simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memEpiph 315 ܐܒ݂ܐ ܒܝܠܕܗ ܘܒ݂ܪܐ ܒܐܒ݂ܘܗܝ ܐܝܬ݂ܘܗܝ ܟܠܗ ܘܪܘܚܐ ܐܢܬ ܐܝܟܢ ܡܨܝܐ ܕܦܠܝܓܐܝܬ݂ ܐܚܬ݁ܘܡ ܡܝܐ̈ ܕܐܢܬ݁ ܥܡ ܪܘܚܐ
JacSer:memJephDaught ܕܢܬܩܪܒ ܠܟ 100 ܓܒܝ ܠܟ ܕܒܚܐ ܘܠܐ ܚܐܣ ܐܢܐ ܟܡܐ ܐܢ ܚܒܝܒ ܐܢܬ ܠܝ ܡܩܪܒ ܐܢܐ ܠܟ ܟܕ ܚܕܐ ܐܢܐ ܥܠ ܦܘܪܩܢܐ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܡܢ ܪܚܡ
JacSer:memHolySunPente ܠܐܝܢܐ ܕܚܒܨ ܕܢܣܬܬܪ ܒܟ ܠܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܒܢܝ̈ ܒܒܠ ܐܝܟܢ ܐܢܬ ܒܗܝ ܡܪܕܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܪܕܘ ܐܢܫ ܝܠܦ ܠܟ ܕܟܠܟ ܪܚܡܐ̈
SevAnt:CathHom ܡܛܠ ܡܘܫܐ ܆ ܘܡܛX ܨܘܡܗ ܗ̇ܘ ܕܐXܒXܝܢ ܝܘܡܬܐX ܘܢܩܕܘܬܐ ܐܢܬ . ܝܘܠܦܢܐ ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܕܚܕ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ : ܐܘ̇ ܠܐ ܫ̇ܡX
Ps-Zach:EccHist ܠܗܘܢ ܐܪܡܐ ܒܗܘܢ ܐܝܕܐ ܂ ܘܐܪܡܝ ܂ ܘܐܬ ܐܘܝܘ ܠܗ ܝܕܝܥܐ̈ ܐܢܬ ܡܐܡܪܘܗܝ̈ ܕܦܛܪܘܣ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘ̇ܬܐ ܘܐ̣ܡܪܘ ܠܗ ܂ ܕܐܢ ܫܠܡ
PhiloxMab:epMonksSen ܕܡܐ ܕܐܠܗܐ ܘܚܫܐ ܘܡ̇ܘܬܐ ܇ ܕܠܐ ܬܬܢܬܦ ܠܘܬ ܗ̇ܝ X X ܕܬܗܘܐ ܐܢܬ . ܘܬܘܒ̇ ܐܡ̣ܪ ܆ ܕܠܡܐ ¹ܒܕܘܟ ܚܘܫܒܟ ܢܚ̣ܓܪ ܇ ܟܕ ܫܡ̇ܥ
JacSer:memElijAscendsHeav ܗܘ ܡܐܡܪܐ ܕܡܠܐ ܫܘܦܪܐ̈ ܠܕܫܡܥ ܠܗ ܐܢܬ ܗܘ ܩܠܐ ܕܡܠܐ ܚܝܐ̈ ܐܢܬ ܠܫܢܝ ܥܠ ܡܫܡܥܬܐ ܘܐܢܬ ܡܢ ܣܦܘܬܝ̈ ܐܘܠܕ ܝܬܟ ܨܝܕ ܫܡܘܥܐ̈
ChronMin ܥܡܟ ܣܝܓܠܝܢ ܕܡܠܟܐܝ [ܐ]ܡ̇ܪ 10ܠܢ ܕܠܐ ܡܙܕܩ ܐܢܐ ܝܝ ܐܢܬ [ܦܛܪܝܪ ]ܩܛܝܪܐܝܬ ܂ ܘܟܕ ܐܡܪܢܢ ܠܗ ܕܥܠ ܡܘܢ ܠܐ ܫܩܝܠ
P:Luke [AB] ܠܗ ܠܥܒܕܟ ܡܪܝ ܅ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܒܫܠܡܐ ܆ ܕܗܐ ܚܙܝ̈ ܥܝܢܝ̈ ܚܢܢܟ ܐܢܬ ܆ ܩܒܠܗ ܥܠ ܕܪܥܘܗܝ̈ . ܘܒܪܟ ܠܐܠܗܐ ܂ ܘܐܡܪ . ܡܟܝܠ ܫܪܐ
BarBahl:SyrLex ܚ̇ܢܩ ܐܢܬ تلضم تزنق تخنق ܀ ܐܓܠܐ ܟܕ ܦܬܝܚܐ ܓ ܫܬܐܣܐ̈ ܐܢܬ ܀ ܐܓܠܝܘ ܡܢܟܘܢ ارفعوا عنكم ܀ ܐܓܣܐܝܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܬ̇ܟܣ
JacSer:memElishNaamGehaz ܡܪܝ ܗܒ ܠܝ ܢܦܫܐ ܕܡܠܝܐ ܬܗܪܐ ܐܡܠܠܟ ܒܗ̇ ܒܟܢܘܫܬܐ̈ ܐܢܬ ܕܥܠ ܐܠܝܫܥ ܥܠ ܢܥܡܢ ܐܕܘܡܝܐ ܘܥܠ ܓܚܙܝ ܬܠܡܝܕܗ 1 ܬܗܪܐ
sugOurLord&John ܕܐܢܬ ܒܥܡܕܟ ܡܚܣܝܬ ܠܟܠ . ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܟ ܚܝܪܐ ܪܘܣ ܒܗ̇ ܐܢܬ ܘܐܝܕܗ ܩܦܣ ܟܕ ܡܬܟܫܦ ܘܗܟܢ ܐܡܪ ܝܘܚܢܢ ܐܝܟܢܐ ܡܪܝ ܬܥܡܕ
Eph:memHom ܒܠܚܘܕܝܟ ܠܘܬ ܚܡܪܐ ܕܩܫ̣ܐ ܡܢܟ ܢܫܬܘܢܝܗܝ ܥܡܟ ܝܬܡܐ̈ ܐܢܬ ܕܥ ܕܐܝܢܐ ܕܩܫ̣ܐ ܡܢ ܚܕ ܒܝܬ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܫܬܦܠ 181ܠܐ ܬܩܪܘܒ
Eph:madChurch ܕܝܢ ܕܩܕܝܫ ܐܢܬ ܠܐ ܢܕܬ ܡܢ ܚܘܒܝܢ̈ ܝ X ܒ 5ܒܗ̇ ܬܘܒ ܒܟܢܘܬܟ ܐܢܬ ܠܟܐܢܘܬܟ ܕܟܕX ܐܢܫ ܛܡܐ ܣ̇ܢܐ ¹⁰ܠܛܡܐܐ ܕܕܡ̇ܐ ܠܗ ⁰
JnMaron:Expos ܓܝܪ ܒܗ ܒܙܒܢ ܫܘ ) ܒܚܐ ( ܕܐܠܗܐ ܘܒܙܒܢ Xܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ X X ܐܢܬ ܐܢ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡܡ̣̇ܠܠ ܐܠܐ ܠܐ ܒܚܕ ܐܣܟܝܡܐ ܡܡ̣̇ܠܠ . ⁰ܚX
DidascApost ܠܐܚܪܝܢ ܠܐ ܬܥܒܪ . . ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕܐܢܫ ܢܚܘܪ ܒܐܢܬܬܟ X ܐܢܬ ⁵⁹ ܗܢܐ . ܕܡܕܡ ⁶⁰ܕܐܢܬ ܣ̇ܢܐܐܢܬ ܕܢܗܘܐ ܠܟ ܡܢ ܐܚܪܢܐ . ⁸¹
AbbaIs:Ascet ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܇ ܥܠܡܐ XX ܐܝܬܘܗܝ̣ ܗ̇ܝ ܕܬܐܨܦ ܕܦܓܪܐ ⁷ܝܬܝܪ ܐܢܬ ܇ ܥܠܡܐ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܗ̇ܝ ܝܝ XXXܕܬܚܫܘܒ ܢܦܫܟ | ⁸ܕܡܩܘܐ