simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:SpiritWorks ܗܘ ܟܗܢܐ ܘܐܢܬܘ ܡܬܟܗܢܢܐ . ܐܢܬ ܗܘ ܕܒܚܐ ܘܐܢܬܘ ܡܩܒܠܢܐ ܐܢܬ ܓܘܝܐ ܕܚܠܦ ܥܠܡܐ ܐܬܩܪܒ 11 ܐܢܬܘ ܡܩܪܒ ܘܐܢܬܘ ܡܚܣܐ .
IsaacNin:SpiritWorks ܗܘ ܕܒܚܐ ܘܐܢܬܘ ܡܩܒܠܢܐ ܐܢ ܛܣܐ ܠܐ ܡܠܝܠܐ ܗܘ ܕܚܘܝ ܐܪܙܐ ܐܢܬ ܐܢܬܘ ܡܩܪܒ ܘܐܢܬܘ ܡܚܣܐ . ܐܢܬ ܗܘ ܟܗܢܐ ܘܐܢܬܘ ܡܬܟܗܢܢܐ .
IsaacNin:SpiritWorks ܡܙܝܥܝܢ ܒܗ̇ ܘܠܚܡܬܢܘܬܐ ܕܚܩܝܢ ܡܢܗ̇ ܗܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܢܬ ܥܒܕܝܢ ܒܢܦܫܐ ܘܪܡܙܐ̈ ܕܠܑ ܡܝܘܬܘܬܐ ܕܠܗܘܢ ܪܓܝܓ .
IsaacNin:SpiritWorks ܡܪܝ ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܟܪܝܐ ܠܝ ܥܠ ܚܛܗܝ̈ ܟܠܝܘܡ ܩܕܡܝܟ . ܒܟܬܐ ܐܢܬ . ܝܡܐ ܕܣܡܟܬܗ ܠܥܠܡܐ ܕܠܢܝ ܡܢ ܝܡܐ ܣܓܝ ܓܠܠܐ̈ 22
IsaacNin:SpiritWorks ܐܣܝܐ ܕܡܦܣܬ ܒܡܥܣܐ̈ ܕܠܒܝ ܚܝܠ ܠܒܝ ܥܠ ܚܫܐ̈ ܕܒܗ . ܕܐܢܬ ܐܢܬ ܕܠܒܝ ܘܡܣܚܦܢ̈ ܠܗ ܠܚܘܫܒܝ ܡܢ ܬܟܫܦܬܐ ܒܗܪܓܐ ܕܠܘܬܟ 23
IsaacNin:SpiritWorks ܕܝܢ ܡܕܝܢ ܠܐ ܬܗܘܐ ܐܝܟ ܗܢܘܢ . ܠܐ ܕܝܢ ܝܗܘܕܐܝܬ ܬܗܘܐ ܠܘܬ ܐܢܬ ܡܠܟ ܕܠܝܠܐܝܬ ܐܫܟܚ ܥܒܕܗ ܕܢܫܢܐ ܡܢ ܕܠܡܛܪ ܦܘܩܕܢܐ 23
IsaacNin:SpiritWorks ܡܐ ܕܛܥܢ ܐܢܬ ܠܢ ܥܒܘܕܢ . ܚܫܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܗܝ ܠܢ ܡܚܙܝܬܐ ܐܢܬ ܥܘܠܢ . ܘܐܝܟ ܬܪܥܝܬܢ ܐܢܫܝܬܐ ܡܣܒܪܝܢܢ ܕܐܦ ܐܢܬ ܐܠܝܨ
IsaacNin:SpiritWorks ܒܪܟܝ ܢܦܫܝ ܠܡܪܝܐ ܘܟܠܗܘܢ ܓܪܡܝ̈ ܠܫܡܗ ܩܕܝܫܐ . ܐܢܬ . ܘܩܕܫ ܢܦܫܟ ܘܟܠܗܘܢ ܗܕܡܝܟ̈ ܒܒܘܪܟܬܗ̈ ܟܕ ܐܡܪ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܬܕܡܐ ܘܡܪܐ ܒܥܩܒܐ ܕܝܠܗ ܘܠܥܠܬܐ ܕܡܦܩܬܗ ܣܒ ܒܪܥܝܢܟ . ܐܢܬ ܡܘܬܐ ܕܚܬܝܬܘ 15 ܕܒܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܐܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܐܦ
IsaacNin:SpiritWorks ܒܚܘܒܟ 6 ܘܦܝܣܐ ܕܥܠ ܗܕܐ ܠܝܬ ܠܡܫܟܚܘ ܡܢ ܕܘܟ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܕܟܣܐ ܡܢ ܟܠ ܒܝܕ ܐܪܙܐ̈ ܕܠܗܘܢ ܓܠܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܝܢ ܒܩܠܝܠ ܥܒܕܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܝܗܒ ܐܢܬ ܠܝ . 14 ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܐܢܬ ܕܝܢ ܦܠܚ ܐܢܐ . ܕܠܐ ܥܕܠܝ ܡܢ ܘܕܠܐ ܚܛܗ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܐܗܘܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܡܪܚܡܢܐ . ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܙܟܐ ܐܢܬ ܒܛܠܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܠܢܘܪܐ ܐܢܬ ܠܪܒܘܬܟ ܘܠܐ ܚܪܬ ܒܛܠܘܡܘܬܢ ܕܒܟܠ ܙܒܢ ܕܩܕܡܝܟ ܕܐܠܗܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܠܝܨ ܐܢܬ ܡܐ ܕܛܥܢ ܐܢܬ ܠܢ ܥܒܘܕܢ . ܚܫܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܗܝ ܠܢ ܐܢܬ ܕܟܠܗ ܥܘܠܢ . ܘܐܝܟ ܬܪܥܝܬܢ ܐܢܫܝܬܐ ܡܣܒܪܝܢܢ ܕܐܦ
IsaacNin:SpiritWorks ܥܠ ܟܠ ܠܐ ܡܪܝ ܠܝ ܬܗܘܐ ܥܠܬܐ ܕܒܝܫܬܐ ܕܡܛܠ ܒܣܝܡܘܬܟ ܐܡܪܚ ܐܢܬ . ܠܐ ܡܬܡܫܚܐ ܥܒܘܕܢ ܪܚܡܬܟ ܕܨܝܕ ܐܢܫܘܬܐ 44 ܛܒܬܟ ܕܐܫܕ
IsaacNin:SpiritWorks ܗܒܠܝ ܒܟܝܐ ܟܣܝܐ ܘܕܡܥܐ̈ . ܕܠܓܘ ܡܢ ܥܝܢܐ̈ ܕܦܘܪܫܢܐ ܐܢܬ ܫܪܓܟ ܒܪܥܝܢܝ ܥܡܘܛܐ . ܡܫܝܚܐ ܕܐܥܒܪ ܒܟܝܗ̇ ܕܒܪܝܬܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܒܥܢܢܐ̈ 94 ܠܕܢܚܟ ܨܗܝܢ̈ ܢܦܫܬܢ̈ ܘܠܓܠܝܢܐ ܕܪܘܡܪܡܟ . ܐܢܬ ܕܐܙܠ ܘܢܣܒ ܡܠܟܘܬܐ . ܠܐ ܬܟܦܘܪ ܒܒܢܝ̈ ܓܢܣܟ ܡܐ ܕܙܐܚ
IsaacNin:SpiritWorks ܘܬܦܠ ܒܪܛܢܐ ܘܒܙܥܘܪܘܬ ܢܦܫܐ ܟܕ ܬܬܪܝܡ ܘܬܦܠ ܒܕܝܢܗ ܐܢܬ ܒܐܘܠܨܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܝܒ ܐܢܬ ܕܬܣܝܒܪ ܡܛܠܬܗܘܢ ܟܡܐ ܕܚܝ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܬܣܝܒܪ ܡܛܠܬܗܘܢ ܟܡܐ ܕܚܝ ܐܢܬ ܘܬܦܠ ܒܪܛܢܐ ܘܒܙܥܘܪܘܬ ܐܢܬ ܕܬܣܬܒܪ ܐܢܬ ܠܟ ܙܕܝܩܐ . ܘܬܬܩܛܥ ܒܐܘܠܨܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܝܒ
IsaacNin:SpiritWorks ܘܗܦܟ ܐܢܬ ܠܒܣܬܪܟ ܠܡܦܫ ܒܡܛܘܫܬܐ ܕܚܝܐ̈ ܐܝܬܝܟ ܐܝܟ ܐܢܬ ܡܢ ܡܠܬܐ ܕܟܐܢܘܬܐ . ܘܐܢ ܓܝܪ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܠ
IsaacNin:SpiritWorks ܚܘܒܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܝܟ ܗܢܘ ܕܝܢ ܚܛܗܝܟ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܪܘܪܒܐ̈ ܐܢܬ ܠܣܘܚܦܟ ܕܠܐ ܒܝܕܕ ܬܪܬܝܢ ܬܫܬܟܚ ܚܝܒܐ ܚܕܐ ܕܛܥܐ