simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memElijFledJez 150 ܘܐܟܠ ܘܐܫܬܝ ܡܢ ܬܘܩܢܐ ܕܐܫܬܕܪ ܠܗ ܪܡܙ ܠܗ ܕܢܕܥ ܟܕ ܐܢܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܥܠ ܡܐܟܘܠܬܐ ܣܓܝܐܐ ܗܝ ܠܡ ܡܢܟ ܐܘܪܚܐ ܕܒܗ̇ ܪܕܐ
sugMary&Gardener ‏ ‏ܬܐ ܚܘܐ ܠܝ ܘܩܘܐ ܒܓܢܬܟ . ‏ ‏ܝܫܘܥ‏ ‏ܕܘܪܟܬܗ ܗܪܟܐ ܐܢܬ ܥܩܒܬܗ ܠܡܢܐ ܒܥܝܬܝ . ‏ ‏ܡܪܝܡ‏ ‏ܕܘܪܟܬܗ ܚܘܢܝ ܐܙܠ ܒܬܪܗ
AntiTriThWrit ܗ̇ܝ ܕܟܝܢܐ̈ ܘܐܠܗܘܬܐ̈ ܫܬܩ̣ܬ ܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܪܫܝܢܟܘܢ ܥܠ ܐܢܬ ܐܝܟ ܩܢܘܡܐ̈ XX ܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܆ ܘܕܐ ܓܠܝܐ ܗ̣ܝ . ܐܦܢ
Eph:madCrucifix ܦܛܩܐ ܟܐܢܐ ܗܘ ܟܬܒܟ ¹ ¹⁰ܡܢ ܒܝܬ ܥܡܡܐ̈ ܚܠܦ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܐܢܬ X-- ܕܫܘܦܪܐ ܕܟܣܝܘܬܟ ³ ܬܟܪܙܝܘܗܝ ܒܓܠܝܘܬܟ X ܐܦ
PhiloxMab:ComProJohn ܟܕ ܐܬܪܥܝܬ ܥܠܘܗܝ ܐ̇ܝܕܐ ܕܠܟ ܫ̣ܦܪܬ ܘܠܘ ܠܗܐܬܚܙܝܬ ܐܢܬ ܆ ܣ̇ܒܪ ܐܢܐ̣ ܕܐܦܠܐ ܠܟ ܡܬܚܙܝܐ ܕܠܐ ܟܐܢܐ ܀ XX ܒܪܡ ܕܝܢ
JacSer:memZacchTaxColl ܦܪܘܫܐܝܬ ܓܢܒܪܐ ܗܘܐ ܕܫܡܗܬܐ̈ ܒܡܕܥܗ ܪܡܐ ܢܦܫܐ ܪܒܬܐ ܐܢܬ ܠܗ ܪܥܝܢܗ ܕܝܢ ܐܦ ܠܥܢܢܐ̈ ܥܒܪ ܟܕ ܡܚܒ ܒܗܢܐ ܓܒܪܐ ܐܢ ܚܐܪ
Babai:BookUnion ܠܡ ܒܗܕܐ ܃ ܘܐܝܟܢܐ ܝ ܕܗܝܡܢܬ ܢܗܘܐ ܠܟ ܂ ܘܗܝܡܢܘܬܟܝ ܐܢܬ ܘܐܒܝ ܒܝ ܂ ܘܗܟܢܐ ܘܐܦ ܟܕ ܣܥ̇ܪ ܗܘܐ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܃ ܡܗܝܡܢ
sugSinfulWom&Satan ܐܟܘܬܗܘܢ 51 ܤܛܢܐ ܐܢܐ ܒܚܘܒܐ ܐܡܪܬ ܠܟܝ ܘܡܚܒ ܐܢܐ ܠܟܝ ܐܢܬ ܕܣܓܝ ܚܕܐ ܒܕܬܝܒܢ . ܒܟ ܕܝܢ ܓܥܝܪ ܒܟ ܘܒܪܚܡܝܟ̈ ܕܕܓܠܐ
P:2Chr [AB] ܥܒܕܬ ܥܡ ܕܘܝܕ ܐܒܝ ܚܣܕܐ ܪܒܐ : ܘܐܩܝܡܬܢܝ ܠܝ ܒܡܠܟܘܬܐ ܡܢ ܐܢܬ ܠܗ ܡܪܝܐ : ܫܐܠ ܡܕܡ : ܘܐܬܠ ܠܟ . ܘܐܡܪ ܫܠܝܡܘܢ ܠܡܪܝܐ :
JacSer:mem6DaysDay2 ܘܬܡܗ ܘܬܗܪ ܚܘܪ ܘܐܬܕܡܪ ܕܐܝܟܐ ܣܝܡ ܐܢܬ 33 635 ܒܡܨܥܬ ܐܢܬ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܒܬܚܘܡܝܗܘܢ̈ ܐܛܝܪ ܗܘܢܟ ܒܪ ܡܪܕܘܬܐ ܐܢ ܦܪܘܫ
JacSer:memElishNaamGehaz ܡܪܝ ܗܒ ܠܝ ܢܦܫܐ ܕܡܠܝܐ ܬܗܪܐ ܐܡܠܠܟ ܒܗ̇ ܒܟܢܘܫܬܐ̈ ܐܢܬ ܕܥܠ ܐܠܝܫܥ ܥܠ ܢܥܡܢ ܐܕܘܡܝܐ ܘܥܠ ܓܚܙܝ ܬܠܡܝܕܗ 1 ܬܗܪܐ
BarṢal:LuqArabs ܪܘܚܟ ܘܡܬܒܪܝܢ . ܐܠܐ ܚܠܦ ܗ̇ܠܝܢ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ ܐܡܪ . ܐܢܬ ܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܡ̇ܠܦܐ . ܘܫܕܪ ܡܠܬܗ ܘܐܣܝ ܐܢܘܢ . ܘܡܫܕܪ
JacSer:memElijAscendsHeav ܗܘ ܡܐܡܪܐ ܕܡܠܐ ܫܘܦܪܐ̈ ܠܕܫܡܥ ܠܗ ܐܢܬ ܗܘ ܩܠܐ ܕܡܠܐ ܚܝܐ̈ ܐܢܬ ܠܫܢܝ ܥܠ ܡܫܡܥܬܐ ܘܐܢܬ ܡܢ ܣܦܘܬܝ̈ ܐܘܠܕ ܝܬܟ ܨܝܕ ܫܡܘܥܐ̈
ActsGregPirang 235 . ¹ ܩܬܘܠܝܩܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܦܘܩܕܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܐܢܬ ܦܫܗ ܠܗ ܦܫܗ ܗܘܬ ܠܗ 235 . ¹ ܪܬܗܘܐ X 88ܕܬܗܘܐ X ¹¹3ܪܬܗܘܐ
Eph:madParad&LuqJul 31ܐܠܗܗ ܕܐܢܫ ܚܒܪܗ ܕܠܗ ܡܫܬܦܪ ܟܘܠ ܫܥ ܝX ܕܐܢ ܚܛܐ ܒܗ̣ܬ ܐܢܬ ⁷ܡܪܝ ܡܢܟ ܕܥܙܝܙܐ ⁸ܐܢܬ ܘܐܒܗܬ ܘܐܬܟܚܕ ܡܢܟ ܕܒܣܝܡ
sugAngel&Mary ܡܪܝ ܘܡܢܘ ܗܢܐ ܕܡܡܠܠܬ . ܪܚܝܩ ܗܘ ܡܢܝ ܡܢ ܕܐܡܪܬ ܘܡܢܘ ܐܢܬ ܐܘ ܥܠܝܡܬܐ ܘܡܒܪܟ ܗܘ ܦܐܪܐ ܕܒܟܝ ܡܪܝܡ ܐܡܪܐ ܡܪܝܡ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܠܝ ܕܐ̇ܝܕܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܘܕܐܝܟ ܐ̇ܝܕܐ ܗܘܬ ܠܟ ܘܐܚ̣ܕܬ ܗ . X ܐܢܬ ܬܟܘܡ ܥܠܘܗܝ . ܐܠܐ ܕܩܪܝܚܐܝܬ X ܬܟܬܘܒ ܠܝ . ܟܕ ܡܘܕܥ XX2
P:3Macc [AB] ܗܘ ܓܝܪ ܕܒܪܝܬ ܟܠ . ܘܟܠ ܐܚܝܕ ܐܢܬ ܒܚܝܠܟ ܙܕܝܩܐ . ܐܢܬ ܗܘ ܐܢܬ ܚܢܢ ܡܢ ܛܡܐܐ ܘܡܣܝܒܐ ܘܫܒܗܪܢܐ ܇ ܘܚܝܠܐ ܟܪܝܗܐ ܘܕܘܝܐ .
JulRom ܒܚܝܝ [ . . . . . ] ܟܠܗ̇ ܓܝܪ ܟܪܝܘܬܐ ܕܝܠܢ ܗܝ . ܕܥܡ ܥܘܢܕܢܐ ܐܢܬ ܘܒܗܠܝܢ ܫܘܘܕܝܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ ܠܡܢܐ ܟܪܝܐ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܟ ܘܚܫܝܫ
JacSer:memElishRevDeadMan ܠܟ ܐܥܝܪ ܐܘ ܩܝܬܪܐ ܪܘܚܢܝܐ ܠܡܝܒܒܘ ܠܗܘ ܕܢܩܫ ܒܟ ܐܢܬ ܫܘܒܚܐ ܦܪܘܫܐܝܬ ܠܒܪܐ ܒܩܠܐ̈ ܕܡܠܝܢ ܚܘܒܐ ܥܬܝܪܐܝܬ