simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܂ X Xܝ X ܢܣ̣ܒܬ ܃ ܘܦܘܠܘܣ ܡ̇ܙܥܩ ܨܝܕ ܗ̇ܢܘܢ ܐܢܬ ܐܝܬ ܠܟ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܢܣ̣ܒܬ ܃ ܐܢܕܝܢ ܘܢܣ̣ܒܬ ܠܡܢܐ ܡܫܬܒܗܪ
Eph:madChurch ܕܝܢ ܕܩܕܝܫ ܐܢܬ ܠܐ ܢܕܬ ܡܢ ܚܘܒܝܢ̈ ܝ X ܒ 5ܒܗ̇ ܬܘܒ ܒܟܢܘܬܟ ܐܢܬ ܠܟܐܢܘܬܟ ܕܟܕX ܐܢܫ ܛܡܐ ܣ̇ܢܐ ¹⁰ܠܛܡܐܐ ܕܕܡ̇ܐ ܠܗ ⁰
Sahd:BookPerf ܗܟܝܠ ܠܡ̇ܕܥ ܪܐܙܐ ܕܗܕܐ ܚܟܡܬܐ ܝ XXܝX X ܕܡܟܣܝܐ ܗܘܬ ܡܢ ܐܢܬ ܥܠ ܗܕܐ . ܕܫܪܟܐ ܕܝܢ ܡܢ ܗܢܐ ܢܐܠܦܘܢ ܀ [12] ³0ܨ̇ܒܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܘܗܐ ܦܘܩܕܢܐ ܐܕܪܟ ܢܦܫܟ . ܕܠܐ ܬܡܘܬ ܒܝܫܐܝܬ . ܕܠܘܬ ܐܢܬ ܐܚܪܬܐ ܒܗܕܐ ܡܪ-ܝܢܬܐ ܐܘ ܬܚ̣ܙܐ ܐܦܝ̈ . ܘܐܢ ܠܐ . ܡܐ̇ܬ
P:Jer [AB] : ܘܐܡܪܬ ܩܕܣܐ ܕܬܦܐ ܚܙܐ ܐܢܐ : ܘܐܦܘܗܝ̈ ܡܢ ܐܦܝ̈ ܓܪܒܝܐ . ܐܢܬ ܥܠܝ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝܢ̈ : ܘܐܡܪ : ܡܢܐ ܚܙܐ
IšoAdiab:Epist ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕܟ ܂ ܘܡ̇ܢ ܕܫ̣̇ܕܪܬ ܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܡܕܡ ܕܝܬܝܪ ܐܢܬ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܠܡ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܃ ܕܢܕܥܘܢܟ ܕܐܢܬ
SynWestSyr ܡܬܘܡܐܝܬ . ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܝܟ̣ ܪܡܐ ܘܡܫܒܚܐ ܘܕܚܝܠܐ ܘܪܒܐ ܐܢܬ ܘܐܠܗܐ ܕܟܠܗ ܒܘܝܐܐ . ܗ̇ܘ ܕܒܡܪܘܡܐ̈ ܕܟܝܐ̈ ܥ̇ܡܪ
PhiloxMab:TenMem ܒܐܣܟܡܐ ܘܒܛܥܝܘܬܐ . ܘܐܡܪܬ ܦܓܪܐ . ܘܪܒ̇ܐ ܗܘܐ ܦܓܪܐ . ܐܢܬ ܡܢ ܐܒܐ . ܫܩܠ ܠܗ̇ܘ ܒܘܟܪܐ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܀ 16ܠܡܢܐ ܡܡܠܠ
JacSer:memBirthSavFlesh ܘܐܝܟܢ ܐܡܪܟ ܓܠܝܐ ܝܠܝܕܐ ܕܟܣܐ ܗܘ ܫܪܒܟ ܠܐܝܢܐ ܐܬܪܐ ܐܢܬ ܪܥܝܢܝ ܕܢܡܠܠ ܠܟ ܐܝܟܐ ܐܒܥܝܟ ܒܕܠܐ ܪܚܝܩ ܟܕ ܛܒ ܟܣܝܐ
Ps-Zach:EccHist ܠܡܠܬܐ ܕܟܬܒܐ ܂ ܕܠܐ ܬܟܠܐ ܡܘܗܒܬܟ ܡܢ ܡܟܝܟܐ ܂ ܝ ܘܒܥܘܬܗ ܐܢܬ ܠܦܪܘܫܘܬܟ ܆ ܕܫܐܠܬܝ Xܝܘܬܪܢܐ̣ ܬܬܝܗܒ ܠܝ ܡܢܟ ܂ ܟܕ ܥܗ̇ܕ
JacSer:memCharThatEzekSaw ܓܢܝܙܐ ܕܥܠܝ ܡܢ ܥܠܝܷܐ̈ ܟܕ ܛܥܝܢܝܢ ܠܗ ܨܒܝ ܕܐܙܡܪ ܠܟ ܒܝܬ ܐܢܬ ܡܪܟܒܬܐ ܕܠܐ ܡܬܒܨܝܐ ܗܒ ܠܝ ܡܠܬܟ ܕܐܟܪܙ ܒܐܪܥܐ ܕܕܠܐ ܣܟ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܐܝ̣ܟ ⁷ܬܐܓ̣ܪܐ X ܚܟܝܡܐ . ܒܥ̣ܝܬ ܡ̣ܢܝ XXX2ܩX ܒܘܬܐ ܐܢܬ . ܘܟܕ ⁰ܥܘܬܪܐ ܕܬܐܓ̣ܘܪܬܟ ܐܬ̇ܐ ܒܐܥܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ .
BarKoni:Schol ܠܡ ܡܠܟܐ ܪܥܝܢܝܟ̈ ܕܠܚܘܟ ܂ ܘܡܚܫܒܬܟ̈ ܥܠ ܠܒܟ ܣܠܩ ܂ ܡܛܠ ܐܢܬ ܢܒXܘܟXܢܝX XܠܟX ܂ ܥܠܬܗ ܕܢܠܡܐ ܗ̣ܘ ܕܢܝܐܝܠ ܡܦܫܩ ܂
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܗܟܝܠ ܣܒ ܕܝܠXܟ ܫܠܝܛ ܠܝ ܕܡܕܡ ܕܨܒ̇ܐ ܐܢܐ ܐܥ ܒXܕ ܢ . ܟܕ ܐܢܬ ܐܢܐ ܐܥܒXܕ ܕܠܗܢܐ ܐܚܝ̇ܐ ܐܬܠ ܐܝܟ ܕܠܟ · ܐܘ ܠܐ ܒ̣ܝܠܝ .
P:Cor [AB] ܐܝܟ ܗܘ ܕܠܐ ܢܣܒܬ . ܡܢ ܟܕܘ ܣܒܥܬܘܢ ܠܟܘܢ ܘܥܬܪܬܘܢ ܆ ܐܢܬ ܒܨܟ . ܐܘ ܡܢܐ ܐܝܬ ܠܟ ܕܠܐ ܢܣܒܬ . ܘܐܢ ܢܣܒܬ ܆ ܠܡܢܐ ܡܫܬܒܗܪ
PhiloxMab:ComProJohn ܟܕ ܐܬܪܥܝܬ ܥܠܘܗܝ ܐ̇ܝܕܐ ܕܠܟ ܫ̣ܦܪܬ ܘܠܘ ܠܗܐܬܚܙܝܬ ܐܢܬ ܆ ܣ̇ܒܪ ܐܢܐ̣ ܕܐܦܠܐ ܠܟ ܡܬܚܙܝܐ ܕܠܐ ܟܐܢܐ ܀ XX ܒܪܡ ܕܝܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܃ ܠܐܠܗܐ ܕܠܐ̇ ܡܬܚܙܐ ܘܡܥܠܝ ܡܢܟ ܐܝܟܢ ܡܐܚܒ ܐܢܬ ܂ ܐܢܓܝܪ ܐܢܬ ܡܬܚܫܚ ܂ ܕܐܢ ܠܐܚܘܟ ܕܡܬܚܙܐ ܘܟܠܝܘܡ ܥܡܟ ܡܬܗܦܟ ܣ̇ܢܐ
Tim1:DisputCalMahdi |ܩ |L26ܥܠ 17ܡܫܝܚܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܀ ܚܢܢ ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܀ 2 , 3ܘܡܠܟܢ 16ܡ̇ܢ ܙܟܝܐ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܀ ܘܡ̇ܢܐ ܠܡ ܐܡ̇ܪ
JacSer:memProphElij ܗܘ ܗܢܐ ܡܪܝ ܐܠܝܐ ܐܡܪ ܠܗ ܗܘ 170 ܙܠ ܘܐܡܪ ܠܗ ܠܐܚܒ ܡܪܟ ܕܗܐ ܐܢܬ ܗܘܐ ܠܗ ܢܡܠܠ ܥܡܗ ܚܙܝܗܝ ܠܐܠܝܐ ܘܢܦܠ ܘܣܓܕ ܟܕ ܐܡܪ ܠܗ
JacSer:memElishRevDeadMan ܠܟ ܐܥܝܪ ܐܘ ܩܝܬܪܐ ܪܘܚܢܝܐ ܠܡܝܒܒܘ ܠܗܘ ܕܢܩܫ ܒܟ ܐܢܬ ܫܘܒܚܐ ܦܪܘܫܐܝܬ ܠܒܪܐ ܒܩܠܐ̈ ܕܡܠܝܢ ܚܘܒܐ ܥܬܝܪܐܝܬ