simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܐܝܟ ܥܕܠܝܐ ܆ ܗܢ ܠܝ ܐܝܬܘܗܝ ܨ̣ ܒܬܐ ܘܫܡܐ ܡܪܢܝܐ . ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܐܢܬ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܠܘܬ ܪ̣ܝܢܐ ܗ̇ܘ ܥ̇ܘܠܐ ܆ ܕܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܢܬ ܪܕ . ܦ
SevAnt:CathHom ܠܝ ܇ ܟܕ ܥܬܝܕ ܐܢܬ ܕܬܐܡܪ ܠܝ ܡܚܕܐ ܠܡܗܝܡܢܘ ܐܦ ܒܒܪܗ ܐܢܬ ܕܟܬܒ ܀ ܘܐ̇ܝܟܢܐ ܟܒܪ ܬܐܡܪ ܠܡܗܝܡܢܘ ܒܚܕ ܐܠܗܐ ܦ̇ܩܕ
JacSer:mem6DaysDay2 ܘܬܡܗ ܘܬܗܪ ܚܘܪ ܘܐܬܕܡܪ ܕܐܝܟܐ ܣܝܡ ܐܢܬ 33 635 ܒܡܨܥܬ ܐܢܬ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܒܬܚܘܡܝܗܘܢ̈ ܐܛܝܪ ܗܘܢܟ ܒܪ ܡܪܕܘܬܐ ܐܢ ܦܪܘܫ
DadQaṭ:ComAscet ܓܡܝܪܐ ܠܡܗܘܐ̣ ܙܠ ²³ܙܒܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܟ ܘܗܒ ܠܡܣܟܢܐ̣̈ ܘܣܒ ܐܢܬ ܕܟܠܗ ܕܘܒܪܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ : ²²ܕܐܢ ܨ̇ܒܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܪܥܝܢܐ ܕܐܝܬ ܠܝ ܥܠ ܣܘܟܠܘܗܝ̈ ܕܟܬܒܐ Xܢ ܗܢܐ̣ ܐܡܪܝܘܗܝ ܐܢܬ ܐܠܗܝܐ̣̈ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܣܝܡܐ ⁸ܕܒܟܬܒܐ ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܨܒ̇ܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܡܛܠ ܕܠܗܘ̇ ܕܡܙܕܩܦ ܆ ܐܚܪܢܐ̈ ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܐ ܐܣ̇ܪܝܢ ܠܗ ܐܢܬ ܀ ܢܦܠ ܡ̣ܢ ܙܩܝܦܐ ܀ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܢܘܒܠܟ ܠܐܝܟܐ ܕܠܐ ܨܒ̇ܐ
LiberGrad ܗܟܝܠ ܕܬܚܐ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕܐܝܠܢܐ : ܕܩܛܠ ܠܐܒܘܢ ܐܕܡ ܐܦ ܠܢ : ܐܢܬ ܠܡܪܢ ܘܢܐܚܘܢ ܘܢܐܪܒܘܢ ܘܢܬܓܡܪܘܢ ܡܛܠܬܗ ܀ ( 2 ) ܐܢ ܨܒܐ
JacSer:memWomJesusMet ܀ ܣܢܐ ܪܚܡܐ̈ ܚܛܦ ܠܛܠܝܬܐ ܘܗܐ ܫܚܩ ܠܗ̇ : ܐܥܕܗ̇ ܡܢܗ ܐܢܬ ܗܐ ܡܬܕܒܪܐ ܡܢ ܣܛܢܐ : ܘܗܕܐ ܬܒܥܬܐ ܕܝܠܟ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܢ ܨܒܐ
IšoMerv:ComOT ܆ ܘܒܐܬܪܐ ܦܪܝܫܐ ܘܩܕܝܫܐ . ܘܡܚܘܐ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܐܬܚܙܝ ܐܢܬ ܡܣܢܝܟ̈ ܡܢ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܢܘ . ܡܛܠ ܕܩܕܡ ܓܠܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܩ̇ܐܡ
Tim1:Epist : ܘܗܕܐ ܡܛܠ ܐܒܘܗܝ ܐܒܪܗܡ . ܘܠܐ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܕܬܩܪܝܘܗܝ ܐܢܬ ܘܡܫܥܒܕܐ . 2 , 24ܘܠܐܝܫܡܥܝܠ ܡ̇ܢ ¹⁰⁵ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܩ̇ܪܐ
Ath:Treatises ܠܝ ܛ̇ܒܐ . ܠܝܬ ܛ̇ܒܐ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ ܐܠܗܐ . ²ܘܬܘܒ . ܐܠܗܝ ܐܠܗܝ ܐܢܬ ܕܗ̇ܘ ܕܝ̇ܗܒ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܫ̇ܩܠ . ܘܬܘܒ . ܡܢܐ ܩ̇ܪܐ
SophrJer:epArcadCyp ܐܠܗܐ ܐܙܥ̣ܩܬ̇ . ܘܩܕܝܫ ܐܢܬ ܢܐ ܥܠ̣ܝܬ̇ ܩܥ̣ܬ̇ ܆ ܘܩܕܝܫ ܐܢܬ . ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܗܕܐ ܠܝܬܝܬ ܩܘܕܫ̣ܐ̈ ܫܒ̣ܚܬ̇ ܆ ܩܕܝܫ
sugChurch&Zion ܐܝܟ ܕܐܡܪܬܝ ܕܗܐ ܒܟܬܒܐ̈ ܓܘܪܟܝ ܪܫܝܡ . ܣܒܝ ܠܟܝ ܘܩܪܝ ܐܢܬ ܥܘܪܠܐ̈ ܠܐ ܬܬܚܪܝܢ ܕܐܢܐ ܐܝܬܝ ܩܕܝܫܬܐ ܥܕܬܐ ܠܘ ܩܕܝܫܬܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܒܢܦܫܟ ܡܗܝܪܬܐ X ܘܝܕܘܥܬܢܝܬܐ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܩܢܘܡܟ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܝܠܦܢܢ . ܐܝܢܐ ܛܢܢܐ ܐܝܕܐX ܝܨܝܦܘܬܐ ܘܚܦܝܛܘܬܐ ܩܢܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܦܪܘܩܢ ܒܟ ܫܩܠ ܙܟܘܬܐ ܓܠܝܬܐ ܥܠ ܚܛܝܬܐ ܟܣܝܬܐ ܐܢܬ ܐܪܥ ܠܩܪܒܐ ܟܣܝܐ ܒܩܛܠܐ . ‏ ‏ܐܘ ܩܛܠܐ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܟܡܐ ܪܒ
SilwQard:ScholUrmApp ܥܠ X ܐܘܪܫܠܡ ܘܥܠ ܐܪܥܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܕܗܐ ܚܪܒܐ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܐܢܬ ܕܥܡܐ ܕܡ̣ܢ ܒܒܠ ܟܕ ܐܡܪ ܗܘܐ : ܕܥܕܡܐ XXXX7ܠܐܡܬܝ ܪܓ̇ܐ
PhiloxMab:TenMem . ܗܕܐ ܓܝܪ ܠܘܬܟ̈ ܡܬܗܦܟܐ ܟܐܢܐܝܬ : ܐ̇ܘ ܣܟܠܐ : ܕܡܡܠܠ ܐܢܬ ܨ̇ܒܝܬ ܕܬܐܡܪ ܠܐ ܚܟܡܬ ܇ ܘܡܢ ܡܠܦܬ : ܐ̇ܡܪ ܠܘܬܝ : ܠܐ ܪܓܝܫ
JacSer:memElijFledJez 150 ܘܐܟܠ ܘܐܫܬܝ ܡܢ ܬܘܩܢܐ ܕܐܫܬܕܪ ܠܗ ܪܡܙ ܠܗ ܕܢܕܥ ܟܕ ܐܢܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܥܠ ܡܐܟܘܠܬܐ ܣܓܝܐܐ ܗܝ ܠܡ ܡܢܟ ܐܘܪܚܐ ܕܒܗ̇ ܪܕܐ
SevAnt:CathHom ܠܘܬ ܕܐܦܢܐ ܘܡ̣ܦܪܚX XXXXX ܠܗ ܠܗܘܢܟ ܇ ܘܡܛܠ ܙܟܘܬܐ ܐܢܬ ܘܒܣܪܐ . ܠܡܢܐ X ܕܐܪܐ ܕܦܓܪܐ̈ ܦ̣ܥܝܪ ܠܟ ܚܟܟ ܆ ܠܡܢܐ ܪܗ̇ܛ
JacSer:memPartakHolyMyst ܒܬܪ ܥܘܬܪܐ ܕܠܐ ܡܬܩܕܐ 55 ܐܘ ܥܬܝܪܐ ܕܛܥܐ ܒܥܘܬܪܗ ܩܢܝ ܐܢܬ ܠܕܥܐܠ ܠܗ ܦܥܠܐ ܠܐܝܐ ܕܒܥܐ ܢܥܬܪ ܡܢ ܛܘܪܦܐ̈ ܠܡܢ ܪܗܛ