simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Matt [AB] ܕܝܢ ܡܐ ܕܥܒܕ ܐܢܬ ܙܕܩܬܐ ܆ ܠܐ ܬܕܥ ܣܡܠܟ ܡܢܐ ܥܒܕܐ ܝܡܝܢܟ . ܐܢܬ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ̈ . ܘܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆ ܕܩܒܠܘ ܐܓܪܗܘܢ .
P:Matt [AB] ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܡܨܠܐ ܐܢܬ ܆ ܥܘܠ ܠܬܘܢܟ ܇ ܘܐܚܘܕ ܬܪܥܟ ܇ ܘܨܠܐ ܐܢܬ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ̈ . ܘܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆ ܕܩܒܠܘ ܐܓܪܗܘܢ .
P:Matt [AB] ܕܝܢ ܡܐ ܕܨܐܡ ܐܢܬ ܆ ܐܫܝܓ ܐܦܝܟ̈ ܂ ܘܡܫܘܚ ܪܝܫܟ . ܐܝܟ ܕܠܐ ܐܢܬ ܕܨܝܡܝܢ . ܘܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆ ܕܩܒܠܘ ܐܓܪܗܘܢ .
P:ApocBar [AB] ܕܝܢ ܡܪܝܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܓܠܝܬ ܠܝ ܦܫܩ ܠܝ . ܘܥܠ ܡܕܡ ܕܒܥܝܬ ܐܢܬ ܐܠܐ ܠܢܦܫܗ ܒܠܚܘܕ . ܟܠܢ ܕܝܢ ܐܢܫ ܐܢܫ ܗܘܐ ܠܢܦܫܗ ܐܕܡ .
P:Dan [AB] ܡܠܟܐ : ܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ : ܡܠܟܘܬܐ ܘܪܒܘܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܫܘܒܚܐ : ܐܢܬ ܗܒ : ܒܪܡ ܟܬܒܐ ܐܢܐ ܐܩܪܐ ܠܡܠܟܐ : ܘܦܫܪܗ ܐܚܘܝܘܗܝ .
P:Rom [AB] ܕܐܝܬ ܒܟ ܗܝܡܢܘܬܐ ܆ ܒܢܦܫܟ ܐܚܘܕܝܗ̇ ܩܕܡ ܐܠܗܐ . ܛܘܒܘܗܝ ܐܢܬ ܒܣܪܐ ܁ ܘܠܐ ܢܫܬܐ ܚܡܪܐ ܂ ܘܠܐ ܡܕܡ ܕܡܬܬܩܠ ܒܗ ܐܚܘܢ .
P:Ezek [AB] ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ : ܐܡܪ ܠܒܢܝ̈ ܥܡܟ : ܙܕܝܩܘܬܗ ܕܙܕܝܩܐ ܠܐ ܐܢܬ ܡܢ ܐܘܪܚܬܟܘܢ̈ ܒܝܫܬܐ̈ : ܘܠܐ ܬܡܘܬܘܢ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Deut [AB] ܕܝܢ ܠܐ ܬܥܒܕ ܗܟܢܐ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ : ܡܛܠ ܕܟܠ ܕܣܢܐ ܘܐܣܠܝ ܐܢܬ ܗܘܘ ܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܐܠܗܝܗܘܢ̈ : ܕܐܥܒܕ ܐܦ ܐܢܐ ܐܟܘܬܗܘܢ .
P:Gen [AB] ܬܗܘܐ ܥܠ ܒܝܬܝ . ܘܥܠ ܡܠܬ ܦܘܡܟ ܢܣܒ ܕܝܢܐ ܟܠܗ ܥܡܝ . ܒܠܚܘܕ ܐܢܬ ܕܐܘܕܥܟ ܐܠܗܐ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ : ܠܝܬ ܕܚܟܝܡ ܘܣܟܘܠܬܢ ܐܟܘܬܟ .
P:Ps [AB] ܗܘ ܐܠܗܐ ܕܥܒܕܬ ܬܕܡܪܬܐ̈ : ܘܚܘܝܬ ܒܥܡܡܐ̈ ܥܘܫܢܟ . ܐܢܬ ܪܢܝܬ . ܐܠܗܐ ܐܘܪܚܟ ܩܕܝܫܐ ܗܝ : ܘܠܝܬ ܕܪܒ ܐܝܟ ܐܠܗܢ .
P:ApocBar [AB] ܕܝܢ ܠܐ ܬܬܚܫܒ ܒܢܦܫܟ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܘܠܐ ܬܬܩܠܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܐܢܬ ܡܕܡ . ܐܦ ܡܘܙܠܐ̈ ܕܣܗܕܝܢ . ܘܐܢܐ ܘܥܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ܕܐܢ ܐܢܐ .
P:3Macc [AB] ܕܝܢ ܡܪܝܐ ܕܥܠ ܚܝܠܐ ܘܥܘܫܢܐ ܡܢ ܠܘܬܟ ܗܘ ܡܢ ܥܠܡ . ܗܫܐ ܚܘܪ ܐܢܬ ܕܐܦ ܠܐ ܐܠܗܗܘܢ ܐܫܟܚ ܕܢܥܕܪ ܐܢܘܢ ܘܢܦܪܘܩ ܐܢܘܢ .
P:Luke [AB] ܠܐ ܢܫܩܬܢܝ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܗܐ ܡܢ ܕܥܠܬ ܆ ܠܐ ܫܠܝܬ ܪܓܠܝ̈ ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܕܡܥܝܗ̇̈ ܪܓܠܝ̈ ܨܒܥܬ . ܘܒܣܥܪܗ̇ ܫܘܝܬ ܐܢܝܢ̈ .
P:TweProph [AB] ܬܙܪܘܥ ܘܠܐ ܬܚܨܘܕ : ܐܢܬ ܬܥܨܘܪ ܙܝܬܐ̈ ܘܠܐ ܬܡܫܘܚ ܡܫܚܐ : ܐܢܬ ܒܓܘܟ : ܘܬܕܪܟ ܘܠܐ ܬܦܨܐ : ܘܡܕܡ ܕܬܦܨܐ ܠܚܪܒܐ ܐܫܠܡ .
P:Ezek [AB] ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ : ܕܘܩܐ ܝܗܒܬܟ ܠܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܕܬܗܘܐ ܫܡܥ ܐܢܬ ܒܚܛܗܝܗ̇̈ ܐܬܢܣܒܬ : ܘܕܡܗ̇ ܡܢ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܕܘܩܐ ܐܬܒܥ .
P:Ezek [AB] ܕܝܢ ܐܢ ܙܗܪܬܝܗܝ ܠܥܘܠܐ ܕܢܗܦܘܟ ܡܢ ܐܘܪܚܗ ܘܠܐ ܗܦܟ : ܗܘ ܐܢܬ ܐܘܪܚܗ : ܗܘ ܥܘܠܐ ܒܥܘܠܗ ܢܡܘܬ : ܘܕܡܗ ܡܢ ܐܝܕܝܟ̈ ܐܬܒܥ .
P:TweProph [AB] ܕܝܢ ܐܬܦܢܝ ܠܘܬ ܐܠܗܟ : ܘܛܝܒܘܬܐ ܘܕܝܢܐ ܛܪ : ܣܟܐ ܠܐܠܗܟ ܐܢܬ ܐܫܟܚܗ : ܘܬܡܢ ܡܠܠ ܥܡܗ . ܘܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ ܐܬܕܟܪܗ .
P:Ps [AB] ܦܩܕܬ ܕܢܬܢܛܪܘܢ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ ܪܘܪܒܐܝܬ .     ܐܫܬܘܦ ܕܝܢ ܐܢܬ ܠܒܗܘܢ ܒܥܝܢ ܠܗ . ܘܠܐ ܥܒܕܘ ܥܘܠܐ ܘܗܠܟܘ ܒܐܘܪܚܬܗ̈ .
P:ApocBar [AB] ܓܝܪ ܒܠܚܘܕܝܟ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܬܣܝܒܪ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܐܢܬ ܥܕ ܠܐ ܢܐܬܘܢ . ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܚܘܪ ܒܒܥܘܬܝ .
P:ApocBar [AB] ܓܝܪ ܡܢ ܩܕܝܡ ܦܩܕܬ ܠܥܦܪܐ ܕܢܬܠ ܠܐܕܡ . ܘܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܐܢܬ ܬܘܒ ܐܡܪ ܩܕܡܝܟ . ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܡܪܝ ܆ ܝܕܥ ܐܢܬ ܡܕܡ ܒܒܪܝܬܟ .
P:PsSol [AB] ܡܪܝܐ ܓܒܝܬ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܥܠ ܝܣܪܐܝܠ ܘܐܢܬ ܝܡܝܬ ܠܗ ܥܠ ܐܢܬ ܠܥܠܡ ܒܪܚܡܐ̈ . ܘܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܢ ܠܥܠܡ ܥܠ ܥܡܡܐ̈ ܒܕܝܢܐ .
P:Ps [AB] ܗܘ ܐܠܗܐ ܡܠܟܝ : ܕܦܩܕܬ ܥܠ ܦܘܪܩܢܗ ܕܝܥܩܘܒ . ܒܟ ܢܕܩܪ ܐܢܬ : ܐܠܐ ܝܡܝܢܟ ܘܕܪܥܟ : ܘܢܘܗܪܐ ܕܐܦܝܟ̈ ܕܨܒܝܬ ܒܗܘܢ .
P:2Chr [AB] ܕܝܢ ܠܐ ܬܒܢܐ ܒܝܬܐ : ܐܠܐ ܒܪܟ ܕܢܦܩ ܡܢ ܚܨܟ : ܗܘ ܢܒܢܐ ܒܝܬܐ ܐܢܬ ܕܗܘܐ ܒܠܒܟ ܠܡܒܢܐ ܒܝܬܐ ܠܫܡܝ : ܐܛܐܒܬ ܡܛܠ ܕܗܘܐ ܒܠܒܟ .
P:Ps [AB] ܪܨܨܬ ܪܝܫܘܗܝ̈ ܕܠܘܝܬܢ : ܘܝܗܒܬܝܗܝ ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܥܡܐ ܐܢܬ ܒܥܘܫܢܟ ܦܪܫܬ ܝܡܐ : ܘܬܒܪܬ ܪܝܫܝܗܘܢ̈ ܕܬܢܝܢܐ̈ ܒܡܝܐ̈ .
P:2Macc [AB] ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܕܝܠܦܬ ܗܠܝܢ : ܣܒ ܛܥܢܐ ܕܐܪܥܢ ܘܕܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܐܢܬ ܠܗ ܠܥܡܢ : ܘܠܐ ܫܒܩܝܢ ܠܗ ܐܦܠܐ ܩܠܝܠ ܕܢܗܘܐ ܒܢܝܚܐ .
P:Dan [AB] ܗܘ ܡܠܟܐ ܕܥܫܢܬ ܘܝܪܒܬ : ܪܒܝܬ ܘܡܛܝܬ ܠܫܡܝܐ : ܘܫܘܠܛܢܟ ܐܢܬ ܫܟܝܢ ܟܠܗ ܥܘܦܐ ܕܫܡܝܐ : ܘܡܢܗ ܡܬܬܪܣܐ ܗܘܐ ܟܠ ܒܣܪ .
P:Ezek [AB] ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ ܠܟ ܣܒ : ܣܝܦܐ ܕܚܪܝܦ ܐܝܟ ܡܕܟܝܐ ܕܓܪܥܐ : ܐܢܬ ܘܠܡܝܐ̈ : ܘܢܣܘܦܘܢ ܓܒܪ ܘܐܚܘܗܝ : ܘܢܬܡܣܘܢ ܒܥܘܠܗܘܢ . </chapter><chapter>
P:Ps [AB] ܕܝܢ ܣܢܝܬ ܡܪܕܘܬܝ : ܘܫܕܝܬ ܡܠܝ̈ ܠܒܣܬܪܟ . ܐܢ ܚܙܐ ܗܘܝܬ ܐܢܬ ܐܠܗܐ : ܡܐ ܠܟ ܘܠܟܬܒܐ̈ ܕܦܘܩܕܢܝ̈ : ܕܫܩܠܬ ܩܝܡܝ ܒܦܘܡܟ .
P:3Macc [AB] ܠܦܪܥܘܢ ܪܒܐ ܘܫܒܗܪܢܐ ܕܫܥܒܕ ܠܥܡܟ ܩܕܝܫܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܆ ܐܢܬ ܐܢܘܢ ܚܙܘܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܆ ܠܟܠܗܘܢ ܕܪܐ̈ ܕܡܢ ܒܬܪܗܘܢ .
P:Neh [AB] ܗܘ ܡܪܝܐ ܒܠܚܘܕܝܟ : ܐܢܬ ܥܒܕܬ ܫܡܝܐ ܘܫܡܝ̈ ܫܡܝܐ : ܐܢܬ ܘܒܪܝܟ ܫܡܐ ܕܐܝܩܪܗ : ܘܡܪܡܪܡ ܥܠ ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܒܬܫܒܚܬܐ̈ .
P:3Macc [AB] ܠܣܢܚܪܝܒ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ . ܕܐܬܬܪܝܡ ܘܐܫܬܒܗܪ ܥܠ ܚܝܠܗ ܕܠܐ ܐܢܬ ܕܝܡܐ . ܘܐܕܢܚܬ ܢܘܗܪܐ ܕܪܚܡܐ̈ ܠܙܪܥܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Ezek [AB] ܕܝܢ ܒܝܢܬ ܥܘܪܠܐ̈ ܬܫܟܒ : ܘܬܕܡܟ ܥܡ ܩܛܝܠܝ̈ ܣܝܦܐ . ܬܡܢ ܐܢܬ : ܥܠ ܕܥܒܕܘ ܒܓܢܒܪܘܬܗܘܢ ܬܒܪܐ ܒܐܪܥܐ ܕܚܝܐ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܝ ܩܕܡ ܟܠܗ̇ ܒܢܘܫܬܐ ܗܕܐ : ܬܚܝܬ ܐܝܢܐ ܡܢ ܐܢܬ : ܒܕܠܐ ܥܒܕܢ̈ ܗܘܝ̈ ܨܒܝܢܝܟܘܢ̈ ܒܝܫܐ̈ ܡܢ ܕܚܠܬܗܝܢ .
P:ApocBar [AB] ܐܓܢ ܥܠܝܢ ܒܪܚܡܝܟ̈ . ܘܒܚܢܢܟ ܣܝܥܝܢ . ܚܘܪ ܒܙܥܘܪܐ̈ ܐܢܬ ܗܘ ܗܟܝܠ ܚܝܠܢ ܕܢܛܥܢ ܪܘܓܙܟ . ܐܘ ܡܢܐ ܚܢܢ ܕܢܣܝܒܪ ܕܝܢܟ .
P:Ps [AB] ܒܥܘܫܢܟ ܦܪܫܬ ܝܡܐ : ܘܬܒܪܬ ܪܝܫܝܗܘܢ̈ ܕܬܢܝܢܐ̈ ܒܡܝܐ̈ . ܐܢܬ . ܐܠܗܢ ܡܠܟܐ ܗܘ : ܕܦܩܕܬ ܡܢ ܩܕܝܡ ܥܠ ܦܘܪܩܢܗ ܕܝܥܩܘܒ .
P:ApocBar [AB] ܥܗܝܕ ܐܢܬ ܪܝܫܝܬܐ ܕܥܒܕܬ ܘܐܒܕܢܐ ܕܥܬܝܕ ܠܐ ܛܥܐ ܐܢܬ . ܐܢܬ . ܘܡܥܬܕ ܐܢܬ ܒܝܬ ܡܫܪܝܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܗܘܘܢ .
P:3Macc [AB] ܗܟܝܠ ܠܕܢܝܐܝܠ ܕܐܬܐܟܠܘ ܩܪܨܘܗܝ̈ : ܘܐܫܬܕܝ ܠܓܘܒܐ ܐܢܬ ܕܣܥܪܐ . ܘܠܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈ ܐܘܩܕܬ ܒܫܠܗܒܝܬܐ ܕܢܘܪܐ .
P:Ezek [AB] ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ : ܒܢܝ̈ ܥܡܟ ܕܪܢܝܢ ܒܟ ܥܠ ܓܢܒ ܐܣܐ̈ : ܘܒܬܪܥܐ̈ ܐܢܬ ܠܐܪܥܐ ܠܚܒܠܐ ܘܠܬܡܗܐ : ܡܛܠ ܟܠܗ̇ ܛܢܦܘܬܐ ܕܥܒܕܘ .
P:Isa [AB] ܐܡܪܬ ܒܠܒܟ . ܕܐܣܩ ܠܫܡܝܐ : ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܘܟܒܘܗܝ̈ ܕܐܝܠ ܐܢܬ ܡܢ ܫܡܝܐ . ܐܝܠܠ ܒܨܦܪܐ . ܢܦܠܬ ܒܐܪܥܐ ܡܨܥܪܢܐ ܕܥܡܡܐ̈ .
P:PsSol [AB] ܒܨܒܝܢܟ ܪܕܝܢ ܘܠܐ ܬܫܠܡܝܢ ܠܥܡܡܐ̈ . ܐܢ ܓܝܪ ܬܫܕܪ ܡܘܬܐ . ܐܢܬ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ . ܕܠܐ ܬܕܘܫܝ ܪܓܠܗܘܢ ܝܪܬܘܬܐ ܕܩܘܕܫܟ .
P:2Macc [AB] ܕܝܢ ܠܐ ܬܣܒܪ ܕܙܟܐ ܐܢܬ . ܕܨܒܝܬ ܕܬܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ . ܐܢܬ ܥܠ ܕܚܛܝܢ ܠܐܠܗܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܘܝܢ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ .
P:2Macc [AB] ܡܪܝܐ ܕܟܠ . ܕܥܠ ܡܕܡ ܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ : ܐܢܬ ܐܨܛܒܝܬ ܕܬܓܒܐ ܠܟ ܐܢܬ ܡܢ ܗܘ ܕܗܘ ܗܘܐ ܒܟܠܙܒܢ ܡܥܕܪܢܐ ܠܥܡܗ . ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ .
P:Sam [AB] ܥܒܕܬ ܡܛܫܝܐܝܬ : ܘܐܢܐ ܐܥܒܕܝܗ̇ ܠܗܕܐ ܠܥܝܢ ܟܠܗ ܐܢܬ ܠܥܢܝܟ ܘܐܬܠ ܠܚܒܪܟ : ܘܢܕܡܟ ܥܡܗܝܢ ܠܥܝܢ ܫܡܫܐ ܗܢܐ .
P:Dan [AB] ܡܠܟܐ ܡܚܫܒܬܟ̈ ܥܠ ܠܒܟ ܣܠܩ : ܥܠ ܡܐ ܕܢܗܘܐ ܒܐܚܪܝܬܐ : ܐܢܬ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܐܚܪܝܐ̈ : ܚܠܡܟ ܘܚܙܘܐ ܕܪܝܫܟ ܕܥܠ ܡܫܟܒܟ ܗܢܘ .
P:4Macc [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܕܦܩܚ ܗܘ ܠܝ ܐܝܟ ܕܐܬܦܪܩ ܆ ܒܫܢܕܐ̈ ܓܝܪ ܐܢܬ . ܘܩܪܝܒܐ ܗܘܬ ܢܦܫܗ ܕܬܣܩ ܆ ܬܠܐ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܠܫܡܝܐ ܘܐܡܪ .
P:Kings [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܠܕܘܝܕ ܐܒܝ : ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܠܡܒܢܐ ܒܝܬܐ ܠܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܐܢܬ ܚܝܪܡ ܠܫܠܝܡܘܢ ܘܒܪܟܗ . ܘܫܠܚ ܫܠܝܡܘܢ ܠܚܝܪܡ ܘܐܡܪ .
P:1Macc [AB] ܡܪܝܐ ܓܒܝܬ ܠܟ ܗܢܐ ܒܝܬܐ ܕܢܬܩܪܐ ܫܡܟ ܥܠܘܗܝ : ܘܕܢܗܘܐ ܐܢܬ ܘܥܠܘ ܟܗܢܐ̈ ܘܩܡܘ ܩܕܡ ܡܕܒܚܐ ܘܩܤܛܪܘܡܐ . ܘܒܟܘ ܘܐܡܪܘ .
P:3Macc [AB] ܗܘ ܓܝܪ ܕܒܪܝܬ ܟܠ . ܘܟܠ ܐܚܝܕ ܐܢܬ ܒܚܝܠܟ ܙܕܝܩܐ . ܐܢܬ ܗܘ ܐܢܬ ܚܢܢ ܡܢ ܛܡܐܐ ܘܡܣܝܒܐ ܘܫܒܗܪܢܐ ܇ ܘܚܝܠܐ ܟܪܝܗܐ ܘܕܘܝܐ .
P:Ps [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܡܘܬܒܝ ܘܡܩܡܝ : ܐܣܬܟܠܬ ܡܚܫܒܬܝ̈ ܡܢ ܪܘܡܐ . ܐܢܬ ܚܢܢܐ ܕܡܫܬܥܝܢ ܥܠ ܟܝܢܗ ܫܒܝܚܐ ܡܪܝܐ ܒܨܝܬܢܝ ܘܝܕܥܬܢܝ .
P:4Macc [AB] ܕܝܢ ܐܦ ܕܣܟܠܐ ܡܢ ܗܕܐ ܡܬܚܙܐ ܐܢܬ ܇ ܐܢ ܗܘ ܕܟܕ ܡܬܚܫܚ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܗܝܢ . ܘܪܘܫܥܐ ܗܘ ܕܐܢܫ ܢܗܦܟ ܡܕܡ ܕܟܝܢܐ ܡܩܪܒ ܘܝܗܒ .
P:Rom [AB] ܕܝܢ ܂ ܡܢܐ ܕܐܢ ܐܢܬ ܠܐܚܘܟ . ܐܘ ܐܦ ܐܢܬ ܂ ܠܡܢܐ ܫܐܛ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܝܬ ܘܚܝܐ ܁ ܘܩܡ ܆ ܕܗܘ ܢܗܘܐ ܡܪܝܐ ܠܡܝܬܐ̈ ܘܠܚܝܐ̈ .
P:ApocBar [AB] ܚܘܝܬ ܠܥܒܕܟ ܚܙܘܢܐ ܗܢܐ . ܓܠܐ ܠܝ ܐܦ ܦܘܫܟܗ . ܝܕܥ ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܢܬ ܡܘܡ ܐܢܘܢ . ܐܝܠܝܢ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܫܬܥܒܕܘ ܠܟ ܘܠܢܡܘܣܟ .
P:Phil-Phlm [AB] ܕܝܢ ܩܘܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܝܠܦܬ ܘܐܫܬܪܪܬ ܆ ܝܕܥ ܐܢܬ ܓܝܪ ܡܢ ܡܢܘ ܐܢܬ ܘܡܛܥܝܢܐ̈ ܢܘܣܦܘܢ ܥܠ ܒܝܫܘܬܗܘܢ ܁ ܟܕ ܛܥܝܢ ܘܡܛܥܝܢ .
P:3Macc [AB] ܠܬܠܬܝܗܘܢ ܓܒܪܐ̈ ܒܒܒܠ : ܕܐܫܠܡܘ ܢܦܫܗܘܢ ܠܝܩܕܢܐ ܐܢܬ ܡܪܝܐ . ܘܐܘܕܥܬ ܠܥܡܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܘܚܕܢܟ ܪܒܐ ܘܥܫܝܢܐ .
P:Ps [AB] ܐܩܝܡܬ ܟܠܗܘܢ ܬܚܘܡܐ̈ ܕܐܪܥܐ : ܩܝܛܐ ܘܣܬܘܐ ܐܢܬ ܒܪܝܬ ܐܢܬ ܗܘ ܐܝܡܡܐ ܘܕܝܠܟ ܗܘ ܠܠܝܐ : ܐܢܬ ܬܩܢܬ ܢܘܗܪܐ ܘܫܡܫܐ .
P:TweProph [AB] ܕܝܢ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܐ ܬܚܝܒ ܠܝܗܘܕܐ : ܘܠܐ ܬܐܙܠܘܢ ܠܓܠܓܠܐ : ܐܢܬ ܥܡ ܢܦܩܬ ܫܘܩܐ̈ ܡܕܒܚܝܢ : ܥܡܐ ܕܠܐ ܡܣܬܟܠ ܥܦܩ ܙܢ‍ܝܬܐ .
P:Ps [AB] ܫܠܝܛ ܒܓܐܝܘܬܗ ܕܝܡܐ : ܘܕܠܘܚܝܐ ܕܓܠܠܘܗܝ̈ ܐܢܬ ܡܫܬܩ . ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܡܢܘ ܐܟܘܬܟ ܥܫܝܢܐ : ܘܗܝܡܢܘܬܟ ܚܕܪܝܟ̈ .
P:ApocBar [AB] ܓܝܪ ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܢܦܫܝ ܒܟܠܙܒܢ ܒܢܡܘܣܟ ܡܬܗܦܟܐ ܗܘܬ . ܘܡܢ ܐܢܬ ܬܪܝܨܘܬܐ ܗܝ . ܐܘܕܥܝܢܝ ܗܟܝܠ ܦܘܫܩܗ ܕܗܢܐ ܚܙܘܐ .
P:Dan [AB] ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܗܒ ܠܝ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠܘܗܝ . ܘܐܢܐ ܩܛܠ ܐܢܐ ܠܗ ܐܢܬ . ܐܢܐ ܠܡܪܝܐ ܗܘ ܐܠܗܐ ܣܓܕ ܐܢܐ . ܡܛܠ ܕܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܚܝܐ .
P:2Macc [AB] ܕܝܢ ܕܐܬܢܓܕܬ ܡܢ ܐܠܗܐ : ܙܠ ܘܐܟܪܙ ܠܟܠ ܐܢܫ ܪܒܘܬܗ ܐܢܬ ܩܒܠ ܠܚܘܢܝܐ ܪܒ ܟܗܢܐ̈ . ܕܡܛܠܬܗ ܓܝܪ ܝܗܒ ܠܟ ܡܪܝܐ ܚܝܐ̈ .
P:4Macc [AB] ܕܝܢ ܟܕ ܚܝܪܐ ܗܘܝܬܝ ܒܥܝܢܐ ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܝܢ . ܕܚܘܪܗܝܢ ܐܢܬ ܡܢ ܓܘ ܫܢܕܐ̈ ܒܟܝ ܚܐܪ ܗܘܐ . ܘܠܐ ܕܬܠܬܐ ܟܕ ܛܠܩ ܡܢ ܚܝܐ̈ .
P:Dan [AB] ܡܠܟܐ ܦܩܕܬ : ܕܟܠ ܐܢܫ ܕܢܫܡܥ ܩܠ ܩܪܢܐ ܘܡܫܪܘܩܝܬܐ : ܐܢܬ ܕܝܗܘܕܝܐ . ܘܐܡܪܝܢ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ ܚܝܝ .
P:4Macc [AB] ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡܬܛܦܠ ܐܢܬ ܒܩܛܠܢ ܆ ܣܒܠ ܐܢܬ ܡܢ ܕܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܢܬ ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܟܠܝܠܐ̈ ܕܢܨܝܚܘܬܢ ܫܩܠܝܢ ܚܢܢ .
P:4Macc [AB] ܕܝܢ ܡܛܠ ܪܘܫܥܟ ܘܛܡܐܘܬܐ ܕܩܛܠܝܟ̈ ܆ ܫܢܕܐ̈ ܕܠܐ ܡܫܬܪܝܢ ܐܢܬ ܛܡܐܐ ܡܛܠ ܝܘܠܦܢܐ ܘܫܪܪܐ ܕܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܣܒܠܝܢ ܚܢܢ .
P:Cor [AB] ܓܝܪ ܫܦܝܪ ܡܒܪܟ ܐܢܬ ܆ ܐܠܐ ܚܒܪܟ ܠܐ ܡܬܒܢܐ . ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܐܢܬ ܐܡܝܢ ܁ ܥܠ ܬܘܕܝܬܟ ܕܝܠܟ . ܡܛܠ ܕܡܢܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܠܐ ܝܕܥ .
P:3Macc [AB] ܡܠܟܐ ܕܥܒܕܬ ܐܪܥܐ . ܕܠܐ ܡܬܬܟܝܠܐ ܘܠܐ ܡܬܡܫܚܐ . ܓܒܝܬ ܐܢܬ ܢܛܪܬ ܐܢܘܢ . ܘܟܕ ܚܙܘ ܥܒܕܝܟ̈ ܆ ܫܒܚܘܟ ܠܟ ܐܚܝܕ ܟܠ .
P:Job [AB] ܐܓܢܬ ܐܝܕܟ ܥܠܘܗܝ : ܘܥܠ ܒܝܬܗ ܘܥܠ ܒܢܘܗܝ̈ : ܘܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܐܢܬ ܤܛܢܐ ܘܐܡܪ ܠܡܪܝܐ : ܣܪܝܩܐܝܬ ܓܝܪ ܕܚܠ ܐܝܘܒ ܠܐܠܗܐ .
P:Ezek [AB] ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ : ܐܡܪ ܠܟܠܗ̇ ܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ : ܘܠܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܐܢܬ . ܘܢܫܬܡܗ ܫܡܗ̇ ܕܡܕܝܢܬܐ ܥܫܝܢܬܐ : ܘܢܕܟܘܢܗ̇ ܠܐܪܥܐ .
P:ApocBar [AB] ܕܝܢ ܒܬܪ ܗܪܟܐ ܒܚܘܪܒܗ̇ ܕܨܗܝܘܢ . ܘܐܢܐ ܡܚܘܐ ܐܢܐ ܠܟ ܡܢ ܐܢܬ ܆ ܐܡܪ ܠܐܪܡܝܐ . ܕܢܐܙܠ ܘܢܩܝܡ ܫܒܝܬܗ ܕܥܡܐ ܥܕܡܐ ܠܒܒܠ .
P:ApocBar [AB] ܕܝܢ ܝܕܥ ܐܢܬ ܬܪܝܨܐܝܬ ܡܢܐ ܥܒܕܬ ܡܢ ܥܒܕܝܟ̈ . ܡܛܠ ܕܚܢܢ ܐܢܬ ܕܐܦ ܗܫܐ ܡܨܛܥܪܝܢܢ . ܘܒܗܘ ܙܒܢܐ ܡܣܟܝܢܢ ܠܒܝܫܬܐ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܝܢ ܐܚܝܘܕ ܐܓܝܪܐ ܕܥܡܘܢ : ܕܡܠܠܬ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ . ܒܝܘܡܐ ܐܢܬ ܡܪܐ ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܘܠܐ ܢܗܦܟܘܢ ܦܬܓܡܘܗܝ ܠܒܣܬܪܗܘܢ .
P:Ps [AB] ܩܘܡ ܘܪܚܡ ܥܠ ܨܗܝܘܢ : ܡܛܠ ܕܡܛܐ ܙܒܢܐ ܠܡܪܚܡܘ ܥܠܝܗ̇ . ܐܢܬ ܥܣܒܐ . ܘܐܢܬ ܡܪܝܐ ܠܥܠܡ ܩܝܡ ܐܢܬ : ܘܕܘܟܪܢܟ ܠܕܪܕܪܝܢ̈ .
P:1Chr [AB] ܬܒܢܐ ܒܝܬܐ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܛܠ ܐܢܬ ܠܗ ܠܒܝܬܐ . ܘܡܕܡ ܠܐ ܚܣܪ . ܘܩܪܐ ܠܫܠܝܡܘܢ ܒܪܗ : ܘܐܡܪ ܠܗ .
P:1Macc [AB] ܒܠܚܘܕܝܟ ܡܬܬܪܝܡ ܐܢܬ ܥܠܝܢ . ܘܐܢܐ ܗܘܝܬ ܠܚܣܕܐ ܐܢܬ : ܘܫܪܐ ܥܠ ܝܡܢܝܢ . ܘܫܕܪ ܠܘܬ ܝܘܢܬܢ ܪܒ ܟܗܢܐ̈ ܘܐܡܪ ܠܗ .
P:Ezek [AB] ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ : ܐܬܢܒܐ ܘܐܡܪ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܥܠ ܐܢܬ : ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ܡܢ ܕܕܝܠܗ ܗܘ ܕܝܢܐ ܘܐܫܠܡܝܘܗܝ ܠܗ .
P:ApocBar [AB] ܕܝܢ ܙܠ ܘܥܒܕ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܡܪܬ ܠܟ . ܘܐܙܠܬ ܘܕܒܪܬ ܠܐܪܡܝܐ ܐܢܬ ܘܠܐ ܡܘܩܕܝܢ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܐܠܐ ܠܕܝܢܐ ܡܫܡܫܝܢ ܠܙܒܢܐ .
P:Ps [AB] ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܐܚܬ ܐܢܘܢ ܠܓܘܒܐ ܕܐܒܕܢܐ : ܠܓܒܪܐ̈ ܐܫܕܝ̈ ܕܡܐ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܘܗܘ ܢܬܪܣܝܟ : ܘܠܐ ܢܬܠ ܠܥܠܡ ܙܘܥܬܐ ܠܙܕܝܩܘܗܝ̈ .
P:Tob [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܡܪܝܐ : ܕܕܟܝܬܐ ܐܝܬܝ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܛܡܐܘܬܐ . ܐܦ ܐܢܬ ܝܗܒܬ . ܐܡܪܬ ܕܬܫܪܝܢܝ ܡܢ ܐܪܥܐ . ܘܠܐ ܐܫܡܥ ܬܘܒ ܠܚܣܕܐ .
P:Deut [AB] ܥܒܪ ܐܢܬ ܝܘܡܢܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܡܘܐܒ : ܘܠܥܕ . ܘܬܬܩܪܒ ܠܘܩܒܠ ܐܢܬ ܥܒܕܝ̈ ܩܪܒܐ ܠܡܡܬ ܡܢ ܓܘ ܥܡܐ . ܡܠܠ ܥܡܝ ܡܪܝܐ ܘܐܡܪ ܠܝ .
P:Ps [AB] ܩܕܝܫ ܘܝܬܒ ܒܫܘܒܚܟ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܒܟ ܣܒܪܘ ܐܒܗܝ̈ : ܣܒܪܘ ܒܟ ܐܢܬ ܐܩܪܝܟ ܒܐܝܡܡܐ ܘܠܐ ܬܥܢܝܢܝ : ܘܒܠܠܝܐ ܘܠܐ ܬܟܬܪ ܠܝ .
P:ApocBar [AB] ܕܠܐܐܪ ܦܩܕܬ ܒܪܡܙܟ . ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܚܙܝܬ . ܐܝܟ ܐܢܬ ܕܩܪܐ ܡܢ ܪܝܫ ܥܠܡܐ ܠܡܕܡ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܗܘܐ . ܘܡܫܬܡܥܝܢ ܠܟ .
P:ApocBar [AB] ܒܠܚܘܕܝܟ ܝܕܥ ܐܢܬ ܡܬܚܗܘܢ ܕܕܪܐ̈ . ܘܠܐ ܓܠܐ ܐܢܬ ܐܪܙܝܟ̈ ܐܢܬ ܥܨܝܢ ܠܟ . ܡܦܪܢܣ ܐܢܬ ܕܘܒܪܗܘܢ ܕܥܕܢܐ̈ ܘܡܫܬܡܥܝܢ ܠܟ .
P:Ezek [AB] ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ : ܐܡܪ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܡܛܝ ܩܨܐ ܥܠ ܐܢܬ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ . </chapter><chapter> ܘܗܘܐ ܥܠܝ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܠܡܐܡܪ .
P:Ezek [AB] ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ : ܥܒܕ ܠܟ ܬܪܬܝܢ ܐܘܪܚܢ̈ : ܕܢܐܬܐ ܣܝܦܗ ܕܡܠܟܐ ܐܢܬ ܚܡܬܝ : ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܐܡܪܬ . ܘܗܘܐ ܥܠܝ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܠܡܐܡܪ .
P:Ezek [AB] ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ : ܕܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܕܡܐ : ܘܐܘܕܥܝܗ̇ ܟܠܗ̇ ܐܢܬ ܕܐܢܐ ܡܪܝܐ ܡܠܠܬ .   </chapter><chapter> ܘܗܘܐ ܥܠܝ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ : ܠܡܐܡܪ .
P:Ezek [AB] ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ : ܐܠܝ ܐܘܠܝܬܐ ܥܠ ܨܘܪ . ܘܐܡܪ ܠܨܘܪ ܕܝܬܒܐ ܐܢܬ : ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ .   </chapter><chapter> ܘܗܘܐ ܥܠܝ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܠܡܐܡܪ .
P:Ezek [AB] ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ : ܣܒ ܠܟ ܩܝܣܐ ܚܕ : ܘܟܬܘܒ ܥܠܘܗܝ ܝܗܘܕܐ ܘܒܢܝ̈ ܐܢܬ ܚܕ ܥܡܐ ܘܚܕܐ ܡܠܟܘܬܐ . ܘܗܘܐ ܥܠܝ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܠܡܐܡܪ .
P:Luke [AB] ܡܫܚܐ ܠܪܝܫܝ ܠܐ ܡܫܚܬ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܒܡܫܚܐ ܕܒܣܡܐ ܂ ܪܓܠܝ̈ ܐܢܬ ܢܫܩܬܢܝ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܗܐ ܡܢ ܕܥܠܬ ܆ ܠܐ ܫܠܝܬ ܪܓܠܝ̈ ܠܡܢܫܩܘ .
P:2Macc [AB] ܕܝܢ ܐܘ ܪܫܝܥܐ ܘܛܡܐܐ : ܘܢܕܝܕܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ : ܠܐ ܐܢܬ ܥܠܝܢ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ . ܘܬܘܒ ܢܬܪܥܐ ܠܥܒܕܘܗܝ̈ .
P:TweProph [AB] ܕܝܢ ܡܓܕܠܐ ܪܥܝܐ ܥܡܘܛܐ ܕܒܪܬ ܨܗܝܘܢ : ܙܒܢܟ ܡܛܝ : ܘܐܬܐ ܐܢܬ ܥܠܝܗܘܢ ܒܛܘܪܐ ܕܨܗܝܘܢ ܘܒܐܘܪܫܠܡ : ܡܟܝܠ ܘܥܕܡܐ ܠܥܠܡ .
P:Ps [AB] ܐܡܪܬ ܠܫܛܝܐ̈ ܕܠܐ ܬܫܛܘܢ : ܘܠܪܫܝܥܐ̈ ܕܠܐ ܬܪܝܡܘܢ ܩܪܢܐ ܐܢܬ ܐܪܥܐ ܘܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ : ܐܢܬ ܬܩܢܬ ܠܥܡܘܪܝܗ̇̈ .
P:ProvQohSong [AB] ܓܝܪ ܡܚܐ ܐܢܬ ܠܗ ܒܫܒܛܐ : ܘܢܦܫܗ ܡܢ ܫܝܘܠ ܡܦܨܐ ܐܢܬ . ܒܪܝ : ܐܢܬ ܠܐ ܬܟܠܐ ܡܪܕܘܬܐ ܡܢ ܛܠܝܐ . ܡܛܠ ܕܐܢ ܡܚܐ ܐܢܬ ܠܗ : ܠܐ ܡܐܬ .
P:2Macc [AB] ܕܝܢ ܕܐܨܛܢܥܬ ܘܥܒܕܬ ܒܝܫܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܠܥܒܪܝܐ̈ : ܠܐ ܐܢܬ . ܡܫܬܡܥ ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܢܡܘܣܐ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܕܐܬܝܗܒ ܒܝܕ ܡܘܫܐ .
P:Dan [AB] ܡܠܟܐ ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ : ܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ : ܡܠܟܘܬܐ ܚܣܝܢܬܐ ܐܢܬ ܡܢܗ̇ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܗܢܘ ܚܠܡܐ : ܘܦܫܪܗ ܐܡܪ ܩܕܡ ܡܠܟܐ .
P:Ezek [AB] ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ : ܫܡܥ ܡܕܡ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ : ܠܐ ܬܗܘܐ ܡܪܡܪܢ ܐܝܟ ܐܢܬ : ܟܒܪ ܢܫܡܥܘܢ ܘܢܙܘܥܘܢ : ܡܛܠ ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ .
P:Ezek [AB] ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ : ܣܒ ܠܟ ܠܒܬܐ ܘܣܝܡܝܗ̇ ܩܕܡܝܟ : ܘܪܫܘܡ ܥܠܝܗ̇ ܐܢܬ ܕܫܡܥ ܢܫܡܥ : ܘܕܙܐܥ : ܢܙܘܥ : ܡܛܠ ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ . </chapter><chapter>
P:Ezek [AB] ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ : ܥܒܕ ܠܟ ܡܐܢܐ̈ ܕܫܒܝܬܐ : ܘܐܫܬܒ݇ܝ ܒܐܝܡܡܐ ܐܢܬ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܘܠܐ ܫܡܥܝܢ : ܡܛܠ ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ .
P:Acts [AB] ܗܟܝܠ ܠܐ ܬܬܛܦܝܣ ܠܗܘܢ . ܗܐ ܓܝܪ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܪܒܥܝܢ ܓܒܪܝܢ̈ ܐܢܬ ܡܚܪ ܠܟܢܫܗܘܢ ܇ ܐܝܟ ܨܒܝܢ ܡܕܡ ܝܬܝܪ ܕܢܐܠܦܘܢ ܡܢܗ .
P:Ps [AB] ܗܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܐܟܘܬܝ : ܩܪܝܒܝ ܘܪܚܡܝ . ܕܐܟܚܕܐ ܠܥܣܢ ܐܢܬ ܚܣܕܢܝ ܕܐܣܝܒܪ : ܘܐܦ ܠܐ ܣܢܐܝ ܐܬܬܪܝܡ ܥܠܝ ܕܐܛܫܐ ܡܢܗ .
P:Ezek [AB] ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ ܐܬܢܒܐ : ܘܩܘܫ ܟܦܐ ܐܝܕܐ ܥܠ ܐܝܕܐ : ܘܢܬܐܥܦ ܐܢܬ ܗܕܐ : ܘܐܢ ܫܪܒܬܐ ܐܣܬܠܝܬ : ܠܐ ܬܗܘܐ : ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ .