simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugAbraham&Isaac ܠܐ ܪܓܝܫܬ ܟܡܐ ܣܝܒܪܬ ܟܐܒܐ̈ ܘܚܒܠܐ̈ ܕܒܗܘܢ ܗܘܐ . ܝܡܝ ܠܝ ܐܢܬ ܕܐܪܙܐ ܗܘ ܟܣܝܐ ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܪܚܡܝ̈ ܐܢܫܐ ܕܒܗ ܢܪܓܫܘܢ ܣܪܐ
sugAngel&Mary ܡܪܝ ܘܡܢܘ ܗܢܐ ܕܡܡܠܠܬ . ܪܚܝܩ ܗܘ ܡܢܝ ܡܢ ܕܐܡܪܬ ܘܡܢܘ ܐܢܬ ܐܘ ܥܠܝܡܬܐ ܘܡܒܪܟ ܗܘ ܦܐܪܐ ܕܒܟܝ ܡܪܝܡ ܐܡܪܐ ܡܪܝܡ ܡܢ
sugCherub&Thief ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܘܐܬܪܢ ܕܝܠܢ ܠܐ ܡܬܓܢܒ . ܣܝܓ ܗܘ ܒܪܘܡܚܐ ܕܠܗ ܐܢܬ ܒܗ ܫܥܒܕܬ ܘܐܬܝܬ ܐܥܘܠ ܐܝܟ ܕܐܬܟܠܢܝ ܟܪܘܒܐ ܓܝܣܐ
sugChurch&Zion ܐܝܟ ܕܐܡܪܬܝ ܕܗܐ ܒܟܬܒܐ̈ ܓܘܪܟܝ ܪܫܝܡ . ܣܒܝ ܠܟܝ ܘܩܪܝ ܐܢܬ ܥܘܪܠܐ̈ ܠܐ ܬܬܚܪܝܢ ܕܐܢܐ ܐܝܬܝ ܩܕܝܫܬܐ ܥܕܬܐ ܠܘ ܩܕܝܫܬܐ
sugDeath&Satan ܘܐܢ ܚܣܪܬ ܠܘ ܕܝܠܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܐ ܬܥܕܠܢܝ ܡܘܬܐ ܕܝܠܝ ܗܘ ܐܢܬ ܗܕܐ ܕܐܣܥܘܪ ܠܚܘܕ ܥܕܡܐ ܠܬܪܥܐ ܐܝܬܝܘܗܝ ܠܟ . ܘܐܢ ܝܬܪ
sugDeath&Satan ܡܘܬܐ ܒܐܝܢܐ ܕܟܪܝܗ ܚܝܠܟ ܒܩܝܬ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܚܠܝܡܐ̈ ܝܬܝܪ ܐܢܬ ܢܝܪܟ ܬܒܪ . ܠܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܐܝܢܐ ܕܡܫܟܚ ܡܪܕ ܡܢ ܢܝܪܝ ܤܛܢܐ
sugDeath&Satan . ܕܬܡܝܬܝܘܗܝ ܠܐܢܫ ܟܕ ܚܝ ܒܪܓܝܓܬܐ̈ ܡܘܬܐ ܐܢܐ ܕܡܝܬܝܢ ܐܢܬ ܗܘ ܐܚܝܕ ܫܘܠܡܐ ܐܝܟ ܙܟܝܐ ܤܛܢܐ ܡܘܬܐ ܫܪܝܪܐ ܗܢܘ ܐܢ ܡܫܟܚ
sugDeath&Satan ܗܘ ܡܘܬܐ ܕܣܢܝܢ ܠܟ ܚܝܐ̈ ܘܡܝܬܐ̈ . ܠܟܠ ܪܘܟܒܝܢ̈ ܫܪܐ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܡܠܦܝܢ ܠܟܝ ܕܐܝܟ ܗܒܒܐ̈ ܒܕܢܚܟܝ ܚܡܝܢ ܤܛܢܐ
sugJoseph&Benjamin ܘܥܣܪܐ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܝܬ ܠܟ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܨܘܬ ܐܢܬ ܛܠܝܐ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܐܢܬ ܝܘܣܦ ܕܘܡܪܐ ܐܚܕ ܠܝ ܘܬܗܪܐ ܛܒ ܡܬܗܪ ܠܝ . ܕܐܝܟܢ ܥܠ ܚܕ ܒܟܐ
sugJosephJust&His Mistr ܬܐ ܒܬܪܝ ܘܨܒܝܢܝ ܥܒܕ . ܘܐܢܐ ܐܥܒܕ ܐܝܟ ܪܓܬܟ ܘܡܪܟ ܢܣܓܘܕ ܐܢܬ ܕܥܟܐ ܗܘ ܒܨܒܝܢܗ ܫܓܪ ܥܠܘܗܝ ܐܢܬܬܐ ܚܛܗܟ ܝܘܣܦ ܢܗܘܐ ܥܠܝ
sugMary&Gardener ‏ ‏ܬܐ ܚܘܐ ܠܝ ܘܩܘܐ ܒܓܢܬܟ . ‏ ‏ܝܫܘܥ‏ ‏ܕܘܪܟܬܗ ܗܪܟܐ ܐܢܬ ܥܩܒܬܗ ܠܡܢܐ ܒܥܝܬܝ . ‏ ‏ܡܪܝܡ‏ ‏ܕܘܪܟܬܗ ܚܘܢܝ ܐܙܠ ܒܬܪܗ
sugOurLord&John ܕܐܢܬ ܒܥܡܕܟ ܡܚܣܝܬ ܠܟܠ . ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܟ ܚܝܪܐ ܪܘܣ ܒܗ̇ ܐܢܬ ܘܐܝܕܗ ܩܦܣ ܟܕ ܡܬܟܫܦ ܘܗܟܢ ܐܡܪ ܝܘܚܢܢ ܐܝܟܢܐ ܡܪܝ ܬܥܡܕ
sugOurLord&Synag ܠܓܘ ܗܝܟܠܝ̈ . ܘܒܪܝܫ ܩܝܣܐ ܥܡ ܒܝܫܐ̈ ܨܠܒܐ ܐܢܐ ܠܟ ܕܠܐ ܐܢܬ ܘܡܪܝܐ ܡܬܢܨܪܝܢ ܟܢܘܫܬܐ ܗܘܬܐ ܕܫܝܘܠ ܦܬܚܢܝ ܠܟ ܐܢ ܥܐܠ
sugSinfulWom&Satan ܐܟܘܬܗܘܢ 51 ܤܛܢܐ ܐܢܐ ܒܚܘܒܐ ܐܡܪܬ ܠܟܝ ܘܡܚܒ ܐܢܐ ܠܟܝ ܐܢܬ ܕܣܓܝ ܚܕܐ ܒܕܬܝܒܢ . ܒܟ ܕܝܢ ܓܥܝܪ ܒܟ ܘܒܪܚܡܝܟ̈ ܕܕܓܠܐ
sugSoul&Body ܗܘ ܡܬܢܓܕܬ ܦܓܪܐ ܒܟܝ ܗܘ ܢܦܫܐ ܡܬܬܙܝܥ ܗܘܝܬ ܘܪܓܘܫܘܬܐ ܐܢܬ ܚܫܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܘܠܝ ܠܐ ܡܛܘ . ܘܪܓܝܓܬܐ̈ ܡܢܟ ܪܕܝ̈ ܘܥܠ ܗܝ
sugSoul&Body ܕܐܝܬܝܟ ܠܝ ܫܘܬܦܐ ܣܢܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܚܨܝܦܐ ܦܓܪܐ ܦܪܝܕܐ ܫܢܬܝ ܐܢܬ ܙܪܥܐ ܢܦܫܐ ܦܘܠܚܢܐ ܬܩܢܐ ܘܢܟܦܐ ܕܡܩܢܐ ܝܘܬܪܢܐ ܥܦܝܦܐ .
sugZechariah&Angel ܥܡ ܐܢܬܬܟ ܐܠܝܫܒܥ . ܗܐ ܒܛܢܐ ܘܝܠܕܐ ܠܟ ܒܪܐ ܕܐܢܬ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܘܫܠܚܢܝ ܨܐܕܝܟ ܕܐܣܒܪܟ ܚܠܦ ܕܫܦܪܬܘܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ