simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madFaith ܥܦܪܢܐ ܘܬܚܬܝܐ ܠܐܝܢܐ ܪܘܡܐ ܣܒܟ ¹ܐܢܬ ²⁵ ܕܣ̇ܓܝ 133ܠܘ ܐܢܬ ܡܘܦܝܢ 129ܘܐܝܬܝܐ ܐܚܪܢܐ ܐܠܘ ܐܝܬ ܐܝܟ ܢܘܟܪܝܐ ܡܒܥܕ ܗܘ
Ath:HomEpist ܠܐ . ܘܐܢ ܐܡܪ ܠܟ ܕܪܐܝXܝ ܐܟܢܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܛܠ ܕ ܠܝܬ ܠܚܕ ܐܢܬ . X ܘܐܢ ܐܡܪ ܠXܝ ܕܚܫܘܟܐ ܘܚܛܝܬܐ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܐܡܪ
SevAnt:LuqGramm ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܂ X Xܝ X ܢܣ̣ܒܬ ܃ ܘܦܘܠܘܣ ܡ̇ܙܥܩ ܨܝܕ ܗ̇ܢܘܢ ܐܢܬ ܐܝܬ ܠܟ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܢܣ̣ܒܬ ܃ ܐܢܕܝܢ ܘܢܣ̣ܒܬ ܠܡܢܐ ܡܫܬܒܗܪ
Eph:madAbrKid&JulSaba ܠܡܡܠܟܘ X ܙܕܩܬܟ̈ ܘܨܠܘܬܟ̈ ܗܐ ܒܟܠ ܕܘܟ ܐܝܟ ܝܙܦܬܐ¹ ܗܐ ܐܢܬ ܒܚܕܬܐ ܡܘܙܦ ܗܘܝܬ ܠܡܗܝܡܢܘ ܡܗܝܡܢ ܗܘܝܬ ܠܡܩܒܠܘ ܘܡܩܒܠ
JacSer:memProphElij ܗܘ ܗܢܐ ܡܪܝ ܐܠܝܐ ܐܡܪ ܠܗ ܗܘ 170 ܙܠ ܘܐܡܪ ܠܗ ܠܐܚܒ ܡܪܟ ܕܗܐ ܐܢܬ ܗܘܐ ܠܗ ܢܡܠܠ ܥܡܗ ܚܙܝܗܝ ܠܐܠܝܐ ܘܢܦܠ ܘܣܓܕ ܟܕ ܐܡܪ ܠܗ
BarEbr:CandSanc ²¹ܒܐܘܪܚܐ . ܕܠܡܐ ܒܥܠܕܝܢܟ X ²ܢ̇ܫܠܡܟ ܠܕܝ̇ܢܐ . ܕܝ̇ܢܐ ܐܢܬ . ܐܘܢܓܠܝܘܢ . ܗܘܝܬ ܡܬܐܘܐ ܥܡ ܒܥܠܕܝܢܟ . ܥܕXX ܥܡܗ
P:Ps [AB] : ܘܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܝܠܕܬܟ . ܫܐܠ ܡܢܝ ܘܐܬܠ ܠܟ : ܥܡܡܐ̈ ܐܢܬ ܛܘܪܐ ܕܩܘܕܫܝ .   ܕܢܫܬܥܐ ܥܠ ܩܝܡܝ : ܡܪܝܐ ܐܡܪ ܠܝ ܕܒܪܝ
P:ProvQohSong [AB] : ܠܐ ܢܙܘܥܢ̈ ܗܠܟܬܟ̈ . ܘܐܢ ܪܗܛ ܐܢܬ : ܠܐ ܬܬܩܠ . ܚܡܣܢ ܐܢܬ ܕܚܟܡܬܐ ܐܠܦܬܟ : ܘܗܠܟܬܟ ܒܫܒܝܠܐ̈ ܬܪܝܨܐ̈ . ܘܡܐ ܕܡܗܠܟ
AntiTriThWrit ܗ̇ܝ ܕܟܝܢܐ̈ ܘܐܠܗܘܬܐ̈ ܫܬܩ̣ܬ ܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܪܫܝܢܟܘܢ ܥܠ ܐܢܬ ܐܝܟ ܩܢܘܡܐ̈ XX ܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܆ ܘܕܐ ܓܠܝܐ ܗ̣ܝ . ܐܦܢ
IšoMerv:ComOT ܥܠܝܗܘܢ . ܘܕܡܝܐ ܠܗ̇ܝ ܕܓܒܪܐ̈ ܢܝܢܘܝܐ̈ ܢܩܘܡܘܢ ܐܢܬ ܕܙܕܝܩܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܫܬܒܝܘ ܠܐܬܘܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܡܬܢܒܐ
ComGenExod . ܟܕ ܒܥܦܝܦܘܬܐ ܕܒܪܬ ܩܠܐ ܥܠ ܚܘܒܗ ܣܓܝܐܐ ܡܘܕܥ . ܕܟܐܡܬ ܐܢܬ ܥܒܕܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܗܘܢ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܕ̇ ܐܕܡ ܐܕܡ ܐܝܟܐ
P:5Macc [AB] ܕܢܗܘܐ ܠܟ ܥܕܘܪܐ ܠܐ ܚܛܝܬ ܩܕܡܘܗܝ ܘܕܒܚܬܗ̈ ܒܥܝܕܐ ܡܫܠܡ ܐܢܬ ܡܕܝܢܬܐ! ܢܛܝܪ ܕܝܢ ܐܦ ܩܘܕܫܐ ܟܕ ܠܐ ܡܛܡܐ! ܘܗܘ ܕܚܐܪ
JacSer:memNativ ܪܡܐ ܗܝ ܡܠܬܟ ܡܢ ܡܠܠܐ̈ 10 ܘܕܒܪܢܫܐ ܐܢܬ ܗܐ ܡܡܠܠܝܢ ܠܟ ܐܢܬ ܕܢܡܠܠ ܡܪܝ ܡܛܠܬܢ ܗܒ ܠܝ ܕܐܡܪܟ ܚܒܝܒܐܝܬ ܒܗܝ ܕܐܠܗܐ
P:Rev [AB] ܟܬܘܒ ܒܟܬܒܐ ܆ ܘܫܕܪ ܠܫܒܥ ܥܕܬܐ̈ . ܠܐܦܣܘܣ . ܘܠܙܡܘܪܢܐ . ܐܢܬ ܘܫܡܥܬ ܡܢ ܒܣܬܪܝ ܩܠܐ ܪܒܐ ܐܝܟ ܫܝܦܘܪܐ ܕܐܡܪ ܐܝܠܝܢ ܕܚܙܐ
SevAnt:CathHom ܛܠܝܐ ܢܒܝܗ ܕܡܪܝܡܐ ܬܬܩ̣ܪܐ . ܬܩܕܘܡ ܓܝܪ ܬܐܙܠ ܩܕܡ ܐܢܬ ܢܣ̣ܒ . X ܘܩ̇ܕܡ ܝXX XXX X ܗܘܐ ܡ̇ܟܪܙ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܆ ܐܦ
P:Judg [AB] : ܡܛܠ ܕܒܐܝܕܐ ܕܐܢܬܬܐ ܢܫܠܡܝܘܗܝ ܡܪܝܐ ܠܣܝܣܪܐ . ܘܩܡܬ ܐܢܬ ܡܐܙܠ ܐܙܠܐ ܐܢܐ ܥܡܟ : ܒܪܡ ܒܪܩ ܠܐ ܬܫܬܒܗܪ ܥܠ ܐܘܪܚܐ ܕܐܙܠ
BarKepha:CelebNat ܠܡ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ : ܐܟܪܙ ܥܠܝܗܘܢ ܫܠܡܐ . ܐܢ ܐܢܬ . 4 . 3 ܘܠܗܢܐ ܓܝܪ ܫܠܡܐ ܘܠܡܘܫܐ ܡܦܩܕ ܗܘܐ ܐܠܗܐ . ܡܐ ܕܐܙܠ