simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܕܝܢ ܪܚܿܡ ܠܡܪܗ ܛܼܢ ܚܠܦ ܫܡܗ ܕܡܬܓܕܦ ܒܦܘܡ ܣܟܠܐ̈ ܒܠܐ ܐܢܬ ܫܒܝܚܐ ܘܐܦ ܡܬܟܿܚܕܐ ܐܠܐ ܡܒܿܣܪܢܐܝܬ ܒܗ ܡܬܚܿܫܚܐ 2 .
JnDalya:Epist ܗܘ ܐܘܟܠܗ ܘܫܼܩܝܗ . ܐܢܬ ܗܘ ܚܕܘܬܗ ܘܪܘܿܙܗ . ܐܢܬ ܗܘ ܐܢܬ ܥܠܡܐ ܒܣܘܿܕܐ ܕܥܡܟ ܕܡܢܟ ܟܠ ܣܘܢܩܢܘܗܝ̈ ܡܬܡܿܠܝܢ 4 .
JnDalya:Epist ܝܗ̣ܒܬ ܪܘܚܐ ܕܒܪܟ ܒܠܒܗ ܆ ܘܗ̣ܝ ܝܗ̣ܒܬ̇ ܠܗ ܦܐܪܪܝܣܝܐܐ ܐܢܬ ܐܒܐ ܝ̇ܠܘܕܗ ܆ XX 1ܘܠܟ ܐܒܐ ܡܫ̇ܡܗ ܒܕܡ̣ܘܬ ܝ̣ܠܘܕܐ XX .
JnDalya:Epist ܗܘ ܬܟܣܝ̣ܬܗ ܆ ܘܒܫܘ̣ܒܚܟ ܥܪܛܠܝܘܬܗ ܡܬܟ̇ܣܝܐ . ܐܢܬ ܗܘ ܐܢܬ ܀ 4ܐܢܬ ܗܘ ܐܘܟܠܗ ܘܫ̣ܩܝܗ . ܐܢܬ ܗܘ ܚܕܘܬܗ ²⁸ܘܪܘ̇ܙܗ .
JnDalya:Epist ܗܟܝܠ ܐ܏ܘ ܚ̇ܒܝܒܢ X¹ ܪܚܝ̣ܡܐ ܆ ܩ̣ܢܝ ܠܟ ܡ̇ܟܝܟܘܬܐ ܐܢܬ ܟܠ ܕܡܬܕܟܐ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܡܩ̇ܒܠ ܠܗܝܢ ܒܢܦܫܗ ¹¹ܒܥܒ̇ܕܐ .
JnDalya:Epist ܗܟܝܠ ܐܘ ܚܿܒܝܒܢ ܪܚܝܼܡܐ ܩܼܢܝ ܠܟ ܡܿܟܝܟܘܬܐ ܘܚܘܼܒܐ . ܐܢܬ ܒܠܚܘܕ ܟܠ ܕܡܬܕܟܐ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܡܩܿܒܠ ܠܗܝܢ ܒܢܦܫܗ ܒܥܒܿܕܐ .
JnDalya:Epist ܕܝܢ ܐ܏ܘ ⁷¹ܦ̇ܠܘܚܐ ܙܪܝܙܐ ܩ̣ܪܝ ܘܐܣܬ̇ܟܠ ܡܕܡ ܕܪܫ̣ܝܡ ܐܢܬ ܐܟܡܐ ܕܐܬܬ̇ܒܥܬ ⁶⁹ܡܢ ⁷⁰ܚܘ̣ܒܟ ܪܫ̇ܡܬ ܠܟ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ .
JnDalya:Epist ܕܝܢ ܐܘ ܦܿܠܘܚܐ ܙܪܝܙܐ ܩܼܪܝ ܘܐܣܬܿܟܠ ܡܕܡ ܕܪܫܼܝܡ ܐܢܬ ܐܟܡܐ ܕܐܬܬܿܒܥܬ ܡܢ ܚܘܼܒܟ ܪܫܿܡܬ ܠܟ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ .
JnDalya:Epist ܗܘ ܫܡܫܗ ܘܐܝܡܡܗ ܘܒܢܘܗܪܟ ܚܿܙܐ ܟܣܝܬܐ̈ . ܐܢܬ ܗܘ ܐܒܐ ܐܢܬ ܗܘ ܡܫܪܝܗ ܘܥܘܡܪܐ ܕܢܝܿܚܬܗ ܘܠܟ ܥܿܐܠ ܒܟܠܙܒܢ ܕܢܣܬܬܪ .
JnDalya:Epist ܗܘ ܬܟܣܝܼܬܗ ܘܒܫܘܼܒܚܟ ܥܪܛܠܝܘܬܗ ܡܬܟܿܣܝܐ . ܐܢܬ ܗܘ ܐܢܬ 4 . ܐܢܬ ܗܘ ܐܘܟܠܗ ܘܫܼܩܝܗ . ܐܢܬ ܗܘ ܚܕܘܬܗ ܘܪܘܿܙܗ .
JnDalya:Epist ܗܘ ܚܕܘܬܗ ²⁸ܘܪܘ̇ܙܗ . ܐܢܬ ܗܘ ܬܟܣܝ̣ܬܗ ܆ ܘܒܫܘ̣ܒܚܟ ܐܢܬ ܟܠ ܣܘܢܩܢܘܗܝ̈ ܡܬܡ̇ܠܝܢ ܀ 4ܐܢܬ ܗܘ ܐܘܟܠܗ ܘܫ̣ܩܝܗ .
JnDalya:Epist ܗܘ ܚܕܘܬܗ ܘܪܘܿܙܗ . ܐܢܬ ܗܘ ܬܟܣܝܼܬܗ ܘܒܫܘܼܒܚܟ ܐܢܬ ܟܠ ܣܘܢܩܢܘܗܝ̈ ܡܬܡܿܠܝܢ 4 . ܐܢܬ ܗܘ ܐܘܟܠܗ ܘܫܼܩܝܗ .
JnDalya:Epist ܝܗܼܒܬ ܪܘܚܐ ܕܒܪܟ ܒܠܒܗ ܘܗܼܝ ܝܗܼܒܬܿ ܠܗ ܦܐܪܪܝܣܝܐܐ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܗܘ ܐܒܐ ܝܿܠܘܕܗ ܘܠܟ ܐܒܐ ܡܫܿܡܗ ܒܕܡܼܘܬ ܝܼܠܘܕܐ .
JnDalya:Epist ܗܘ ܐܒܐ ܝ̇ܠܘܕܗ ܆ XX 1ܘܠܟ ܐܒܐ ܡܫ̇ܡܗ ܒܕܡ̣ܘܬ ܝ̣ܠܘܕܐ XX ܐܢܬ ܐܢܬ ܗܘ ܫܡܫܗ ܘܐܝܡܡܗ ܆ ܘܒܢܘܗܪܟ ܚ̇ܙܐ ܟܣܝܬܐ̈ .
JnDalya:Epist ܗܘ ܐܒܐ ܝܿܠܘܕܗ ܘܠܟ ܐܒܐ ܡܫܿܡܗ ܒܕܡܼܘܬ ܝܼܠܘܕܐ . ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܢܣܬܬܪ . ܐܢܬ ܗܘ ܫܡܫܗ ܘܐܝܡܡܗ ܘܒܢܘܗܪܟ ܚܿܙܐ ܟܣܝܬܐ̈ .
JnDalya:Epist ܕܝܢ ܐܘ ܚܿܟܝܡܐ ܒܝܼܕܥܬܐ ܢܗܼܘܐ ܗܘܦܿܟܟ ܐܝܟ ܕܝܼܠܦܬ 16 ܐܢܬ ܦܐܪܐ̈ ܫܿܛܘܪܐ̈ ܘܡܪܝܪܐ̈ ܡܢ ܥܡܠܗܿ ܡܣܬܿܝܒܪܐ .
JnDalya:Epist ܗܘ ܡܫܪܝܗ ܘܥܘܡܪܐ ²⁹ܕܢܝ̇ܚܬܗ ܆ ³⁰ܘܠܟ X¹ܥ̇ܐܠ ܒܟܠܙܒܢ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܗܘ ܬܟܣܝ̣ܬܗ ܆ ܘܒܫܘ̣ܒܚܟ ܥܪܛܠܝܘܬܗ ܡܬܟ̇ܣܝܐ .
JnDalya:Epist ܗܘ ܡܫܪܝܗ ܘܥܘܡܪܐ ܕܢܝܿܚܬܗ ܘܠܟ ܥܿܐܠ ܒܟܠܙܒܢ ܕܢܣܬܬܪ . ܐܢܬ . ܐܢܬ ܗܘ ܬܟܣܝܼܬܗ ܘܒܫܘܼܒܚܟ ܥܪܛܠܝܘܬܗ ܡܬܟܿܣܝܐ .
JnDalya:Epist ܕܝܢ ܐ܏ܘ XX ܚ̇ܟܝܡܐ ܆ ܒܝ̣ܕܥܬܐ ܢܗ̣ܘܐ ܗܘܦ̇ܟܟ ܐܝܟ ܐܢܬ ܦܐܪܐ̈ ܫ̇ܛܘܪܐ̈ ܘܡܪܝܪܐ̈ ܡܢ ܥܡܠܗ̇ ⁶⁸ܡܣܬ̇ܝܒܪܐ .
JnDalya:Epist ܠܝ ܕܠܐ ܬܛܥܝܢܝ ܆ ܕܠܐ ܐ̇ܛܥܐ . ¹⁴ܘܐܢ ܠܟ ܛ̇ܥܐ ¹⁵ܐܢܐ . ܐܢܬ ܕܪܐ̇ܓܐ ܢܦܫܟ ܕܪܓܬܗܝܢ ܠܐ ܥ̇ܒܪܐ ܐܡܝܢ ܀ ܝ X 34 2ܡ̇ܥܗܕ