ܠܬܡܢ . ܐܠܐ ܐܢ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܕܩܐܡ ܩܕܡܝܟ : ܗܘ ܐܢܬ ܒܬܪ ܡܪܝܐ . ܘܐܦ ܥܠܝ ܪܓܙ ܡܪܝܐ ܡܛܠܬܟܘܢ : ܘܐܡܪ ܠܝ : ܕܐܦ