simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComMattLuke ܥܡ ܬܠܡܝܕܝ̈ ܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܒܚܝܠܐ̣ ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܩܕܡ ܐܢܬ X ܗܘ ܗܫܐ . ܐܠܐ ܐܢܗܘ ܕܐܢܐ ܩܕܡܝܟ ܐܡܘܬ ܘܐܩܘܡ ܆ ܥܡ̇ܕ
SevAnt:CathHom . ܘܠܐ ܐܬܝܐ ܠܟ . ܘܠܐ ܕܐܢܫ . ܠܐ ܓܝܪ ܢ̇ܣܒ ¹ܐܢܬ ܒܦ̣ܪܨܘܦܐ ܐܢܬ X ܚܢܢ . ܕܫܪܝܪܐ ܐܝܬܝܟ . ܘܠܐܘܪܚܐ ܕܐܠܗܐ . ܒܫܪܪܐ ܡ̇ܠܦ
sugZechariah&Angel ܥܡ ܐܢܬܬܟ ܐܠܝܫܒܥ . ܗܐ ܒܛܢܐ ܘܝܠܕܐ ܠܟ ܒܪܐ ܕܐܢܬ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܘܫܠܚܢܝ ܨܐܕܝܟ ܕܐܣܒܪܟ ܚܠܦ ܕܫܦܪܬܘܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ
ActsStAnth ܓܡܝܪܐ ܠܡܗܘܐ̣ ܙܠ |ܙܒܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܩ̇ܢܐ ܐܢܬ ⁴²ܘܗܒ ܐܢܬ ³⁹ܠܡܪܢ [ܕܐܡ̣ܪ ⁴⁰ܠܗ̇ܘ ܥܬܝܪܐ : ܕܐܢ ⁴¹ܗܘ ܕܨܒ̇ܐ
IsaacAnt:memHom : ܐܘܪܚܐ ܕܚܝܐ̈ ܕܬܪܕܐ ܒܗ̇ . ܗܘ ܢܓܕ ܠܗ̇ ܠܝܕܥܬܐ : ܨܝܕ ܐܢܬ ܢܗܪܐ ܕܬܬܒܝܢ : ܒܗܘ ܥܒܘܕܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܀ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܡܫܟܚ
JacSer:memSimPetGetBehMe ܗܘ ܕܒܚܐ ܘܕܡܐ . . ܠܐ ܚܫܚܝܢ ܠܟ ܩܠܝ̈ ܫܘܒܚܐ ܢܗܘܘܢ ܕܫܢܐ̈ ܐܢܬ ܕܒܚܬܐ̈ ܒܙܡܝܪܬܐ̈ ܘܒܟܠ ܩܠܝܢ̈ ܟܠ ܬܘܕܝܬܐ ܬܬܕܒܚ ܠܟ
PhiloxMab:epMonksSen ܕܡܐ ܕܐܠܗܐ ܘܚܫܐ ܘܡ̇ܘܬܐ ܇ ܕܠܐ ܬܬܢܬܦ ܠܘܬ ܗ̇ܝ X X ܕܬܗܘܐ ܐܢܬ . ܘܬܘܒ̇ ܐܡ̣ܪ ܆ ܕܠܡܐ ¹ܒܕܘܟ ܚܘܫܒܟ ܢܚ̣ܓܪ ܇ ܟܕ ܫܡ̇ܥ
P:2Macc [AB] ܕܝܢ ܕܐܬܢܓܕܬ ܡܢ ܐܠܗܐ : ܙܠ ܘܐܟܪܙ ܠܟܠ ܐܢܫ ܪܒܘܬܗ ܐܢܬ ܩܒܠ ܠܚܘܢܝܐ ܪܒ ܟܗܢܐ̈ . ܕܡܛܠܬܗ ܓܝܪ ܝܗܒ ܠܟ ܡܪܝܐ ܚܝܐ̈ .
SevAnt:CathHom ܇ ܕܩ̣ܡ ܥܪܛܠ ܡܛܠܬܟ ܆ ܡܢܗܘܢ ܕܣܗܕܐ̈ . ܐܬܚ̇ܡܨ ܇ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܒܗ̇ܢܘܢ ܕܣܢܝܩܝܢ . ܐܢ ܓܝܪ ܡܢ ܡܫܝܚܐ . ܠܐ ܡܬܟ̇ܚܕ
ZachSch:ActsSev ܗܘ ܓܝܪ ܪܚܡܬܐ ܕܐܝܬ ܠܝ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܢܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܬܒܝܢ ܐܢܬ ܟܕ ܡܥܩܒ ܐܢܐ ܟܬܒܐ̈ ܕܟܬܘܒܐ̈ ܕܐܝܬ ܒܐܣܛܘܐ ܡܠܟܝܐ ܝܕܥ
SevAnt:LuqGramm ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܇ ܘܠܡܢ̣ܘ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܫܦܝܪ ܡܬ̇ܪܥܝܢ ܠܐ ܝܕܝܥܐ ܐܢܬ ܐܢܝܢ̈ ܠܕܡܘܬܐ ܕܥܒܕܐ ܇ ܐܪܐ ܠܘ Xܬܪܝ̈ ܬܘܒ ܒܢܝ ܇ ܐ ܡ̇ܦܠܓ
Eph:madCrucifix ܦܛܩܐ ܟܐܢܐ ܗܘ ܟܬܒܟ ¹ ¹⁰ܡܢ ܒܝܬ ܥܡܡܐ̈ ܚܠܦ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܐܢܬ X-- ܕܫܘܦܪܐ ܕܟܣܝܘܬܟ ³ ܬܟܪܙܝܘܗܝ ܒܓܠܝܘܬܟ X ܐܦ
JacSer:turgFestHom . ܐܘܕܝ ܘܠܐ ܟܦܪ ܘܐܡܪ ܓܠܝܐܝܬ ܠܟܢܫܐ̈ ܕܐܢܐ XX XX X9 ܩܠܐ ܐܢܬ ܐܠܐ ܫܠܝܚܐ ⁵ܕܩܕܡܘܗܝ . ܘܟܕ XXX X X4 ܫܐܠܬܗ X ܕܡ̇ܢ
Sahd:memSolitar ܠܡܫܟܚܘ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܢܝܚܐ ܕܬܪܥܝܬܐ̣ ܘܐܬܪܐ ܕܫܠܝܘܬܐ : ܐܢܬ ܠܟ ܥܠ ܡܝܬܪܘܬܐ ܐܘ X ܐܚܝ ܓܒܪܝܐܝܠ ܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ : ܘܚܦܝܛ
Eph:madFaith ܒܪ ܐܠܗܐ ܘܝܕܥ ³ܢܦܫܗ ܕܒܪ ܡܢܘ ܕܡܝܘܬܐ ܗ̣ܘ ܒܪ ܡܝܘܬܐ ܀ ܐܢܬ ܕܫ̣ܘܐ ܕܬܫܪܐ ܒܗ ܀ 7ܛܘܒܘܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܝ̣ܕܥ ܡܪܝ ܕܐܠܗܐ
Hom6thCent ܘܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܐܝܠܕܬܟ ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܆ ܕܐܢܐ ܐܗܘܐ ܠܗ ܠܐܒܐ ܐܢܬ ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܕܠܐܝܢܐ ܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܡܡܬܘܡ ܐܡܪܐܠܗܐ ܕܒܪܝ
BarEbr:CandSanc . ܘܬܘܒ . ܘܗ̇ܝ ܕܥܠ ܟܠ ²⁵ܫ̇ܠܝܛ ܐܢܬ . ܕܥܠ ܟܠ ܬܚܘ̣ܣ ܐ . . ܐܢܬ ܠܗ ²⁴ܥܠ ܟܠ . ܘܬܘܒ . ܟܕ ܓܝܪ ܟܐܢܐ ܐܝܬܝܟ . ܟܠ ܡ ܡܕܒܪ