simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Josh [AB] ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܗܢܐ : ܠܐܪܥܐ ܕܝܗܒ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܢܬ ܕܡܘܫܐ . ܡܘܫܐ ܥܒܕܝ ܡܝܬ : ܡܟܝܠ ܩܘܡ ܥܒܪ ܝܘܪܕܢܢ ܗܢܐ :
JacSer:memHomCreat ܠܟ ܡܠܠ ܕܢܩܠܠܟ ܐܢܫ ܦܘܪܣܐ ܠܐ ܐܝܬ ܀ ܡܘܫܐ ܣܦܪܐ ܟܬ̣ܒ ܠܝ ܐܢܬ ܥܘܡܩܐ ܗܘ ܨܝܕ ܓܠܝܢܟ ܀ ܡܠܬܐ ܚ̇ܒܬ ܘܕܡܠܠܐ̈ ܘܕܫܬܝܩܐ̈ :
P:Tob [AB] ܕܐܢ ܐܢܬ ܠܥܠܡ . ܐܬܕܟܪܝܢܝ : ܘܐܬܦܢܝ ܥܠܝ . ܘܠܐ ܠܝ ܬܬܒܥ ܐܢܬ ܕܝܠܟ ܡܪܚܡܢܘܬܐ̈ ܘܫܪܪܐ . ܘܕܝܢܐ ܫܪܝܪܐ ܘܟܐܢܐ :
P:TweProph [AB] ܓܝܪ ܐܣܠܝܬ ܝܕܥܬܐ : ܘܐܣܠܝܟ ܡܢ ܟܗܢܘܬܐ : ܘܛܥܝܬ ܢܡܘܣܗ ܐܢܬ ܕܥܡܟ ܒܠܠܝܐ : ܘܫܬܩܬ ܐܡܟ . ܫܬܩ ܥܡܝ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܒܗ ܝܕܥܬܐ :
P:2Chr [AB] ܥܒܕܬ ܥܡ ܕܘܝܕ ܐܒܝ ܚܣܕܐ ܪܒܐ : ܘܐܩܝܡܬܢܝ ܠܝ ܒܡܠܟܘܬܐ ܡܢ ܐܢܬ ܠܗ ܡܪܝܐ : ܫܐܠ ܡܕܡ : ܘܐܬܠ ܠܟ . ܘܐܡܪ ܫܠܝܡܘܢ ܠܡܪܝܐ :
P:1Macc [AB] ܗܘ ܪܝܫܐ ܘܪܒܐ ܘܡܫܒܚܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ : ܕܡܫܪܪ ܐܢܬ ܘܡܩܝܡ ܐܢܬ ܕܥܡܗ ܐܬܟܢܫܘ . ܘܥܢܘ ܦܠܚܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ ܘܐܡܪܘ ܠܡܬܝܬܐ :
P:Lev [AB] ܘܒܢܝܟ̈ ܥܡܟ : ܡܐ ܕܥܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܫܟܢܙܒܢܐ : ܕܠܐ ܐܢܬ . ܘܡܠܠ ܡܪܝܐ ܥܡ ܐܗܪܘܢ : ܘܐܡܪ ܠܗ . ܚܡܪܐ ܘܫܟܪܐ ܠܐ ܬܫܬܐ :
SevAnt:CathHom ܒܠܚܘܕ . ܐܠܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܪܟܢ ܐܢܬ̇ ܘܨ̇ ܠܐ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܆ ܐܢܬ ܇ ܟܕ ܠܚܝܠܘܬܐ̈ ܗܠܝܝܢ ܕܒܪܘܡܐ ܘܒܫܡܝܐ ܡܬܝܕܥ XX X X X
Chrys:ComJohn1 Xܡܨ ܝX 1502 . 0ܫܡܥܬ Xܫܡܥ ܐܢX ¹50 . ¹1ܗܘܝܢܢ Xܗܘܝܢ ܐܢܬ X ܣܢܝܩܝܢܢ ¹50 . 1ܩܝܡܝܢ ܐܢܝܢܢܢ XܩܝܝXܝܢܢ 1X . X0ܡܨܐ
Elia:epLeonḤar ܠܝ ܕܐ̇ܝܕܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܘܕܐܝܟ ܐ̇ܝܕܐ ܗܘܬ ܠܟ ܘܐܚ̣ܕܬ ܗ . X ܐܢܬ ܬܟܘܡ ܥܠܘܗܝ . ܐܠܐ ܕܩܪܝܚܐܝܬ X ܬܟܬܘܒ ܠܝ . ܟܕ ܡܘܕܥ XX2
CaveTreas X ܕܬܦܪܘܣ ܥܠ ܓܢܣܐX ܡܚܝܠܐ ( 2X ) . ⁵ܥܕܢ ܐܝܬܝܗ̇ ¹ܥܕܬܐ ܐܢܬ X ܕܩܢܝܬ̇ ܡܢ ܩܕܝܡ . ( 20 ) ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܡܪܚܡܢܘܬܐX ²ܕܥܬܝܕ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܚܝܠܝܢܝ ܐ̇ܬܠܐ ⁴ܪܝܡܬܐ ܕܣܝܡܐ ܩܕܡܝ . ܩܫܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܢܬ ܕܣܘܪܝܐ . ² ܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ ܚܝܠܗ ܕܐܒܐ ܠܟ ܩ̇ܪܐ ܐܢܐ1 . ³
Eph:madCarNis ܗܘ ⁵ܨܐܕ ܗܘܝܬ ܐܝܟ ܟܫܝܪܐ ⁴ܝܫܘܥ ܕܪܒ ܗXܘ ܡܢ ܒܡܢܘ ܨܒܝܬ ܐܢܬ ܡܢܘ ܐܡܐܢܬ ܕܠܐ ܒܥܝܕܟ X ܗܐ ܓܝܪ ²ܠܫܝܛܐ̈ ܘܠܙܥܘܪܐ̈⁴ ³
Sahd:BookPerf ܗܟܝܠ ܠܡ̇ܕܥ ܪܐܙܐ ܕܗܕܐ ܚܟܡܬܐ ܝ XXܝX X ܕܡܟܣܝܐ ܗܘܬ ܡܢ ܐܢܬ ܥܠ ܗܕܐ . ܕܫܪܟܐ ܕܝܢ ܡܢ ܗܢܐ ܢܐܠܦܘܢ ܀ [12] ³0ܨ̇ܒܐ
Pall:LausHist ܠܡܬܕܒܪܘ ܥܡܝ ܒܢܟܦܘܬܐ̣ ܐܝܟ X ܓܒܪܐ ܘܡܪܐ ܕܚܝܝ̈ ܚܝܪܐ ܐܢܬ ¹0ܒܪܗ ܕܣܐܘܝܪܐ ¹¹ܐܘܦܘܦܪܟܘܢ : ¹²ܕܐܢܗܘ ܠܡ ¹³ܕܨܒ̇ܐ
ActsGregPirang 235 . ¹ ܩܬܘܠܝܩܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܦܘܩܕܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܐܢܬ ܦܫܗ ܠܗ ܦܫܗ ܗܘܬ ܠܗ 235 . ¹ ܪܬܗܘܐ X 88ܕܬܗܘܐ X ¹¹3ܪܬܗܘܐ
SevAnt:CathHom XXXXXXX ܐܝܟܢܐ X1 X -- ¹ . ⁷ X²ܝX -- ¹⁰ X¹ܕܚܝܠܘܬܐ̈ -- ܐܢܬ ܩܠܐ ܠܐ ܕܓܠܬܐ ܕܡܪܝܐ ܗ̇ܝ ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ . ¹⁶ܟܡܐ ¹⁷ܣ̇ܒܪ
P:Heb&CathEpist [AB] ܗܪܟܐ ܬܒ ܫܦܝܪ . ܘܠܡܣܟܢܐ ܬܐܡܪܘܢ ܠܗ ܁ ܐܢܬ ܩܘܡ ܠܗܠ ܇ ܐܘ ܐܢܬ ܇ ܘܬܚܘܪܘܢ ܒܗܘ ܕܠܒܝܫ ܡܐܢܐ̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܘܬܐܡܪܘܢ ܠܗ ܁
JnEph:EccHist ܐܦܝ̣ܬܝܛܐ ܚ̇ܝܒ ܡ̇ܘܬܐ ܝܬܝ̣ܒ ܐܢܬ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܪܡ̇ܐ ܃ ܝ ܐܢܬ ܐܝ̣ܕܐ ܥܠ ܣܥ̣ܪܗ ܆ ܘܐܬ̣ܬܠܝ ܘܣܚ̣ܦܗ ܠܬܚܬ ܆ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܂
Cyr:ComLuke ܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚ̣ܘܝܬ̣ ܘܠܐ ܡܕܡ ܂ ܪܕܦ̈ ܐܢܬ ܫܐܕܐ̣ ܂ ܝ ܗܢܐ ܐܢܬ ܒܢܚܠܐ ܕܐܪܢܘܢ ܂ ܐܪܡܝ ܦܟܪܐ̈ ܒܫܦܥܐ̈ ܕܝܘܪܕܢܢ ܂