simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܒܠܚܘܕ ܕܡܫܪܝܘ ܫܪܐ . ܘܗܘ ܗܘܐ ܠܟ ܗܕܝܐ ܘܡܕܒܪܢܐ . ܛܒ ܗܘ ܐܢܬ . ܕܐܘܕܥܟ ܠܡ ܐܘܪܚܐ X ܕܬܐܙܠ ܒܗ̇ . ܘܐܣܝܡ ܥܝܢܝ̈ ܥܠܝܟ .
BarAphton:ActsSev ܆ ܕܩܘܡܐ ܕܡܢ ܛܒܬܐ XX ܝX XX ܗܦܘܟܝܐ ܕܠܘܬ ܒܝܫܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܢܬ ܗܝ ܕܢܣܒܬ ܪܓܬܐ ܕܗ̇ܝ ܕܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܠܟ : ܟܕ ܓܠܝܐܝܬ ܝܕܥ
Chrys:ComJohn1 Xܡܨ ܝX 1502 . 0ܫܡܥܬ Xܫܡܥ ܐܢX ¹50 . ¹1ܗܘܝܢܢ Xܗܘܝܢ ܐܢܬ X ܣܢܝܩܝܢܢ ¹50 . 1ܩܝܡܝܢ ܐܢܝܢܢܢ XܩܝܝXܝܢܢ 1X . X0ܡܨܐ
BarEbr:CandSanc . ܘܬܘܒ . ܘܗ̇ܝ ܕܥܠ ܟܠ ²⁵ܫ̇ܠܝܛ ܐܢܬ . ܕܥܠ ܟܠ ܬܚܘ̣ܣ ܐ . . ܐܢܬ ܠܗ ²⁴ܥܠ ܟܠ . ܘܬܘܒ . ܟܕ ܓܝܪ ܟܐܢܐ ܐܝܬܝܟ . ܟܠ ܡ ܡܕܒܪ
Basil:SyrDeSpirSanc ܪܫܐ ܚܒܝܒܐX ܘܡܝܩܪ ܒܟܠ ܐܡܦXܝܠܟܣ . ܫܦܝܪ ܓܝܪX ܫܡܥܬܗ̇ ܐܢܬ ܐܝܕܐ ܕܪܘܪXܒܐܝܬ ܡܬܒܥܝܐ ܇ X ܠܫܪܪܐ ܒܟܠ 10 ܐܣܟܡXܝܢ̈ ܇
AbbaIs:Ascet ܝ ܒܟܝ ܇ O⬩ܗܟܢܐ ܕܝܢ ⁸ܚܫܝܒܢ̈ ܠܝ ܡܚܫܒܬܐ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܐܝܟ ܐܢܬ ⁵ܠܝ ܠܣܘܥܪܢܐ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ ܆ ܐܡ̇ܪ ܗܘ̇ܝܬ ܠܢܦܫܝ : ܕܚܘܪܝ
JacSer:memElishKgMoabSacrSon ܘܚܙܝ ܫܘܦܪܗ 10 ܕܐܠܐ ܒܚܘܒܐ ܠܐ ܝܗܒ ܠܟ ܬܚܙܐ ܐܦܘܗܝ̈ ܐܢܬ ܒܐܝܡܡܐ ܪܒܐ ܡܗܠܟ ܒܐܘܚܕܢܝܗܘܢ̈ ܩܪܘܒ ܠܟܬܒܐ ܟܕ ܡܚܒ
IšoMerv:ComPs ܓܡܝܪܘܬܐ ܕܠܐ ܡܫܬܚܠܦܐ . [12]ܗ̇ܝ ܕܢܫܩܘ ܒܪܐ . ܢܘܫܩܬܐ ܐܢܬ ܒܪܝܬܐ ܒܩܝܡܬܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܚܒܠܐ ܆ X ܘܡܩܢܐ
SevAnt:CathHom ܠܝ ܇ ܟܕ ܥܬܝܕ ܐܢܬ ܕܬܐܡܪ ܠܝ ܡܚܕܐ ܠܡܗܝܡܢܘ ܐܦ ܒܒܪܗ ܐܢܬ ܕܟܬܒ ܀ ܘܐ̇ܝܟܢܐ ܟܒܪ ܬܐܡܪ ܠܡܗܝܡܢܘ ܒܚܕ ܐܠܗܐ ܦ̇ܩܕ
IšoMerv:ComOT ܠܢ ܒܦܘܢܝܐ . ܕܠܐ ܢܐܒܕ ܒܐܪܥܐ ܕܒܒܠ . ܢܦܠܘܢ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܐܢܬ . ܐܦܢ ܚܫܝܢܢ ܗܫܐ ܒܫܒܝܐ ܆ ܐܠܐ ܚܕܝܢܢ ܒܦܘܪܩܢܐ ܕܥ̇ܒܕ
SevAnt:LuqGramm ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܂ X Xܝ X ܢܣ̣ܒܬ ܃ ܘܦܘܠܘܣ ܡ̇ܙܥܩ ܨܝܕ ܗ̇ܢܘܢ ܐܢܬ ܐܝܬ ܠܟ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܢܣ̣ܒܬ ܃ ܐܢܕܝܢ ܘܢܣ̣ܒܬ ܠܡܢܐ ܡܫܬܒܗܪ
SevAnt:LuqGramm ܨܝܕ ܚܫܐ̈ ܇ ܘܠܐ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܠܬܘܪܨܝܗܘܢ̈ ܕܚܫܐ̈ ܂ ܠܡܢܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܠܡܦ̣ܩ ܒܪܘܚܐ ܡ̇ܝܬܝܢ ܀ X Xܟ ܟXX ܝXX ܂ ܡܢܐ ܡܣ̇ܩܥ ܂
BarKepha:CelebNat ܠܡ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ : ܐܟܪܙ ܥܠܝܗܘܢ ܫܠܡܐ . ܐܢ ܐܢܬ . 4 . 3 ܘܠܗܢܐ ܓܝܪ ܫܠܡܐ ܘܠܡܘܫܐ ܡܦܩܕ ܗܘܐ ܐܠܗܐ . ܡܐ ܕܐܙܠ
SevAnt:CathHom . ܘܠܐ ܐܬܝܐ ܠܟ . ܘܠܐ ܕܐܢܫ . ܠܐ ܓܝܪ ܢ̇ܣܒ ¹ܐܢܬ ܒܦ̣ܪܨܘܦܐ ܐܢܬ X ܚܢܢ . ܕܫܪܝܪܐ ܐܝܬܝܟ . ܘܠܐܘܪܚܐ ܕܐܠܗܐ . ܒܫܪܪܐ ܡ̇ܠܦ
JacSer:memPresentLord ܠܝ ܒܝܘܡ ܢܘܚܡܐ 105 ܦܩܘܕ ܠܗ ܠܥܦܪܐ ܡܬܬܢܝܚ ܩܠܝܠ ܥܠ ܐܢܬ ܫܕܪ ܣܝܡܝܢܝ ܒܦܪܬܩܐ ܒܝܬ ܥܢܝܕܐ̈ ܥܕܡܐ ܕܐܬܝܬ ܢܣܒ
Ammonas:Epist ܐܒܐ . . ܥ̣ܒܪ ܥܝXܝܢ . ܘܥ̣ܝܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠXܘ . ܕ ܐܠܐ Xܐ ܥ̇ܒܪܬ ܐܢܬ ܕ ܡXܒܪܐ ܗܘܬ ܢܫ̇ܐ . X² ܘܩܪܐܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ ܠX . ܬܐ ܐܩ
BarṢal:ComGosp ܕܢ ܡܚ̇ܦܛܢܐ ܕܗܢܐ ܥܡܠܐ ܂ ܨܠܘܬܐ ܐܣܪܚ ܥܠ ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ ܐܢܬ ܂ ܘܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܠܘܬ ܟܠ ܦܬܓܡܐ ܢܣܝܡ ܠܚܝܠܐ ܕܒܗ ܟܣ̣ܐ ܂
JacSer:memMarEph ܦ̇ܠܓ ܡܕܝܢ ܒܬܪܝܨܘܬܐ ܆ ]ܠܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ ] ¹ܠܟܠܚܕ ܕܝܠܗ ܐܢܬ ܘܥܠ ܢܦܩܬܗ̇̈ ³ܕܢܦܫܐ ܒ̇ܣܝܬ ⁴ܟܕ ܩܠܝܠܢ̈ . XX 1ܐܢ ܟܐܢܐ
P:Jer [AB] : ܘܐܡܪܬ ܩܕܣܐ ܕܬܦܐ ܚܙܐ ܐܢܐ : ܘܐܦܘܗܝ̈ ܡܢ ܐܦܝ̈ ܓܪܒܝܐ . ܐܢܬ ܥܠܝ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝܢ̈ : ܘܐܡܪ : ܡܢܐ ܚܙܐ
BarEbr:CandSanc ܥܠ ܐܘܪܝܫܠܡ ܘܥܠ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ ܕܪܓ̣ܙܬ ܥܠܝܗܘܢ ܐܢܬ ܕܡܪܝܐ ¹⁵ܘܐܡ̣ܪ . ܡܪܝܐ ܚܝ̇ܠܬܢܐ . ܥܕ ܐܡܬܝ ܠܐ ܡܪܚܡܐ