simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Matt [AB] ܕܝܢ ܡܐ ܕܥܒܕ ܐܢܬ ܙܕܩܬܐ ܆ ܠܐ ܬܕܥ ܣܡܠܟ ܡܢܐ ܥܒܕܐ ܝܡܝܢܟ . ܐܢܬ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ̈ . ܘܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆ ܕܩܒܠܘ ܐܓܪܗܘܢ .
P:Matt [AB] ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܡܨܠܐ ܐܢܬ ܆ ܥܘܠ ܠܬܘܢܟ ܇ ܘܐܚܘܕ ܬܪܥܟ ܇ ܘܨܠܐ ܐܢܬ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ̈ . ܘܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆ ܕܩܒܠܘ ܐܓܪܗܘܢ .
P:Matt [AB] ܕܝܢ ܡܐ ܕܨܐܡ ܐܢܬ ܆ ܐܫܝܓ ܐܦܝܟ̈ ܂ ܘܡܫܘܚ ܪܝܫܟ . ܐܝܟ ܕܠܐ ܐܢܬ ܕܨܝܡܝܢ . ܘܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆ ܕܩܒܠܘ ܐܓܪܗܘܢ .
P:ApocBar [AB] ܕܝܢ ܡܪܝܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܓܠܝܬ ܠܝ ܦܫܩ ܠܝ . ܘܥܠ ܡܕܡ ܕܒܥܝܬ ܐܢܬ ܐܠܐ ܠܢܦܫܗ ܒܠܚܘܕ . ܟܠܢ ܕܝܢ ܐܢܫ ܐܢܫ ܗܘܐ ܠܢܦܫܗ ܐܕܡ .
P:Dan [AB] ܡܠܟܐ : ܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ : ܡܠܟܘܬܐ ܘܪܒܘܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܫܘܒܚܐ : ܐܢܬ ܗܒ : ܒܪܡ ܟܬܒܐ ܐܢܐ ܐܩܪܐ ܠܡܠܟܐ : ܘܦܫܪܗ ܐܚܘܝܘܗܝ .
P:Rom [AB] ܕܐܝܬ ܒܟ ܗܝܡܢܘܬܐ ܆ ܒܢܦܫܟ ܐܚܘܕܝܗ̇ ܩܕܡ ܐܠܗܐ . ܛܘܒܘܗܝ ܐܢܬ ܒܣܪܐ ܁ ܘܠܐ ܢܫܬܐ ܚܡܪܐ ܂ ܘܠܐ ܡܕܡ ܕܡܬܬܩܠ ܒܗ ܐܚܘܢ .
P:Ezek [AB] ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ : ܐܡܪ ܠܒܢܝ̈ ܥܡܟ : ܙܕܝܩܘܬܗ ܕܙܕܝܩܐ ܠܐ ܐܢܬ ܡܢ ܐܘܪܚܬܟܘܢ̈ ܒܝܫܬܐ̈ : ܘܠܐ ܬܡܘܬܘܢ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Deut [AB] ܕܝܢ ܠܐ ܬܥܒܕ ܗܟܢܐ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ : ܡܛܠ ܕܟܠ ܕܣܢܐ ܘܐܣܠܝ ܐܢܬ ܗܘܘ ܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܐܠܗܝܗܘܢ̈ : ܕܐܥܒܕ ܐܦ ܐܢܐ ܐܟܘܬܗܘܢ .
P:Gen [AB] ܬܗܘܐ ܥܠ ܒܝܬܝ . ܘܥܠ ܡܠܬ ܦܘܡܟ ܢܣܒ ܕܝܢܐ ܟܠܗ ܥܡܝ . ܒܠܚܘܕ ܐܢܬ ܕܐܘܕܥܟ ܐܠܗܐ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ : ܠܝܬ ܕܚܟܝܡ ܘܣܟܘܠܬܢ ܐܟܘܬܟ .
P:Ps [AB] ܗܘ ܐܠܗܐ ܕܥܒܕܬ ܬܕܡܪܬܐ̈ : ܘܚܘܝܬ ܒܥܡܡܐ̈ ܥܘܫܢܟ . ܐܢܬ ܪܢܝܬ . ܐܠܗܐ ܐܘܪܚܟ ܩܕܝܫܐ ܗܝ : ܘܠܝܬ ܕܪܒ ܐܝܟ ܐܠܗܢ .
P:ApocBar [AB] ܕܝܢ ܠܐ ܬܬܚܫܒ ܒܢܦܫܟ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܘܠܐ ܬܬܩܠܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܐܢܬ ܡܕܡ . ܐܦ ܡܘܙܠܐ̈ ܕܣܗܕܝܢ . ܘܐܢܐ ܘܥܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ܕܐܢ ܐܢܐ .
P:3Macc [AB] ܕܝܢ ܡܪܝܐ ܕܥܠ ܚܝܠܐ ܘܥܘܫܢܐ ܡܢ ܠܘܬܟ ܗܘ ܡܢ ܥܠܡ . ܗܫܐ ܚܘܪ ܐܢܬ ܕܐܦ ܠܐ ܐܠܗܗܘܢ ܐܫܟܚ ܕܢܥܕܪ ܐܢܘܢ ܘܢܦܪܘܩ ܐܢܘܢ .
P:Luke [AB] ܠܐ ܢܫܩܬܢܝ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܗܐ ܡܢ ܕܥܠܬ ܆ ܠܐ ܫܠܝܬ ܪܓܠܝ̈ ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܕܡܥܝܗ̇̈ ܪܓܠܝ̈ ܨܒܥܬ . ܘܒܣܥܪܗ̇ ܫܘܝܬ ܐܢܝܢ̈ .
P:TweProph [AB] ܬܙܪܘܥ ܘܠܐ ܬܚܨܘܕ : ܐܢܬ ܬܥܨܘܪ ܙܝܬܐ̈ ܘܠܐ ܬܡܫܘܚ ܡܫܚܐ : ܐܢܬ ܒܓܘܟ : ܘܬܕܪܟ ܘܠܐ ܬܦܨܐ : ܘܡܕܡ ܕܬܦܨܐ ܠܚܪܒܐ ܐܫܠܡ .
P:Ezek [AB] ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ : ܕܘܩܐ ܝܗܒܬܟ ܠܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܕܬܗܘܐ ܫܡܥ ܐܢܬ ܒܚܛܗܝܗ̇̈ ܐܬܢܣܒܬ : ܘܕܡܗ̇ ܡܢ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܕܘܩܐ ܐܬܒܥ .
P:Ezek [AB] ܕܝܢ ܐܢ ܙܗܪܬܝܗܝ ܠܥܘܠܐ ܕܢܗܦܘܟ ܡܢ ܐܘܪܚܗ ܘܠܐ ܗܦܟ : ܗܘ ܐܢܬ ܐܘܪܚܗ : ܗܘ ܥܘܠܐ ܒܥܘܠܗ ܢܡܘܬ : ܘܕܡܗ ܡܢ ܐܝܕܝܟ̈ ܐܬܒܥ .
P:TweProph [AB] ܕܝܢ ܐܬܦܢܝ ܠܘܬ ܐܠܗܟ : ܘܛܝܒܘܬܐ ܘܕܝܢܐ ܛܪ : ܣܟܐ ܠܐܠܗܟ ܐܢܬ ܐܫܟܚܗ : ܘܬܡܢ ܡܠܠ ܥܡܗ . ܘܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ ܐܬܕܟܪܗ .
P:Ps [AB] ܦܩܕܬ ܕܢܬܢܛܪܘܢ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ ܪܘܪܒܐܝܬ .     ܐܫܬܘܦ ܕܝܢ ܐܢܬ ܠܒܗܘܢ ܒܥܝܢ ܠܗ . ܘܠܐ ܥܒܕܘ ܥܘܠܐ ܘܗܠܟܘ ܒܐܘܪܚܬܗ̈ .
P:ApocBar [AB] ܓܝܪ ܒܠܚܘܕܝܟ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܬܣܝܒܪ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܐܢܬ ܥܕ ܠܐ ܢܐܬܘܢ . ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܚܘܪ ܒܒܥܘܬܝ .
P:ApocBar [AB] ܓܝܪ ܡܢ ܩܕܝܡ ܦܩܕܬ ܠܥܦܪܐ ܕܢܬܠ ܠܐܕܡ . ܘܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܐܢܬ ܬܘܒ ܐܡܪ ܩܕܡܝܟ . ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܡܪܝ ܆ ܝܕܥ ܐܢܬ ܡܕܡ ܒܒܪܝܬܟ .