simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memElishShulWom ܠܗ̇ ܠܓܡܝܪܘܬܐ 30 ܕܬܠܡܝܕܗ ܗܘܐ ܕܗܘ ܫܦܝܪܐ ܫܒܝܚ ܪܒܢܐ̈ ܐܢܬ ܘܡܗܠܟܝܢ ܒܗ̇ ܥܒܕܝ̈ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܩܢܝܢܐ̈ ܡܢ ܐܠܝܫܥ ܝܠܦ
JacSer:memElishNaamGehaz ܡܪܝ ܗܒ ܠܝ ܢܦܫܐ ܕܡܠܝܐ ܬܗܪܐ ܐܡܠܠܟ ܒܗ̇ ܒܟܢܘܫܬܐ̈ ܐܢܬ ܕܥܠ ܐܠܝܫܥ ܥܠ ܢܥܡܢ ܐܕܘܡܝܐ ܘܥܠ ܓܚܙܝ ܬܠܡܝܕܗ 1 ܬܗܪܐ
JacSer:memElishAppSaints ܡܐ ܕܝܗܒ ܐܢܬ ܠܕܒܥܐ ܠܟ ܡܠܐ ܗܘ ܒܝܬ ܓܙܟ ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܚܣܪ ܡܢ ܐܢܬ ܒܬܗܪܐ ܪܒܐ ܠܟ ܫܦܝܪ ܠܟ ܬܬܠ ܟܠ ܝܘܡ ܟܠ ܫܐܠܬܐ̈ ܕܠܐ ܚܣܪ
JacSer:memElishCapSam ܐܦ ܠܐ ܕܣܦܪܐ̈ ܘܠܐ ܕܪܒܢܐ̈ ܘܠܐ ܕܐܒܗܐ̈ ܦܫܝܩ ܠܟ ܬܛܥܢ ܐܢܬ ܡܐ ܕܝܗܒ ܠܗ ܡܫܓܫ ܗܘ ܠܗ ܠܐ ܐܝܬ ܚܘܒܐ ܕܕܡܐ ܠܕܝܠܟ ܡܐ ܕܝܗܒ
JacSer:memElish ܗܘ ܡܪܢ ܝܗܒ ܡܓܢ ܟܠ ܥܘܕܪܢܝܢ̈ ܡܢ ܒܝܬ ܓܙܟ ܘܐܢܬ ܗܘ ܡܡܠܐ ܐܢܬ ܕܢܦܫܐ ܢܬܬܙܝܥ ܠܡܡܠܠܘ ܒܚܘܒܟ ܡܠܬܟ ܡܢ ܝܘܠܦܢܟ ܡܛܠܬܟ
JacSer:memEstabCreat ܒܪܘܝܐ ܗܒ ܠܝ ܕܐܡܪ ܥܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܘܥܠ ܫܘܦܪܝܗܝܢ̈ ܘܥܠ ܐܢܬ ܫܠܡ ܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܠ ܐܠܝܫܥ . ܕܥܠ ܬܘܩܢܐ ܕܒܪܝܬܐ̈ 1 ܐ .
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܕܬܗܘܐ ܐܝܟ ܥܡܘܕܐ ܕܢܘܪܐ ‏ ‏ܗ̇ܘ ܕܪܕ̇ܐ ܗܘܐ ܩܕܡ ܡܫܪܝܬܐ ܐܢܬ ܗܢܝܬܐ . ܘܗܐ ܩܠܐ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ‏ ‏ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܦܘܠܐ . ܐܢ ܡܫܟܚ
JacSer:memZacchTaxColl ܦܪܘܫܐܝܬ ܓܢܒܪܐ ܗܘܐ ܕܫܡܗܬܐ̈ ܒܡܕܥܗ ܪܡܐ ܢܦܫܐ ܪܒܬܐ ܐܢܬ ܠܗ ܪܥܝܢܗ ܕܝܢ ܐܦ ܠܥܢܢܐ̈ ܥܒܪ ܟܕ ܡܚܒ ܒܗܢܐ ܓܒܪܐ ܐܢ ܚܐܪ
JacSer:memSinWomLordForgav ܪܒ ܚܝܠܐ ܛܘܫ ܠܝ ܣܡܟ ܕܐܬܐܣܐ ܒܗ ܠܐ ܙܥܘܪ ܓܙܟ ܕܬܬܠ ܪܚܡܐ̈ ܐܢܬ ܕܦܠܚܐ ܫܦܠܐ ܡܠܟܐ ܕܛܘܥܝܝ ܐܡܛܪ ܓܐܪܘܗܝ̈ ܠܡܡܬܘܬܢܝ 10
P:Heb&CathEpist [AB] ܗܪܟܐ ܬܒ ܫܦܝܪ . ܘܠܡܣܟܢܐ ܬܐܡܪܘܢ ܠܗ ܁ ܐܢܬ ܩܘܡ ܠܗܠ ܇ ܐܘ ܐܢܬ ܇ ܘܬܚܘܪܘܢ ܒܗܘ ܕܠܒܝܫ ܡܐܢܐ̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܘܬܐܡܪܘܢ ܠܗ ܁
P:Isa [AB] ܘܫܪܢܫܘܒ ܒܪܟ : ܥܠ ܓܢܒ ܝܡܬܐ ܥܠܝܬܐ . ܕܒܐܘܪܚܐ ܕܚܩܠܗ ܐܢܬ ܩܕܡ ܪܘܚܐ . ܨܚ ܕ ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܐܫܥܝܐ : ܦܘܩ ܠܐܘܪܥܗ ܕܐܚܙ :
P:Jer [AB] : ܘܐܡܪܬ ܩܕܣܐ ܕܬܦܐ ܚܙܐ ܐܢܐ : ܘܐܦܘܗܝ̈ ܡܢ ܐܦܝ̈ ܓܪܒܝܐ . ܐܢܬ ܥܠܝ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝܢ̈ : ܘܐܡܪ : ܡܢܐ ܚܙܐ
P:Job [AB] . ܥܢܐ ܤܛܢܐ ܘܐܡܪ ܠܡܪܝܐ : ܚܕܪܬ ܒܐܪܥܐ ܘܗܠܟܬ ܒܗ̇ . ܘܐܡܪ ܐܢܬ ܠܡܩܡ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܤܛܢܐ : ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܬܐ
P:John [AB] ܡܢ ܐܢܬ . ܘܐܘܕܝ ܂ ܘܠܐ ܟܦܪ . ܘܐܘܕܝ ܂ ܕܠܘ ܐܢܐ ܐܢܐ ܡܫܝܚܐ . ܐܢܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܂ ܟܗܢܐ̈ ܘܠܘܝܐ̈ ܕܢܫܐܠܘܢܝܗܝ .
P:Josh [AB] ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܗܢܐ : ܠܐܪܥܐ ܕܝܗܒ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܢܬ ܕܡܘܫܐ . ܡܘܫܐ ܥܒܕܝ ܡܝܬ : ܡܟܝܠ ܩܘܡ ܥܒܪ ܝܘܪܕܢܢ ܗܢܐ :
P:Judg [AB] : ܡܛܠ ܕܒܐܝܕܐ ܕܐܢܬܬܐ ܢܫܠܡܝܘܗܝ ܡܪܝܐ ܠܣܝܣܪܐ . ܘܩܡܬ ܐܢܬ ܡܐܙܠ ܐܙܠܐ ܐܢܐ ܥܡܟ : ܒܪܡ ܒܪܩ ܠܐ ܬܫܬܒܗܪ ܥܠ ܐܘܪܚܐ ܕܐܙܠ
P:Kings [AB] . ܘܐܦ ܗܘ ܫܦܝܪ ܗܘܐ ܒܚܙܘܗ ܛܒ : ܘܠܗ ܝܠܕܬ ܒܬܪ ܐܒܝܫܠܘܡ . ܐܢܬ ܟܐܐ ܒܗ ܐܒܘܗܝ ܡܢ ܝܘܡܘܗܝ̈ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܛܠ ܡܢܐ ܗܟܢܐ ܥܒܕ
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܗܘ ܕܐܦܩܬ ܠܥܡܟ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ : ܒܐܝܕܐ ܥܫܝܢܬܐ ܐܢܬ : ܗܠܝܢ ܕܝܗܒ ܩܕܡ ܐܦܝܢ̈ . ܘܗܫܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Lev [AB] ܘܒܢܝܟ̈ ܥܡܟ : ܡܐ ܕܥܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܫܟܢܙܒܢܐ : ܕܠܐ ܐܢܬ . ܘܡܠܠ ܡܪܝܐ ܥܡ ܐܗܪܘܢ : ܘܐܡܪ ܠܗ . ܚܡܪܐ ܘܫܟܪܐ ܠܐ ܬܫܬܐ :
P:Luke [AB] ܠܗ ܠܥܒܕܟ ܡܪܝ ܅ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܒܫܠܡܐ ܆ ܕܗܐ ܚܙܝ̈ ܥܝܢܝ̈ ܚܢܢܟ ܐܢܬ ܆ ܩܒܠܗ ܥܠ ܕܪܥܘܗܝ̈ . ܘܒܪܟ ܠܐܠܗܐ ܂ ܘܐܡܪ . ܡܟܝܠ ܫܪܐ